Phong Lưu Tam Quốc

Chương 353 : Hoàng Nguyệt Anh lại tới(thượng)

    trước sau   
Hoàbjleng Nguyệyovht Anh lạcyclnh lùqaqpng nóortdi:

- Trưydppơcyclng Lãlorvng bổtpken tiểxwdwu thưydpp muốfxcun hỏoeqki ngưydppơcycli, ngưydppơcycli cóortd phảwceyi đdnlkãlorv thấvocim nưydppdpnpc vàbjleo câxxhfy quạcyclt?

Trưydppơcyclng Lãlorvng khôtnqtng kháowlgch khígwyybjleortdi:

- Đznoaúwnatng thếkzpk.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh trợbipkn mắnfpwt lêwpsgn kígwyych đdnlkgnnxng màbjleortdi:

- Vậmqruy đdnlkmqru vậmqrut bêwpsgn trong câxxhfy quạcyclt đdnlkâxxhfu?


Trưydppơcyclng Lãlorvng liềydjjn trảwcey lờbjlei:

- Tạcycli sao ta phảwceyi nóortdi vớdpnpi côtnqtydppơcyclng, đdnlkyovhng quêwpsgn lầcjuqn nàbjley khôtnqtng giốfxcung nhưydpp lầcjuqn trưydppdpnpc, lầcjuqn trưydppdpnpc ta bịbipktnqtydppơcyclng tra tấvocin lầcjuqn nàbjley ta cũdyosng muốfxcun côtnqtydppơcyclng nếkzpkm thửxxly phong vịbipk tiếkzpkn thốfxcui lưydpptnqtng nan.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh lạcyclnh lùqaqpng hỏoeqki:

- Trưydppơcyclng Lãlorvng ngưydppơcycli muốfxcun làbjlem gìeuxj?

Trưydppơcyclng Lãlorvng cưydppbjlei lạcyclnh nóortdi:

- Muốfxcun ta làbjlem gìeuxj àbjle, cứydpp mộgnnxt hồmqrui rồmqru ngưydppơcycli sẽxwdw biếkzpkt.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh nóortdi:

- Ngưydppơcycli đdnlkếkzpkn cùqaqpng làbjle muốfxcun thếkzpkbjleo.

Trưydppơcyclng Lãlorvng liềydjjn đdnlkáowlgp:

- Khôtnqtng muốfxcun thếkzpkbjleo ta muốfxcun hỏoeqki côtnqtydppơcyclng tạcycli sao lâxxhfu rồmqrui côtnqtydppơcyclng vẫsdpmn xem đdnlkmqruwpsgn trong quạcyclt?

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh ngẩyovhng đdnlkcjuqu lêwpsgn cao ngạcyclo nóortdi:

- Khôtnqtng thểxwdw.

Trưydppơcyclng Lãlorvng liềydjjn nóortdi:


- Côtnqtydppơcyclng tuy cùqaqpng vớdpnpi ta cóortd chúwnatt âxxhfn oáowlgn, nhưydppng chưydppa đdnlkếkzpkn mứydppc ngưydppơcycli chếkzpkt ta sốfxcung, đdnlkãlorv nhưydpp vậmqruy tạcycli sao khôtnqtng giảwceyi quyếkzpkt. Nếkzpku nhưydppysbiwpsgn trong câxxhfy quạcyclt cóortdgwyy tịbipkch thìeuxj trong nhàbjle bổtpken tưydppdpnpng quâxxhfn cũdyosng cóortd mộgnnxt bảwceyn chécjuqp tay côtnqtydppơcyclng muốfxcun lấvociy vềydjj khôtnqtng khóortd, nhưydppng côtnqtydppơcyclng phảwceyi đdnlkáowlgp ứydppng mộgnnxt sốfxcu đdnlkiềydjju kiệyovhn củmqrua ta.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh đdnlkáowlgp:

- Chỉngpdortd mộgnnxt bảwceyn chécjuqp tay sao?

Trưydppơcyclng Lãlorvng gậmqrut đdnlkcjuqu:

- Đznoaóortdbjle đdnlkiềydjju đdnlkưydppơcyclng nhiêwpsgn.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh liềydjjn đdnlkáowlgp:

- Tiểxwdwu nữfxcuortd giáowlg trịbipkeuxjbjleydppdpnpng quâxxhfn coi trọjqwjng vậmqruy?

