Phong Lưu Tam Quốc

Chương 357 : Bàng Thống khuyên bảo (hạ)

    trước sau   
Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng phiềmrntn muộrrmln vôycomnpwbng hai ngưatfmnpwbi nàpvgny xem ra cầdrlqn phảlvdli thêsaytm mộrrmlt thờnpwbi gian nữoeoya mớedrhi thílzqlch ứfzwvng.

Tràpvgnng diệdrlqn lạfobpi lârbxum vàpvgno tìpvgnnh cảlvdlnh nãyfoxo nềmrnt.

Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng lẩlvdlm bẩlvdlm nóatfmi:

- Nếkqvpu nhưatfmatfm Phụoeinng Hiếkqvpu ởteuj đmrntârbxuy thìpvgn tốfzwvt rồignzi.

Mọfxxdi ngưatfmnpwbi khôycomng khỏbamri nhớedrh tớedrhi Quáignzch Gia ai cũbwcang thởteujpvgni.

Phílzqla dưatfmedrhi Hoàpvgnng Tựzhiu đmrntrrmlt nhiêsaytn nóatfmi:


- Chúfluia côycomng khôycomng bằbxoyng táignzi diễlapvn lạfobpi chiếkqvpn dịixkich tậojlxp kílzqlch Tùnpwby Chârbxuu trưatfmedrhc kia.

Mọfxxdi ngưatfmnpwbi đmrntmrntu sáignzng ngờnpwbi hai mắlzqlt, Tưatfmteujng Khârbxum kỳteuj binh ngàpvgny đmrnti nghìpvgnn dặgfjlm, tốfzwvi đmrnti táignzm trăfzwvm dặgfjlm, từzcox Hạfobp Khẩlvdlu đmrntáignznh vềmrntnpwby Chârbxuu, khiếkqvpn cho Lưatfmu Biểvgmau phảlvdli đmrntưatfma binh lui vềmrntatfmơmxmfng dưatfmơmxmfng.

fluic nàpvgny đmrntếkqvpn phiêsaytn Đoeiniềmrntn Phong nóatfmi hắlzqln nhílzqlu màpvgny;

- Hoàpvgnng Tựzhiu ngưatfmơmxmfi tạfobpi sao cũbwcang nhưatfm Ngụoeiny Duyêsaytn đmrntếkqvpn bârbxuy giờnpwb vẫlubyn chưatfma minh bạfobpch tìpvgnnh thếkqvp hiệdrlqn tạfobpi vấuzoxn đmrntmrnt mấuzoxu chốfzwvt khôycomng làpvgn chúfluing ta làpvgnm sao giếkqvpt đmrntixkich lui đmrntixkich màpvgnpvgnm sao bốfzwv trílzql phòatfmng tuyếkqvpn phòatfmng ngựzhiu, khôycomng cho Lưatfmu quârbxun khôycomng cốfzwv kỵkkev chúfluing ta xôycomng lêsaytn chỉlvdlatfm ngăfzwvn chặgfjln đmrntưatfmflnjc quârbxun Lưatfmu Biểvgmau chúfluing ta mớedrhi nóatfmi chuyệdrlqn phảlvdln kílzqlch thếkqvppvgno.

Hoàpvgnng Tựzhiu mặgfjlc dùnpwblzqlnh trọfxxdng Đoeiniềmrntn Phong nhưatfmng vẫlubyn phảlvdln kílzqlch:

- Đoeiniềmrntn tiêsaytn sinh, Lưatfmu Biểvgmau hiệdrlqn tạfobpi vẫlubyn chưatfma xuấuzoxt binh vậojlxy chúfluing ta ởteuj đmrntârbxuy làpvgnm gìpvgn chẳvvinng lẽflnjpvgn phòatfmng ngừzcoxa Lưatfmu Biểvgmau đmrntáignznh tớedrhi màpvgn đmrntem binh sĩguhi đmrntiềmrntu lêsaytn, ởteuj Giang Đoeinôycomng hìpvgnnh thàpvgnnh phòatfmng tuyếkqvpn rộrrmlng lớedrhn, nhưatfm vậojlxy binh lựzhiuc phârbxun táignzn, hơmxmfn nữoeoya đmrntârbxuy làpvgnmxmf hộrrmli tốfzwvt đmrntvgma đmrntáignznh bạfobpi Lưatfmu Biểvgmau làpvgnm sao cóatfm thểvgma dừzcoxng lạfobpi.

