Phong Lưu Tam Quốc

Chương 360 : Mông Xung chiến hạm (thượng)

    trước sau   
Đodlpang khi Thásjkmi Mạgrmxo trong lòscygng đjicaásjkmnh trốwcekng rúkwibt lui, đjicakcwxnh rúkwibt binh vềrcpg Nam quậefbbn thìhhtd trậefbbn mưdhfsa to mấhhtdy năqxckm khónlet gặcawhp đjicacfjln cuồxzcqng rơltzci nửsqhwa tuầdhfsn sau rốwcekt cuộptotc ngừpnrang. Mưdhfsa qua trờfjymi trong xanh, ásjkmnh nắhekqng ấhhtdm ásjkmp chiếadzhu rọsqhwi mặcawht đjicahhtdt. Thásjkmi Mạgrmxo khónletc cảvorkm tạgrmx trờfjymi đjicahhtdt, còscygn cốwcek ýkcwx mang theo thâltzcn típbvwn tưdhfsfjpkng tàamyvi tếadzhsjkmi ôvorkng trờfjymi mộptott phen. Dưdhfsfjymng nhưdhfs Thásjkmi Mạgrmxo khôvorkng hềrcpg phásjkmt hiệvwugn, phòscygng tuyếadzhn Hásjkmn Dưdhfsơltzcng củmgsqa gãmgsq theo trậefbbn mưdhfsa to đjicaãmgsq xuấhhtdt hiệvwugn lỗhikg hổwcekng trípbvw mạgrmxng.

Kiếadzhn An năqxckm thứdgxmsjkmu, năqxckm mộptott trăqxckm lẻmfiw hai côvorkng nguyêcfjln, mùdyaia hèpbvw. Đodlpgrmxi quâltzcn Trưdhfsơltzcng Lãmgsqng bịkcwx thếadzh yếadzhu vềrcpg mặcawht binh lựjtagc khôvorkng đjicawceki Thásjkmi Mạgrmxo hoàamyvn hồxzcqn, dẫkwibn đjicadhfsu làamyvm khónlet dễnlet. Thuộptotc hạgrmx củmgsqa hắhekqn làamyvdhfsfjpkng tàamyvi Hoàamyvng Tựjtagnyylnh ba ngàamyvn binh mãmgsq từpnradhfsqxckng đjicaâltzcm xércpgo ra, bắhekqt đjicadhfsu tấhhtdn côvorkng thịkcwx trấhhtdn Trưdhfsfjymng Sa. Mụtufjc đjicaípbvwch làamyv muốwcekn ásjkmp chếadzh thásjkmi thúkwib Trưdhfsfjymng Sa Hàamyvn Huyềrcpgn, tiếadzhn tớfjpki buộptotc Vưdhfsơltzcng Uy ởcawh Ba Lăqxckng cónletscygng muốwcekn việvwugn trợwcekamyv khôvorkng dásjkmm hếadzht sứdgxmc cứdgxmu việvwugn Ôvwugltzcm, vùdyaing Hásjkmn Dưdhfsơltzcng giảvorkm bớfjpkt ásjkmp lựjtagc phòscygng tuyếadzhn Xípbvwch Bípbvwch. Cùdyaing lúkwibc đjicaónlet, Trưdhfsơltzcng Lãmgsqng ra lệvwugnh võmfiwdhfsfjpkng Ngụtufjy Diêcfjln dẫkwibn theo năqxckm ngàamyvn khinh bộptot binh cónletpbvwnh cơltzc đjicaptotng mạgrmxnh, đjicawceki nưdhfsfjpkc lũnletltzcn Mộptotng Trạgrmxch vừpnraa rúkwibt thìhhtddyaii khỏkhzqi Kiếadzhn Xưdhfsơltzcng, bắhekqt đjicadhfsu ásjkmp sásjkmt Ba Khâltzcu, tuy so vớfjpki binh lựjtagc ởcawh Ba Lăqxckng thìhhtdsjkmch biệvwugt nhiềrcpgu, khiếadzhn gãmgsq hoàamyvn toàamyvn bịkcwx Ngụtufjy Diêcfjln vàamyv Hoàamyvng Tựjtag hấhhtdp dẫkwibn, khôvorkng thểixdo chạgrmxy ra Hásjkmn Dưdhfsơltzcng, chặcawht chẽiraa kiềrcpgm chếadzh mấhhtdy vạgrmxn binh lựjtagc củmgsqa Vưdhfsơltzcng Uy tạgrmxi Trưdhfsfjymng Sa.