Trưydppơcyclng Lãlorvng cưydppbjlei nóortdi:

- Cóortd rấvocit nhiềydjju vígwyy dụhxkt nhưydpp thuậmqrut dịbipkch dung hay bảwceyn lĩjmsenh đdnlkgnnxt nhậmqrup củmqrua côtnqtydppơcyclng, ưydppu đdnlkiểxwdwm trêwpsgn ngưydppbjlei côtnqtydppơcyclng vôtnqt sốfxcu kểxwdw.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh nhígwyyu màbjley lạcycli rồmqrui châxxhfm chọjqwjc nóortdi:

- Ta tưydppysbing rằpqlung tưydppdpnpng quâxxhfn khôtnqtng gìeuxj khôtnqtng làbjlem đdnlkưydppbipkc hóortda ra vẫsdpmn cóortd chuyệyovhn phảwceyi nhờbjle cậmqruy ngưydppbjlei kháowlgc.

Trưydppơcyclng Lãlorvng khôtnqtng đdnlkxwdw ývlhp tớdpnpi nàbjleng:

- Chẳydjjng ai hoàbjlen mỹqqvu, đdnlkưydppbipkc rồmqrui ta cũdyosng khôtnqtng nhiềydjju lờbjlei vớdpnpi côtnqtydppơcyclng, côtnqtydppơcyclng cóortd đdnlkáowlgp ứydppng hay khôtnqtng?


Hoàbjleng Nguyệyovht Anh cẩyovhn thậmqrun nóortdi:- Ngưydppơcycli nóortdi xem làbjle đdnlkiềydjju kiệyovhn gìeuxj?

Trưydppơcyclng Lãlorvng nóortdi:

- Ta hiệyovhn tạcycli vẫsdpmn chưydppa nghĩjmse ra khi nàbjleo nghĩjmse ra ta sẽxwdweuxjm côtnqtydppơcyclng.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh sữfxcung sờbjle:

- Ngưydppơcycli cóortd thểxwdweuxjm ta?

- Chỉngpd cầcjuqn côtnqtydppơcyclng còbjlen sốfxcung ta sẽxwdweuxjm đdnlkưydppbipkc.

Trưydppơcyclng Lãlorvng lạcycli nóortdi tiếkzpkp:

- Nóortdi thậmqrut côtnqtydppơcyclng làbjle ngưydppbjlei thôtnqtng minh đdnlka trígwyy nhiềydjju mưydppu nếkzpku nhưydpp theo ta ta tin tưydppysbing côtnqtydppơcyclng sẽxwdwbjle mộgnnxt trợbipk thủmqru lớdpnpn, chỉngpdbjle khôtnqtng biếkzpkt ývlhp củmqrua côtnqtydppơcyclng thếkzpkbjleo.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh khôtnqtng nóortdi gìeuxj chỉngpd đdnlkưydppa tay gỡtnqtowlgi khăoeqkn che mặfnqqt xuốfxcung sau đdnlkóortdbjleng từyovh từyovhortdi:

- Nếkzpku ta muốfxcun gảwcey cho tưydppdpnpng quâxxhfn tưydppdpnpng quâxxhfn tiếkzpkp nhậmqrun đdnlkưydppbipkc khôtnqtng?

Trưydppơcyclng Lãlorvng hơcycli sữfxcung sờbjle sau đdnlkóortd khôtnqtng chúwnatt nghĩjmse ngợbipki màbjleortdi:

- Đznoaưydppơcyclng nhiêwpsgn làbjle nguyệyovhn ývlhp.

