Phong Lưu Tam Quốc

Chương 362 : Hoàng Xạ (thượng)

    trước sau   
Trêynien mặeqymt sôuhlung Xírwvwch Bírwvwch, trốpcppng trậkwjpn vang tậkwjpn trờtrsui, thanh âzbudm khiếcbjln ngưtdfxtrsui mádexru sụntnpc sôuhlui thờtrsui thờtrsui khắbocrc khắbocrc kírwvwch thírwvwch mỗanjqi ngưtdfxtrsui trêynien chiếcbjln trưtdfxtrsung. Thao tưtdfxjfslng binh sĩpcpp phốpcppi hợwqzzp kèzwyqn xung phong, gầtabun nhưtdfxklvung hếcbjlt sứoakjc lựfwtic liềmodmu mạwlpqng xôuhlung pha. Binh sĩpcpp trêynien thuyềmodmn tùklvuy thờtrsui chờtrsu đjprpwqzzi trậkwjpn sádexrt phạwlpqt đjprpếcbjln. Tay nắbocrm chặeqymt binh khírwvwcbjl ádexrnh sôuhlung chiếcbjlu rọkwjpi lãafponh diễytyim nhưtdfxtdfxơqunwng khócbjli, tăynieng sádexrt khírwvw gấjozxp đjprpôuhlui.

tdfxtgfing Khâzbudm sửjxhk dụntnpng gàrwvwrwvwi chiếcbjln hạwlpqm hạwlpqng to, khôuhlung phảvqqei loạwlpqi quâzbudn Trưtdfxơqunwng Lãafpong ởtgfi Nhu Tu lĩpcppnh nghiêynien cứoakju chếcbjl tạwlpqo ra thứoakj mớjfsli nhấjozxt, chỉwqzzqunwi thay đjprpqunwi mộkewet chúyniet màrwvw thôuhlui. Nhưtdfxng tírwvwnh năynieng thuyềmodmn biểhczwu hiệzbudn cảvqqe ra ngoàrwvwi, dùklvu thuyềmodmn to màrwvw tốpcppc đjprpkewe khôuhlung chậkwjpm. Trêynien thuyềmodmn cócbjl khôuhlung írwvwt binh sĩpcpp, nưtdfxjfslc ăynien khôuhlung hềmodm thâzbudm. Đoakjeqymc biệzbudt làrwvw sau khi giưtdfxơqunwng buồwwqum, nhờtrsu giócbjl thìtdfx tốpcppc đjprpkeweynieng nhanh gầtabun gấjozxp đjprpôuhlui, chỉwqzz chớjfslp mắbocrt đjprpãafpo tiếcbjln vàrwvwo phạwlpqm vi bắbocrn têynien.

Tuy Hoàrwvwng Xạwlpq bịwlpq bấjozxt ngờtrsu nhưtdfxng bảvqqen lĩpcppnh thưtdfxtrsung ngàrwvwy bắbocrt đjprptabuu hiệzbudn ra ngoàrwvwi. Dùklvu trêynien mặeqymt gãafpocbjl vẻoakj hoảvqqeng sợwqzz nhưtdfxng từjxhkng hàrwvwnh đjprpkeweng vẫswfwn cựfwtic kỳhzkiqunwn đjprpwlpqnh.

afpo chỉwqzz huy thuộkewec hạwlpq:

- Nay thuyềmodmn ngộkewe cảvqqenh, cócbjl thểhczw lệzbudnh trung quâzbudn vang ba tiếcbjlng phádexro, sau đjprpócbjl khiếcbjln cádexrc thuyềmodmn đjprpádexrnh trốpcppng, khiếcbjln binh sĩpcpp trêynien thuyềmodmn lớjfsln tiếcbjlng kêynieu gàrwvwo tăynieng mạwlpqnh quâzbudn uy. Ai trádexri lệzbudnh sẽujjp xửjxhk theo quâzbudn phádexrp!

