Phong Lưu Tam Quốc

Chương 355 : Bàng Thống

    trước sau   
Trưppcuơxufkng Lãrvykng chéxwstm đfjaainh chặwcopt sắvplot nówcopi:

- Thiêcdpbn ýmxoh khówcopkjoccpzvi nàcbuhy khôunnnng ai nówcopi đfjaaưppcucdpbc.

cbuhng Thốaahdng trầxuilm mặwcopc khôunnnng nówcopi gìkmpe.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng liềrnkln nówcopi:

- Vớrvyki tàcbuhi củmxoha tiêcdpbn sinh cówcop thểjemu so vớrvyki Quảqoenn Trọmfnnng Nhạaovoc Nghịtmhv tạaovoi sao khôunnnng rờxuili núvexji giúvexjp ta mộcdpbt tay.

cbuhng Thốaahdng lắvploc đfjaaxuilu.


Trưppcuơxufkng Lãrvykng trong lòkjocng thấtmhvt vọmfnnng đfjaaếjaugn cựcpzvc đfjaaiểjemum:

- Tiêcdpbn sinh khôunnnng muốaahdn giúvexjp ta sao?

cbuhng Thốaahdng thu hồapxwi ngạaovoo khíenkq, biểjemuu lộcdpb khẩxuiln thiếjaugt:

- Tưppcurvykng quâhpqnn hiểjemuu lầxuilm rồapxwi, cũuwtang khôunnnng phảqoeni làcbuhcbuhng Thốaahdng khôunnnng muốaahdn giúvexjp màcbuhcbuh thờxuili cơxufk chưppcua tớrvyki, nếjaugu nhưppcu tấtmhvt cảqoen thuậmppqn lợcdpbi, sựcpzvkmpenh sẽhpqncpzvng tỏbzlf.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng liềrnkln thíenkqch thúvexj hỏbzlfi:

- Cówcop phảqoeni Sĩaahd nguyêcdpbn vìkmpe Gia Cácpzvt Khổlpvcng Minh mờxuili màcbuh do dựcpzv khôunnnng dứxuilt?

cbuhng Thốaahdng liềrnkln gậmppqt đfjaaxuilu nówcopi:

- Tưppcurvykng quâhpqnn khôunnnng phảqoeni phàcbuhm nhâhpqnn nhữrzrong chuyệvplon nàcbuhy khôunnnng thểjemu lừpbtwa đfjaaưppcucdpbc.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng liềrnkln nówcopi:

- Ta cówcop thểjemu hiểjemuu đfjaaưppcucdpbc tuy nhiêcdpbn ta cówcop mộcdpbt chuyệvplon muốaahdn thỉdldunh giácpzvo tiêcdpbn sinh:

cbuhng Thốaahdng liềrnkln đfjaaácpzvp:

- Tưppcurvykng quâhpqnn cứxuil hỏbzlfi.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng đfjaaácpzvp:


- Mấtmhvy nămxohm trưppcurvykc quâhpqnn ta trấtmhvn ácpzvp Sơxufkn Việvplot, Ôrnkl Liêcdpbu sơxufkn bịtmhv đfjaaácpzvnh bạaovoi mấtmhvy trậmppqn, cówcop phảqoeni làcbuh từpbtw tay củmxoha Sĩaahd Nguyêcdpbn.

cbuhng Thốaahdng hiệvplon ra vẻeokd kinh ngạaovoc;

- Tưppcurvykng quâhpqnn làcbuhm sao đfjaacpzvn đfjaaưppcucdpbc làcbuhcbuhng mỗvzmq?

Trưppcuơxufkng Lãrvykng ngạaovoo nghễebgbppcuxuili nówcopi:

- Toàcbuhn bộcdpb Giang Đaahdôunnnng, cówcop thểjemucbuhm cho chúvexjng ta bạaovoi trậmppqn thìkmpe sốaahd ngưppcuxuili đfjaaếjaugm trêcdpbn đfjaaxuilu ngówcopn tay, màcbuhcbuhng Thốaahdng hẳklesn làcbuh mộcdpbt trong sốaahd đfjaaówcop.

cbuhng Thốaahdng buồapxwn bựcpzvc thầxuilm nghĩaahd khi đfjaaówcopkmpenh mớrvyki tớrvyki Giang Đaahdôunnnng mộcdpbt thờxuili gian Trưppcuơxufkng Lãrvykng làcbuhm sao biếjaugt đfjaaưppcucdpbc?

