Phong Lưu Tam Quốc

Chương 356 : Bàng Thống khuyên bảo (thượng)

    trước sau   
fogwng Thốugctng thảixuwn nhiêugctn nóxhjki:

- Tưgisusjpyng quâckqdn vẫzjcjn nêugctn quan tâckqdm mìixuwnh nhiềiiyxu hơbizen.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng nheo mắjxiet trầsolsm giọtreung nóxhjki:

- Sĩiqey Nguyêugctn vừcoaha rồscpci chỉuhmd mớsjpyi nóxhjki mộfogwt nửmrqsa, còrzpwn mộfogwt nửmrqsa nữmwwda

fogwng Thốugctng thâckqdm trưgisuixuwng màfogwxhjki:

- Thủycawy quâckqdn Lưgisuu Biểgyqhu dễoljofogwng tràfogw trộfogwn vàfogwo vùgisung Dưgisuơbizeng Hồscpc, đmwwdiềiiyxu nàfogwy cho thấwvqdy rõoljoxhjk vấwvqdn đmwwdiiyx tiếqfqjp theo Lưgisuu Biểgyqhu dáfogwm pháfogwt khíoiqr lựixuwc lớsjpyn nhưgisu thếqfqj chỉuhmd sợnsavrzpwn cóxhjk hậngmmu chiêugctu.


Trưgisuơbizeng Lãecpvng bịqlzxfogwng Thốugctng nóxhjki làfogwm lòrzpwng nóxhjkng nhưgisu lửmrqsa đmwwdugctt:

- Nóxhjki nhưgisu thếqfqjfogwi Tang cùgisung Giang Hàfogw phòrzpwng tuyếqfqjn cóxhjk nộfogwi gian bằnpohng khônsavng thìixuwfogwm sao cóxhjk ngưgisuixuwi đmwwdơbizen giảixuwn tràfogw trộfogwn đmwwdưgisunsavc nhưgisu vậngmmy.

fogwng Thốugctng khẽwiljgisuixuwi nóxhjki:

- Đnrybâckqdy làfogw chuyệzuopn tưgisusjpyng quâckqdn trởnryb vềiiyx đmwwdiềiiyxu tra Lưgisuu Biểgyqhu hiệzuopn tạuhmdi cóxhjk khảixuwpvnsng đmwwdãecpv triệzuopu tậngmmp đmwwdfogwi ngũxdai chuẩngmmn bịqlzx mộfogwt lầsolsn nữmwwda trùgisung kíoiqrch phòrzpwng tuyếqfqjn Giang Đnrybônsavng, lầsolsn nàfogwy bíoiqr mậngmmt cưgisuixuwng hãecpvn hơbizen, hi vọtreung tưgisusjpyng quâckqdn sớsjpym cóxhjk chuẩngmmn bịqlzx.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng chuyểgyqhn tâckqdm tìixuwnh thấwvqdp xuốugctng đmwwdônsavi mắjxiet pháfogwt lạuhmdnh oáfogwn hậngmmn màfogwxhjki:

- Tiêugctn sinh tạuhmdi sao lạuhmdi khẳcipzng đmwwdqlzxnh?

fogwng Thốugctng cưgisuixuwi ha hảixuw nhẹecpv nhõoljom màfogwxhjki:

- Cóxhjk lẽwilj Giao Châckqdu Sĩiqey gia huynh đmwwdzuop phảixuwn loạuhmdn khônsavng phảixuwi vìixuwgisuu Biểgyqhu nhưgisung khiếqfqjn cho hắjxien cóxhjk mộfogwt đmwwduhmdi tiệzuopn nghi, nếqfqju nhưgisuxhjk tiệzuopn nghi nhưgisu vậngmmy cơbize hộfogwi nghìixuwn năpvnsm ai cóxhjk thểgyqh bỏfogw qua?

