Phong Lưu Tam Quốc

Chương 363 : Hoàng Xạ (hạ)

    trước sau   
- Giếisqat!!!

Theo tiếisqang rốckvfng củlhsma Trầbamfn Thuậchcot, thuyềdzakn hai bêjxokn bắlhsmt đxylgbamfu toàqkion diệczasn chiếisqan đxylgfldpu trêjxokn nưxhxpxcagc. Binh khímnhh thỉxrgwnh thoảldbung va nhau trêjxokn mặbtgot sôrgbnng, trưxhxpvnhqng mâcwnvu vung qua, thoáducpng chốckvfc hai bêjxokn giếisqat túxcagi bụaclpi. Tuy khôrgbnng córgbnjxokn thuyềdzakn vậchcot lộbtgon táducpc chiếisqan nhưxhxpng chiếisqan cuộbtgoc kháducpqkio kịcdvbch liệczast. Binh khímnhh khôrgbnng ngừcxzsng vang ra tiếisqang leng keng, thuyềdzakn bịcdvb va chạacqim rung rinh, binh sĩnabr trúxcagng mâcwnvu hécdvbt thảldbum thiếisqat, còozcdn córgbn tiếisqang ngưxhxpvnhqi kinh hôrgbn khi thỉxrgwnh thoảldbung técdvb xuốckvfng nưxhxpxcagc.

Hoàqkiong Xạacqiqkio phímnhha xa sốckvft ruộbtgot nhìbamfn, thấfldpy cờvnhq hiệczasu đxylgãaljl mấfldpt đxylgi hiệczasu lựlnslc. Trầbamfn Thuậchcot trừcxzsxcagc mớxcagi bắlhsmt đxylgbamfu córgbn dấfldpu hiệczasu rúxcagt lui, sau lậchcop tứxylgc cùujutng thủlhsmy quâcwnvn Tưxhxpqkiong Khâcwnvm quấfldpn quýhfpdt cùujutng mộbtgot chỗvnhq, khiếisqan Hoàqkiong Xạacqi tứxylgc đxylgếisqan liêjxokn tụaclpc giẫdgovm châcwnvn, khôrgbnng ngừcxzsng pháducpt ra tiếisqang vang trầbamfm đxylgaclpc trêjxokn sàqkion thuyềdzakn, cùujutng vớxcagi tiếisqang rốckvfng giậchcon khórgbn nghe.

Giang thủlhsmy đxylgãaljl chậchcom rãaljli bịcdvb nhiễzicem đxylgjxok, nưxhxpxcagc biểwaagn nhàqkion nhạacqit vàqkioducpu hòozcda cùujutng nhau thàqkionh mùujuti tanh nhanh chórgbnng bay trêjxokn sórgbnng nưxhxpxcagc.

xhxpqkiong Khâcwnvm đxylgãaljl cầbamfm mộbtgot thanh trưxhxpvnhqng thưxhxpơctfyng chừcxzsng trưxhxpdrngng thưxhxpxcagc hai, đxylgxylgng thẳdifwng trêjxokn sàqkion thuyềdzakn, theo giórgbnxhxpdrngt sórgbnng.

mnhhch Mãaljl thuyềdzakn từcxzs trưxhxpxcagc mặbtgot lao đxylgếisqan bắlhsmt đxylgbamfu tham gia chiếisqan đxylgfldpu, thêjxokm vàqkioo Vưxhxpơctfyng Minh dẫdgovn dắlhsmt hạacqim đxylgbtgoi chiếisqan thuyềdzakn, bao đxylgbtgoi Trầbamfn Thuậchcot thàqkionh ba vòozcdng.


Bao ba vòozcdng khôrgbnng lọwaagt kẽtxms hởqkio, từcxzsxcagc bắlhsmt đxylgbamfu bao vâcwnvy thàqkionh từcxzsng vòozcdng.

Thuyềdzakn củlhsma Hoàqkiong Xạacqi bắlhsmt đxylgbamfu tớxcagi gầbamfn, cáducpch trung tâcwnvm chiếisqan đxylgfldpu chỉxrgw chừcxzsng mộbtgot mũckvfi têjxokn.

xhxpqkiong Khâcwnvm tímnhhnh toáducpn thờvnhqi đxylgiểwaagm cũckvfng tớxcagi lúxcagc rồmdbpi, quay đxylgbamfu nórgbni vớxcagi phórgbnxhxpxcagng bêjxokn cạacqinh:

- Hỏjxoka tiễzicen thiêjxokn tậchcop, đxylgbtgoi dậchcop lửhfpda chuẩpjeun bịcdvb!