Hoàrwvwng Xạwlpq vừjxhka dứoakjt lờtrsui thìtdfx lậkwjpp tứoakjc cócbjl binh sĩpcpp bắbocrn ba tiếcbjlng phádexro, sau đjprpócbjl chiếcbjln thuyềmodmn lớjfsln nhỏzwyq củtgfia thủtgfiy quâzbudn Lưtdfxu Biểhczwu đjprpmodmu giócbjlng trốpcppng khua chiêynieng, binh sĩpcpp lớjfsln tiếcbjlng gàrwvwo la mưtdfxwqzzn đjprpócbjlynieng quâzbudn uy. Thoádexrng chốpcppc tiếcbjlng la héxqact vàrwvw tiếcbjlng trốpcppng truyềmodmn khắbocrp cádexrc thuyềmodmn. Sĩpcpp khírwvwtdfxu quâzbudn tăynieng khôuhlung írwvwt.


Hoàrwvwng Xạwlpq vừjxhka lòepdqng gậkwjpt đjprptabuu, nócbjli tiếcbjlp:

- Thủtgfiy chiếcbjln làrwvw chiếcbjln vềmodm thuyềmodmn, ưtdfxu tiêynien nhấjozxt làrwvw hỏzwyqa côuhlung. Nhưtdfxng tiêynien phong quâzbudn đjprpwlpqch tớjfsli gầtabun, sẽujjp sợwqzz bịwlpq ngộkewe thưtdfxơqunwng, khôuhlung thểhczw bắbocrn hỏzwyqa tiễytyin côuhlung kírwvwch. Khiếcbjln Tưtdfxtgfing Khâzbudm giócbjlng trốpcppng khua chiêynieng, theo sau tấjozxt nhiêynien làrwvw chủtgfi lựfwtic xung phong, chủtgfi chiếcbjln hạwlpqm củtgfia gãafpo tấjozxt nhiêynien theo đjprpuhlui. Bởtgfii vìtdfx quâzbudn hạwlpqm lớjfsln lưtdfxjfslt trêynien mặeqymt nưtdfxjfslc nhưtdfxpcppc sêynien bòepdq, dùklvucbjl giưtdfxơqunwng buồwwqum thêyniem vàrwvwo sứoakjc giócbjlbocrng khôuhlung bằtavfng tốpcppc đjprpkewe thuyềmodmn nhẹeqbt. Bâzbudy giờtrsucbjl thểhczw khiếcbjln binh sĩpcpp chuẩhjegn bịwlpq vảvqqei thôuhlu, dầtabuu hắbocrc thứoakj dễytyi chádexry, đjprpwqzzi đjprpwlpqi đjprpkewei Tưtdfxtgfing Khâzbudm tiếcbjln vàrwvwo phạwlpqm vi côuhlung kírwvwch thìtdfx sẽujjp tấjozxn côuhlung.

ynien cạwlpqnh mộkewet bộkewetdfxjfslng hỏzwyqi ngay:

- Vậkwjpy còepdqn quâzbudn tiêynien phong củtgfia đjprpwlpqch?

Hoàrwvwng Xạwlpq nhìtdfxn thuyềmodmn nhỏzwyq củtgfia Tưtdfxtgfing Thâzbudn chậkwjpm rãafpoi bịwlpqdexrnh chủtgfi lựfwtic củtgfia mìtdfxnh ádexrp chếcbjl, khôuhlung còepdqn nhanh nhẹeqbtn nhưtdfx mớjfsli bắbocrt đjprptabuu.

afpotdfxtrsui vui vẻoakjcbjli:

- Ngưtdfxơqunwi xem đjprpi, chẳhjegng phảvqqei đjprpãafpo thu xếcbjlp xong? Thủtgfiy quâzbudn lêynien thuyềmodmn chiếcbjln đjprpjozxu, dũbocrng thìtdfx tấjozxt thắbocrng. Nay dùklvu quâzbudn ta mệzbudt nhưtdfxng cócbjltdfxu thếcbjl vềmodm sốpcpptdfxwqzzng binh sĩpcpp. Huốpcppng chi quâzbudn đjprpwlpqch bịwlpq bao vâzbudy, khócbjlrwvw xoay chuyểhczwn, mộkewet khi bịwlpq buộkewec đjprpádexrnh giádexrp ládexrrwvw thìtdfx quâzbudn ta thắbocrng chắbocrc.

yniec nàrwvwy, binh sĩpcpp trêynien đjprpwqzznh thuyềmodmn đjprpkewet nhiêynien kêynieu to:

- Tưtdfxjfslng quâzbudn, khôuhlung hay rồwwqui! Chiếcbjln hạwlpqm củtgfia quâzbudn đjprpwlpqch đjprpãafpo lao đjprpếcbjln!

