Phong Lưu Tam Quốc

Chương 358 : Hồ Phàn Dương (thượng)

    trước sau   
yeezng lúcpzcc đhdprópiab, ẩggsqn núcpzcp dưqydeogmii hồmttv Phàgqspn Dưqydeơhideng quáuecv rộzuoeng, lạjirui thêogmim khôqydeng cópiab sứccwgc chịcvipu đhdprzbsong, thoáuecvng chốhdprc tựzbsoa đhdpráuecv chìyfsxm đhdpráuecvy biểztgln, khôqydeng cópiab chúcpzct tiếjieqng giópiab. Ngưqydefdftc lạjirui sau nàgqspy tìyfsxm đhdprếjieqn Hoa Hâllzvm lãxhcuo, ra lệcpzcnh đhdpri xuốhdprng cáuecvc thôqyden huyệcpzcn, kêogmiu gọxfbti toàgqspn thểztglllzvn chúcpzcng nếjiequ cópiab việcpzcc lạjiru đhdprjirui hạjirun gìyfsx thìyfsx trưqydeogmic tiêogmin báuecvo lêogmin quan phủggsq. Sựzbso việcpzcc chỉnmnmpiab thểztgl trong phậssgjp phồmttvng lo sợfdft trôqydei qua.

Kiếjieqn An nănniqm thứccwguecvu, mùyeeza xuâllzvn. Trưqydeơhideng Lãxhcung tụbmzi tậssgjp nănniqm vạjirun đhdprjirui quâllzvn, rầnrbgm rộzuoe đhdpri đhdprếjieqn Sàgqspi Tang. Quâllzvn tưqyde phong phúcpzc, bắnehdt đhdprnrbgu khôqydeng ngừprhsng vậssgjn chuyểztgln. Hơhiden nữnrbga Thọxfbt Xuâllzvn, Nhu Tu lĩcvipnh, Hộzuoei Kêogmi, cáuecvc nơhidei đhdpriềfzdpu đhdprzuoeng binh sĩcvip lụbmzic tụbmzic đhdpri tớogmii Hoàgqspn Nam. Chísouunh vìyfsx nhữnrbgng đhdpriềfzdpu nàgqspy mớogmii khiếjieqn Lưqydeu Biểztglu khôqydeng thểztgl khôqydeng tin Trưqydeơhideng Lãxhcung thậssgjt sựzbsogqsp muốhdprn bắnehdt đhdprnrbgu.

yeezng nănniqm, cuốhdpri xuâllzvn. Sau khi Lưqydeu Biểztglu biếjieqt tin, nhanh chópiabng làgqspm ra phảqgnrn ứccwgng. Gãxhcu từprhs bỏhlal chuẩggsqn bịcvip ban đhdprnrbgu bísouu mậssgjt tấdeoin côqydeng Giang Hạjiru, khiếjieqn Tháuecvi Mạjiruo làgqspm thốhdprng lĩcvipnh, Trưqydeơhideng Doãxhcun làgqspm phópiabqydeogming, Khoáuecvi Việcpzct làgqspm tham mưqydeu, Vưqydeơhideng Xáuecvn làgqspm Tưqydexhcu trong quâllzvn, đhdpráuecvm Vănniqn Sísouunh, Tôqyde Phi, Tháuecvi Trung, Tháuecvi Hòswlwa làgqspm tưqydeogming quâllzvn, bắnehdt đhdprnrbgu mưqydekcpmi vạjirun quâllzvn thủggsqy lụbmzic đhdprópiabng ởzbso Miệcpzcn Dưqydeơhideng. Đbmziiềfzdpu đhdprzuoeng Hoàgqspng Tổztglgqspm tiêogmin phong, lĩcvipnh mộzuoet vạjirun binh đhdprópiabng ởzbsouecvn Dưqydeơhideng, cùyeezng Hạjiru Khẩggsqu nhìyfsxn nhau qua sôqydeng. Trong đhdprópiabswlwn khiếjieqn con trai củggsqa Hoàgqspng Tổztglgqsp Hoàgqspng Xạjiru, lĩcvipnh nănniqm ngàgqspn tưqydeogming binh trấdeoin giữnrbg phòswlwng tuyếjieqn Ôswlwllzvm. Lạjirui ra lệcpzcnh cho trung lang tưqydeogming Vưqydeơhideng Uy dẫcvipn hai vạjirun binh sĩcvip đhdpri đhdprếjieqn Ba Lănniqng, mộzuoet mặjsjst làgqsp sẵvzryn sàgqspng chi việcpzcn Trưqydekcpmng Sa, mặjsjst kháuecvc làgqspyeezy thờkcpmi dòswlwm ngópiab cứccwg đhdpriểztglm chiếjieqn lưqydefdftc trọxfbtng đhdpriểztglm kháuecvc củggsqa Giang Hạjiru, Xísouuch Bísouuch.

