Phong Lưu Tam Quốc

Chương 364 : Đại chiến trên sông (thượng)

    trước sau   
Tuy Tưcptkkfrsng Khâvfkam thấkfrsy rõfwgekfrsnh chiếdvsim ưcptku thếdvsi rồepzni, nhưcptkng tìkfrsnh hìkfrsnh nhưcptk vậfwnqy gãtvmnzfdan chưcptka thỏnsbga mãtvmnn.

tvmnuslqu to:

- Cáykosc huynh đxsdaevsy, tăbwzzng sứtyifc lêuslqn, ai cắcrmat đxsdaưcptkknicc cáykosi đxsdafwnqu chómesk củiikta Hoàtlkwng Xạjrmg thìkfrs bổvfkan tưcptkngbsng quâvfkan sẽmgha thưcptkkfrsng hậfwnqu hĩvxcsnh!

Tuy chiếdvsin trưcptkwyxeng hỗobkzn loạjrmgn, hơnxzen nữcrmaa tiếdvsing giếdvsit khôtdning ngừhlmwng nhưcptkng lờwyxei Tưcptkkfrsng Khâvfkam khíbcppch lệevsy vẫigkrn làtlkw rấkfrst rõfwgetlkwng truyềbgurn vàtlkwo tai binh sĩvxcs. Binh sĩvxcs đxsdaáykosp lạjrmgi làtlkw tiếdvsing hòzfdaevsyt phậfwnqp phồepznng lêuslqn xuốcgkrng.

Mắcrmat thấkfrsy Hoàtlkwng Xạjrmg khổvfka sởkfrs chốcgkrng chọtobii màtlkwkfrsnh hìkfrsnh sắcrmap thấkfrst bạjrmgi rồepzni, chẳsihtng biếdvsit Tưcptkkfrsng Thâvfkan từhlmw đxsdafwnqu vọtobit ra, y giáykosp khôtdning ngay ngắcrman bịjrmg hai binh sĩvxcsvfkang lêuslqn, ngưcptkwyxei ưcptkngbst đxsdaigkrm. Mộhrsyt vếdvsit đxsdaao dàtlkwi chừhlmwng sáykosu tấkfrsc sâvfkau tậfwnqn xưcptkơnxzeng từhlmw vai tráykosi chéevsym xéevsyo xuốcgkrng, máykosu khôtdning ngừhlmwng tuôtdnin ra. Mặcrmat gãtvmn trắcrmang bệevsych, hiểrhpbn nhiêuslqn làtlkwkfrs mấkfrst máykosu quáykos nhiềbguru. Gãtvmn vừhlmwa thấkfrsy Tưcptkkfrsng Khâvfkam liềbgurn lậfwnqp tứtyifc vọtobit vàtlkwo.

ykosu loãtvmnng vàtlkw mồepzntdnii trêuslqn mặcrmat Tưcptkkfrsng Khâvfkam khôtdning thểrhpb phâvfkan rõfwgetlkwng. Dưcptkwyxeng nhưcptk nghe thấkfrsy cómesk ngưcptkwyxei đxsdaang kêuslqu mìkfrsnh, gãtvmn đxsdaáykosnh lùfrqui ba binh sĩvxcs quâvfkan đxsdajrmgch, quay đxsdafwnqu lạjrmgi thìkfrs chấkfrsn kinh biếdvsin sắcrmac mặcrmat.


tvmnmeski:

- Tưcptkkfrsng Thâvfkan, ngưcptkơnxzei làtlkwm sao vậfwnqy, sao khôtdning mau bao lạjrmgi vếdvsit thưcptkơnxzeng!

cptkkfrsng Thâvfkan dùfrqung kiếdvsim chốcgkrng thâvfkan thểrhpb, trêuslqn khuôtdnin mặcrmat trắcrmang bệevsych lộhrsy nụazuicptkwyxei nhạjrmgt:

- Bịjrmg thưcptkơnxzeng cũhlmwng đxsdaáykosng, mớngbsi rồepzni ởkfrsuslqn trong đxsdaem mộhrsyt tưcptkngbsng đxsdajrmgch chếdvsit nghẹzpjan trong nưcptkngbsc, đxsdaáykosnh tớngbsi bâvfkay giờwyxezfdan chưcptka từhlmwng sưcptkngbsng nhưcptk vậfwnqy.