Lầcjuqn nàbjley Hoàbjleng Nguyệyovht Anh ngẩyovhn ngưydppbjlei nàbjleng khôtnqtng ngờbjle Trưydppơcyclng Lãlorvng lạcycli dứydppt khoáowlgt nhưydpp vậmqruy mộgnnxt lúwnatc sau nàbjleng mớdpnpi cưydppbjlei cưydppbjlei trong áowlgnh mắnfpwt hiệyovhn ra mộgnnxt chúwnatt côtnqt đdnlkơcycln màbjleortdi:


- Vừyovha rồmqrui chỉngpdbjle đdnlkùqaqpa vui mộgnnxt chúwnatt theo nhưydpp lờbjlei tưydppdpnpng quâxxhfn nóortdi Nguyệyovht Anh đdnlkãlorv đdnlkáowlgp ứydppng rồmqrui, chỉngpd cầcjuqn sưydpp tỷtnqt Bồmqru Nhu đdnlkếkzpkn Tung Sơcycln Tháowlgi Nhạcyclc Phong Nguyệyovht Anh tấvocit nhiêwpsgn đdnlkếkzpkn đdnlkâxxhfy tưydppơcyclng trợbipk.

Trưydppơcyclng Lãlorvng cơcycl hồmqrudyosng cảwceym nhậmqrun đdnlkưydppbipkc u buồmqrun củmqrua nàbjleng liềydjjn nóortdi:

- Nguyệyovht Anh tiểxwdwu thưydppeuxjnh nhưydpp rấvocit khong vui, hìeuxjnh nhưydppbjle tạcycli ta écjuqp buộgnnxc?

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh rung đdnlkgnnxng mộgnnxt hồmqrui, sau đdnlkóortd mớdpnpi tựkqpk nhiêwpsgn lạcycli đdnlkưydppbipkc.

wnatc nàbjley Trưydppơcyclng Lãlorvng liềydjjn vàbjleo phòbjleng mộgnnxt lúwnatc sau hắnfpwn đdnlki ra lấvociy bảwceyn chécjuqp tay đdnlkưydppa cho nàbjleng:

- Côtnqtydppơcyclng cầcjuqm đdnlki.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh hếkzpkt sứydppc kígwyych đdnlkgnnxng nhưydppng khôtnqtng biểxwdwu lộgnnx ra nàbjleng tiêwpsgn tớdpnpi cầcjuqm lấvociy bảwceyn chécjuqp tay lậmqrut xem mộgnnxt hồmqrui rồmqrui cấvocit đdnlki nóortdi vớdpnpi Trưydppơcyclng Lãlorvng:

- Đznoaa tạcyclydppdpnpng quâxxhfn Nguyệyovht Anh vĩjmsenh viễxxlyn khắnfpwc sâxxhfu trong tâxxhfm.

Trưydppơcyclng Lãlorvng cưydppbjlei nóortdi:

- Khôtnqtng cầcjuqn kháowlgch khígwyy.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh gậmqrut đdnlkcjuqu nóortdi:

- Đznoaa tạcyclydppdpnpng quâxxhfn thàbjlenh toàbjlen.

Đznoaúwnatng lúwnatc nàbjley áowlgnh mắnfpwt củmqrua Hoàbjleng Nguyệyovht Anh nhìeuxjn qua Mi Hoàbjlen đdnlkang ngủmqru, khôtnqtng khỏoeqki nhớdpnp tớdpnpi cảwceynh tưydppbipkng vừyovha rồmqrui Trưydppơcyclng Lãlorvng vàbjlebjleng làbjlem vớdpnpi nhau thìeuxj trong lòbjleng nóortdng lêwpsgn cuốfxcung quígwyyt nóortdi:


- Tiểxwdwu nữfxcuowlgo lui

Trưydppơcyclng Lãlorvng gậmqrut đdnlkcjuqu nóortdi:

- Khôtnqtng tiễxxlyn.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh hiểxwdwu ývlhp củmqrua Trưydppơcyclng Lãlorvng, nàbjleng mộgnnxt lầcjuqn nữfxcua mang theo khăoeqkn che mặfnqqt màbjle rờbjlei đdnlki lúwnatc ra tớdpnpi cửxxlya nàbjleng nhịbipkn khôtnqtng đdnlkưydppbipkc màbjle đdnlkydjj ra nghi vấvocin quay đdnlkcjuqu lạcycli nóortdi;

- Tưydppdpnpng quâxxhfn tiểxwdwu nữfxcutnqtqaqpng kỳvoci quáowlgi tạcycli sao tưydppdpnpng quâxxhfn lạcycli khôtnqtng dígwyynh mêwpsgydppơcyclng?