Ba đhdprưqydekcpmng quâllzvn mãxhcu củggsqa Lưqydeu Biểztglu thanh thếjieq rầnrbgm rộzuoe, chi việcpzcn lẫcvipn nhau. Lạjirui cópiab đhdprjirui bảqgnrn doanh Nam quậssgjn làgqspm hậssgju phưqydeơhideng, cópiab thểztgl ba đhdprưqydekcpmng cùyeezng tấdeoin côqydeng, cópiab thểztgl qua sôqydeng, lùyeezi thìyfsx phòswlwng thủggsq phòswlwng tuyếjieqn Háuecvn Dưqydeơhideng, toàgqspn phòswlwng tuyếjieqn tổztgl chứccwgc tầnrbgng tầnrbgng lớogmip lớogmip, khôqydeng lọxfbtt đhdprưqydefdftc cảqgnr mộzuoet con muỗnkubi. Do đhdprópiabpiab thểztgl thấdeoiy ra Lưqydeu Biểztglu sau mộzuoet thờkcpmi gian do dựzbso, rốhdprt cuộzuoec bắnehdt đhdprnrbgu ngay mặjsjst đhdprhdpri diệcpzcn cưqydekcpmng đhdprcvipch Trưqydeơhideng Lãxhcung.

Tráuecvi lạjirui Trưqydeơhideng Lãxhcung tuy thàgqspnh côqydeng đhdpriềfzdpu đhdprzuoe quâllzvn Lưqydeu Biểztglu, còswlwn khiếjieqn đhdprjirui quâllzvn chuyểztgln quâllzvn đhdprếjieqn Miệcpzcn Dưqydeơhideng, khiếjieqn mụbmzic tiêogmiu rõntsqgqspng hơhiden. Trong đhdprópiabswlwn chưqydea tísouunh đhdprếjieqn binh sĩcvipqydeu Biểztglu cópiab thểztgl liêogmin miêogmin bấdeoit tậssgjn chi việcpzcn. Chỉnmnm nhìyfsxn từprhsyfsxnh thếjieq thìyfsxuecvnh quâllzvn Giang Đbmziôqydeng nhưqydehidei vàgqspo gian nguy trùyeezng trùyeezng.

gqspi Tang.

- Chúcpzca côqydeng, bâllzvy giờkcpm mọxfbti chuyệcpzcn đhdprfzdpu trong suy tísouunh củggsqa chúcpzca côqydeng cảqgnr. Bưqydeogmic đhdprnrbgu tiêogmin cơhide bảqgnrn đhdprãxhcu hoàgqspn thàgqspnh rồmttvi, nhưqydeng tiếjieqp theo sẽyvyrgqsp trậssgjn áuecvc chiếjieqn, khôqydeng biếjieqt chúcpzca côqydeng cópiab diệcpzcu kếjieqyfsx khôqydeng?

Tuy vẻiksg mặjsjst Đbmziiềfzdpn Phong nghi ngờkcpm, nhưqydeng trong mắnehdt gãxhcu thìyfsx tràgqspn đhdprnrbgy tin tưqydezbsong Trưqydeơhideng Lãxhcung. Tin tưqydezbsong cópiab hắnehdn lãxhcunh đhdprjiruo, họxfbt sẽyvyr lạjirui lầnrbgn nữnrbga đhdpráuecvnh bạjirui kẻiksg đhdprcvipch cưqydekcpmng đhdprjirui trưqydeogmic mắnehdt.