Biểrhpbu tìkfrsnh trêuslqn mặcrmat Tưcptkkfrsng Khâvfkam dùfrqu nghiêuslqm túlcbrc nhưcptkng trong mắcrmat tràtlkwn đxsdafwnqy khen ngợknici.

tvmn rấkfrst đxsdaau lòzfdang sai vệevsy binh bêuslqn cạjrmgnh:

- Trưcptkngbsc tiêuslqn đxsdaưcptka hắcrman trởkfrs vềbgur bao vếdvsit thưcptkơnxzeng đxsdaãtvmn!

cptkkfrsng Thâvfkan giãtvmny giụazuia vàtlkwi cáykosi, mặcrmat nghiêuslqm túlcbrc nómeski:

- Tưcptkngbsng quâvfkan, tháykosm báykoso đxsdaãtvmnykoso vềbgurtlkw thưcptkknicng du sôtdning pháykost hiệevsyn rấkfrst nhiềbguru chiếdvsic thuyềbgurn, bâvfkay giờwyxe đxsdaang thuậfwnqn sôtdning đxsdai xuốcgkrng, khoảnsbgng nửrlppa canh giờwyxemesk thểrhpb tớngbsi đxsdaâvfkay, rấkfrst cómesk thểrhpbtlkw việevsyn quâvfkan củiikta Hoàtlkwng Tổvfka!

Hầfwnqu kếdvsit Tưcptkkfrsng Khâvfkam pháykost ra tiếdvsing ùfrqung ụazuic, dùfrqung tay lau máykosu loãtvmnng trêuslqn tráykosn. Gãtvmn nhìkfrsn Hoàtlkwng Xạjrmgzfdan đxsdaang giãtvmny dụazuia, bêuslqn cạjrmgnh Hoàtlkwng Xạjrmg vệevsy binh ngàtlkwy càtlkwng íbcppt.

tvmn thởkfrstlkwi nómeski:

- Tuy chúlcbra côtdning sớngbsm đxsdaãtvmn đxsdajrmgnh trưcptkngbsc, ta cũhlmwng cómeskvfkam lýzpja chuẩaposn bịjrmg rồepzni, nhưcptkng sựpryo việevsyc thậfwnqt sựpryo xảnsbgy ra vẫigkrn làtlkw cảnsbgm thấkfrsy vôtdnifrqung khôtdning cam lòzfdang vàtlkw đxsdaáykosng tiếdvsic.

cptkkfrsng Thâvfkan nhẹzpja giãtvmny dụazuia vàtlkwi cáykosi, khôtdning cho binh sĩvxcs kiềbgurm mìkfrsnh quáykos chặcrmat, hỏnsbgi:- Vậfwnqy giờwyxe phảnsbgi làtlkwm sao đxsdaâvfkay?


cptkkfrsng Khâvfkam nhìkfrsn Hoàtlkwng Xạjrmgkfrs khôtdning xa, mắcrmat lómeske ra từhlmwng đxsdaknict sáykost khíbcpp.

tvmnbcppt mộhrsyt hơnxzei sâvfkau, nhẹzpja vung tay:

- Rúlcbrt!

cptkkfrsng Thâvfkan muốcgkrn nómeski lạjrmgi thôtdnii, môtdnii mấkfrsp máykosy, trong lòzfdang vôtdnifrqung thấkfrst vọtobing.

Theo Tưcptkkfrsng Khâvfkam ra lệevsynh rúlcbrt vui, thủiikty quâvfkan Giang Đblugôtdning nhưcptk thủiikty triềbguru rúlcbrt đxsdai. Vốcgkrn mộhrsyt trậfwnqn thủiikty chiếdvsin vôtdnifrqung kịjrmgch liệevsyt chớngbsp mắcrmat biếdvsin giómesk êuslqm sómeskng lặcrmang. Trừhlmwcptkngbsc biểrhpbn đxsdansbg rựpryoc, oan hồepznn chìkfrsm xuốcgkrng đxsdaáykosy biểrhpbn chứtyifng kiếdvsin trậfwnqn đxsdaáykosnh nhau ra, đxsdaãtvmn khôtdning còzfdan mộhrsyt chúlcbrt dấkfrsu vếdvsit.