Trưgisuơbizeng Lãecpvn cưgisuixuwi khổovws:

- Khônsavng ngờixuw vừcoaha mớsjpyi dùgisung kếqfqj đmwwdáfogwnh lui Lưgisuu Biểgyqhu hắjxien lạuhmdi chuẩngmmn bịqlzx tiếqfqjn cônsavng nhanh nhưgisu vậngmmy.

fogwng Thốugctng đmwwdáfogwp:

- Binh pháfogwp nhưgisuckqdy xuấwvqdt kỳbdxx bấwvqdt ýbsgn, tưgisusjpyng quâckqdn chỉuhmd sợnsav đmwwdãecpv gặnzuep khóxhjk khăpvnsn.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng hừcoah lạuhmdnh mộfogwt tiếqfqjng, hắjxien trầsolsm giọtreung nóxhjki:


- Lưgisuu Biểgyqhu ngưgisuơbizei muốugctn đmwwdáfogwnh bạuhmdi ta, còrzpwn chưgisua cóxhjk bổovwsn sựixuwfogwy.

fogwng Thốugctng khônsavng tựixuw giáfogwc màfogw gậngmmt đmwwdsolsu hiểgyqhn nhiêugctn bịqlzx thuyếqfqjt phụwpukc bởnrybi khíoiqr pháfogwch khônsavng ai bìixuw nổovwsi củycawa Trưgisuơbizeng Lãecpvng hắjxien cưgisuixuwi nóxhjki:

- Thốugctng tin rằnpohng tưgisusjpyng quâckqdn khônsavng phảixuwi làfogw ngưgisuixuwi nóxhjki mạuhmdnh miệzuopng, tuy nhiêugctn hiệzuopn tạuhmdi mưgisuixuwi vạuhmdn trọtreung binh viễoljon chinh Giao Châckqdu, chỉuhmd sợnsav... Tuy nhiêugctn nóxhjki lạuhmdi tuy khóxhjk khăpvnsn trùgisung trùgisung đmwwdiệzuopp đmwwdiệzuopp nhưgisung thảixuwo dẫzjcjn vẫzjcjn chúecpvc tưgisusjpyng quâckqdn mãecpv đmwwdáfogwo thàfogwnh cônsavng.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng bêugctn ngoàfogwi tuy cưgisuixuwi nhưgisung bêugctn trong thìixuw khônsavng cưgisuixuwi:

- Sĩiqey Nguyêugctn nóxhjki vậngmmy làfogwxhjk ýbsgnixuw?

fogwng Thốugctng nghiêugctm trang nóxhjki:

- Nếqfqju nhưgisu chỉuhmd vậngmmy thìixuwgisusjpyng quâckqdn thua Lưgisuu Biểgyqhu rồscpci, chỉuhmdxhjk thểgyqh coi Bàfogwng Thốugctng ta cóxhjk mắjxiet khônsavng tròrzpwng, đmwwdáfogwnh giáfogw cao.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng nổovwsi lêugctn ýbsgn chíoiqr chiếqfqjn đmwwdwvqdu cưgisuixuwng đmwwduhmdi màfogw trầsolsm giọtreung nóxhjki:

- Sĩiqey Nguyêugctn phóxhjkng tâckqdm rồscpci nếqfqju thua Trưgisuơbizeng Lãecpvng cũxdaing khônsavng cầsolsn lăpvnsn lộfogwn, khônsavng bằnpohng sớsjpym vềiiyx nhàfogwfogwm ruộfogwng cho thoảixuwi máfogwi.

fogwng Thốugctng vỗcipz tay cưgisuixuwi to:

- Hảixuwo hảixuwo quảixuw nhiêugctn cóxhjk khíoiqr kháfogwi báfogw chủycaw mộfogwt phưgisuơbizeng.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng nhìixuwn chằnpohm chằnpohm vàfogwo Bàfogwng Thốugctng trong mắjxiet khônsavng khỏfogwi dâckqdng lêugctn mộfogwt vẻfctp bộfogwi phụwpukc, theo buổovwsi nóxhjki chuyệzuopn Trưgisuơbizeng Lãecpvng đmwwdãecpv sớsjpym cóxhjk nhậngmmn thứdckf vớsjpyi Bàfogwng Thốugctng quảixuw nhiêugctn Ngọtreua Long Phưgisunsavng Sồscpc chỉuhmd cầsolsn đmwwdoạuhmdt đmwwdưgisunsavc mộfogwt trong hai làfogwxhjk thểgyqh an thiêugctn hạuhmd. Trưgisuơbizeng Lãecpvng liềiiyxn châckqdn thàfogwnh nóxhjki:

- Bàfogwng tiêugctn sinh cóxhjk kiếqfqjn thứdckfc thậngmmt cao minh, Lãecpvng mộfogwt lầsolsn nữmwwda khẩngmmn cầsolsu xin tiêugctn sinh trợnsav giúecpvp tạuhmdi hạuhmd mộfogwt tay, đmwwdưgisunsavc khônsavng?


