Phong Lưu Tam Quốc

Chương 359 : Hồ Phàn Dương (hạ)

    trước sau   
Trưlbemơhibvng Lãojotng lấqjany làosjym kỳwuii hỏesmni:

- Tạpmidi sao Phụefawng Hiếuabyu khẳbxzmng đrkremrhknh nhưlbem vậwmtry?

Quábhpnch Gia chỉvflb bảlhfan đrkrehsvb, nóxzqsi:

- Xin chúfpyha côosjyng xem đrkrei.

Trưlbemơhibvng Lãojotng đrkrei tớaevqi, mấqjany ngưlbemmvlyi bêhtbxn cạpmidnh cũfltang xúfpyhm lạpmidi.

Quábhpnch Gia chỉvflbosjyo bảlhfan đrkrehsvb, nóxzqsi:


- Bỏesmn qua việfltac quâljhqn ta khôosjyng đrkreftft binh lựhsvbc, tạpmidi Hábhpnn Dưlbemơhibvng, Hoàosjyng Tổaiuo đrkreóxzqsng giữelbt hai vạpmidn thủftfty quâljhqn, rảlhfai rábhpnc ởdlvf Phụefaw Nam, Hoàosjyi Tứwuiic, Nhábhpno trấqjann. Tuy binh lựhsvbc phâljhqn tábhpnn nhưlbemng mỗdmlwi nơhibvi cábhpnch nhau khôosjyng hơhibvn mưlbemmvlyi dặvbtim. Mộwuiit khi cóxzqs chiếuabyn sựhsvb thìljhqxzqs thểtccl rấqjant nhanh đrkreiềwggeu đrkrewuiing mỗdmlwi nơhibvi chi việfltan tớaevqi, hìljhqnh thàosjynh quâljhqn đrkrewuiii cơhibv đrkrewuiing. Hơhibvn nữelbta họjokw phong tỏesmna mặvbtit sôosjyng nghiêhtbxm ngặvbtit, khốlbemng chếuaby khábhpn rộwuiing, dùtuzg chúfpyhng ta tấqjann côosjyng đrkreiểtcclm phòlvfrng ngựhsvbosjyo, sơhibv xuấqjant mộwuiit cábhpni làosjyljhqnh thàosjynh thếuaby bịmrhk bao vâljhqy.

Trưlbemơhibvng Lãojotng nghe xong gậwmtrt gùtuzg.

Quábhpnch Gia nóxzqsi tiếuabyp:

- Còlvfrn nữelbta, Hoàosjyng Tổaiuo đrkrevbtic biệfltat sai con trai cảlhfa Hoàosjyng Xạpmid đrkreóxzqsng ởdlvf Ôjokwljhqm, hiểtccln nhiêhtbxn làosjy sợxogj chúfpyhng ta giốlbemng nhưlbem trưlbemaevqc hàosjynh binh quỷvzxe đrkrepmido, từhsut chỗdmlw yếuabyu nhấqjant mộwuiit hơhibvi đrkrewuiit phábhpn. Vùtuzgng Ôjokwljhqm mặvbtit nam đrkrelbemi Lâljhqm Giang, sau lưlbemng dựhsvba núfpyhi, còlvfrn cóxzqs hai đrkreưlbemmvlyng đrkreôosjyng tâljhqy, đrkreoạpmidn đrkreưlbemmvlyng khóxzqs đrkrei, đrkredkjqng trưlbemaevqc tiếuabyp Hábhpnn Dưlbemơhibvng, sau lưlbemng cóxzqs Miệfltan Dưlbemơhibvng. Cho nêhtbxn nóxzqsi trúfpyh đrkreóxzqsng chỗdmlwosjyy chứwuiing minh Lưlbemu Biểtcclu so vớaevqi trưlbemaevqc kia càosjyng thêhtbxm chúfpyh trọjokwng quâljhqn ta tấqjann côosjyng đrkretcclosjy phòlvfrng bịmrhk. Lỡavvd xuấqjant binh, Ôjokwljhqm cóxzqs thểtccllvfrng sôosjyng chặvbtin đrkreưlbemmvlyng lui củftfta quâljhqn ta. Cho nêhtbxn nóxzqsi bâljhqy giờmvly xuấqjant binh, lấqjany Hábhpnn Dưlbemơhibvng làosjym lỗdmlw hổaiuong đrkrewuiit phábhpnosjy khôosjyng hợxogjp lúfpyhc.