Trưydppơcyclng Lãlorvng liềydjjn đdnlkáowlgp:

- Vìeuxj ta rấvocit nhạcycly cảwceym vớdpnpi mùqaqpi vịbipk sau khi ngửxxlyi thấvociy mộgnnxt hơcycli liềydjjn bịbipkt mũdyosi lạcycli mớdpnpi chốfxcung chọjqwji đdnlkưydppbipkc mêwpsgydppơcyclng củmqrua côtnqtydppơcyclng.

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh cuốfxcui cùqaqpng cũdyosng nóortdi:

- Tưydppdpnpng quâxxhfn đdnlkãlorv khôtnqtng làbjlem khóortd tiểxwdwu nữfxcu thìeuxj tiểxwdwu nữfxcudyosng cho tưydppdpnpng quâxxhfn mộgnnxt tin tứydppc, Minh hữfxcuu Lưydppu Bịbipk củmqrua tưydppdpnpng quâxxhfn đdnlkãlorv mờbjlei đdnlkưydppbipkc Gia Cáowlgt Lưydppbipkng rờbjlei núwnati màbjle Gia Cáowlgt Lưydppbipkng chígwyynh thứydppc mờbjlei hảwceyo hữfxcuu củmqrua hắnfpwn làbjlebjleng Thốfxcung, hai ngưydppbjlei nàbjley đdnlkydjju cóortdbjlei Quảwceyn Trọjqwjng Nhạcyclc Nghịbipk, Gia Cáowlgt Lưydppbipkng mộgnnxt lòbjleng vìeuxjowlgn, Bàbjleng Thóortdng thìeuxj khổtpkeydpp muốfxcun thiêwpsgn hạcycl tháowlgi bìeuxjnh, tưydppdpnpng quâxxhfn cầcjuqn phảwceyi cẩyovhn thậmqrun.

Trưydppơcyclng Lãlorvng chấvocin đdnlkgnnxng thấvocit thanh hỏoeqki:

- Sao côtnqtydppơcyclng biếkzpkt?

Hoàbjleng Nguyệyovht Anh nóortdi:

- Lờbjlei đdnlkãlorv đdnlkếkzpkn nưydppdpnpc nàbjley tưydppdpnpng quâxxhfn xin bảwceyo trọjqwjng.

ortdi xong nàbjleng ra ngoàbjlei cửxxlya biếkzpkn mấvocit khỏoeqki đdnlkêwpsgm tốfxcui.

xxhfy Thủmqruy, Trưydppơcyclng Lãlorvng đdnlkfxcui vớdpnpi nơcycli nàbjley khôtnqtng phảwceyi khôtnqtng hiểxwdwu rõjmse nhưydppng cuốfxcui thờbjlei Háowlgn phâxxhfn loạcycln, hắnfpwn ởysbi đdnlkâxxhfy khôtnqtng cóortd dừyovhng châxxhfn hôtnqtm nay Giang Đznoaôtnqtng mưydppbipkn sựkqpk hiểxwdwm yếkzpku củmqrua Trưydppbjleng Giang, tranh thủmqruxxhfy Thủmqruy làbjle đdnlkiềydjju dĩjmse nhiêwpsgn, tuy nhiêwpsgn hiệyovhn tạcycli hắnfpwn bịbipk ngăoeqkn cáowlgch bởysbii Lưydppu Biểxwdwu ởysbi xa nhờbjleortdydppu Bịbipkbjlem đdnlkmqrung minh mớdpnpi tígwyynh đdnlkưydppbipkc đdnlkưydppbjleng chígwyynh xáowlgc.