fogwng Thốugctng lắjxiec đmwwdsolsu nóxhjki:

- Tưgisusjpyng quâckqdn khônsavng cầsolsn éscpcp buộfogwc hiệzuopn tạuhmdi thờixuwi cơbize chưgisua tớsjpyi.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng bỗcipzng nhiêugctn xuấwvqdt hiệzuopn mộfogwt chúecpvt sáfogwt cơbize tuy nhiêugctn sau đmwwdóxhjk quy vềiiyxixuwnh tĩiqeynh.

fogwng Thốugctng hiểgyqhn nhiêugctn khônsavng chúecpv ýbsgn đmwwdếqfqjn biểgyqhu lộfogw củycawa Trưgisuơbizeng Lãecpvng màfogw châckqdn thàfogwnh nóxhjki:

- Tưgisusjpyng quâckqdn yêugctn tâckqdm nóxhjki thậngmmt Lưgisuu Biểgyqhu mặnzuec dùgisuxhjk binh mãecpv nhưgisung khônsavng phảixuwi làfogw đmwwdqlzxch củycawa tưgisusjpyng quâckqdn màfogwgisuu Bịqlzx đmwwdưgisunsavc Gia Cáfogwt Lưgisunsavng trợnsav giúecpvp chíoiqrnh làfogw mộfogwt câckqdy cao chốugctng thẳcipzng, Viêugctn Thiệzuopu rơbizei thếqfqjfogwo Tháfogwo chíoiqrnh làfogw đmwwdugcti thủycaw lớsjpyn nhấwvqdt củycawa tưgisusjpyng quâckqdn, Tàfogwo Tháfogwo quan văpvnsn nhưgisuckqdy hổovwsgisusjpyng nhưgisufogwt nhưgisung trờixuwi sinh tíoiqrnh tìixuwnh đmwwda nghi tráfogwi lạuhmdi tưgisusjpyng quâckqdn gầsolsn trung lưgisuơbizeng xa tiểgyqhu nhâckqdn yêugctu dâckqdn nhưgisu con dĩiqey nhiêugctn cóxhjk thểgyqhixuwnh thàfogwnh mộfogwt sựixuw thốugctng trịqlzx, tưgisusjpyng quâckqdn cứdckfugctn tâckqdm.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng híoiqrt sâckqdu mộfogwt tiếqfqjng, hồscpci lâckqdu sau mớsjpyi từcoah từcoahxhjki:

- HI vọtreung ngàfogwy đmwwdóxhjk sớsjpym đmwwdếqfqjn, Lãecpvng dĩiqey nhiêugctn làfogw hoan nghêugctnh.

fogwng Thốugctng ra mộfogwt dấwvqdu tay sau đmwwdóxhjk cung kíoiqrnh thi lễoljo:

- Nhưgisu thếqfqj khônsavng tiễoljon xa.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng nhìixuwn Bàfogwng Thốugctng thậngmmt lâckqdu sau đmwwdóxhjk mớsjpyi quay ngưgisuixuwi rờixuwi đmwwdi.

Sau khi rờixuwi khỏfogwi Trưgisuơbizeng Lãecpvng liềiiyxn nóxhjki vớsjpyi hai ngưgisuixuwi Lữmwwd Khoáfogwng Lữmwwdgisuixuwng:

- Ta cho cáfogwc ngưgisuơbizei mang ba nghìixuwn cấwvqdm quâckqdn hiệzuopn tạuhmdi cáfogwc ngưgisuơbizei tớsjpyi Phiêugctn Dưgisuơbizeng phốugcti hợnsavp thậngmmt tốugctt vớsjpyi binh mãecpvbizei đmwwdóxhjk nhấwvqdt đmwwdqlzxnh phảixuwi trừcoah đmwwdáfogwm thủycawy tặnzuec nàfogwy tậngmmn gốugctc.

Lữmwwd thịqlzx huynh đmwwdzuop liềiiyxn đmwwdáfogwp lớsjpyn:


- Mạuhmdt tưgisusjpyng minh bạuhmdch.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng nghĩiqey nghĩiqey lạuhmdi nóxhjki:

- Chỉuhmdfogw ngưgisuơbizei phốugcti hợnsavp vớsjpyi quâckqdn đmwwdqlzxa phưgisuơbizeng cáfogwc ngưgisuơbizei khônsavng bịqlzx bọtreun họtreu đmwwdiềiiyxu phốugcti cóxhjkixuw đmwwdáfogwng ngờixuw lậngmmp tứdckfc báfogwo cho ta biếqfqjt.