Theo cờvnhq hiệczasu khôrgbnng ngừcxzsng biếisqan hórgbna, đxylgbtgoi tàqkiou củlhsma Tưxhxpqkiong Khâcwnvm sớxcagm chuẩpjeun bịcdvb hỏjxoka tiễzicen sẵeytpn sàqkiong đxylgmdbpng loạacqit bắlhsmn ra, hợdrngp thàqkionh đxylgdrngt côrgbnng kímnhhch rậchcom rạacqip. Bêjxokn tai vang tiếisqang *vèbamfo vèbamfo* bấfldpt tậchcon, bắlhsmn hưxhxpxcagng đxylgbtgoi tàqkiou củlhsma Hoàqkiong Xạacqi.

Hiểwaagn nhiêjxokn Hoàqkiong Xạacqi sớxcagm chuẩpjeun bịcdvb rồmdbpi, khôrgbnng hềdzak luốckvfng cuốckvfng tay châcwnvn. Đmmjmbtgoi cứxylgu hỏjxoka tổwaag chứxylgc rấfldpt córgbn thứxylg tựlnsl, vừcxzsa mớxcagi dấfldpy lêjxokn đxylgckvfm lửhfpda thìbamf rấfldpt nhanh bịcdvb dậchcop tắlhsmt ngay. Đmmjmórgbnn hỏjxoka tiễzicen củlhsma Tưxhxpqkiong Khâcwnvm, Hoàqkiong Xạacqi khôrgbnng cam lòozcdng yếisqau thếisqa, lậchcop tứxylgc tổwaag chứxylgc binh sĩnabr bắlhsmn hỏjxoka tiễzicen phảldbun kímnhhch.

Bỗvnhqng chốckvfc trêjxokn mặbtgot sôrgbnng bay tớxcagi bay lui mấfldpy ngàqkion hỏjxoka tiễzicen, tìbamfnh hìbamfnh cựlnslc kỳaclp huyễzicen lệczas đxylgmdbp sộbtgo.

xhxpqkiong Khâcwnvm thấfldpy hỏjxoka tiễzicen khôrgbnng đxylgem đxylgếisqan hiệczasu quảldbubamf, chẳdifwng mấfldpy đxylgwaag ýhfpd. Trưxhxpvnhqng thưxhxpơctfyng củlhsma gãaljl nhẹwaag nhàqkiong đxylgáducpnh bậchcot mộbtgot mũckvfi têjxokn lạacqic.

Mặbtgot Tưxhxpqkiong Khâcwnvm âcwnvm trầbamfm, nórgbni:- Trừcxzs đxylgbtgoi dậchcop lửhfpda ra, tấfldpt cảldbu binh sĩnabr chuẩpjeun bịcdvbjxokn thuyềdzakn chiếisqan đxylgfldpu. Lạacqii đxylgáducpnh trốckvfng ba lầbamfn đxylgwaagsnxgng sĩnabr khímnhh!

ujutng vớxcagi tiếisqang trốckvfng đxylgáducpnh giếisqat vang lêjxokn, thổwaagi tímnhhn hiệczasu toàqkion diệczasn chiếisqan đxylgfldpu trêjxokn sôrgbnng. Vưxhxpơctfyng Minh bịcdvb tiếisqang chécdvbm giếisqat binh khímnhh va chạacqim kímnhhch đxylgbtgong, sớxcagm giếisqat đxylgjxok cảldbu mắlhsmt. Trưxhxpvnhqng mâcwnvu củlhsma gãaljl đxylgãaljlmnhhnh đxylgbamfy máducpu tưxhxpơctfyi, hiểwaagn nhiêjxokn córgbn khôrgbnng ímnhht binh sĩnabr mấfldpt mạacqing dưxhxpxcagi mâcwnvu củlhsma gãaljl. Vẻczas mặbtgot Vưxhxpơctfyng Minh hung tợdrngn, binh khímnhh trong tay lạacqii mộbtgot lầbamfn nữhqewa dốckvfc sứxylgc đxylgâcwnvm ra, tiếisqap theo làqkio tiếisqang hécdvbt thảldbum vang trêjxokn thuyềdzakn đxylgcdvbch. Bởqkioi vìbamfujutng sứxylgc quáducp mạacqinh, trưxhxpvnhqng mâcwnvu củlhsma gãaljl đxylgâcwnvm xuyêjxokn qua lồmdbpng ngựlnslc binh sĩnabr, giậchcot vàqkioi lầbamfn cũckvfng khôrgbnng rúxcagt lạacqii trưxhxpvnhqng mâcwnvu đxylgưxhxpdrngc. Gãaljl quăsnxgng đxylgi binh khímnhhqkioi, cởqkioi xuốckvfng chiếisqan giáducpp nặbtgong vàqkioi chụaclpc câcwnvn trêjxokn ngưxhxpvnhqi, quầbamfn áducpo nhẹwaag nhàqkiong, lưxhxpng giắlhsmt dao găsnxgm, vung cáducpnh tay.

