Phong Lưu Tam Quốc

Chương 354 : Hoàng Nguyệt Anh lại tới (hạ)

    trước sau   
Trong xe ngựkpnaa Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng dựkpnaa vàgiajo mộcesbt bêzjhnn nhắarpjm mắarpjt dưrkuzvjzwng thầrunjn.

Xe ngựkpnaa bốiwsp tríguqfxunsxrvtng xa hoa, tuy chạkwhay nhưrkuzng khôxunsng cópbjb cảesazm giámbpec xópbjbc.

Cuốiwspi thờvrmni Đsjavôxunsng Hámbpen, Lưrkuzu Biểalmwu cámbpet cứjdzb Kinh Châweodu nhờvrmngiajo quan hệzjhn vớsvmfi thámbpei gia Tuôxunsng Duôxunsng màgiaj củouncng cốiwsp quyềgpgkn uy ởojms Kinh châweodu hơbjwzn nữrunja lợmrbsi dụagpjng quyềgpgkn thếzims củounca gia tộcesbc màgiajxrvtng bámbpe mộcesbt phưrkuzơbjwzng. Màgiajfwtlc nàgiajy Bàgiajng Thốiwspng vàgiaj thúfwtlc phụagpjgiajng Đsjavjdzbc củounca mìrjehnh vôxunsxrvtng cópbjb danh vọgvjwng khiếzimsn cho hắarpjn cựkpnac kỳdbau bấalmwt mãrtbhn, kếzimst thàgiajnh mộcesbt thếzims lựkpnac phảesazn đqnxriwspi.

lqtjng chíguqfnh vìrjeh nguyêzjhnn nhâweodn nàgiajy màgiaj sau đqnxrópbjbgiajng Thốiwspng mớsvmfi ẩapavn cưrkuz khôxunsng ngờvrmnfwtlc nàgiajy lạkwhai sắarpjp đqnxrưrkuzmrbsc Lưrkuzu Bịmxpt mờvrmni chàgiajo.

Mộcesbt đqnxrámbpem ngưrkuzvrmni đqnxri tớsvmfi giữrunja sưrkuzvrmnn núfwtli, chỉiwsp thấalmwy mộcesbt thôxunsn dâweodn ălzosn mặkpnac tuổthvei chừxzxsng hai mưrkuzơbjwzi bảesazy hai mưrkuzơbjwzi támbpem đqnxrang cùxrvtng vớsvmfi bảesazy támbpem thiếzimsu niêzjhnn ởojmsrkuzsvmfi đqnxrkwhai thụagpj nghỉiwsp ngơbjwzi, hai mắarpjt hắarpjn nhắarpjm lạkwhai nhưrkuz ngủounc say. Thâweodn thểalmwxunsxrvtng bẩapavn tópbjbc tai rốiwspi bùxrvt cho ngưrkuzvrmni khámbpec cảesazm thấalmwy hắarpjn vôxunsxrvtng lôxunsi thôxunsi.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng linh cơbjwz khẽzims đqnxrcesbng trong truyềgpgkn thuyếzimst Bàgiajng Thốiwspng làgiaj mộcesbt ngưrkuzvrmni rấalmwt khópbjb coi trong lògnaxng hắarpjn liềgpgkn cópbjb kếzims liềgpgkn nópbjbi:


- Khôxunsng biếzimst vịmxpt huynh đqnxrzjhn kia cópbjb phảesazi làgiajgiajng Thốiwspng Bàgiajng Sĩalmw Nguyêzjhnn.

Thôxunsn dâweodn kia giốiwspng nhưrkuz ngủounc say chúfwtlt phảesazn ứjdzbng cũlqtjng khôxunsng cópbjb.

Đsjaviểalmwn Vi ởojmszjhnn cạkwhanh liềgpgkn kêzjhnu lêzjhnn:

- Thôxunsn dâweodn khámbpe lắarpjm chúfwtla côxunsng ta hỏcjdui ngưrkuzơbjwzi màgiaj ngưrkuzơbjwzi cògnaxn khôxunsng đqnxrámbpep lạkwhai cògnaxn giảesaz bộcesb ngủounc xem gia gia ta làgiajm gìrjeh ngưrkuzơbjwzi.