Lữmwwd thịqlzx huynh đmwwdzuop lộfogw vẻfctp minh bạuhmdch.

Sau khi phâckqdn phốugcti xong Trưgisuơbizeng Lãecpvng mớsjpyi lộfogw ra vẻfctp mỉuhmdm cưgisuixuwi:

- Chúecpvng ta trởnryb vềiiyx chuẩngmmn bịqlzx cuộfogwc chiếqfqjn vớsjpyi Lưgisuu Biểgyqhu cho tốugctt.

Trởnryb vềiiyx Mạuhmdt Lăpvnsng Trưgisuơbizeng Lãecpvng liềiiyxn triệzuopu tậngmmp mọtreui ngưgisuixuwi nghịqlzx sựixuw. Trưgisuơbizeng Chiêugctu nóxhjki:

- Chúecpva cônsavng theo ýbsgn kiếqfqjn củycawa thuộfogwc hạuhmd chẳcipzng bằnpohng trưgisusjpyc hếqfqjt cầsolsu hòrzpwa Lưgisuu Biểgyqhu?

Hắjxien thốugctt lờixuwi nàfogwy xong sợnsav Trưgisuơbizeng Lãecpvng hiểgyqhu lầsolsm liềiiyxn nóxhjki tiếqfqjp:

- Ýtssj củycawa thuộfogwc hạuhmd hiệzuopn tạuhmdi chúecpvng ta khônsavng cóxhjk bao nhiêugctu lựixuwc lưgisunsavng giao phong vớsjpyi Lưgisuu Biểgyqhu, vậngmmy thừcoaha dịqlzxp hắjxien chưgisua xuấwvqdt binh đmwwdgyqh hắjxien từcoah bỏfogw ýbsgn đmwwdqlzxnh xuấwvqdt binh, đmwwdnsavi khi Triệzuopu tưgisusjpyng quâckqdn trởnryb vềiiyx thìixuw sẽwiljoiqrnh cảixuw vốugctn lầsolsn lờixuwi vớsjpyi hắjxien.

Trưgisuơbizeng Chiêugctu vừcoaha nóxhjki hếqfqjt liềiiyxn khônsavng ngừcoahng nháfogwy mắjxiet cho Cốugct Ung, Cốugct Ung liềiiyxn nóxhjki:

- Trưgisuơbizeng đmwwduhmdi nhâckqdn nóxhjki cóxhjkfogwi phầsolsn đmwwduhmdo lýbsgn, nhưgisu vậngmmy tuy khônsavng thíoiqrch ứdckfng nhưgisung cũxdaing tạuhmdm ổovwsn thỏfogwa.

Cốugct Ung vừcoaha nóxhjki xong Trưgisuơbizeng Lãecpvng liềiiyxn hừcoah lạuhmdnh mộfogwt tiếqfqjng, hiểgyqhn nhiêugctn đmwwdugcti vớsjpyi cáfogwch nghĩiqey bảixuwo thủycaw củycawa bọtreun họtreu khônsavng hàfogwi lòrzpwng lắjxiem:


Trưgisuơbizeng Lãecpvng ta từcoah khi khởnrybi binh ởnryb Từcoah Châckqdu cho tớsjpyi nay lấwvqdy nhiềiiyxu thắjxieng íoiqrt, từcoah khi nàfogwo đmwwdãecpv trởnryb thàfogwnh chóxhjk vẫzjcjy đmwwdnsavi mừcoahng chủycaw, nịqlzxnh nọtreut ngưgisuixuwi kháfogwc, nhìixuwn mặnzuet ngưgisuixuwi kháfogwc màfogw sốugctng sao/

Trưgisuơbizeng Chiêugctu thởnrybfogwi, hắjxien bìixuwnh thảixuwn đmwwdáfogwp:

- Thuộfogwc hạuhmd khônsavng cóxhjk ýbsgn đmwwdóxhjk, tuy nhiêugctn thuộfogwc hạuhmd cho rằnpohng đmwwduhmdi trưgisunsavng phu co đmwwdưgisunsavc giãecpvn đmwwdưgisunsavc.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng oáfogwn hậngmmn vỗcipz ghếqfqj mộfogwt cáfogwi rồscpci trầsolsm giọtreung nóxhjki:

- Đnrybiềiiyxn Phong ngưgisuơbizei cóxhjk ýbsgnixuw khônsavng?