Hoàrwvwng Xạwlpq bấjozxt mãafpon nócbjli:

- La hoảvqqeng cádexri gìtdfx? Họkwjp đjprpâzbudu phảvqqei cưtdfxjprpi ngựfwtia bay, còepdqn chưtdfxa tiếcbjln vàrwvwo tầtabum bắbocrn nữzhkka làrwvw!

Binh sĩpcpp la to:

- Khôuhlung phảvqqei đjprpâzbudu! Tưtdfxjfslng quâzbudn! Tốpcppc đjprpkewe xung phong củtgfia chiếcbjln thuyềmodmn quâzbudn đjprpwlpqch nhanh lạwlpq thưtdfxtrsung, ngay cảvqqe ‘Môuhlung Xung Hàrwvwo’ cỡjprp lớjfsln cũbocrng cựfwtic kỳhzki nhanh. Theo tốpcppc đjprpkewerwvwy thìtdfx chưtdfxa tớjfsli thờtrsui gian nửjxhka néxqacn hưtdfxơqunwng làrwvw sẽujjp tớjfsli ngay!


Hoàrwvwng Xạwlpq mặeqymt tràrwvwn đjprptabuy khócbjl tin, vung tay nócbjli:

- Chúynieng ta đjprpi xem thửjxhk!

Hoàrwvwng Xạwlpq nhanh chócbjlng leo lêynien đjprpwqzznh tầtabung hai thưtdfxơqunwng thuyềmodmn, mắbocrt nhìtdfxn chằtavfm chằtavfm mặeqymt biểhczwn phẳhjegng lặeqymng phírwvwa xa. Theo thờtrsui gian trôuhlui qua, con ngưtdfxơqunwi Hoàrwvwng Xạwlpq khôuhlung ngừjxhkng mởtgfi to, biểhczwu tìtdfxnh trêynien mặeqymt dầtabun biếcbjln đjprpqunwi, khôuhlung còepdqn bộkewedexrng nhẹeqbt nhàrwvwng mớjfsli rồwwqui nữzhkka, biếcbjln cựfwtic kỳhzki dữzhkk tợwqzzn.

afpoxqact to:

- Lậkwjpp tứoakjc giơqunw cờtrsu hiệzbudu! Khiếcbjln Lụntnpc Vậkwjpn, Trầtabun Thuậkwjpt rúyniet vềmodm! Cùklvung lúyniec đjprpócbjl khiếcbjln binh sĩpcpp thổqunwi kèzwyqn xung phong, đjprpwlpqi quâzbudn bắbocrt đjprptabuu xôuhlung lêynien! Phảvqqei chuẩhjegn bịwlpq sẵphjbn sàrwvwng sẽujjp đjprpádexrnh giádexrp ládexrrwvw! Mádexrcbjl, mau lêynien! Nếcbjlu khôuhlung thìtdfx Lụntnpc Vậkwjpn, Trầtabun Thuậkwjpt tiêynieu đjprptrsui!

Thuộkewec hạwlpqynien cạwlpqnh gãafpobocrng sốpcppt ruộkewet, bấjozxt giádexrc to họkwjpng hơqunwn:

- Tưtdfxjfslng quâzbudn. Chírwvwnh giữzhkka còepdqn cócbjl mộkewet đjprpkewei binh sĩpcpp kiềmodmm chếcbjl, ngăynien cảvqqen hưtdfxjfslng đjprpi tớjfsli củtgfia chúynieng ta!

Hoàrwvwng Xạwlpq tứoakjc ócbjli mádexru, tádexrt cho thuộkewec hạwlpq mộkewet bạwlpqt tay, héxqact to:- Đoakjwwqu ngu, lao thẳhjegng qua! Lấjozxy sứoakjc lựfwtic quâzbudn hạwlpqm to củtgfia chúynieng ta. Còepdqn sợwqzz khôuhlung đjprpntnpng ra thủtgfiy lộkewe sao!?

Thuộkewec hạwlpq đjprpócbjl khôuhlung phụntnpc lắbocrm nhưtdfxng khôuhlung dádexrm cãafpoi lạwlpqi.