Tuy Quábhpnch Gia phủftft đrkremrhknh ngay lậwmtrp tứwuiic nhưlbemng dưlbemmvlyng nhưlbem Trưlbemơhibvng Lãojotng từhsut trong đrkreóxzqs ngửfzfai ra đrkreưlbemxogjc đrkreiềwggeu gìljhq.

Hắdsvqn chờmvly hỏesmni:

- Vậwmtry đrkreaiuoi chỗdmlw khábhpnc thìljhq sao? Víizwk dụefaw nhưlbem Ba Lăgdefng? Hoặvbtic làosjy Trưlbemmvlyng Sa chẳbxzmng hạpmidn?

Quábhpnch Gia cưlbemmvlyi nóxzqsi:

- Vậwmtry thìljhqosjyng khôosjyng thểtccl. Ba Lăgdefng lưlbemng dựhsvba Đbjsewuiing Đbjseìljhqnh, bắdsvqc dựhsvba Trưlbemmvlyng Giang, nam tiếuabyp Trưlbemmvlyng Sa. Nhưlbemng nhìljhqn từhsutxzqsc đrkrewuii chiếuabyn lưlbemxogjc thìljhq đrkreâljhqy làosjyhibvi chiếuabyn thủftft, cứwuii đrkreiểtcclm quan trọjokwng liêhtbxn tiếuabyp vớaevqi Miệfltan Dưlbemơhibvng vàosjy Trưlbemmvlyng Sa. Ai cóxzqs chúfpyht đrkreelbtu óxzqsc sẽxaou hiểtcclu vịmrhk tríizwkosjyy quábhpn quan trọjokwng, Lưlbemu Biểtcclu phábhpni Vưlbemơhibvng Uy canh gábhpnc, chíizwknh thứwuiic xem nơhibvi nàosjyy làosjy trọjokwng đrkremrhka. Thửfzfa nghĩvptf xem, mộwuiit vùtuzgng quan trọjokwng nhưlbem vậwmtry, hắdsvqn sẽxaou dễxnyjosjyng cho ngưlbemơhibvi đrkreábhpnnh sao? Còlvfrn Trưlbemmvlyng Sa, ha ha, vậwmtry khôosjyng cầelbtn ta giảlhfai thíizwkch, quâljhqn ta binh lựhsvbc khôosjyng nhiềwggeu, xuấqjant binh Trưlbemmvlyng Sa chẳbxzmng nhữelbtng phâljhqn tábhpnn binh lựhsvbc, vềwgge tuyếuabyn đrkreưlbemmvlyng bảlhfao hộwuiifltang khóxzqsosjy bảlhfao đrkrelhfam đrkreưlbemxogjc, rấqjant dễxnyjosjyng hìljhqnh thàosjynh cụefawc diệfltan mộwuiit mìljhqnh xâljhqm nhậwmtrp.

Trưlbemơhibvng Lãojotng cóxzqs chúfpyht nảlhfan lòlvfrng nóxzqsi:

- Cábhpni nàosjyy khôosjyng đrkreưlbemxogjc, cábhpni kia cũfltang khôosjyng đrkreưlbemxogjc, vậwmtry rốlbemt cuộwuiic phảlhfai làosjym sao?

Quábhpnch Gia thảlhfan nhiêhtbxn nóxzqsi:

- Hiệfltan tạpmidi chưlbema thểtcclxzqsng vộwuiii, cứwuii giữelbthtbxn tĩvptfnh nhưlbem vậwmtry đrkrei. Phòlvfrng tuyếuabyn củftfta Lưlbemu Biểtcclu đrkreúfpyhng làosjy khôosjyng thểtcclosjyng kíizwkch, nhưlbemng mộwuiit khi đrkreiềwggeu đrkrewuiing thìljhq chẳbxzmng biếuabyt sẽxaou ra sao?


Trưlbemơhibvng Lãojotng buồhsvbn bựhsvbc nóxzqsi:

- Vậwmtry bâljhqy giờmvly chúfpyhng ta nêhtbxn làosjym gìljhq đrkreâljhqy?

Quábhpnch Gia bíizwkwuiin nóxzqsi:

- Cábhpni gìljhqfltang khôosjyng làosjym.Trưlbemơhibvng Lãojotng ngâljhqy ngẩwuiin, mọjokwi ngưlbemmvlyi cũfltang khóxzqs hiểtcclu ýftft củftfta Quábhpnch Gia.

Thábhpni Sửfzfa Từhsut thắdsvqc mắdsvqc hỏesmni:

- Khôosjyng lẽxaou cứwuii bịmrhk đrkrewuiing chịmrhku đrkreòlvfrn nhưlbem vậwmtry àosjy? Đbjseóxzqs khôosjyng phảlhfai phong cábhpnch củftfta chúfpyha côosjyng!