xhxpơctfyng Minh lớxcagn tiếisqang nórgbni:

- Mộbtgot đxylgbtgoi huynh đxylgczas đxylgi theo ta!

rgbni xong Vưxhxpơctfyng Minh bỏjxok thuyềdzakn nhảldbuy vàqkioo trong sôrgbnng, córgbn khôrgbnng ímnhht binh sĩnabr lậchcop tứxylgc hùujuta theo.


*Bùujutm bùujutm* binh sĩnabrctfyi vàqkioo nưxhxpxcagc, bắlhsmt đxylgbamfu bơctfyi hưxhxpxcagng thuyềdzakn quâcwnvn đxylgcdvbch.

Khôrgbnng córgbn ímnhht Lưxhxpu quâcwnvn hécdvbt to nórgbni:

- Kẻczas đxylgcdvbch lặbtgon vàqkioo nưxhxpxcagc kìbamfa, trêjxokn thuyềdzakn cẩpjeun thậchcon!

Lờvnhqi vừcxzsa thốckvft ra chưxhxpa đxylgưxhxpdrngc vàqkioi lầbamfn thìbamf bắlhsmt đxylgbamfu córgbnqkioi chiếisqac thuyềdzakn rung lắlhsmc dữhqew dộbtgoi. Binh sĩnabr trêjxokn thuyềdzakn kinh sợdrngcdvbt to, mộbtgot mảldbunh hỗvnhqn loạacqin. Córgbn khôrgbnng ímnhht binh sĩnabr chỉxrgw cầbamfn thấfldpy chỗvnhqqkioo córgbn bọwaagt nưxhxpxcagc làqkio sẽtxms bắlhsmn loạacqin vàqkioo trong hồmdbp. Nhưxhxpng cáducpi nàqkioy nàqkioo córgbn hiệczasu quảldbubamf, rấfldpt nhanh córgbn khôrgbnng ímnhht thuyềdzakn nhỏjxok củlhsma Trầbamfn Thuậchcot bịcdvb lậchcot ngưxhxpdrngc, tấfldpt cảldbu binh sĩnabrcdvb xuốckvfng nưxhxpxcagc, ởqkio trong nưxhxpxcagc kịcdvbch liệczast đxylgáducpnh nhau.

Bởqkioi vìbamf thuyềdzakn Xímnhhch Mãaljl củlhsma Tưxhxpqkiong Khâcwnvm tham gia chiếisqan đxylgfldpu, đxylgãaljl chiếisqam ưxhxpu thếisqa áducpp đxylgldbuo tìbamfnh hìbamfnh. Hoàqkiong Xạacqi bậchcon rộbtgon chỉxrgw huy hạacqim đxylgbtgoi tiêjxokn phong hai bêjxokn, đxylgãaljlrgbn nhiềdzaku thuyềdzakn bịcdvb lậchcot, rấfldpt nhiềdzaku binh sĩnabrctfyi vàqkioo trong nưxhxpxcagc. Bêjxokn Vưxhxpơctfyng Minh cũckvfng córgbn nhiềdzaku binh sĩnabr lặbtgon xuốckvfng nưxhxpxcagc, chẳdifwn qua làqkio họwaag chủlhsm đxylgbtgong giếisqat đxylgcdvbch.

xcagc nàqkioy trêjxokn mặbtgot sôrgbnng mộbtgot mảldbunh đxylgjxok rựlnslc, máducpu củlhsma binh sĩnabr nhiễzicem đxylgjxok cảldbu mặbtgot sôrgbnng.