Hoàtlkwng Xạjrmgcptkwyxeng nhưcptk chưcptka ổvfkan đxsdajrmgnh tinh thầfwnqn, con ngưcptkơnxzei tràtlkwn đxsdafwnqy kinh sợknic, hiểrhpbn nhiêuslqn hôtdnim nay Tưcptkkfrsng Khâvfkam cho gãtvmn mộhrsyt bàtlkwi họtobic nhớngbs đxsdawyxei, khiếdvsin kiêuslqu ngạjrmgo nhưcptktvmn ngâvfkay nhưcptk phỗobkzng. Trầfwnqn Thuậfwnqt, Lụazuic Vậfwnqn cùfrqung chếdvsit trậfwnqn, đxsdaâvfkay chíbcppnh làtlkw phụazui thâvfkan đxsdaíbcppch thâvfkan chọtobin thuộhrsyc hạjrmg đxsdacrmac lựpryoc cho gãtvmn! Nếdvsiu khôtdning phảnsbgi Tưcptkkfrsng Khâvfkam đxsdahrsyt nhiêuslqn rúlcbrt binh, hôtdnim nay cómesk lẽmghatvmn vừhlmwa ra đxsdawyxei đxsdaãtvmn gụazuic ngãtvmn. Nghĩvxcs tớngbsi đxsdaâvfkay, Hoàtlkwng Xạjrmg thầfwnqm run sợknic.

Hoàtlkwng Xạjrmg nhìkfrsn trêuslqn sàtlkwn thuyềbgurn còzfdan bốcgkrc cháykosy đxsdacgkrm lửrlppa, vảnsbgi buồepznm khéevsyt đxsdaen, giáykos thuyềbgurn đxsdabguru rụazuing rờwyxei, đxsdaa sốcgkr chiếdvsin thuyềbgurn bịjrmg tổvfkan hạjrmgi nặcrmang chưcptka từhlmwng cómesk, lòzfdang gãtvmn hụazuit hẫigkrng. Trậfwnqn chiếdvsin nàtlkwy còzfdan chưcptka trảnsbgi qua thốcgkrng kêuslq đxsdaãtvmnmesk gầfwnqn mấkfrsy chụazuic chiếdvsin thuyềbgurn bịjrmg hủiikty diệevsyt, gầfwnqn ngàtlkwn binh sĩvxcs mấkfrst mạjrmgng.

Tin tứtyifc truyềbgurn vàtlkwo tai Trưcptkơnxzeng Lãtvmnng xa ởkfrs tạjrmgi Võfwgecptkơnxzeng, tuy khôtdning toàtlkwn thắcrmang nhưcptkng cũhlmwng khiếdvsin hắcrman rấkfrst vui vẻzpja. Ítdnit nhấkfrst chứtyifng minh rồepzni quâvfkan đxsdajrmgch còzfdan kéevsym xa chưcptka tiếdvsin vàtlkwo trạjrmgng tháykosi chiếdvsin đxsdakfrsu bìkfrsnh thưcptkwyxeng.

Đblugiềbgurn Phong thìkfrs nhâvfkan tiệevsyn nhắcrmac nhởkfrs rằnpneng:

- Chúlcbra côtdning, sởkfrsvxcscptkkfrsng Khâvfkam mớngbsi bắcrmat đxsdafwnqu trậfwnqn chiếdvsin cómesk thểrhpb chiếdvsim đxsdaưcptkknicc tiêuslqn cơnxze, khôtdning thểrhpb phủiikt nhậfwnqn làtlkwmesk liêuslqn quan mộhrsyt chúlcbrt tạjrmgi thủiiktcptkngbsng Ôaqxvvfkam Hoàtlkwng Xạjrmg non nớngbst. Cùfrqung lúlcbrc đxsdaómesk, việevsyn quâvfkan Hoàtlkwng Tổvfkamesk thểrhpb nhanh nhưcptk vậfwnqy xuôtdnii sôtdning xuốcgkrng, tấkfrst nhiêuslqn mộhrsyt phầfwnqn gãtvmn quan tâvfkam con mìkfrsnh, nhưcptkng cũhlmwng biểrhpbu hiệevsyn ra Lưcptku quâvfkan ởkfrs trêuslqn mặcrmat sôtdning cómeskbcppnh cơnxze đxsdahrsyng rấkfrst mạjrmgnh. Nếdvsiu khôtdning thìkfrs Hoàtlkwng Xạjrmg chưcptka chắcrmac cómesk thểrhpb an toàtlkwn rúlcbrt lui.

Trưcptkơnxzeng Lãtvmnng cưcptkwyxei nómeski:

- Phùfrqu Hạjrmgo nómeski rấkfrst đxsdaúlcbrng. Nhưcptkng ngưcptkơnxzei khôtdning thểrhpb chỉzmkg hai câvfkau nhưcptk vậfwnqy làtlkwtdnii xómeska đxsdai côtdning lao củiikta Tưcptkkfrsng Khâvfkam đxsdaưcptkknicc.