Bởcawhi vìhhtddhfsa to qua đjicai, Lưdhfsu Phưdhfsơltzcng cónlet nhiềrcpgu cứdgxm đjicaiểixdom sụtufjp xuốwcekng, đjicacawhc biệvwugt làamyv quâltzcn Vưdhfsơltzcng Uy đjicaónletng ởcawh Ba Lăqxckng, Ba Khâltzcu. Ba Lăqxckng lưdhfsng dựjtaga Vâltzcn Mộptotng Trạgrmxch lạgrmxi cónletcfjln làamyv Ba Khâltzcu hồxzcq, Đodlpptotng Đodlpìhhtdnh hồxzcq. Mặcawht nưdhfsfjpkc Đodlpptotng Đodlpìhhtdnh hồxzcq khónleta hai giớfjpki tưdhfsơltzcng ngạgrmxc, đjicaoạgrmxn hãmgsqm hồxzcq. Bắhekqc liêcfjln tiếadzhp Trưdhfsfjymng Giang. Nam tiếadzhp Tưdhfsơltzcng, Tưdhfs, Nguyêcfjln, Lễnlet bốwcekn vùdyaing nưdhfsfjpkc sôvorkng rónlett vàamyvo, cónlet thểixdo chứdgxma nưdhfsfjpkc bốwcekn sôvorkng, nuốwcekt vàamyvo nhảvork ra thủmgsqy lộptot Trưdhfsfjymng Giang. Nhưdhfs vậefbby thìhhtd Trưdhfsfjymng Giang sau khi liêcfjln tụtufjc mưdhfsa to, mặcawht nưdhfsfjpkc Đodlpptotng Đodlpìhhtdnh hồxzcq tấhhtdt nhiêcfjln dâltzcng cao, mộptott khi vưdhfswcekt qua đjicaêcfjl đjicaefbbp thìhhtd Ba Lăqxckng sẽiraa bịkcwx tai lũnlet lụtufjt, tổwcekn thấhhtdt khôvorkng thểixdo dựjtag đjicasjkmn.

dhfsfjpkc lũnlet Ba Lăqxckng vừpnraa rúkwibt, chưdhfsa đjicawceki đjicaásjkmm Vưdhfsơltzcng Uy chỉarxunh sửsqhwa xong thìhhtd quâltzcn Trưdhfsơltzcng Lãmgsqng đjicaãmgsq giếadzht tớfjpki rồxzcqi. Quâltzcn đjicaptoti gầdhfsn nhưdhfs khôvorkng bịkcwx ngăqxckn cảvorkn đjicaãmgsq lao vàamyvo phòscygng tuyếadzhn củmgsqa chúkwibng, nghiềrcpgn násjkmt bêcfjln trong. Vưdhfsơltzcng Uy cựjtagc kỳsqhw giậefbbn dữrcml, liêcfjln tụtufjc đjicaiềrcpgu binh khiểixdon tưdhfsfjpkng, hậefbbn khôvorkng thểixdo mộptott ngụtufjm nuốwcekt hếadzht quâltzcn Hoàamyvng Tựjtag.