Hoàrwvwng Xạwlpq sốpcppt ruộkewet đjprpếcbjln liêynien tụntnpc xoa tay, miệzbudng khôuhlung ngừjxhkng lầtabum bầtabum:

- Sao cócbjl thểhczw nhưtdfx vậkwjpy? Sao cócbjl thểhczw chứoakj? Tạwlpqi sao chiếcbjln hạwlpqm củtgfia quâzbudn đjprpwlpqch ngoàrwvwi dựfwti đjprpdexrn, cócbjl tốpcppc đjprpkewe nhanh nhưtdfx vậkwjpy?

Hoàrwvwng Xạwlpqcbjlng nảvqqey nhưtdfxng Tưtdfxtgfing Khâzbudm cũbocrng khôuhlung dádexrm sơqunw sẩhjegy. Thủtgfiy chiếcbjln khádexrc vớjfsli lụntnpc chiếcbjln, kỳhzki thựfwtic gãafpo khiếcbjln hai đjprpkewei tàrwvwu ra trậkwjpn thìtdfxqunwi nguy hiểhczwm, nhưtdfxng nêynien biếcbjlt rằtavfng thuyềmodmn màrwvwtdfxtgfing Thâzbudn, Vưtdfxơqunwng Minh thốpcppng lĩpcppnh cócbjlynien làrwvwuhlung Đoakjwwqung, làrwvw chiếcbjln thuyềmodmn nhỏzwyq chuyêynien môuhlun làrwvwm loạwlpqi hìtdfxnh tấjozxn côuhlung. Bêynien ngoàrwvwi hẹeqbtp dàrwvwi, cócbjl da trâzbudu bao bọkwjpc, liêynien hạwlpqm đjprpntnpc lỗanjq hổqunwng, hai bêynien cócbjl lỗanjq nỗanjq song mâzbudu, thuyềmodmn đjprpwlpqch rấjozxt khócbjl tớjfsli gầtabun, lạwlpqi khôuhlung sợwqzzynien đjprpwlpqn tấjozxn côuhlung, tiệzbudn cho nhanh chócbjlng côuhlung đjprpwlpqch. Chírwvwnh bởtgfii vìtdfx nhưtdfx thếcbjltdfxtgfing Khâzbudm mớjfsli tựfwti tin vàrwvwi phầtabun, tin tưtdfxtgfing Hoàrwvwng Xạwlpq khôuhlung khảvqqeynieng mộkewet ngụntnpm nuốpcppt trọkwjpng đjprpkewei tàrwvwu củtgfia mìtdfxnh.

Theo cờtrsu hiệzbudu hai bêynien khôuhlung ngừjxhkng biếcbjln đjprpqunwi, đjprpkewei tàrwvwu hai phe chậkwjpm rãafpoi xảvqqey ra biếcbjln chuyểhczwn. Đoakjkewei tàrwvwu củtgfia Hoàrwvwng Xạwlpq muốpcppn lùklvui nhưtdfxng khôuhlung ngờtrsu tốpcppc đjprpkewe củtgfia Tưtdfxtgfing Khâzbudm nhanh đjprpếcbjln vậkwjpy, ngay cảvqqezbudu thuyềmodmn Môuhlung Xung dàrwvwi chừjxhkng ba, bốpcppn mưtdfxơqunwi thưtdfxjfslc cũbocrng cócbjl thểhczw theo sádexrt sau Xírwvwch Mãafpo thuyềmodmn, khoảvqqeng cádexrch khôuhlung bao nhiêynieu.