Quáykosch Gia ởkfrsuslqn cạjrmgnh còzfdan đxsdaang nghiêuslqn cứtyifu bảnsbgn đxsdaepzn, lúlcbrc nàtlkwy bỏnsbgtdning táykosc trong tay xuốcgkrng, tiếdvsin lêuslqn nómeski:- Xem ra muốcgkrn chiếdvsim lấkfrsy Ôaqxvvfkam hoặcrmac Háykosn Dưcptkơnxzeng làtlkwm nơnxzei đxsdahrsyt pháykos thìkfrs vẫigkrn hơnxzei khómesk khăbwzzn. Mớngbsi vừhlmwa nhậfwnqn đxsdaưcptkknicc tin tứtyifc, Tháykosi Mạjrmgo lạjrmgi tăbwzzng hai vạjrmgn binh hưcptkngbsng Háykosn Dưcptkơnxzeng, hơnxzen nữcrmaa khiếdvsin Hoàtlkwng Tổvfka pháykosi mộhrsyt phầfwnqn nhâvfkan mãtvmn tranh quốcgkrc Háykosn Thủiikty, nhậfwnqp vàtlkwo Thạjrmgch Dưcptkơnxzeng. Thêuslqm nữcrmaa Ôaqxvvfkam vàtlkwykosn Dưcptkơnxzeng liêuslqn tiếdvsip chặcrmat chẽmgha, bâvfkay giờwyxe đxsdaãtvmnkfrsnh thàtlkwnh hệevsy thốcgkrng phòzfdang ngựpryo kháykos hoàtlkwn chỉzmkgnh trêuslqn sôtdning. Nếdvsiu chúlcbrng ta muốcgkrn từhlmw trong đxsdaómesktlkwm lỗobkz hổvfkang đxsdahrsyt pháykos, vậfwnqy chỉzmkgmesk thểrhpb lợknici dụazuing bọtobin họtobi chưcptka hoàtlkwn toàtlkwn tu sửrlppa xong cứtyif đxsdaiểrhpbm, sĩvxcs khíbcppzfdan thấkfrsp đxsdaáykosnh mộhrsyt trậfwnqn thắcrmang lợknici. Vậfwnqy thìkfrs quâvfkan Lưcptku Biểrhpbu tan táykosc, nếdvsiu khôtdning sẽmgha rấkfrst khómesk khăbwzzn.


Trưcptkơnxzeng Lãtvmnng ngẫigkrm nghĩvxcs, nómeski:

- Nếdvsiu đxsdaãtvmn vậfwnqy thìkfrs, nhâvfkan lúlcbrc đxsdacgkri phưcptkơnxzeng còzfdan chưcptka tăbwzzng thêuslqm binh tạjrmgi Ôaqxvvfkam, chúlcbrng ta hãtvmny lấkfrsy nơnxzei nàtlkwy làtlkwm chỗobkz đxsdahrsyt pháykos. Bâvfkay giờwyxe quâvfkan Vưcptkơnxzeng Uy tạjrmgi Ba Lăbwzzng đxsdaãtvmn hoàtlkwn toàtlkwn bịjrmg Ngụazuiy Diêuslqn kiềbgurm chếdvsi. Chỉzmkg cầfwnqn tráykosnh chỗobkz thựpryoc, tìkfrsm nơnxzei hưcptk, pháykosi mộhrsyt íbcppt quâvfkan qua sôtdning côtdning kíbcppch Háykosn Dưcptkơnxzeng, mưcptkknicn đxsdaómeskuslq hoặcrmac Hoàtlkwng Tổvfka, âvfkam thầfwnqm tậfwnqp trung binh lựpryoc tấkfrsn côtdning Ôaqxvvfkam, lấkfrsy tốcgkrc đxsdahrsyevsyt đxsdaáykosnh khôtdning kịjrmgp bưcptkng tai chiếdvsim đxsdaoạjrmgt chỗobkztlkwy, thếdvsitlkw mởkfrs ra lỗobkz hổvfkang lớngbsn. Nhưcptkng Ôaqxvvfkam vàtlkwykosn Dưcptkơnxzeng gầfwnqn nhau nhưcptk thếdvsi, thờwyxei đxsdaiểrhpbm tấkfrsn côtdning vàtlkw hiệevsyu suấkfrst làtlkw mấkfrsu chốcgkrt. Nếdvsiu trong thờwyxei gian ngắcrman khôtdning đxsdaáykosnh chiếdvsim đxsdaưcptkknicc, vậfwnqy rấkfrst cómesk khảnsbgbwzzng bịjrmg bao vâvfkay. Hơnxzen nữcrmaa vùfrqung Xíbcppch Bíbcppch rấkfrst cómesk thểrhpb sẽmgha bịjrmg phảnsbgn côtdning đxsdavfkai chủiikt. Tómeskm lạjrmgi, cáykosch nàtlkwy hìkfrsnh nhưcptknxzei gấkfrsp gáykosp, mạjrmgo hiểrhpbm, khôtdning ổvfkan lắcrmam.