Đnrybiềiiyxn Phong cúecpvi đmwwdsolsu trầsolsm tưgisu nửmrqsa khắjxiec rồscpci mớsjpyi từcoah từcoahxhjki:

- Cùgisung Lưgisuu Biểgyqhu nhấwvqdt đmwwdqlzxnh phảixuwi đmwwdáfogwnh nhưgisung đmwwdáfogwnh thếqfqjfogwo vẫzjcjn làfogw mộfogwt đmwwdiềiiyxu phảixuwi suy nghĩiqey, chúecpva cônsavng đmwwdgyqh cho thuộfogwc hạuhmd nghĩiqey thêugctm.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng gậngmmt đmwwdsolsu trong lòrzpwng biếqfqjt chuyệzuopn nàfogwy gấwvqdp cũxdaing khônsavng đmwwdưgisunsavc.

Đnrybúecpvng lúecpvc nàfogwy Trưgisuơbizeng Lãecpvng liềiiyxn hỏfogwi:

- Ngụwpuky Duyêugctn ngưgisuơbizei cóxhjk chủycaw ýbsgnixuw khônsavng?

Ngụwpuky Duyêugctn muốugctn nóxhjki đmwwdãecpvckqdu liềiiyxn trung khíoiqrgisuixuwi phầsolsn đmwwdáfogwp:

- Nếqfqju muốugctn dùgisung Giang Đnrybônsavng cônsavng chiếqfqjn Kinh Châckqdu thìixuwxhjk thểgyqh phâckqdn thủycawy bộfogw hai đmwwdưgisuixuwng bởnrybi vìixuw Giang Đnrybônsavng ởnryb hạuhmdgisuu Trưgisuixuwng Giang mặnzuec dùgisu hạuhmd khẩngmmu kiêugctn cốugct nhưgisung thủycawy quâckqdn Kinh Châckqdu sứdckfc chiếqfqjn rấwvqdt mạuhmdnh nóxhjki chung làfogw rấwvqdt bấwvqdt lợnsavi vớsjpyi chúecpvng ta đmwwdưgisuixuwng thủycawy đmwwdãecpv khônsavng thểgyqh mởnryb thìixuw cầsolsn đmwwdáfogwnh Trưgisuixuwng Sa Quếqfqjgisuơbizeng hấwvqdp dẫzjcjn áfogwnh mắjxiet củycawa Lưgisuu biểgyqhu mớsjpyi cóxhjk thểgyqh tiếqfqjn thẳcipzng tớsjpyi Kinh Châckqdu.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng thởnrybfogwi Ngụwpuky Duyêugctn vềiiyx sau cóxhjk lẽwilj rấwvqdt lợnsavi hạuhmdi nhưgisung hiệzuopn tạuhmdi hắjxien vẫzjcjn non nớsjpyt, Trưgisuơbizeng Lãecpvng lắjxiec đmwwdsolsu nóxhjki:

- Ngụwpuky Duyêugctn ngưgisuơbizei phảixuwi biếqfqjt bâckqdy giờixuwgisuu Biểgyqhu đmwwdáfogwnh chúecpvng ta chứdckf khônsavng phảixuwi chúecpvng ta tìixuwm bọtreun gâckqdy phiềiiyxn toáfogwi.

Ngụwpuky Duyêugctn đmwwdfogw mặnzuet biểgyqhu lộfogw củycawa hắjxien cóxhjk mấwvqdy phầsolsn xấwvqdu hổovws xem ra Trưgisuơbizeng Lãecpvng đmwwdugcti vớsjpyi hắjxien bấwvqdt mãecpvn vônsavgisung.

Trưgisuơbizeng Lãecpvng nhìixuwn Tônsavn Sáfogwch Lỗcipzecpvc.

Hai ngưgisuixuwi tráfogwnh tiếqfqjp xúecpvc áfogwnh mắjxiet củycawa Trưgisuơbizeng Lãecpvng, đmwwdscpcng thờixuwi cúecpvi đmwwdsolsu xuốugctng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.