Quábhpnch Gia nóxzqsi:

- Chuyệfltan nàosjyy Phùtuzg hạpmido hiểtcclu rõqkvk nhấqjant, đrkretccl hắdsvqn nóxzqsi đrkrei.

Átcclnh mắdsvqt mọjokwi ngưlbemmvlyi thoábhpnng chốlbemc tậwmtrp trung vàosjyo ngưlbemmvlyi Đbjseiềwggen Phong.

Đbjseiềwggen Phong cưlbemmvlyi mắdsvqng rằdkjqng:

- Tạpmidi sao lạpmidi đrkrewuiiy cho ta hảlhfa?

Quábhpnch Gia họjokwc đrkrewuiing tábhpnc củftfta Trưlbemơhibvng Lãojotng, nhúfpyhn vai bảlhfao:

- Ngưlbemơhibvi thậwmtrt sựhsvbosjyqkvkosjyng nhấqjant màosjy.


Đbjseiềwggen Phong khôosjyng cằdkjqn nhằdkjqn gìljhq nữelbta, ábhpnnh mắdsvqt tựhsvb tin khiếuabyn gãojot trôosjyng thong dong bìljhqnh tĩvptfnh.

Đbjseiềwggen Phong nóxzqsi:

- Cũfltang khôosjyng cóxzqsljhq, chẳbxzmng qua làosjy đrkrepmido làosjym tưlbemaevqng, trêhtbxn biếuabyt thiêhtbxn văgdefn, dưlbemaevqi hiểtcclu đrkremrhka lýftftosjy thôosjyi.

Trưlbemơhibvng Lãojotng khóxzqs chịmrhku nóxzqsi:

- Phùtuzg Hạpmido, kêhtbxu ngưlbemơhibvi nóxzqsi chúfpyht việfltac, làosjym gìljhq kiêhtbxu ngạpmido nhưlbem vậwmtry, mau nóxzqsi coi!

Đbjseiềwggen Phong cưlbemmvlyi hìljhqljhqxzqsi:

- Gầelbtn đrkreâljhqy thuộwuiic hạpmid ban đrkreêhtbxm xem thiêhtbxn tưlbemxogjng, phábhpnt hiệfltan tinh vâljhqn khôosjyng ổaiuon đrkremrhknh, quầelbtn tinh tốlbemi đrkreen, chắdsvqc chắdsvqn cóxzqs đrkreiềwggeu lạpmid thưlbemmvlyng. Nghĩvptf tớaevqi nay làosjy cuốlbemi xuâljhqn, mùtuzga hèjqww sắdsvqp tớaevqi, làosjytuzga Giang Nam mưlbema dầelbtm. Cho nêhtbxn thuộwuiic ra kếuabyt luậwmtrn rằdkjqng khôosjyng bao lâljhqu sau, khíizwk trờmvlyi sẽxaou biếuabyn đrkreaiuoi, mưlbema to ràosjyo rạpmidt, đrkreưlbemmvlyng lầelbty lộwuiii, nưlbemaevqc dâljhqng thủftfty triềwggeu, nóxzqsi khôosjyng chừhsutng giang lưlbemu ngậwmtrp lụefawt. Tấqjant cảlhfa đrkreiềwggeu nàosjyy cựhsvbc kỳwuii bấqjant lợxogji cho việfltac hàosjynh quâljhqn. Nếuabyu nhưlbemlbemu quâljhqn khôosjyng ai tíizwknh ra đrkreưlbemxogjc đrkreiềwggeu nàosjyy, khôosjyng cầelbtn chúfpyhng ta xuấqjant binh, chừhsutng nửfzfaa tuầelbtn hoặvbtic làosjy mộwuiit tuầelbtn mùtuzga mưlbema đrkrewggeu sẽxaou đrkreábhpnnh ngãojot chúfpyhng thôosjyi.

Trưlbemơhibvng Lãojotng nghe thếuaby cấqjant tiếuabyng cưlbemmvlyi to. Thuậwmtrt chiêhtbxm tinh củftfta Đbjseiềwggen Phong ởdlvf trong quâljhqn đrkreosjyn Trưlbemơhibvng Lãojotng cựhsvbc kỳwuii nổaiuoi danh. Gãojot đrkreãojotxzqsi vậwmtry thìljhq gầelbtn nhưlbem khẳbxzmng đrkremrhknh rồhsvbi, thếuabyhtbxn mỗdmlwi ngưlbemmvlyi cóxzqs mặvbtit đrkrewggeu thầelbtm thởdlvf ra hơhibvi dàosjyi.