Khi mưxhxpvnhqi mấfldpy lâcwnvu thuyềdzakn to lớxcagn củlhsma Tưxhxpqkiong Khâcwnvm, từcxzsng chiếisqan thuyềdzakn tiếisqan lêjxokn thìbamf cuộbtgoc chiếisqan đxylgfldpu giữhqewa Vưxhxpơctfyng Minh vàqkio Trầbamfn Thuậchcot đxylgãaljl gầbamfn nhưxhxp kếisqat thúxcagc. Chủlhsm chiếisqan thuyềdzakn củlhsma Trầbamfn Thuậchcot bảldbuo vệczas rấfldpt tốckvft, gãaljlozcdn ởqkio đxylgórgbnsnxgng háducpi giếisqat chórgbnc, córgbn khôrgbnng ímnhht binh sĩnabr củlhsma Tưxhxpqkiong Khâcwnvm đxylgãaljl chếisqat dưxhxpxcagi tay gãaljl. Tưxhxpqkiong Khâcwnvm ởqkio trêjxokn lâcwnvu thuyềdzakn nhìbamfn rõxylgqkiong, từcxzs chỗvnhq binh sĩnabr lấfldpy cung tiễzicen, liêjxokn tụaclpc bắlhsmn ra ba mũckvfi têjxokn. Trong đxylgórgbn mộbtgot mũckvfi têjxokn từcxzs mắlhsmt tráducpi Trầbamfn Thuậchcot xuyêjxokn qua órgbnc. Gãaljlcdvbt thảldbum mộbtgot tiếisqang, chếisqat ngay tạacqii chỗvnhq, rơctfyi vàqkioo trong nưxhxpxcagc.

Hoàqkiong Xạacqickvfng trôrgbnng thấfldpy giâcwnvy phúxcagt Trầbamfn Thuậchcot técdvb xuốckvfng nưxhxpxcagc, gãaljl tứxylgc đxylgếisqan ngưxhxpvnhqi run bầbamfn bậchcot, lậchcop tứxylgc rúxcagt ra bộbtgoi kiếisqam, chỉxrgw huy tấfldpt cảldbu binh sĩnabrrgbnng lêjxokn, chuẩpjeun bịcdvb chiếisqan đxylgfldpu đxylgếisqan cùujutng.

Hai bêjxokn quy môrgbn lớxcagn giao đxylgfldpu. Tưxhxpqkiong Khâcwnvm làqkiom gưxhxpơctfyng cho binh sĩnabr đxylgem chiếisqan hỏjxoka đxylgckvft đxylgếisqan trậchcon đxylgcdvba Hoàqkiong Xạacqi. Trảldbui qua mộbtgot canh giờvnhq đxylgdgovm máducpu liềdzaku mạacqing xôrgbnng pha, gãaljl dẫdgovn theo mộbtgot đxylgáducpm binh sĩnabr rốckvft cuộbtgoc mởqkio ra con đxylgưxhxpvnhqng xôrgbnng hưxhxpxcagng chủlhsm hạacqim củlhsma Hoàqkiong Xạacqi. Tưxhxpqkiong Khâcwnvm bắlhsmt đxylgbamfu leo lêjxokn chủlhsm hạacqim củlhsma quâcwnvn đxylgcdvbch, ởqkio trêjxokn sàqkion thuyềdzakn anh dũckvfng sáducpt phạacqit.

xcagc nàqkioy, thủlhsmy quâcwnvn Giang Đmmjmôrgbnng nghỉxrgw ngơctfyi dưxhxpvnhqng sứxylgc gầbamfn mộbtgot tuầbamfn đxylgãaljl hiệczasn ra ưxhxpu thếisqa. Đmmjmáducpm límnhhnh ai cũckvfng tinh thầbamfn tràqkion trềdzak, chiếisqan ýhfpd tràqkion đxylgbamfy. Ngưxhxpdrngc lạacqii binh sĩnabr củlhsma Hoàqkiong Xạacqi, tuy giỏjxoki tinh túxcagy thủlhsmy chiếisqan, nhưxhxpng binh sĩnabr liêjxokn tụaclpc nhiềdzaku ngàqkioy gấfldpp rúxcagt sửhfpda cứxylg đxylgiểwaagm khiếisqan chúxcagng tiêjxoku hao rấfldpt nhiềdzaku thểwaag lựlnslc. Thêjxokm vàqkioo quâcwnvn Giang Đmmjmôrgbnng cũckvfng nổwaagi tiếisqang vềdzak mặbtgot thủlhsmy chiếisqan. Tiêjxoku hao dàqkioi lâcwnvu, quâcwnvn Giang Đmmjmôrgbnng rấfldpt nhanh chiếisqam ưxhxpu thếisqa.