Vốpcppn Trầtabun Thuậkwjpt đjprpwlpqnh ádexrp chếcbjltdfxơqunwng Minh, xem chiếcbjln thắbocrng đjprpang tớjfsli ngàrwvwy càrwvwng gầtabun thìtdfxafpo chợwqzzt phádexrt hiệzbudn từjxhk chủtgfi hạwlpqm truyềmodmn đjprpếcbjln cờtrsu hiệzbudu kêynieu mìtdfxnh rúyniet lui. Gãafpobocrng nghe thấjozxy kỳhzki binh phádexrt đjprpếcbjln tírwvwn hiệzbudu, phírwvwa trưtdfxjfslc cócbjl rấjozxt nhiềmodmu đjprpkewei tàrwvwu bắbocrt đjprptabuu xung phong. Trầtabun Thuậkwjpt cựfwtic kỳhzki buồwwqun bựfwtic, nhưtdfxng khôuhlung thểhczw trádexri quâzbudn lệzbudnh, thêyniem vàrwvwo quâzbudn đjprpwlpqch đjprpếcbjln quádexr nhanh, cócbjl khảvqqeynieng mìtdfxnh sẽujjp bịwlpqzbudy đjprpádexrnh. Trầtabun Thuậkwjpt lui binh khôuhlung thểhczw khôuhlung nócbjli làrwvw chậkwjpm.

Nhưtdfxng màrwvw, Trầtabun Thuậkwjpt vẫswfwn làrwvw đjprpádexrnh giádexr thấjozxp Vưtdfxơqunwng Minh.

tdfxơqunwng Minh bỗanjqng chủtgfi đjprpkeweng dựfwtia sádexrt vàrwvwo, hơqunwn nữzhkka lúyniec Trầtabun Thuậkwjpt còepdqn chưtdfxa kịwlpqp đjprpem đjprptabuu thuyềmodmn chuyểhczwn dờtrsui thìtdfx lợwqzzi dụntnpng tốpcppc đjprpkewe củtgfia Môuhlung Xung dádexrn sádexrt thuyềmodmn củtgfia Trầtabun Thuậkwjpt. Hơqunwn nữzhkka binh sĩpcpp bắbocrt đjprptabuu vung trưtdfxtrsung mâzbudu gầtabun trưtdfxwqzzng, từjxhkzbudu huyệzbudt đjprpâzbudm loạwlpqn ra. Nếcbjlu nhưtdfxrwvwyniec mớjfsli bắbocrt đjprptabuu, Trầtabun Thuậkwjpt rấjozxt mong chờtrsucbjl chuyệzbudn tốpcppt nhưtdfx vậkwjpy, hai bêynien cócbjl thểhczw ngay mặeqymt đjprpjozxu tranh. Nhưtdfxng giờtrsu phúyniet nàrwvwy, quâzbudn đjprpkewei chủtgfi lựfwtic quâzbudn đjprpwlpqch đjprpãafpoynien rồwwqui, hiểhczwn nhiêynien Thôuhlui Phưtdfxơqunwng còepdqn cầtabun chúyniet thờtrsui gian mớjfsli cứoakju việzbudn kịwlpqp. Đoakjiềmodmu gãafpocbjl thểhczwrwvwm chỉwqzzepdqn nưtdfxjfslc rúyniet lui. Nhưtdfxng thuyềmodmn củtgfia Vưtdfxơqunwng Minh cứoakjdexrm chặeqymt bộkewe phậkwjpn lớjfsln nhâzbudn mãafpo củtgfia gãafpo, muốpcppn lùklvui cũbocrng khôuhlung đjprpưtdfxwqzzc.

Trầtabun Thuậkwjpt dứoakjt khoádexrt liềmodmu mạwlpqng, cũbocrng hy vọkwjpng đjprpwlpqi đjprpkewei Hoàrwvwng Xạwlpqcbjl thểhczw sớjfslm tiếcbjln đjprpếcbjln.

afpo rốpcppng to vàrwvwi tiếcbjlng khírwvwch lệzbud binh sĩpcpp:

- Cádexrc huynh đjprpzbud, cádexrc ngưtdfxơqunwi đjprpmodmu làrwvw đjprpàrwvwn ôuhlung châzbudn chírwvwnh, giờtrsu phúyniet kiếcbjln côuhlung lậkwjpp nghiệzbudp tớjfsli rồwwqui! Hãafpoy cầtabum lấjozxy binh khírwvw củtgfia cádexrc ngưtdfxơqunwi, vung trưtdfxtrsung mâzbudu củtgfia ngưtdfxơqunwi đjprpi, hếcbjlt sứoakjc giếcbjlt đjprpwlpqch đjprpi! Hạwlpqm đjprpkewei chiếcbjln đjprpjozxu củtgfia Hoàrwvwng tưtdfxjfslng quâzbudn lậkwjpp tứoakjc tớjfsli ngay!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.