Đsjaviểalmwn Vi nópbjbi xong muốiwspn xôxunsng tớsvmfi nhưrkuzng Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng đqnxrãrtbhcesbo hắarpjn lạkwhai.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng lạkwhai gọgvjwi hai lầrunjn nữrunja thôxunsn dâweodn mớsvmfi cópbjb phảesazn ứjdzbng.

Thôxunsn dâweodn kia mởojms hai mắarpjt ra nhìrjehn Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng mộcesbt lámbpet sau mớsvmfi tứjdzbc giậoxfpn nópbjbi:

- Ngưrkuzvrmni phưrkuzơbjwzng nàgiajo muốiwspn quấalmwy rầrunjy thanh mộcesbng củounca bảesazn lãrtbho gia, mau tảesazn ra.

Thôxunsn dâweodn dứjdzbt lờvrmni lạkwhai nhắarpjm mắarpjt lạkwhai chuẩapavn bịmxpt ngủounc say.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng hiểalmwn nhiêzjhnn cũlqtjng cópbjb chúfwtlt khôxunsng vui tuy nhiêzjhnn hắarpjn khôxunsng biểalmwu hiệzjhnn ra bêzjhnn ngoàgiaji ngưrkuzmrbsc lạkwhai đqnxrámbpem ngưrkuzvrmni Đsjaviểalmwn Vi đqnxrãrtbh tứjdzbc đqnxrzjhnn Đsjaviểalmwn Vi xôxunsng lêzjhnn túfwtlm lấalmwy quầrunjn ámbpeo củounca thôxunsn dâweodn hung ámbpec nópbjbi:

- Tiểalmwu tửjipd nhàgiaj ngưrkuzơbjwzi xem ra rấalmwt hung hălzosng, chúfwtla côxunsng nhàgiaj ta hỏcjdui màgiaj ngưrkuzơbjwzi dámbpem ngủounc sao, cópbjb tin đqnxrkwhai gia ta nécesbm ngưrkuzơbjwzi xuốiwspng sưrkuzvrmnn núfwtli cho chópbjb ălzosn khôxunsng?

Thôxunsn dâweodn kia lúfwtlc nàgiajy mớsvmfi bừxzxsng tỉiwspnh lạkwhai hắarpjn vộcesbi vàgiajng lắarpjc hai đqnxrrunju tay kìrjehm nécesbn bựkpnac bộcesbi:

- Đsjavxzxsng đqnxrxzxsng tiểalmwu nhâweodn hồjzlb đqnxrjzlb đqnxrkwhai nhâweodn thủounc hạkwharkuzu tìrjehnh.


Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng cópbjb phầrunjn hảesaz giậoxfpn tuy nhiêzjhnn mặkpnat mũlqtji khôxunsng biểalmwu lộcesb ra màgiajpbjbi:

- Đsjaviểalmwn Vi khôxunsng đqnxrưrkuzmrbsc vôxuns lễnnux.

Đsjaviểalmwn Vi buôxunsng tay xuốiwspng călzosm hậoxfpn nópbjbi:

- Ngưrkuzơbjwzi thàgiajnh thậoxfpt cho đqnxrkwhai gia mộcesbt chúfwtlt.

Thôxunsn dâweodn kia cópbjb phầrunjn chậoxfpt vậoxfpt sửjipda sang lạkwhai quầrunjn ámbpeo khíguqf lựkpnac hiêzjhnn ngang màgiajpbjbi:

- Cámbpec ngưrkuzơbjwzi làgiaj ngưrkuzvrmni phưrkuzơbjwzng nàgiajo, đqnxrếzimsn đqnxrâweody làgiajm gìrjeh?

Thanh âweodm củounca hắarpjn lạkwhai toámbpet ra ngạkwhao khíguqf coi rẻsogk.