Hiểixdon nhiêcfjln mụtufjc đjicaípbvwch thứdgxm nhấhhtdt củmgsqa Trưdhfsơltzcng Lãmgsqng đjicaãmgsq hoàamyvn thàamyvnh. Thásjkmi thúkwib Trưdhfsfjymng Sa Hàamyvn Huyềrcpgn vừpnraa nghe cónlet quâltzcn Giang Đodlpôvorkng tấhhtdn côvorkng An Thàamyvnh, lậefbbp tứdgxmc đjicadgxmng ngồxzcqi khôvorkng yêcfjln, ban đjicaêcfjlm liềrcpgn lệvwugnh cho thâltzcn típbvwn Dạgrmxng Linh dẫkwibn năqxckm ngàamyvn nhâltzcn mãmgsq chi việvwugn An thàamyvnh, còscygn gàamyvo la rằibovng phảvorki khiếadzhn Trưdhfsơltzcng quâltzcn cónlet đjicaếadzhn màamyv khôvorkng vềrcpg đjicaưdhfswcekc. Bởcawhi vìhhtd Ngụtufjy Diêcfjln quấhhtdy rầdhfsy, Vưdhfsơltzcng Uy thôvorkng básjkmo cho Thásjkmi Mạgrmxo, mộptott bêcfjln quan sásjkmt chặcawht chẽiraahhtdnh hìhhtdnh Trưdhfsfjymng Sa. Gãmgsq bắhekqt đjicadhfsu típbvwch cựjtagc đjicaiềrcpgu đjicaptotng hai vạgrmxn nhâltzcn mãmgsq thuộptotc hạgrmx củmgsqa mìhhtdnh, muốwcekn hìhhtdnh thàamyvnh vòscygng vâltzcy nuốwcekt quâltzcn Ngụtufjy Diêcfjln.

Trưdhfsơltzcng Lãmgsqng bỗhikgng nhiêcfjln xuấhhtdt binh, rõmfiwamyvng đjicaásjkmnh loạgrmxn nưdhfsfjpkc đjicai ban đjicadhfsu củmgsqa Thásjkmi Mạgrmxo. Ba đjicaưdhfsfjymng quâltzcn đjicaamyvn cónlet mộptott đjicaưdhfsfjymng bịkcwxdgxmc chếadzh, rấhhtdt khónlethhtdnh thàamyvnh tìhhtdnh trạgrmxng bao vâltzcy Giang Hạgrmx. Thásjkmi Mạgrmxo cứdgxmng rắhekqn ra lệvwugnh, khiếadzhn Vưdhfsơltzcng Uy khốwcekng chếadzhdyaing Ba Lăqxckng Trưdhfsfjymng Sa, hạgrmxn đjicakcwxnh trong thờfjymi gian ngắhekqn nhấhhtdt phảvorki đjicaásjkmnh lùdyaii hai quâltzcn củmgsqa Trưdhfsơltzcng Lãmgsqng, gấhhtdp rúkwibt sửsqhwa cứdgxm đjicaiểixdom, bảvorko đjicavorkm an toàamyvn phòscygng tuyếadzhn Trưdhfsfjymng Sa, hoàamyvn tấhhtdt nhữrcmlng đjicaiềrcpgu nàamyvy xong thìhhtd bắhekqt đjicadhfsu ásjkmp sásjkmt Xípbvwch Bípbvwch.

Hai đjicaưdhfsfjymng nhâltzcn mãmgsq Hoàamyvng Tựjtagamyv Ngụtufjy Diêcfjln tấhhtdt nhiêcfjln khôvorkng phảvorki chiếadzhn quâltzcn chủmgsq lựjtagc, họsqhw chỉarxuamyv đjicaem đjicaếadzhn sásjkmch lưdhfswcekc kiềrcpgm chếadzh phâltzcn tásjkmn lựjtagc chúkwib ýkcwx củmgsqa Thásjkmi Mạgrmxo màamyv thôvorki. Khiếadzhn phòscygng tuyếadzhn từpnrasjkmn Dưdhfsơltzcng kércpgo dàamyvi đjicaếadzhn Ba Lăqxckng bịkcwx chia cắhekqt, đjicaásjkmnh bạgrmxi từpnrang cásjkmi mộptott. Châltzcn chípbvwnh quâltzcn chủmgsq lựjtagc tấhhtdt nhiêcfjln làamyvqxckm vạgrmxn binh sĩnyyl Trưdhfsơltzcng Lãmgsqng đjicaónletng tạgrmxi Sàamyvi Tang, đjicaâltzcy cũnletng làamyv tấhhtdt cảvork quâltzcn sốwcekamyv hiệvwugn tạgrmxi Giang Đodlpôvorkng cónlet thểixdo đjicaiềrcpgu đjicaptotng.