xhxpqkiong Khâcwnvm dẫdgovn theo binh sĩnabr anh dũckvfng giếisqat đxylgcdvbch, ởqkio trêjxokn sàqkion thuyềdzakn quâcwnvn đxylgcdvbch nhưxhxpqkioo chỗvnhq khôrgbnng ngưxhxpvnhqi.

Hoàqkiong Xạacqi vừcxzsa múxcaga kiếisqam vừcxzsa chỉxrgw huy binh sĩnabr muốckvfn giếisqat chếisqat Tưxhxpqkiong Khâcwnvm.

Trưxhxpvnhqng thưxhxpơctfyng củlhsma Tưxhxpqkiong Khâcwnvm dùujut khôrgbnng dàqkioi nhưxhxpng cũckvfng khôrgbnng ngắlhsmn, chọwaagc, vung, đxylgâcwnvm, hấfldpt, mọwaagi thứxylgqkionh rẽtxms. Córgbnaljl dẫdgovn dắlhsmt, thủlhsmy quâcwnvn Giang Đmmjmôrgbnng ai cũckvfng dũckvfng cảldbum tiếisqan tớxcagi. Trêjxokn sàqkion thuyềdzakn mấfldpy trăsnxgm thâcwnvn vệczas binh củlhsma Hoàqkiong Xạacqi chắlhsmn tạacqii tiềdzakn tuyếisqan, liềdzaku mạacqing chặbtgon Tưxhxpqkiong Khâcwnvm vàqkio binh sĩnabr củlhsma gãaljl khôrgbnng ngừcxzsng tấfldpn côrgbnng. Chiếisqan hạacqim bốckvfn phímnhha hìbamfnh nhưxhxp đxylgãaljl thấfldpy ra chủlhsm hạacqim gặbtgop nguy hiểwaagm, từcxzs hai bêjxokn khôrgbnng ngừcxzsng córgbn ngưxhxpvnhqi nhảldbuy qua chi việczasn cho Hoàqkiong Xạacqi.

Hai bêjxokn tiếisqan vàqkioo trậchcon chiếisqan côrgbnng phòozcdng gian khổwaag nhấfldpt.

xhxpqkiong Khâcwnvm khôrgbnng ngừcxzsng tổwaag chứxylgc binh sĩnabr tấfldpn côrgbnng. Hoàqkiong Xạacqi thìbamf khổwaag sởqkio chốckvfng đxylgvnhq, thàqkio chếisqat cũckvfng khôrgbnng giơctfy cờvnhq trắlhsmng.

Hai bêjxokn nhâcwnvn sốckvf tửhfpd vong liêjxokn tụaclpc tăsnxgng cao, trêjxokn mỗvnhqi sàqkion chiếisqan thuyềdzakn ngổwaagn ngang vôrgbn sốckvfducpc binh sĩnabr. Máducpu đxylgãaljl nhuộbtgom mỗvnhqi górgbnc tấfldpm gỗvnhq. Binh khímnhh vỡvnhq vụaclpn rơctfyi đxylgbamfy đxylgfldpt. Dùujut vậchcoy nhưxhxpng binh sĩnabr vẫdgovn liềdzaku mạacqing chécdvbm giếisqat, bịcdvb thưxhxpơctfyng cũckvfng khôrgbnng lùujuti, huơctfy loạacqin đxylgao kiếisqam trong tay, miệczasng khôrgbnng ngừcxzsng rốckvfng to giếisqat giếisqat. Córgbn khôrgbnng ímnhht chiếisqan thuyềdzakn củlhsma Lưxhxpu Biểwaagu bắlhsmt đxylgbamfu bốckvfc lửhfpda, đxylgâcwnvy tấfldpt nhiêjxokn làqkio kiệczast táducpc củlhsma binh sĩnabrxhxpqkiong Khâcwnvm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.