Đsjaviểalmwn Vi vẫvaxdn chưrkuza tắarpjt lửjipda giậoxfpn Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng lạkwhai đqnxrapavy hắarpjn xuốiwspng màgiajpbjbi:

- Khôxunsng biếzimst cámbpec hạkwhapbjb phảesazi làgiajgiajng Thốiwspng, Bàgiajng Sĩalmw Nguyêzjhnn tiêzjhnn sinh?

Thôxunsn dâweodn đqnxrúfwtlng làgiajgiajng Thỗgpgkng, hắarpjn cao ngạkwhao ngẩapavng đqnxrrunju nhìrjehn Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng màgiajpbjbi:

- Đsjavúfwtlng làgiajgiajng mỗgpgk.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng đqnxriwspi vớsvmfi thámbpei đqnxrcesb củounca hắarpjn cópbjb phầrunjn phảesazn cảesazm nhưrkuzng cho rằalmwng ngưrkuzvrmni ta cốiwsp ýqrzwgiajm vậoxfpy đqnxralmw thălzosm dògnaxrjehnh cho nêzjhnn cũlqtjng khôxunsng đqnxralmwojms trong lògnaxng:

- Nghe Bàgiajng tiêzjhnn sinh chíguqfnh làgiaj đqnxrưrkuzơbjwzng kim bấalmwt thếzims, Lãrtbhng đqnxrãrtbh sớsvmfm muốiwspn bámbpei kiếzimsn, hôxunsm nay mớsvmfi gặkpnap đqnxrưrkuzmrbsc, khôxunsng quảesazn côxunsng vụagpjgiaj tớsvmfi đqnxrâweody mong Bàgiajng tiêzjhnn sinh chỉiwsp giámbpeo.


giajng Thốiwspng lúfwtlc nàgiajy mớsvmfi khom ngưrkuzvrmni màgiajpbjbi:

- Chuyệzjhnn nàgiajy đqnxrgpgku làgiaj ngưrkuzvrmni ta khuếzimsch đqnxrkwhai khôxunsng đqnxrámbpeng nhắarpjc tớsvmfi, Bàgiajng Thốiwspng mộcesbt khôxunsng hiểalmwu lễnnux nghĩalmw hai khôxunsng hiểalmwu kinh vălzosn nàgiajo cópbjb châweodn tàgiaji thựkpnac họgvjwc hai chữrunj chỉiwsp giámbpeo khôxunsng đqnxresazm đqnxrưrkuzơbjwzng nổthvei.

giajng Thốiwspng nópbjbi xong trêzjhnn mặkpnat khôxunsng hềgpgkpbjb chúfwtlt khiêzjhnm nhưrkuzvrmnng nàgiajo.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng nhìrjehn sắarpjc mặkpnat củounca hắarpjn màgiaj thălzosm dògnaxpbjbi:

- Bàgiajng Sĩalmw Nguyêzjhnn sẽzims khôxunsng đqnxrãrtbhi khámbpech nhưrkuz thếzims chứjdzb, Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng ta tuy làgiaj chủounc củounca Giang Đsjavôxunsng nhưrkuzng lầrunjn đqnxrrunju đqnxrếzimsn đqnxrâweody thấalmwy phong cảesaznh ưrkuzu mỹjipd, tiêzjhnn sinh khôxunsng đqnxrmxptnh mờvrmni ta vàgiajo phògnaxng ngồjzlbi mộcesbt lámbpet sao?

giajng Thốiwspng khôxunsng đqnxrthvei sắarpjc màgiajpbjbi;

- Thôxunsn dâweodn lậoxfpu thấalmwt nghèsphvo rớsvmft mồjzlbng tơbjwzi, tưrkuzsvmfng quâweodn thâweodn thểalmw vạkwhan kim sao dámbpem mờvrmni vàgiajo.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng bỗgpgkng nhiêzjhnn cảesazm thấalmwy cópbjb lựkpnac ngălzosn cảesazn xem ra Bàgiajng Thốiwspng cũlqtjng khôxunsng cópbjb hảesazo cảesazm vớsvmfi mìrjehnh tuy nhiêzjhnn hắarpjn cũlqtjng khôxunsng nhụagpjt chíguqfgiajpbjbi:

- Đsjavãrtbh nhưrkuz vậoxfpy chúfwtlng ta ởojmsrkuzsvmfi gốiwspc câweody nàgiajy trògnax chuyệzjhnn vớsvmfi nhau.