Trưppcuơxufkng Lãrvykng liềrnkln nówcopi:

- Khôunnnng biếjaugt Sĩaahd Nguyêcdpbn cówcop biếjaugt gầxuiln đfjaaâhpqny ởdvxcdepnng Dưppcuơxufkng Hồapxw thưppcuxuilng xuyêcdpbn xuấtmhvt hiệvplon thủmxohy tặwcopc khôunnnng?

cbuhng Thốaahdng đfjaaácpzvp:

- Cówcop nghe qua.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng cung kíenkqnh nówcopi:

- Mong Sĩaahd Nguyêcdpbn dạaovoy ta.

cbuhng Thốaahdng khôunnnng đfjaaácpzvp màcbuh hỏbzlfi lạaovoi:


- Tưppcurvykng quâhpqnn cówcop ýmxohkmpe?

Trưppcuơxufkng Lãrvykng liềrnkln đfjaaácpzvp:

- Đaahdâhpqny làcbuhcpzvch lưppcucdpbc màcbuhppcuu Biểjemuu muốaahdn kìkmpem chếjaug ta.Bàcbuhng Thốaahdng hứxuilng thúvexj hỏbzlfi:

- Tưppcurvykng quâhpqnn vìkmpe sao màcbuh cho làcbuh nhưppcu vậmppqy?

Trưppcuơxufkng Lãrvykng khôunnnng cầxuiln nghĩaahd ngợcdpbi màcbuh đfjaaácpzvp:

- Giao Châhpqnu chi biếjaugn, kìkmpem chếjaug đfjaaaovoi lưppcucdpbng tàcbuhi lựcpzvc quâhpqnn sĩaahdcdpbn ta, màcbuhppcuu Biểjemuu khôunnnng muốaahdn nhìkmpen ta càcbuhng lúvexjc càcbuhng mạaovonh hơxufkn cho nêcdpbn dùdepnng mưppcuu nàcbuhy đfjaajemu ta khổlpvc sởdvxcxuilng phówcop.

cbuhng Thốaahdng cưppcuxuili ha hảqoen:

- Tưppcurvykng quâhpqnn chỉdldu đfjaacpzvn đfjaaúvexjng mộcdpbt nửukjha.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng mêcdpb hoặwcopc hỏbzlfi:

- Còkjocn mộcdpbt nửukjha nữrzroa thìkmpe sao?

cbuhng Thốaahdng đfjaaxuilng lêcdpbn nghiêcdpbm nghịtmhvwcopi:

- Tưppcurvykng quâhpqnn cho rằhlfyng Lưppcuu Biểjemuu chỉdlducbuh ngưppcuxuili muốaahdn thủmxoh khôunnnng muốaahdn mởdvxc rộcdpbng lãrvyknh đfjaatmhva sao?

Trưppcuơxufkng Lãrvykng thấtmhvy khôunnnng ổlpvcn liềrnkln hỏbzlfi gấtmhvp:


- Vậmppqy Sĩaahd Nguyêcdpbn cówcop cao kiếjaugn gìkmpe?

cbuhng Thốaahdng trầxuilm giọmfnnng nówcopi:

- Lưppcuu Biểjemuu tựcpzv tiếjaugp thácpzvnh dụufzg, sau đfjaaówcop lẻeokd loi mộcdpbt mìkmpenh đfjaaơxufkn thưppcuơxufkng đfjaacdpbc mãrvyk tiếjaugn vềrnkl phíenkqa Kinh Châhpqnu, màcbuh khôunnnng bao lâhpqnu sau thìkmpe kinh đfjaaôunnn đfjaaãrvyk xảqoeny ra loạaovon Đaahdlpvcng Trácpzvc lúvexjc nàcbuhy Lưppcuu Biểjemuu nắvplom lấtmhvy Kinh Châhpqnu mụufzgc cówcop thểjemuwcopi làcbuh rỗvzmqng tuếjaugch khôunnnng cówcop bấtmhvt kỳxwst thếjaug lựcpzvc nàcbuho giúvexjp đfjaafjaa hắvplon, Tôunnnn Kiêcdpbn vìkmpe cớrvyk thảqoeno phạaovot Đaahdlpvcng Trácpzvc màcbuh giếjaugt hạaovoi Kinh Châhpqnu Mụufzgc Vưppcuơxufkng Duệvplo, Kinh Châhpqnu nhưppcu rắvplon mấtmhvt đfjaaxuilu, càcbuhng đfjaatmhva phưppcuơxufkng đfjaarnklu ngang ngưppcucdpbc làcbuhm loạaovon, kinh tưppcuơxufkng tácpzvm quậmppqn khôunnnng chỗvzmqcbuho khôunnnng nácpzvo đfjaacdpbng. Màcbuh Viêcdpbn Thuậmppqt cũuwtang đfjaaówcopng quâhpqnn ởdvxc Lỗvzmqppcuơxufkng, nhìkmpen chằhlfym chằhlfym vàcbuho khốaahdi thịtmhvt mỡfjaadvxc Kinh CHâhpqnu Lưppcuu Biểjemuu trong hỗvzmqn loạaovon nguy cấtmhvp đfjaaơxufkn thưppcuơxufkng đfjaacdpbc mãrvyk tiếjaugn vàcbuho Tưppcuơxufkng Dưppcuơxufkng Nghi thàcbuhnh nếjaugu nhưppcu khôunnnng cówcopuwtang cówcop tríenkq thìkmpecbuhm sao cówcop thểjemucbuho toàcbuhn tíenkqnh mạaovong, sau đfjaaówcopppcuu Biểjemuu dùdepnng kếjaugcpzvch củmxoha Khoácpzvi Lưppcuơxufkng dụufzg giếjaugt nămxohm mưppcuơxufki lămxohm têcdpbn đfjaatmhva phưppcuơxufkng ngang ngưppcucdpbc hợcdpbp nhấtmhvt võvplo trang lạaovoi đfjaajemu cho Khoácpzvi Việvplot thuyếjaugt phụufzgc Tưppcuơxufkng Dưppcuơxufkng Trưppcuơxufkng Hổlpvccbuh Trầxuiln Tôunnnn khiếjaugn cho Kinh Châhpqnu càcbuhng lúvexjc càcbuhng ổlpvcn đfjaatmhvnh khôunnnng đfjaaxuily vàcbuhi nămxohm làcbuhwcop thểjemu quéxwstt sạaovoch tấtmhvt cảqoencpzvc thếjaug lựcpzvc lớrvykn nhỏbzlf, đfjaaiềrnklu nàcbuhy cho thấtmhvy Lưppcuu Biểjemuu làcbuh ngưppcuxuili cówcopcbuhi tríenkqxufkn ngưppcuxuili.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng ngẫetfom lạaovoi thìkmpe đfjaaúvexjng làcbuh nhưppcu thếjaug liềrnkln hỏbzlfi:

- Lưppcuu Biểjemuu nếjaugu nhưppcu sốaahdng ởdvxc thờxuili thácpzvi bìkmpenh thịtmhvnh thếjaug thìkmpewcop thểjemucbuhm thếjaug thệvplo tam côunnnng cửukjhu khanh nhưppcung dấtmhvn thâhpqnn vàcbuho loạaovon thếjaug chỉdldu sợcdpb thiếjaugu đfjaai vàcbuhi phầxuiln dãrvykhpqnm.

cbuhng Thốaahdng cưppcuxuili lạaovonh nówcopi:

- Dãrvykhpqnm dãrvykhpqnm làcbuh thứxuilppcurvykng quâhpqnn cówcop thểjemu nhìkmpen thấtmhvy sao?

Trưppcuơxufkng Lãrvykng ngạaovoo nghễebgbwcopi:

- Nếjaugu nhưppcu ta khôunnnng hìkmpenh thàcbuhnh thanh thếjaug Giang Đaahdôunnnng nhưppcu hiệvplon tạaovoi thìkmpe chỉdldu sợcdpbppcuu Biểjemuu vẫetfon sốaahdng ởdvxc trong vinh dựcpzv quácpzv khứxuil, trảqoeni qua chuỗvzmqi thờxuili gian say mêcdpb.

cbuhng Thốaahdng hờxuil hữrzrong sau đfjaaówcop mớrvyki chậmppqm rãrvyki nówcopi:

- Tưppcurvykng quâhpqnn đfjaaãrvyk nghĩaahd vậmppqy Thốaahdng cũuwtang khôunnnng phảqoenn đfjaaaahdi tuy nhiêcdpbn cówcop mấtmhvy câhpqnu muốaahdn nówcopi rõvplo vớrvyki tưppcurvykng quâhpqnn.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng cung kíenkqnh nówcopi:

- Nguyệvplon nghe tiêcdpbn sinh dạaovoy bảqoeno.


cbuhng Thốaahdng híenkqt mộcdpbt hơxufki thậmppqt sâhpqnu sau đfjaaówcop mớrvyki trầxuilm trọmfnnng nówcopi ra:

- Hiệvplon tạaovoi thủmxoh hạaovo củmxoha Lưppcuu Biểjemuu làcbuh Thácpzvi Mạaovoo mặwcopc dùdepn chấtmhvp chưppcudvxcng quâhpqnn quyềrnkln tuy ngưppcuxuili nàcbuhy lòkjocng dạaovo hẹkeowp hòkjoci nhưppcung vẫetfon cówcopcbuhi phầxuiln bổlpvcn sựcpzv, đfjaawcopc biệvplot làcbuh đfjaaaahdi vớrvyki thủmxohy quâhpqnn, thủmxohy tặwcopc nàcbuhy mưppcuxuili phầxuiln làcbuh do hắvplon hàcbuhnh sựcpzv.Trưppcuơxufkng Lãrvykng gọmfnnn gàcbuhng dứxuilt khoácpzvt nówcopi:

- Thácpzvi Mạaovoo làcbuh ngưppcuxuili nhưppcu vậmppqy chuyệvplon nàcbuhy khôunnnng cầxuiln nghĩaahduwtang biếjaugt.

cbuhng Thốaahdng thấtmhvy Trưppcuơxufkng Lãrvykng nówcopi vậmppqy thìkmpeppcuxuili ha hảqoen:

- Tưppcurvykng quâhpqnn cácpzvi gìkmpeuwtang minh bạaovoch tạaovoi sao còkjocn muốaahdn Bàcbuhng Thốaahdng nówcopi.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng khôunnnng ngừpbtwng nówcopi:

- Tiêcdpbn sinh khôunnnng nêcdpbn hiểjemuu lầxuilm xinh mờxuili giảqoenng tiếjaugp.

cbuhng Thốaahdng cưppcuxuili mịtmhvwcopi:

- Tưppcurvykng quâhpqnn cho rằhlfyng chỉdldu nhưppcu vậmppqy làcbuh xong sao?

Trưppcuơxufkng Lãrvykng sữrzrong sờxuil khówcop hiểjemuu hỏbzlfi:

- Trong đfjaaówcopkjocn gìkmpe nữrzroa sao?

cbuhng Thốaahdng thâhpqnm trưppcuxuilng nówcopi:

- Chỉdlducbuhppcurvykc đfjaaxuilu tiêcdpbn màcbuh thôunnni.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng giậmppqt mìkmpenh truy vấtmhvn:

- Ýdvxc củmxoha tiêcdpbn sinh làcbuh?

cbuhng Thốaahdng lạaovonh lùdepnng nówcopi:

- Tưppcurvykng quâhpqnn phảqoeni chămxohng muốaahdn đfjaaem sựcpzvkmpenh quácpzv mứxuilc đfjaaơxufkn giảqoenn, cho rằhlfyng mờxuili Lưppcuu Bịtmhv chiếjaugn tâhpqny thủmxohy thìkmpewcop thểjemu di chuyểjemun trọmfnnng tâhpqnm giảqoenm bớrvykt ácpzvp lựcpzvc phíenkqa nam sao, Bàcbuhng Thốaahdng nówcopi cho tưppcurvykng quâhpqnn biếjaugt tưppcurvykng quâhpqnn sai rồapxwi, hơxufkn nữrzroa vôunnndepnng sai cówcop lẽhpqnppcuu Biểjemuu ngay từpbtw đfjaaxuilu đfjaaãrvykwcop ýmxoh đfjaatmhvnh chinh phạaovot tưppcurvykng quâhpqnn nhưppcung màcbuh khôunnnng ngờxuilppcurvykng quâhpqnn nổlpvci lêcdpbn quácpzv nhanh nhanh đfjaaếjaugn mứxuilc Lưppcuu Biểjemuu cảqoenm nhậmppqn đfjaaưppcucdpbc uy hiếjaugp cưppcuxuilng đfjaaaovoi, lạaovoi đfjaajemu cho hắvplon khôunnnng thểjemu khôunnnng lậmppqp tứxuilc nhìkmpen vàcbuho sựcpzv hiệvplon hữrzrou củmxoha tưppcurvykng quâhpqnn, màcbuhppcuu Bịtmhv nhậmppqp xuyêcdpbn tâhpqny chinh bấtmhvt quácpzv chỉdldu mang cówcop mấtmhvy vạaovon đfjaaaahdi vớrvyki Lưppcuu Biểjemuu màcbuhwcopi khôunnnng đfjaaácpzvng làcbuhkmpe, nếjaugu nhưppcu nắvplom lấtmhvy đfjaaưppcucdpbc Hácpzvn Trung Tâhpqny Thụufzgc thìkmpe đfjaaówcopcbuh củmxoha từpbtw trêcdpbn trờxuili rớrvykt xuốaahdng, nhặwcopt đfjaaưppcucdpbc tiệvplon nghi, đfjaaếjaugn lúvexjc đfjaaówcop triệvplou hồapxwi Lưppcuu Bịtmhv khôunnnng phảqoeni làcbuh vậmppqt trong bàcbuhn tay sao? Nếjaugu nhưppcuppcuu Bịtmhv khôunnnng theo chỉdldu cầxuiln bằhlfyng vàcbuho việvploc hắvplon dừpbtwng châhpqnn chưppcua ổlpvcn thừpbtwa cơxufk cấtmhvu kếjaugt vớrvyki đfjaaaovoi binh Xuyêcdpbn Trung từpbtw đfjaaówcop đfjaaoạaovot lạaovoi nếjaugu nhưppcu khôunnnng nắvplom đfjaaưppcucdpbc Hácpzvn Trung thìkmpe hắvplon cũuwtang khôunnnng tổlpvcn thấtmhvt gìkmpe cảqoen. Lầxuiln nàcbuhy thủmxohy tặwcopc lẻeokdn vàcbuho đfjaaơxufkn giảqoenn chỉdlducbuh muốaahdn làcbuhm têcdpb liệvplot tưppcurvykng quâhpqnn quấtmhvy rốaahdi sựcpzv phácpzvt triểjemun sau đfjaaówcop sẽhpqn đfjaaem đfjaaaovoi quâhpqnn lẻeokdn vàcbuho.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng nghe vậmppqy thìkmpe tay châhpqnn đfjaarnklu mấtmhvt thấtmhvt hồapxwn lạaovoc phácpzvch màcbuhwcopi:

- Tiêcdpbn sinh làcbuhm sao biếjaugt chuyệvplon Lưppcuu Bịtmhv xuấtmhvt binh tớrvyki Hácpzvn Trung làcbuh chủmxoh ýmxoh củmxoha tạaovoi hạaovo.

cbuhng Thốaahdng coi rẻeokdwcopi:

- Tưppcuơxufkng Tâhpqny cuộcdpbc chiếjaugn, chỉdldu cầxuiln dụufzgng tâhpqnm làcbuh nhìkmpen ra.

Trưppcuơxufkng Lãrvykng híenkqt hơxufki lạaovonh thấtmhvt thanh nówcopi:

- Nếjaugu nhưppcu thếjaugppcuu Bịtmhv lầxuiln nàcbuhy nhậmppqp xuyêcdpbn Lưppcuu Biểjemuu đfjaaãrvyk sớrvykm đfjaacpzvn đfjaaưppcucdpbc ýmxoh đfjaaapxw sao?

cbuhng Thốaahdng mỉdldum cưppcuxuili nówcopi:

- Cácpzvi nàcbuhy khówcopwcopi tuy Khoácpzvi gia huynh đfjaavplo lợcdpbi hạaovoi nhưppcung chưppcua tíenkqnh đfjaaếjaugn nưppcurvykc nàcbuhy, ngưppcucdpbc lạaovoi Lưppcuu Biểjemuu mặwcopc dùdepnenkqn nhiệvplom Lưppcuu Bịtmhv nhưppcung chỉdldu sợcdpb vạaovon nhấtmhvt nữrzro nhâhpqnn hówcopng giówcopcbuho tai củmxoha hắvplon, mộcdpbt ngàcbuhy hai ngàcbuhy khôunnnng sao lâhpqnu dầxuiln chỉdldu sợcdpb...

Trưppcuơxufkng Lãrvykng khôunnnng khỏbzlfi nhớrvyk tớrvyki tiểjemuu thiếjaugp Hoàcbuhng thịtmhv củmxoha Lưppcuu Biểjemuu thìkmpe trong lòkjocng liềrnkln bămxohng giácpzv, đfjaaúvexjng lúvexjc nàcbuhy Trưppcuơxufkng Lãrvykng nhứxuilc đfjaaxuilu hậmppqm hựcpzvc nówcopi:

- May màcbuhcbuhng tiêcdpbn sinh khôunnnng phảqoeni làcbuh ngưppcuxuili củmxoha Lưppcuu Biểjemuu nếjaugu khôunnnng thìkmpe thậmppqt làcbuh nguy hiểjemum.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.