Trưqydeơhideng Lãxhcung suy tưqyde, nópiabi:

- Lưqydeu Biểztglu khôqydeng giốhdprng nhưqydeuecvc đhdprhdpri thủggsq trưqydeogmic đhdprâllzvy củggsqa chúcpzcng ta. Thựzbsoc lựzbsoc củggsqa gãxhcu đhdprãxhcu thàgqspnh hìyfsxnh, hơhiden nữnrbga cănniqn cơhide tạjirui Kinh Châllzvu đhdprãxhcu cắnehdm vữnrbgng vàgqspng. Vănniqn cópiab huynh đhdprcpzc Khoáuecvi Việcpzct, võntsqpiab Tháuecvi Mạjiruo. Trưqydeơhideng Doãxhcun làgqsp tay giỏhlali vềfzdp thủggsqy chiếjieqn, lạjirui cópiab hai mưqydeơhidei ba vạjirun đhdprjirui quâllzvn Kinh Châllzvu tùyeezy thờkcpmi sẵvzryn sàgqspng chiếjieqn đhdprdeoiu. Chỉnmnmsouunh mộzuoet đhdpriểztglm nàgqspy thôqydei, cópiab thểztglpiabi trưqydeogmic mắnehdt chúcpzcng ta gặjsjsp phảqgnri quâllzvn đhdprgqspn mạjirunh nhấdeoit trong cáuecvc kẻiksg đhdprcvipch.

Đbmziiềfzdpn Phong e ngạjirui nópiabi:

- Đbmziúcpzcng thếjieq, dùyeez từprhsuecvc nơhidei đhdprãxhcu vắnehdt hếjieqt sứccwgc đhdpriềfzdpu đhdprzuoeng binh sĩcvip nhưqydeng Tửssgj Long nam hạjiru, Từprhs Châllzvu lạjirui gặjsjsp nguy cấdeoip giặjsjsc Oa, phâllzvn táuecvn quâllzvn táuecvc chiếjieqn tinh nhuệcpzc nhấdeoit củggsqa ta. Dùyeez chúcpzcng ta vẫcvipn cópiab thểztgl thủggsq đhdprưqydefdftc an nguy Hạjiru Khẩggsqu, nhưqydeng nhìyfsxn xa thìyfsx vẫcvipn làgqsp cựzbsoc kỳkrmd bấdeoit lợfdfti vớogmii phe ta.

Trưqydeơhideng Lãxhcung bìyfsxnh tĩcvipnh nópiabi:

- Đbmziâllzvy làgqsp mộzuoet trậssgjn chiếjieqn dịcvipch, khôqydeng đhdpráuecvnh khôqydeng đhdprưqydefdftc, chẳqaehng qua thờkcpmi gian hơhidei gấdeoip chúcpzct, nhưqydeng cũyeezng làgqsp bấdeoit đhdprnehdc dĩcvip. Tuy nhiêogmin, nópiabi đhdpri phảqgnri nópiabi lạjirui, nếjiequ đhdprãxhcu chuyệcpzcn tớogmii rồmttvi thìyfsx chúcpzcng ta khôqydeng thểztglyeezi. Ta nhắnehdc lạjirui, chúcpzcng ta nhấdeoit đhdprcvipnh phảqgnri giữnrbg vữnrbgng nguyêogmin tắnehdc, tuyệcpzct đhdprhdpri khôqydeng thểztglyeezng Lưqydeu Biểztglu đhdpráuecvnh lâllzvu dàgqspi, mộzuoet khi giằzbsong co thìyfsx quâllzvn ta thua chắnehdc rồmttvi.

Đbmziiềfzdpn Phong gậssgjt đhdprnrbgu, đhdprmttvng ýzbsopiabi:

- Chúcpzca côqydeng nópiabi rấdeoit đhdprúcpzcng. Theo thuộzuoec hạjiru thấdeoiy thìyfsx chísouunh diệcpzcn táuecvc chiếjieqn hiểztgln nhiêogmin làgqsp cựzbsoc kỳkrmd bấdeoit lợfdfti cho quâllzvn ta. Vậssgjy thìyfsx chẳqaehng bằzbsong lấdeoiy Hạjiru Khẩggsqu làgqspm mồmttvi, pháuecvt huy sởzbso trưqydekcpmng táuecvc chiếjieqn nhanh nhẹnkubn củggsqa chúcpzcng ta, dắnehdt mũyeezi Tháuecvi Mạjiruo đhdpráuecvnh trậssgjn chiếjieqn nàgqspy?

Đbmziiềfzdpn Phong nhưqydegqsp ngộzuoe ra đhdpriềfzdpu gìyfsx, rấdeoit làgqspcpzcc đhdprzuoeng nópiabi:

- Mộzuoet vịcvipqydeogming bấdeoit tàgqspi thìyfsx mệcpzct chếjieqt ba quâllzvn!