Trong mắarpjt củounca Bàgiajng Thốiwspng hiệzjhnn ra vẻsogk do dựkpna, tuy nhiêzjhnn vẫvaxdn sảesazng khoámbpei đqnxrjzlbng ýqrzw.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng đqnxralmw cho ngưrkuzvrmni mang mộcesbt cámbpei ghếzims tớsvmfi, sau đqnxrópbjb ngồjzlbi dưrkuzsvmfi đqnxrkwhai thủounc, hắarpjn híguqft thởojms thầrunjm nghĩalmwzjhnn du thuyếzimst thếzimsgiajo.

giajgiajng Thốiwspng cũlqtjng khôxunsng sợmrbsrtbhi gìrjehxrvtng Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng ngồjzlbi chung đqnxriềgpgku nàgiajy khiếzimsn cho chúfwtlng tưrkuzsvmfng sĩalmw thủounc hạkwha củounca Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng vôxunsxrvtng tứjdzbc giậoxfpn.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng mởojms miệzjhnng nópbjbi;


- Bàgiajng tiêzjhnn sinh ẩapavn cưrkuzojms chỗgpgkgiajy khôxunsng biếzimst khi nàgiajo thìrjeh rờvrmni núfwtli?

giajng Thốiwspng liềgpgkn cưrkuzvrmni nópbjbi:

- Lúfwtlc nàgiajo chámbpen ngámbpen thìrjeh sẽzims ra ngoàgiaji.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng bấalmwt đqnxrcesbng thanh sắarpjc màgiajpbjbi:

- Thụagpjc trung hiểalmwm trởojmsgiajm cho tiêzjhnn sinh hứjdzbng thúfwtl hay làgiaj Giang Nam xuâweodn hồjzlbng làgiajm cho tiêzjhnn sinh đqnxrcesbng tâweodm đqnxrâweody?

giajng Thốiwspng vỗgpgk tay cưrkuzvrmni to:- Hảesazo hảesazo, Giang Nam mặkpnac dùxrvt xuâweodn hồjzlbng nhưrkuzng lạkwhai khópbjbrkuzvjzwng nổthvei giópbjbmbpet, màgiaj Thụagpjc Trung dùxrvt hiểalmwm nhưrkuzng lạkwhai cópbjbfwtli cao hiểalmwm trởojms, tưrkuzsvmfng quâweodn nópbjbi cópbjb đqnxrúfwtlng khôxunsng?

giajng Thốiwspng nópbjbi lờvrmni nàgiajy xong mọgvjwi ngưrkuzvrmni đqnxrgpgku biếzimsn sắarpjc, trong đqnxrópbjbpbjb cảesaz Lữrunj thịmxpt huynh đqnxrzjhn, Bàgiajng Thốiwspng tuy khôxunsng nópbjbi rõvaxd nhưrkuzng thựkpnac sựkpna ámbpem chỉiwsp hắarpjn muốiwspn tớsvmfi nơbjwzi nàgiajo, chắarpjc chắarpjn làgiaj muốiwspn giúfwtlp Gia Cámbpet Lưrkuzmrbsng vàgiajrkuzu Bịmxpt.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng cưrkuzvrmni nhạkwhat mộcesbt tiếzimsng rồjzlbi nópbjbi:

- Hai con đqnxrưrkuzvrmnng mộcesbt đqnxrưrkuzvrmnng thìrjeh khúfwtlc chiếzimst mộcesbt đqnxrưrkuzvrmnng tưrkuzơbjwzng đqnxriwspi bằalmwng phẳniacng tưrkuzsvmfng quâweodn chọgvjwn con đqnxrưrkuzvrmnng nàgiajo?

giajng Thốiwspng khôxunsng chúfwtlt nghĩalmw ngợmrbsi:

- Dĩalmw nhiêzjhnn làgiaj chọgvjwn con đqnxrưrkuzvrmnng khúfwtlc chiếzimst rồjzlbi.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng gậoxfpt đqnxrrunju nópbjbi:

- Đsjavúfwtlng ta cũlqtjng thíguqfch, đqnxrưrkuzvrmnng khúfwtlc chiếzimst cópbjb thểalmw khiếzimsn cho ngưrkuzvrmni ta nhấalmwm hámbpep muôxunsn màgiaju nhâweodn sinh ngọgvjwt bùxrvti cay đqnxrarpjng cho ngưrkuzvrmni ta họgvjwc đqnxrưrkuzmrbsc rấalmwt nhiềgpgku thứjdzb nhưrkuzng nếzimsu vìrjeh vậoxfpy màgiaj đqnxrámbpenh bạkwhac sinh linh củounca thiêzjhnn hạkwhaweodn chúfwtlng, ta nguyệzjhnn ýqrzw trảesaz giámbpe thậoxfpt nhỏcjdu.


Trong mắarpjt củounca Bàgiajng Thốiwspng hiệzjhnn ra suy tưrkuz vui vẻsogk:

- Tíguqfch thủouncy chi âweodn, lúfwtlc nàgiajy lấalmwy suốiwspi tuôxunsn tưrkuzơbjwzng bámbpeo côxunsng ơbjwzn nuôxunsi dưrkuzvjzwng cảesaz đqnxrvrmni làgiajm trâweodu ngựkpnaa, nếzimsu nhưrkuz khôxunsng dùxrvtng đqnxrkwhao nghĩalmwa trưrkuzsvmfc hámbpepbjb thểalmw đqnxralmw ngưrkuzvrmni khámbpec phụagpjc.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng ngẩapavng đqnxrrunju nhìrjehn trờvrmni xanh trầrunjm tưrkuz hồjzlbi lâweodu rồjzlbi nópbjbi:

- Chim ưrkuzng trưrkuzsvmfc khi bay lưrkuzmrbsn trêzjhnn bầrunju trờvrmni phảesazi cópbjb mẹvjzwpbjb che chởojms, muốiwspn tạkwhao ra cámbpei mớsvmfi thìrjeh cầrunjn phảesazi bỏcjdu đqnxri nhữrunjng quy tắarpjc cũlqtj thờvrmni đqnxrkwhai hưrkuzng thịmxptnh tiếzimsn lêzjhnn, thửjipd hỏcjdui Bàgiajng tiêzjhnn sinh muốiwspn giữrunj đqnxrjzlb vậoxfpt cũlqtj hay làgiaj muốiwspn nghêzjhnnh đqnxrópbjbn cámbpei mớsvmfi?

giajng Thốiwspng nhìrjehn Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng chằalmwm chằalmwm sau nửjipda ngàgiajy mớsvmfi trầrunjm giọgvjwng nópbjbi:

- Tưrkuzsvmfng quâweodn thậoxfpt làgiajpbjbweodm chíguqf lớsvmfn.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng trìrjeh hoãrtbhn hỏcjdui:

- Khôxunsng biếzimst Bàgiajng tiêzjhnn sinh cho rằalmwng Lãrtbhng làgiaj ngưrkuzvrmni thếzimsgiajo?

giajng Thốiwspng khôxunsng hềgpgk nghĩalmw ngợmrbsi liềgpgkn đqnxrámbpep:

- Dãrtbhweodm to lớsvmfn trưrkuzsvmfc đqnxrâweody chưrkuza từxzxsng gặkpnap.

Trưrkuzơbjwzng Lãrtbhng khôxunsng cho làgiaj đqnxrúfwtlng màgiajpbjbi:

- Nếzimsu muốiwspn cópbjb thámbpei bìrjehnh thịmxptnh thếzims thìrjeh khôxunsng cópbjbrtbhweodm khôxunsng đqnxrưrkuzmrbsc.

giajng Thốiwspng buồjzlbn bựkpnac nópbjbi:

- Tưrkuzsvmfng quâweodn cho rằalmwng sẽzims thàgiajnh côxunsng sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.