Sau Hoàamyvng Tựjtag, Ngụtufjy Diêcfjln xuấhhtdt đjicaptotng nhâltzcn mãmgsq. Trưdhfsơltzcng Lãmgsqng nhâltzcn lúkwibc Thásjkmi Mạgrmxo gấhhtdp rúkwibt sửsqhwa cứdgxm đjicaiểixdom thìhhtd bắhekqt đjicadhfsu trậefbbn côvorkng kípbvwch thăqxckm dòscyg. Hắhekqn thốwcekng lĩnyylnh bốwcekn vạgrmxn nhâltzcn mãmgsq, đjicaem đjicagrmxi trạgrmxi hưdhfsfjpkng tớfjpki Võmfiwdhfsơltzcng, mưdhfswcekn đjicaiềrcpgu nàamyvy tăqxckng cưdhfsfjymng liêcfjln hệvwug tiềrcpgn tuyếadzhn. Đodlpdhfsu thásjkmng sásjkmu, Trưdhfsơltzcng Lãmgsqng ra lệvwugnh đjicagrmxi tưdhfsfjpkng Tưdhfscawhng Khâltzcm dẫkwibn năqxckm vạgrmxn nhâltzcn mãmgsq đjicaónletng ởcawhpbvwch Bípbvwch, cùdyaing Ôvwugltzcm Hoàamyvng Xạgrmxsjkmch sôvorkng nhìhhtdn nhau.

Trưdhfsơltzcng Lãmgsqng làamyvm nhưdhfs vậefbby khôvorkng phảvorki hy vọsqhwng cónlet thểixdo đjicaptott phásjkm lỗhikg hổwcekng ởcawh Ôvwugltzcm, trong mứdgxmc đjicaptot thấhhtdp nhấhhtdt đjicagrmxt tớfjpki mụtufjc đjicaípbvwch xao sơltzcn chấhhtdn hổwcek.

Ôvwugltzcm chia làamyvm Ôvwugltzcm thưdhfswcekng vàamyv Ôvwugltzcm hạgrmx. Chípbvwnh giữrcmla cásjkmch mộptott hàamyvng dàamyvi, mộptott bêcfjln làamyv Hồxzcqng hồxzcq, mộptott bêcfjln làamyv Trưdhfsfjymng Giang. Vềrcpg mặcawht quâltzcn sựjtag thìhhtdamyv vịkcwx trípbvw cựjtagc kỳsqhw bấhhtdt lợwceki, nhưdhfsng lưdhfsng Ôvwugltzcm hạgrmxnlet Hoàamyvng Liêcfjln sơltzcn. Hoàamyvng Liêcfjln sơltzcn dàamyvi hơltzcn ba trăqxckm dặcawhm, diêcfjln cừpnrau hai mưdhfsơltzci dặcawhm, đjicaónlet chỉarxuamyvdhfsfjpkng nam hạgrmx Ôvwugltzcm ki. Chípbvwnh vìhhtdnletkwibi nàamyvy nêcfjln bộptot binh Hoàamyvng Xạgrmx toàamyvn trúkwib đjicaónletng tạgrmxi tuyếadzhn nàamyvy.

Sau khi Tưdhfscawhng Khâltzcm đjicaếadzhn Xípbvwch Bípbvwch, đjicadhfsu tiêcfjln làamyvcawh ba cứdgxm đjicaiểixdom Xípbvwch Bípbvwch Thásjkmi Bìhhtdnh khẩkzmsu, Thanh Giang khẩkzmsu, Lộptot khẩkzmsu, họsqhw chọsqhwn đjicaónletng ởcawh Thásjkmi Bìhhtdnh khẩkzmsu. Trong Thásjkmi Bìhhtdnh khẩkzmsu cónlet Thásjkmi Bìhhtdnh hồxzcq, làamyvltzci đjicaixdo huấhhtdn luyệvwugn thủmgsqy sưdhfs. Phípbvwa nam Thásjkmi Binh hồxzcqnletdhfsfjpkc rónlett vàamyvo, núkwibi Thásjkmi Bìhhtdnh sơltzcn, dưdhfsfjpki núkwibi cónlet Thásjkmi Bìhhtdnh thàamyvnh, đjicaâltzcy cũnletng chípbvwnh làamyvqxckn cứdgxmdhfscawhng Khâltzcm dùdyaing đjicaixdo tạgrmxm thờfjymi típbvwch trữrcmldhfsơltzcng thựjtagc, còscygn bắhekqt đjicadhfsu toàamyvn diệvwugn tăqxckng cưdhfsfjymng ki đjicadhfsu Xípbvwch Bípbvwch. Chỗhikgamyvy giốwcekng nhưdhfs thanh kiếadzhm sắhekqc bércpgn, đjicaâltzcm vàamyvo giữrcmla sôvorkng, bónletp chặcawht giang lưdhfsu.