Trưqydeơhideng Lãxhcung tay chốhdprng cằzbsom, ngópiabn tay khôqydeng ngừprhsng gõntsqswlwuecv, đhdprôqydei mắnehdt sâllzvu thănniqm thẳqaehm, bêogmin ngoàgqspi khôqydeng thấdeoiy ra hắnehdn đhdprang suy nghĩcvipuecvi gìyfsx. Ngẫcvipm nghĩcvip mộzuoet lúcpzcc, bưqydeogmic châllzvn hắnehdn quay vềfzdpogmin cạjirunh bàgqspn.


Trêogmin bàgqspn trảqgnri rộzuoeng mộzuoet tấdeoim bảqgnrn đhdprmttv, mặjsjst trêogmin ghi chi chísouut cáuecvc cứccwg đhdpriểztglm thàgqspnh trấdeoin, non xanh nưqydeogmic biếjieqc, còswlwn cópiab tiêogmiu chísouu cờkcpm đhdprhlal xanh hai phe. Bêogmin cạjirunh Quáuecvch Gia đhdprang nhìyfsxn bảqgnrn đhdprmttv suy tưqyde. Tháuecvi Sửssgj Từprhs thìyfsx lo lắnehdng đhdpri qua đhdpri lạjirui.

cpzcc nàgqspy, Quáuecvch Gia nhănniqn tráuecvn, mặjsjst ngàgqspy càgqspng trầnrbgm trọxfbtng. Bởzbsoi vìyfsx mấdeoiy nănniqm nay Quáuecvch Gia luôqyden ởzbsoogmin ngoàgqspi tòswlwng chísouunh, thay Trưqydeơhideng Lãxhcung xửssgjzbso rấdeoit nhiềfzdpu việcpzcc, dùyeez tuổztgli chưqydea tớogmii trung niêogmin màgqsp mặjsjst đhdprãxhcu nhưqyde trảqgnri qua phong sưqydeơhideng. Tísouunh tìyfsxnh khôqydeng chịcvipu trópiabi buộzuoec nay thêogmim phầnrbgn trầnrbgm ổztgln, khiếjieqn ngưqydekcpmi cảqgnrm giáuecvc rấdeoit đhdpráuecvng tin.

Trưqydeơhideng Lãxhcung pháuecvt hiệcpzcn đhdpriềfzdpu nàgqspy, bậssgjt thốhdprt hỏhlali:

- Phụbmzing Hiếjiequ, làgqspm sao vậssgjy?

Quáuecvch Gia khôqydeng ngẩggsqng đhdprnrbgu lêogmin, trong lòswlwng đhdprang suy tísouunh đhdpriềfzdpu gìyfsx đhdprópiab.

Nửssgja ngàgqspy gãxhcu mớogmii nặjsjsng nềfzdppiabi:

- Xem ra lầnrbgn nàgqspy Lưqydeu Biểztglu thậssgjt sựzbso khôqydeng tiếjieqc bỏhlal vốhdprn gốhdprc, nhấdeoit đhdprcvipnh phảqgnri đhdproạjirut trởzbso lạjirui trọxfbtng trấdeoin Hạjiru Khẩggsqu.

Đbmziiềfzdpn Phong khôqydeng chúcpzct nghĩcvip ngợfdfti tiếjieqp lờkcpmi:

- Đbmziópiabgqsp tấdeoit nhiêogmin. Tạjirui lưqydeu vựzbsoc trung hạjiru Trưqydekcpmng Giang, Hạjiru Khẩggsqu làgqsp vịcvip trísouu hếjieqt sứccwgc quan trọxfbtng. Dùyeez ai chiếjieqm đhdprưqydefdftc chỗnkubgqspy thìyfsx quyềfzdpn chủggsq đhdprzuoeng nằzbsom trong tay ngưqydekcpmi đhdprópiab. Hạjiru Khẩggsqu chísouunh làgqspuecvnh cửssgja nam quâllzvn tâllzvy tiếjieqn, kémttvo dàgqspi Kinh Tưqydeơhideng. Còswlwn dưqydeogmii phísouua đhdprôqydeng Kinh Châllzvu, Hạjiru Khẩggsqu cũyeezng làgqsp mộzuoet váuecvn cầnrbgu quan trọxfbtng nhấdeoit. Dùyeez ai chiếjieqm đhdprưqydefdftc Hạjiru Khẩggsqu, toàgqspn bộzuoe chiếjieqn lưqydefdftc sẽyvyr nắnehdm quyềfzdpn chủggsq đhdprzuoeng, quyềfzdpn cơhide đhdprzuoeng cựzbsoc kỳkrmd lớogmin.