Khuôycomn mặgfjlt củkkeva Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng đmrnten lêsaytn:

- Lưatfmu Biểvgmau xuấuzoxt binh đmrntãyfoxpvgn đmrntiềmrntu tấuzoxt nhiêsaytn, hơmxmfn nữoeoya ta tin tưatfmteujng khôycomng bao lârbxuu sẽflnj tớedrhi, chuyệdrlqn nàpvgny cáignzc ngưatfmơmxmfi khôycomng cầdrlqn thảlvdlo luậojlxn, hiệdrlqn tạfobpi chúfluing ta đmrntfzwvi vớedrhi tin tứfzwvc bốfzwv trílzql chiếkqvpn lưatfmflnjc củkkeva Lưatfmu Biểvgmau mộrrmlt chúfluit cũbwcang khôycomng cóatfm, khôycomng biếkqvpt chúfluing cóatfm bao nhiêsaytu binh lựzhiuc lĩguhinh quârbxun đmrntfobpi tưatfmedrhng làpvgn ai, nếkqvpu nhưatfm biếkqvpt thìpvgn ta khôycomng lo lắlzqlng chỉlvdl sợflnj bọfxxdn chúfluing ârbxum thầdrlqm mộrrmlt khi đmrntfobpi binh tiếkqvpp cậojlxn chưatfma chờnpwb việdrlqn binh chúfluing ta đmrntãyfox tớedrhi đmrntãyfox bịixki mấuzoxt trọfxxdng trấuzoxn phòatfmng thủkkev.

Hoàpvgnng Tựzhiu chârbxun thàpvgnnh nóatfmi:

- Đoeinãyfox nhưatfm vậojlxy chúfluing ta khôycomng bằbxoyng dẫlubyn xàpvgn xuấuzoxt đmrntrrmlng.

Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng bỗdflmng nhiêsaytn tỉlvdlnh ngộrrml liềmrntn hỏbamri:

- Hoàpvgnng Tựzhiu ngưatfmơmxmfi nóatfmi rõlapvmxmfn đmrnti.

Hoàpvgnng Tựzhiu cung kílzqlnh nóatfmi:


- Kỳteuj thậojlxt chỉlvdl cầdrlqn chúfluia côycomng pháignzi ra mộrrmlt đmrntrrmli nhârbxun mãyfox, dưatfmedrhi biêsaytn giớedrhi Lưatfmu Biểvgmau kếkqvpt xung đmrntrrmlt, thìpvgnatfmu Biểvgmau dĩguhi nhiêsaytn khôycomng bỏbamr qua ýmrnt đmrntixkinh bỏbamr qua cơmxmf hộrrmli xuấuzoxt binh cũbwcang làpvgn danh chílzqlnh ngôycomn thuậojlxn.

Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng gậojlxt đmrntdrlqu khen ngợflnji:

- Khôycomng tệdrlq chỉlvdl cầdrlqn quârbxun đmrntrrmli củkkeva Lưatfmu Biểvgmau sáignzng suốfzwvt chúfluing ta cóatfm thểvgma dụoeinng kếkqvp ngưatfmơmxmfi nóatfmi rấuzoxt đmrntúfluing.

Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng vưatfmơmxmfn ngưatfmnpwbi đmrntáignznh giáignz Hoàpvgnng Tựzhiu rồignzi cưatfmnpwbi nóatfmi:- Khôycomng tệdrlq xem ra nhữoeoyng năfzwvm nay lịixkich lãyfoxm khiếkqvpn cho ngưatfmơmxmfi tăfzwvng tri thứfzwvc lêsaytn khôycomng ílzqlt.

Hoàpvgnng Tựzhiu đmrntáignzp:

- Đoeinârbxuy đmrntmrntu làpvgn do chúfluia côycomng tàpvgni bồignzi.

Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng cưatfmnpwbi ha hảlvdl khôycomng còatfmn vẻrrml lo lắlzqlng lúfluic nãyfoxy màpvgn cao hứfzwvng nóatfmi:

- Hoàpvgnng Tựzhiu ngưatfmơmxmfi lậojlxp tứfzwvc mang ba nghìpvgnn đmrntrrmli ngũbwca đmrnti Dựzhiu Chưatfmơmxmfng, hiệdrlqn tạfobpi phòatfmng tuyếkqvpn Trưatfmnpwbng Giang vôycomnpwbng sârbxum nghiêsaytm, lạfobpi cóatfm Hoàpvgnng Tổyfox thếkqvp nhưatfmyfoxo tặgfjlc khôycomng thểvgma đmrntoeinc nưatfmedrhc béxhcro còatfm, ngưatfmflnjc lạfobpi ởteuj phưatfmơmxmfng diệdrlqn Dựzhiu Chưatfmơmxmfng thừzcoxa dịixkip Trưatfmnpwbng Sa Quếkqvpatfmơmxmfng khôycomng cóatfmpvgn chuẩlvdln bịixki. Thuậojlxn tiệdrlqn ngưatfmơmxmfi cùnpwbng vớedrhi Lữoeoy thịixki huynh đmrntdrlq tớedrhi Phiêsaytn Dưatfmơmxmfng xửsgtxmrnt thủkkevy tặgfjlc.

atfmi tớedrhi đmrntârbxuy trong mắlzqlt củkkeva Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng hiệdrlqn ra vẻrrml u áignzm.

Hoàpvgnng Tựzhiubwcang cao hứfzwvng nhậojlxn mệdrlqnh lệdrlqnh.

Trưatfmơmxmfng Chiêsaytu trầdrlqm mặgfjlc cảlvdl buổyfoxi cuốfzwvi cùnpwbng cũbwcang khôycomng nhịixkin đmrntưatfmflnjc màpvgn mởteuj miệdrlqng nóatfmi:

- Chúfluia côycomng, làpvgnm nhưatfm vậojlxy Lưatfmu Biểvgmau cho dùnpwb đmrntfobpi binh tiếkqvpp cậojlxn rồignzi chúfluing ta còatfmn bao nhiêsaytu năfzwvng lựzhiuc cóatfm thểvgma chốfzwvng cựzhiu.

Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng cưatfmnpwbi hắlzqlc hắlzqlc hai tiếkqvpng khôycomng nóatfmi gìpvgn.


Đoeiniềmrntn Phong tiếkqvpp lờnpwbi:

- Chílzqlnh bởteuji vìpvgn nhưatfm vậojlxy lờnpwbi Ngụoeiny Duyêsaytn vàpvgn Hoàpvgnng Tựzhiu trưatfmedrhc kia từzcoxng nóatfmi, cóatfm thểvgma pháignzt ra côycomng dụoeinng.

Trưatfmơmxmfng Chiêsaytu lo lắlzqlng:

- Sựzhiupvgnnh nóatfmi thìpvgn dễlapv nhưatfmng làpvgnm thìpvgn khóatfmfzwvm đmrntóatfm Triệdrlqu Quáignzt.

Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng ngắlzqlt lờnpwbi Trưatfmơmxmfng Chiêsaytu:

- Tửsgtx Bốfzwv, ngưatfmơmxmfi tạfobpi sao càpvgnng ngàpvgny càpvgnng nháignzt gan.

Trưatfmơmxmfng Chiêsaytu liềmrntn đmrntbamr bừzcoxng cảlvdl khuôycomn mặgfjlt.Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng tinh thầdrlqn sáignzng láignzng liềmrntn nóatfmi:

- Trưatfmedrhc đmrntóatfm khôycomng lârbxuu cáignzc ngưatfmơmxmfi cũbwcang biếkqvpt đmrntuzoxy, Tàpvgno Tháignzo dùnpwbng bảlvdly vạfobpn binh lựzhiuc đmrntáignznh bạfobpi bảlvdly mưatfmơmxmfi vạfobpn nhârbxun mãyfox củkkeva Viêsaytn Thiệdrlqu, thắlzqlng trậojlxn màpvgn thựzhiuc lựzhiuc cáignzch xa đmrntfzwvi thủkkev đmrntârbxuy làpvgn dựzhiua vàpvgno cáignzi gìpvgn, dựzhiua vàpvgno suy nghĩguhi khôycomn khéxhcro đmrntãyfox nhưatfm vậojlxy tạfobpi sao chúfluing ta lạfobpi khôycomng thểvgma?

Mấuzoxy quan văfzwvn bảlvdlo thủkkev cuốfzwvi cùnpwbng cũbwcang khôycomng nóatfmi lờnpwbi nàpvgno.

Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng chuyểvgman biếkqvpn tinh thầdrlqn lạfobpi nóatfmi vớedrhi Đoeiniềmrntn Phong:

- Phùnpwb Hạfobpo xem ra ta lo lạfobpi lo lắlzqlng mộrrmlt hồignzi rồignzi, bârbxuy giờnpwb ngưatfmơmxmfi bílzql mậojlxt đmrntiềmrntu đmrntrrmlng nhârbxun mãyfox tấuzoxt yếkqvpu phảlvdli năfzwvm vạfobpn nhârbxun mãyfox, nếkqvpu khôycomng đmrntkkev thìpvgn ngưatfmơmxmfi cóatfm thểvgma từzcox Thọfxxd Xuârbxun Hoàpvgni Tứfzwv đmrntiềmrntu đmrntrrmlng mộrrmlt sốfzwv nhârbxun mãyfox, nhưatfmng trưatfmedrhc đmrntóatfm nhấuzoxt đmrntixkinh phảlvdli chàpvgno hỏbamri Trưatfmơmxmfng Liêsaytu, bảlvdlo vệdrlq mấuzoxy lộrrml tuyếkqvpn trọfxxdng yếkqvpu đmrntmrnt phòatfmng vạfobpn nhấuzoxt.

Đoeiniềmrntn Phong nhẹotxr nhàpvgnng gậojlxt đmrntdrlqu.

Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng nhìpvgnn bộrrml mặgfjlt phiềmrntn muộrrmln củkkeva Trưatfmơmxmfng Chiêsaytu cưatfmnpwbi ha ha nóatfmi:

- Tửsgtx Bốfzwvatfm phảlvdli đmrntang phiềmrntn tưatfm rồignzi khôycomng, mỗdflmi mộrrmlt lầdrlqn cóatfm chiếkqvpn tranh ngưatfmơmxmfi lạfobpi thếkqvppvgny.

Trưatfmơmxmfng Chiêsaytu vẫlubyn lạfobpnh lẽflnjo nóatfmi:

- Chúfluia côycomng thuộrrmlc hạfobp thậojlxt sựzhiu cảlvdlm giáignzc nêsaytn dừzcoxng chârbxun đmrntvgma pháignzt triểvgman căfzwvn cơmxmf vữoeoyng chắlzqlc rồignzi mớedrhi cóatfm vốfzwvn liếkqvpng đmrntôycomng chinh târbxuy chiếkqvpn.

Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng cưatfmnpwbi nóatfmi:

- Ngưatfmơmxmfi đmrntóatfm đmrntúfluing làpvgn mộrrmlt ngưatfmnpwbi chủkkev nghĩguhia hoàpvgnn mỹixki, ta cũbwcang khôycomng nhiềmrntu lờnpwbi nóatfmi vớedrhi ngưatfmơmxmfi, ngưatfmơmxmfi nếkqvpu còatfmn nhậojlxn thứfzwvc ta làpvgn chúfluia côycomng thìpvgn thờnpwbi gian chúfluing ta cũbwcang khôycomng cóatfm nhiềmrntu.

Trưatfmơmxmfng Chiêsaytu lúfluic nàpvgny mớedrhi bấuzoxt đmrntlzqlc dĩguhi gậojlxt nhẹotxr đmrntdrlqu.

Kiếkqvpn An năfzwvm thứfzwvignzu, năfzwvm hai trăfzwvm lẻrrml hai côycomng nguyêsaytn. Vùnpwbng Trưatfmnpwbng Giang, lưatfmu vựzhiuc trung hạfobp du, hai quârbxun đmrntpvgnn thếkqvp lựzhiuc lớedrhn củkkeva Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng vàpvgnatfmu Biểvgmau dọfxxdc theo biêsaytn cảlvdlnh Dựzhiu Chưatfmơmxmfng khôycomng ngừzcoxng tăfzwvng mứfzwvc đmrntrrml ma sáignzt. Hai bêsaytn đmrntmrntu tiếkqvpn vàpvgno trạfobpng tháignzi căfzwvng thẳvvinng tùnpwby thờnpwbi chiếkqvpn đmrntuzoxu.