Trưlbemơhibvng Lãojotng hưlbemng phấqjann nóxzqsi:

- Nếuabyu thậwmtrt sựhsvbosjy vậwmtry thìljhq trừhsutbhpno cho thủftftlbemaevqng Hạpmid Khẩwuiiu chuẩwuiin bịmrhk sẵljhqn sàosjyng chốlbemng lụefawt, đrkrepmidi quâljhqn chúfpyhng ta cóxzqs thểtccl trưlbemaevqc tiêhtbxn trúfpyh tạpmidi Sàosjyi Tang nghỉvflb ngơhibvi mộwuiit tuầelbtn, đrkretccl trậwmtrn mưlbema dầelbtm nàosjyy trưlbemaevqc tiêhtbxn màosjyi mòlvfrn duệflta khíizwk củftfta Lưlbemu quâljhqn đrkreãojot. Tiếuabyp theo làosjy sẽxaoufpyhc tốlbemt nhấqjant đrkretccl chúfpyhng ta xuấqjant binh.

Quábhpnch Gia cưlbemmvlyi nóxzqsi:

- Chíizwknh làosjy thếuaby đrkreóxzqs. Tai họjokwa thiêhtbxn đrkremrhka đrkreâljhqu phảlhfai sứwuiic ngưlbemmvlyi cóxzqs thểtccl đrkrelbemi khábhpnng đrkreưlbemxogjc? Đbjseếuabyn lúfpyhc quâljhqn Lưlbemu Biểtcclu trảlhfai qua trậwmtrn tai nạpmidn nàosjyy, phòlvfrng tuyếuabyn tấqjant nhiêhtbxn sẽxaou lỏesmnng lẻtwpxo, đrkreâljhqy mớaevqi làosjyfpyhc xuấqjant binh tốlbemt nhấqjant củftfta chúfpyhng ta.

Thábhpni Sửfzfa Từhsut hỏesmni:

- Thờmvlyi gian mộwuiit tuầelbtn nàosjyy chúfpyhng ta cũfltang nêhtbxn cóxzqsosjynh đrkrewuiing gìljhq chứwuii?

Trưlbemơhibvng Lãojotng cưlbemmvlyi nóxzqsi:

- Tửfzfa Nghĩvptfa, cho ngưlbemơhibvi thờmvlyi gian nghỉvflb ngơhibvi ngưlbemxogjc lạpmidi ngưlbemơhibvi thấqjany khôosjyng quen hảlhfa?

Đbjseôosjyi mắdsvqt Thábhpni Sửfzfa Từhsut trưlbemaevqc kia bắdsvqn ra tia sábhpnng bốlbemn phíizwka theo thờmvlyi gian trôosjyi qua biếuabyn nộwuiii liễxnyjm, chỉvflb ngẫizwku nhiêhtbxn chớaevqp lóxzqse tia sábhpnng chưlbema từhsutng mấqjant đrkrei, biểtcclu thịmrhkojot vẫizwkn nhưlbemgdefm đrkreóxzqsfltang mãojotnh quảlhfa cảlhfam, chẳbxzmng qua biếuabyn càosjyng thêhtbxm thâljhqm trầelbtm cóxzqs quyếuabyt đrkrebhpnn màosjy thôosjyi.

ojot ngạpmidi ngùtuzgng nóxzqsi:

- Đbjseúfpyhng vậwmtry. Chúfpyha côosjyng khẩwuiin cấqjanp triệfltau thuộwuiic hạpmid đrkreếuabyn, vốlbemn tưlbemdlvfng chuẩwuiin bịmrhk mộwuiit trậwmtrn đrkreábhpnnh đrkreãojot đrkremvlyi, ai biếuabyt đrkrewuiit nhiêhtbxn nghe phảlhfai nghỉvflb ngơhibvi mộwuiit tuầelbtn, thầelbtn kinh mớaevqi căgdefng thẳbxzmng giờmvly lỏesmnng xuốlbemng, cóxzqs chúfpyht hụefawt hẫizwkng.

Trưlbemơhibvng Lãojotng vỗdmlw bảlhfa vai gãojot, nóxzqsi:

- Cuộwuiic đrkremvlyi vôosjy thưlbemmvlyng, gióxzqsljhqy biếuabyn đrkreaiuoi, tuy bềwgge ngoàosjyi làosjy vậwmtry nhưlbemng chúfpyhng ta tuyệfltat đrkrelbemi khôosjyng thểtcclhibv sẩwuiiy dùtuzg chỉvflb mộwuiit chúfpyht. Từhsutng giâljhqy phúfpyht sẵljhqn sàosjyng chiếuabyn đrkreqjanu!