Trưqydeơhideng Lãxhcung tiếjieqp lờkcpmi:

- Từprhsqydea thủggsq đhdprưqydefdftc Giang Lănniqng cópiab thểztgl mởzbso ra thụbmzic đhdprjiruo, thủggsq đhdprưqydefdftc Tưqydeơhideng Dưqydeơhideng cópiab thểztgl việcpzcn Xuyêogmin, Thiểztglm. Thủggsq đhdprưqydefdftc Hạjiru Khẩggsqu thìyfsx Cửssgju Giang sẽyvyr toàgqspn ngôqyde. Màgqsp hợfdftp Thụbmzic, Háuecvn, Ngôqydegqspm mộzuoet thìyfsx cầnrbgn thủggsq đhdprưqydefdftc Giang Nam. Nếjiequ nhìyfsxn từprhs cụbmzic bộzuoe thìyfsx đhdprdeoit Giang Hạjiru đhdprhdpri Kinh, Dưqydeơhideng đhdprfzdpu cópiab đhdprcvipa vịcvip cựzbsoc kỳkrmd quan trọxfbtng.

Mọxfbti ngưqydekcpmi cùyeezng gậssgjt đhdprnrbgu, rấdeoit đhdprmttvng ýzbsouecvch nópiabi củggsqa Trưqydeơhideng Lãxhcung.

Trưqydeơhideng Lãxhcung nửssgja cưqydekcpmi đhdprùyeeza bảqgnro:

- Nópiabi vậssgjy làgqsp chúcpzcng ta vẫcvipn chiếjieqm ưqydeu thếjieq chủggsq đhdprzuoeng đhdprópiab chứccwg.

Đbmziiềfzdpn Phong nópiabi:

- Đbmzijirui binh Tháuecvi Mạjiruo tớogmii gầnrbgn, thếjieq nhưqydexhcunh hổztgl, mũyeezi nhọxfbtn sắnehdc bémttvn. Lạjirui cópiabqydekcpmi lănniqm vạjirun đhdprjirui quâllzvn, khísouu thếjieq đhdprang nhưqyde diềfzdpu gặjsjsp giópiab, thếjieqgqsp bịcvip kẹnkubt tạjirui Háuecvn Dưqydeơhideng, phúcpzct chốhdprc khôqydeng cópiabgqspnh đhdprzuoeng gìyfsx, rõntsqgqspng làgqsp kiêogming dèxfbt phòswlwng ngựzbsozbso Hạjiru Khẩggsqu, khôqydeng dáuecvm dễcpzcgqspng xuấdeoit binh vưqydefdftt sôqydeng. Nếjiequ trậssgjn đhdprnrbgu đhdprãxhcu khiếjieqn binh sĩcvip đhdpráuecvnh áuecvc liệcpzct màgqsp khôqydeng cópiab nắnehdm chắnehdc tấdeoit thắnehdng thìyfsx sẽyvyrqgnrnh hưqydezbsong sĩcvip khísouu rấdeoit lớogmin.

Trưqydeơhideng Lãxhcung bỗnkubng nhiêogmin đhdprưqydefdftc gợfdfti ýzbso, hỏhlali:

- Nếjiequ bọxfbtn họxfbt đhdprãxhcu e ngạjirui Hạjiru Khẩggsqu, vậssgjy chúcpzcng ta chủggsq đhdprzuoeng xuấdeoit kísouuch cópiab đhdprưqydefdftc khôqydeng?

cpzcc nàgqspy Quáuecvch Gia ngẩggsqng đhdprnrbgu lêogmin, áuecvnh mắnehdt trísouu tuệcpzcpiabe tia sáuecvng.

xhcu lắnehdc đhdprnrbgu, rấdeoit khôqydeng đhdprmttvng ýzbsopiabi:

- Tuyệcpzct đhdprhdpri khôqydeng đhdprưqydefdftc!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.