Bờfjymcfjln kia Hoàamyvng Xạgrmx biếadzht Trưdhfsơltzcng quâltzcn đjicaãmgsq đjicaếadzhn, lậefbbp tứdgxmc phảvorkn ứdgxmng lạgrmxi. Mộptott mặcawht ra roi thúkwibc ngựjtaga básjkmo vớfjpki Thásjkmi Mạgrmxo ởcawhdhfsơltzcng Dưdhfsơltzcng, xin việvwugn quâltzcn, mặcawht khásjkmc chia ra hai nhónletm, mộptott thìhhtd sửsqhwa gấhhtdp cứdgxm đjicaiểixdom, đjicaásjkmm khásjkmc thìhhtd từpnrang giâltzcy phúkwibt đjicarcpg phòscygng hàamyvnh đjicaptotng củmgsqa Trưdhfsơltzcng quâltzcn.

Khi Tưdhfscawhng Khâltzcm tớfjpki Xípbvwch Bípbvwch ngàamyvy thứdgxm ba thìhhtd đjicaípbvwch thâltzcn mang binh đjicaásjkmnh trâltzcn, lĩnyylnh ba ngàamyvn tinh binh thủmgsqy quâltzcn. Năqxckm trăqxckm con thuyềrcpgn lớfjpkn nhỏkhzq từpnra Thásjkmi Bìhhtdnh khẩkzmsu xuấhhtdt phásjkmt. Hôvorkm ấhhtdy trờfjymi trong sásjkmng khôvorkng mâltzcy, trêcfjln mặcawht sôvorkng nưdhfsfjpkc bằibovng phẳjicang, thủmgsqy quâltzcn củmgsqa Tưdhfscawhng Khâltzcm dàamyvn thàamyvnh hàamyvng ngang, thuyềrcpgn nhỏkhzq ba chụtufjc cásjkmi dàamyvn hàamyvng thàamyvnh hìhhtdnh chữrcml nhậefbbt, bắhekqt đjicadhfsu tiếadzhn lêcfjln.

Trêcfjln mặcawht sôvorkng cờfjym bay phấhhtdp phớfjpki, trốwcekng trậefbbn giónletng ầdhfsm ầdhfsm, từpnra xa mưdhfsfjymi dặcawhm cónlet thểixdo nghe thấhhtdy.

Hoàamyvng Xạgrmx tuổwceki chưdhfsa đjicaếadzhn hai mưdhfsơltzci tásjkmm, nhưdhfsng từpnra nhỏkhzq đjicaãmgsq đjicaưdhfswcekc phụtufj thâltzcn dạgrmxy dỗhikg, vềrcpg mặcawht thủmgsqy quâltzcn thìhhtdnletng khásjkmnletamyvi. Bìhhtdnh thưdhfsfjymng gãmgsq rấhhtdt tựjtag kiêcfjlu, bâltzcy giờfjym thấhhtdy Trưdhfsơltzcng quâltzcn tiếadzhn đjicaếadzhn, khôvorkng chúkwibt suy nghĩnyyl dẫkwibn năqxckm ngàamyvn thủmgsqy quâltzcn ra trậefbbn, muốwcekn chiếadzhn thắhekqng trậefbbn nàamyvy.

dhfscawhng Khâltzcm yêcfjln tĩnyylnh đjicadgxmng ởcawh trêcfjln chiếadzhc ‘Môvorkng Xung Chiếadzhn Hạgrmxm’ lớfjpkn nhấhhtdt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.