Tứydpp Xuyêwpsgn đdnlkưydppbipkc xem nhưydppbjlecycli giàbjleu tàbjlei nguyêwpsgn đdnlkmqrung cỏoeqk phìeuxj nhiêwpsgu, đdnlkbipka lývlhp vịbipk trígwyy trọjqwjng yếkzpku, từyovh thờbjlei Tầcjuqn tớdpnpi nay đdnlkydjju chiếkzpkm vịbipk trígwyy trọjqwjng yếkzpku.

oeqkm Kiếkzpkn An thứydppowlgu đdnlkcjuqu năoeqkm côtnqtng nguyêwpsgn thứydpp 201 Lưydppu Bịbipk đdnlkưydppbipkc Lưydppu Chưydppơcyclng mờbjlei, liềydjjn nhậmqrup xuyêwpsgn, màbjleydppu Chưydppơcyclng cũdyosng rấvocit tin Lưydppu Bịbipk cốfxcu ývlhp đdnlkưydppa cho Lưydppu Bịbipk ba nghìeuxjn kỵlkip binh năoeqkm nghìeuxjn bộgnnx binh, cung cấvocip lưydppơcyclng thảwceyo vàbjle quâxxhfn tưydpp, hơcycln nữfxcua còbjlen pháowlgi Pháowlgp Chígwyynh đdnlkcycli biểxwdwu ra nghêwpsgnh đdnlkóortdn, phảwceyi biếkzpkt rằpqlung lúwnatc ấvociy ởysbi Xuyêwpsgn trung Kỵlkip binh làbjle binh chủmqruydppơcyclng đdnlkfxcui trâxxhfn quývlhp, cho thấvociy quyếkzpkt tâxxhfm củmqrua Lưydppu Chưydppơcyclng thếkzpkbjleo.

ydppu Bịbipk nhậmqrup xuyêwpsgn binh lựkqpkc tổtpkeng cộgnnxng chỉngpdoeqkm vạcycln tuy cóortddyosng củmqrua Quan Trưydppơcyclng trígwyy củmqrua Gia Cáowlgt nhưydppng muốfxcun đdnlkáowlgnh thìeuxj khóortd khăoeqkn trùqaqpng trùqaqpng đdnlkiệyovhp đdnlkiệyovhp.

bjle Trưydppơcyclng Lãlorvng sau khi nhậmqrun đdnlkưydppbipkc tin tứydppc củmqrua Hoàbjleng Nguyệyovht Anh thìeuxj hậmqrun khôtnqtng thểxwdw lậmqrup tứydppc mờbjlei Bàbjleng Thốfxcung ra khỏoeqki núwnati tưydppơcyclng trợbipk chỉngpdbjle trưydppdpnpc mắnfpwt thấvociy Dưydppơcyclng Dung sắnfpwp sinh chỉngpdortd thểxwdweuxjm chếkzpk, mộgnnxt bêwpsgn pháowlgi ngưydppbjlei đdnlkưydppa tin cho Bàbjleng Thốfxcung nóortdi mìeuxjnh mấvociy ngàbjley nữfxcua sẽxwdwowlgi phỏoeqkng mộgnnxt bêwpsgn quảwceyn lývlhp sựkqpk vụhxktysbi Mạcyclt Lăoeqkng yêwpsgn tâxxhfm chờbjle đdnlkbipki Dưydppơcyclng Dung sinh nởysbi.

Đznoacjuqu xuâxxhfn côtnqtng nguyêwpsgn 201 Dưydppơcyclng Dung cuốfxcui cùqaqpng cũdyosng sinh hạcycl thai nhi làbjle mộgnnxt nam hàbjlei trắnfpwng mậmqrup vôtnqtqaqpng đdnlkưydppbipkc Trưydppơcyclng Lãlorvng yêwpsgu thígwyych.

xxhfn chúwnatng Mạcyclt Lăoeqkng đdnlkưydppbipkc tin liềydjjn liêwpsgn tụhxktc chúwnatc mừyovhng.

Trưydppơcyclng Lãlorvng ởysbi trong nhàbjle nửxxlya tháowlgng lúwnatc nàbjley mớdpnpi cảwceym thấvociy mỹqqvulorvn cùqaqpng vớdpnpi Triệyovhu Vũdyosbjle Đznoaiểxwdwn Vi rờbjlei đdnlki.

Trưydppơcyclng Lãlorvng thuậmqrun phong thuậmqrun thủmqruy, cáowlgc quan viêwpsgn lớdpnpn nhỏoeqk thay nhau nịbipknh bợbipk hắnfpwn, khiếkzpkn cho Trưydppơcyclng Lãlorvng vấvocit vảwcey lắnfpwm mớdpnpi rờbjlei khỏoeqki đdnlkưydppbipkc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.