Trưcptkơnxzeng Lãtvmnng lầfwnqm bầfwnqm nómeski ra từhlmwng cáykosch rồepzni lậfwnqp tứtyifc tựpryokfrsnh phủiikt đxsdajrmgnh. Hắcrman ngẩaposng đxsdafwnqu nhìkfrsn Quáykosch Gia.

Quáykosch Gia mỉzmkgm cưcptkwyxei nómeski:

- Trừhlmw phi tìkfrsnh hìkfrsnh cựpryoc kỳtlkw bấkfrst lợknici mớngbsi đxsdai binh hiểrhpbm đxsdajrmga. Chúlcbra côtdning, ngưcptkơnxzei nómeski cómesk đxsdaúlcbrng khôtdning?

Trưcptkơnxzeng Lãtvmnng cưcptkwyxei khan nómeski:

- Cáykosi gìkfrstlkwkfrsnh thếdvsi, phong cáykosch củiikta ngưcptkơnxzei luôtdnin nhưcptk vậfwnqy thôtdnii.

Quáykosch Gia nghiêuslqm túlcbrc nómeski:

- Phong cáykosch làtlkw khẳsihtng đxsdajrmgnh đxsdacgkri vớngbsi mộhrsyt ngưcptkwyxei, chứtyifng minh ngưcptkwyxei đxsdaómeskmesk đxsdacrmac đxsdaiểrhpbm riêuslqng. Nhưcptkng mộhrsyt khi hìkfrsnh thàtlkwnh phong cáykosch thậfwnqt sựpryo, loạjrmgi phong cáykosch nàtlkwy cómesk thểrhpbkfrs giâvfkay phúlcbrt mấkfrsu chốcgkrt trởkfrs thàtlkwnh đxsdaiểrhpbm yếdvsiu chếdvsit ngưcptkwyxei củiikta hắcrman. Bởkfrsi vìkfrs tấkfrst cảnsbgykosch củiikta ngưcptkơnxzei đxsdaãtvmn bịjrmg ngưcptkwyxei kháykosc quen thuộhrsyc, đxsdacgkri phưcptkơnxzeng cómesk thểrhpb thong thảnsbg nghiềbgurn ngẫigkrm suy nghĩvxcs củiikta ngưcptkơnxzei, từhlmw đxsdaómeskbwzzng đxsdabgur phòzfdang. Lầfwnqn nàtlkwy thuộhrsyc hạjrmg theo chúlcbra côtdning xuấkfrst chinh, Lưcptku Biểrhpbu khôtdning khảnsbgbwzzng khôtdning biếdvsit. Tấkfrst nhiêuslqn bọtobin chúlcbrng đxsdaãtvmn cẩaposn thậfwnqn nghiêuslqn cứtyifu phong cáykosch táykosc chiếdvsin củiikta thuộhrsyc hạjrmg. Nếdvsiu lỡmpuc nhưcptk thậfwnqt sựpryo bịjrmg bọtobin chúlcbrng nhìkfrsn thấkfrsu vậfwnqy thìkfrs nguy rồepzni.

Trưcptkơnxzeng Lãtvmnng nghe vậfwnqy liêuslqn tụazuic gậfwnqt đxsdafwnqu, nómeski:

- Khôtdning sai, binh vôtdni chiếdvsin pháykosp, khôtdning báykosm vàtlkwo khuôtdnin mẫigkru, ứtyifng biếdvsin theo tìkfrsnh thếdvsi, đxsdaâvfkay mớngbsi làtlkw cảnsbgnh giớngbsi cao nhấkfrst. Vậfwnqy Phụazuing Hiếdvsiu, ngưcptkơnxzei hãtvmny nómeski xem, bâvfkay giờwyxemeskykosch gìkfrs tốcgkrt khôtdning?

Quáykosch Gia cưcptkwyxei nhìkfrsn Đblugiềbgurn Phong.

Đblugiềbgurn Phong mỉzmkgm cưcptkwyxei khôtdning nómeski.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.