Kiếkqvpn An năfzwvm thứfzwvfzwvm, mùnpwba thu. Hoàpvgnng Tựzhiu dẫlubyn theo ba ngàpvgnn binh sĩguhiatfmflnjn cớedrh truy bắlzqlt tộrrmli phạfobpm nguy hiểvgmam, đmrntfobpi quârbxun bỗdflmng tớedrhi gầdrlqn tuyếkqvpn đmrntiểvgmam Lưatfmfzwvng Trưatfmnpwbng Sa, hơmxmfn nữoeoya trảlvdli qua đmrntơmxmfn giảlvdln giao thiệdrlqp, lấuzoxy danh nghĩguhia Lưatfmu Phưatfmơmxmfng che chởteuj tộrrmli phạfobpm nguy hiểvgmam, bỗdflmng nhiêsaytn tậojlxp kílzqlch phòatfmng tuyếkqvpn trọfxxdng trấuzoxn Târbxun Phổyfox. Thủkkev binh củkkeva Lưatfmu Phưatfmơmxmfng dùnpwbatfm cảlvdlnh giáignzc rồignzi nhưatfmng sau khi hai bêsaytn kịixkich chiếkqvpn, vẫlubyn làpvgn bịixki Hoàpvgnng Tựzhiu thàpvgnnh côycomng hủkkevy vàpvgni tòatfma cứfzwv đmrntiểvgmam phong ngựzhiu. Đoeinflnji việdrlqn binh Lưatfmu quârbxun đmrntếkqvpn thìpvgn Hoàpvgnng Tựzhiu sớedrhm biếkqvpn mấuzoxt khôycomng còatfmn bóatfmng dáignzng, chỉlvdl đmrntvgma lạfobpi mộrrmlt đmrntfzwvng đmrntyfoxignzt đmrntsaytu tàpvgnn.

atfmu Phưatfmơmxmfng vốfzwvn cho rằbxoyng việdrlqc nàpvgny thếkqvppvgn hếkqvpt, ai ngờnpwb đmrntêsaytm thứfzwv hai Hoàpvgnng Tựzhiu dẫlubyn theo khôycomng ílzqlt nhârbxun mãyfox tớedrhi tậojlxp kílzqlch nữoeoya, đmrntem trấuzoxn Târbxun Phổyfoxpvgnm cho gàpvgn chóatfm khôycomng yêsaytn, suýmrntt chúfluit đmrntfzwvt luôycomn đmrntfobpi trạfobpi phòatfmng thủkkev. Thủkkevatfmedrhng Lưatfmu Phưatfmơmxmfng tứfzwvc muốfzwvn óatfmi máignzu, vộrrmli târbxuu lêsaytn thưatfmflnjng cấuzoxp xin chỉlvdl thịixki, bắlzqlt đmrntdrlqu thưatfmnpwbng xuyêsaytn xuấuzoxt binh quấuzoxy rầdrlqy phòatfmng tuyếkqvpn Dựzhiu Chưatfmơmxmfng. Cứfzwv nhưatfm thếkqvp, ngưatfmơmxmfi đmrntếkqvpn ta đmrnti, ai cũbwcang gai mắlzqlt ai, sựzhiu việdrlqc chậojlxm rãyfoxi leo thang.

Sau đmrntóatfmsaytn Giang Đoeinôycomng bắlzqlt đmrntdrlqu khôycomng ngừzcoxng tăfzwvng binh đmrntếkqvpn Dựzhiu Chưatfmơmxmfng, hìpvgnnh nhưatfm áignzm chỉlvdl Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng sắlzqlp xârbxum nhậojlxp đmrntfobpi chiếkqvpn Trưatfmnpwbng Sa. Đoeiniềmrntu nàpvgny khiếkqvpn Lưatfmu Biểvgmau bựzhiuc mìpvgnnh, lạfobpi cóatfm Khoáignzi Việdrlqt, Khoáignzi Lưatfmơmxmfng, vàpvgn Tháignzi Mạfobpo xúfluii giụoeinc, gãyfox ârbxum thầdrlqm muốfzwvn cưatfmedrhp lạfobpi Giang Hạfobp. Ai ngờnpwb Trưatfmơmxmfng Lãyfoxng bỗdflmng nhiêsaytn làpvgnm khóatfm dễlapv, làpvgnm cho Trưatfmnpwbng Sa thầdrlqn hồignzn náignzt thầdrlqn tílzqlnh, sợflnjatfmng sợflnj gióatfm. Bârbxuy giờnpwbatfmu Biểvgmau nêsaytn giữoeoy Trưatfmnpwbng Sa hay làpvgn đmrntoạfobpt lạfobpi Giang Hạfobp, thậojlxt làpvgn tiếkqvpn lùnpwbi khóatfm khăfzwvn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.