Quảlhfa nhiêhtbxn mọjokwi thứwuii nhưlbem Đbjseiềwggen Phong đrkreãojotxzqsi, mấqjany ngàosjyy sau gióxzqsljhqy biếuabyn đrkreaiuoi, liêhtbxn tiếuabyp đrkreaiuolbema to nửfzfaa tuầelbtn. Vùtuzgng Trưlbemmvlyng Giang đrkremrhka thếuaby thấqjanp, nưlbemaevqc ngậwmtrp núfpyhi, lũflta lụefawt tai họjokwa. Vịmrhk tríizwk cao nhấqjant cũfltang làosjy đrkreqjant trôosjyi đrkreãojot lởdlvfljhqy bứwuiing rểtccl. Kinh tếuaby tổaiuon thấqjant khôosjyng íizwkt, còlvfrn trêhtbxn đrkreưlbemmvlyng thìljhq khóxzqsosjy gặvbtip bóxzqsng ngưlbemmvlyi. Cảlhfanh tưlbemxogjng phồhsvbn hoa trưlbemaevqc kia nay biếuabyn vôosjytuzgng thêhtbxlbemơhibvng.

Tuy Trưlbemơhibvng Lãojotng đrkreãojot sớaevqm cóxzqs chuẩwuiin bịmrhk, nhưlbemng khôosjyng ngờmvly trậwmtrn mưlbema to nàosjyy đrkrehtbxn cuồhsvbng đrkreếuabyn vậwmtry, cóxzqs khôosjyng íizwkt phòlvfrng tuyếuabyn rơhibvi vàosjyo têhtbx liệfltat. Bêhtbxn Lưlbemu Biểtcclu càosjyng thảlhfam, rấqjant nhiềwggeu binh sĩvptf khôosjyng hềwgge phòlvfrng bịmrhk chếuabyt đrkreuốlbemi trong lũflta lụefawt. Xe lưlbemơhibvng thìljhq buộwuiic phảlhfai ngừhsutng, binh sĩvptf bịmrhk kẹdsvqt tạpmidi đrkreóxzqs, ngay cảlhfa sinh hoạpmidt hằdkjqng ngàosjyy đrkrewggeu thàosjynh vấqjann đrkrewgge. Càosjyng đrkrehsutng nóxzqsi tưlbemmvlyng thàosjynh sụefawp khắdsvqp nơhibvi, nưlbemaevqc lũflta ngàosjyy càosjyng dâljhqng cao.

Trậwmtrn mưlbema to đrkreem Thábhpni Mạpmido nguyêhtbxn bảlhfan tâljhqm cao khíizwk ngạpmido từhsut trêhtbxn thiêhtbxn đrkreưlbemmvlyng rớaevqt xuốlbemng đrkremrhka ngụefawc. Binh sĩvptfbhpnn thábhpnn, Lưlbemu Biểtcclu quábhpnt mắdsvqng, tấqjant cảlhfa đrkreiềwggeu nàosjyy khiếuabyn Thábhpni Mạpmido khôosjyng biếuabyt làosjym sao, chỉvflbxzqs thểtcclosjyng ngàosjyy cầelbtu nguyệfltan ôosjyng trờmvlyi mau ngừhsutng cơhibvn mưlbema. Nhưlbemng việfltac khôosjyng hay liêhtbxn tụefawc xảlhfay ra, đrkreêhtbx đrkrewmtrp Hábhpnn Thủftfty cóxzqs kẽxaou nứwuiit, nếuabyu khôosjyng sớaevqm sửfzfaa chữelbta thìljhqtuzgy thờmvlyi sẽxaou tan vỡavvd. Thábhpni Mạpmido bấqjant đrkredsvqc dĩvptfljhqm hếuabyt cábhpnch, chuyểtccln binh sĩvptfhtbxn chỗdmlw cao, cốlbem gắdsvqng khiếuabyn đrkrepmidi quâljhqn khôosjyng bịmrhk tổaiuon thấqjant. Còlvfrn dâljhqn chúfpyhng Hábhpnn Dưlbemơhibvng thìljhq sao? Đbjsei chếuabyt đrkrei, trưlbemaevqc lo mạpmidng mìljhqnh đrkreãojot rồhsvbi nóxzqsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.