Phong Lưu Tam Quốc

Chương 351 : Gia Cát Lượng (thượng)

    trước sau   
Viêxyndn Thiệusixu phụzxdh tửvviq đswxqsdefng tâibtcm hiệusixp lựfnvqc tảcuam xung hữmyrdu đswxqffatt phóbxqdng ra khỏtswoi vònpwoibtcy, Viêxyndn Hi vàhhrcxkjkhgeyng lãfnvqnh quan trọjtdnng đswxqknaku bịhvir trúgpasng têxyndn quâibtcn mãfnvq tổfnvqn thưxkjkơswxqng hầwutcu nhưxkjk khôcdacng cònpwon, Viêxyndn Thiệusixu ôcdacm ba đswxqxkjka con khóbxqdc rốwkynng mộffatt hồsdefi, mộffatt lúgpasc sau đswxqãfnvq ngấqgect đswxqi, khi mọjtdni ngưxkjkaldui cấqgecp cứxkjku lạvrnqi Viêxyndn Thiệusixu tỉivcrnh lạvrnqi thìmgxf uấqgect nghẹddxen thổfnvq huyếhgeyt khôcdacng íczwft, oáamwzn tháamwzn nóbxqdi:

- Ta khởxyopi binh mấqgecy chụzxdhc năyhhnm qua, chưxkjka bao giờaldu thảcuamm bạvrnqi hôcdacm nay chậwutct vậwutct khôcdacng chịhviru nổfnvqi đswxqâibtcy làhhrc trờaldui đswxqqgect muốwkynn diệusixt ta, cáamwzc ngưxkjkơswxqi hôcdacm nay tấqgect cảcuam trởxyop vềknak Thanh châibtcu thềknak phảcuami quyếhgeyt sốwkynng mãfnvqi vớhgeyi Tàhhrco tặwlcmc.

Sau đswxqóbxqd Viêxyndn Thiệusixu gọjtdni Tâibtcn Bìmgxfnh Quáamwzch Đmgxfsdefhhrc Viêxyndn Đmgxfàhhrcm hỏtswoa tốwkync vềknak Thanh châibtcu chỉivcrnh đswxqwkynn, phònpwong ngừvjzda Tàhhrco Tháamwzo xâibtcm phạvrnqm, lạvrnqi đswxqhhrc cho Viêxyndn Hi trởxyop lạvrnqi U châibtcu, binh mãfnvq trọjtdnng đswxqiểhhrcm trởxyop vềknak Tịhvirnh châibtcu, Viêxyndn Thiệusixu thìmgxf mang Viêxyndn Thưxkjkvesdng trởxyop vềknakjrju Châibtcu dưxkjkshcbn bệusixnh.

Lạvrnqi nhắehvjc tớhgeyi Tàhhrco Tháamwzo ởxyop trêxyndn sôcdacng đswxqvrnqi thắehvjng làhhrcm cho tháamwzm thíczwfnh Kýjrju Châibtcu hưxkjkxkjk thậwutct thậwutct, tháamwzm mãfnvq hồsdefi báamwzo, Viêxyndn Thiệusixu ốwkynm đswxqau trêxyndn giưxkjkaldung, Viêxyndn Hi Viêxyndn Đmgxfàhhrcm vàhhrcamwzc tưxkjkhgeyng lãfnvqnh đswxqknaku trởxyop vềknakjrju châibtcu mọjtdni ngưxkjkaldui đswxqknaku khíczwfch lệusixhhrco Tháamwzo giáamwzp côcdacng, Tàhhrco Tháamwzo cưxkjkaldui nóbxqdi:

- Nay đswxqvrnqi thếhgey đswxqãfnvq đswxqhvirnh, Kýjrju Châibtcu nhiềknaku lưxkjkơswxqng thựfnvqc phònpwong thủsjcmhhrcy đswxqwlcmc Thẩjgtlm Xứxkjkng lạvrnqi cóbxqdxkjku kếhgey, khôcdacng thểhhrc gấqgecp côcdacng.

Quâibtcn Tàhhrco lui khôcdacng lâibtcu ba con trai củsjcma hắehvjn đswxqãfnvq tranh quyềknakn đswxqoạvrnqt vịhvir lẫwkynn nhau, Viêxyndn Đmgxfàhhrcm ôcdacn lấqgecy Tâibtcn Bìmgxfnh, dưxkjkhgeyi sựfnvqxkjkơswxqng trợvesd củsjcma Quáamwzch Đmgxfsdef chiếhgeym phíczwfa bắehvjc Thanh châibtcu, Viêxyndn Thưxkjkvesdng nhỏtswo tuổfnvqi nhấqgect đswxqưxkjkvesdc Thẩjgtlm Xứxkjkng Phùaoleng Kỷbxqd chiếhgeym lấqgecy Kýjrju Châibtcu, màhhrc Cao Kiềknakn thìmgxf chiếhgeym lấqgecy Tịhvirnh châibtcu, Viêxyndn Hi lui vềknak thủsjcm U châibtcu, vừvjzda vặwlcmn tứxkjk tửvviq mỗhhrci ngưxkjkaldui đswxqknaku chiếhgeym mộffatt châibtcu, Viêxyndn Đmgxfàhhrcm cùaoleng vớhgeyi VIêxyndn Thưxkjkvesdng vìmgxf chuyệusixn kếhgey vịhvirhhrc trởxyop mặwlcmt thàhhrcnh thùaole, khôcdacng cònpwon hiệusixp lựfnvqc nữmyrda, Viêxyndn quâibtcn trởxyop thàhhrcnh mộffatt đswxqáamwzm quâibtcn ôcdac hợvesdp, chuyệusixn Tàhhrco Tháamwzo côcdacng pháamwz chỉivcrhhrc vấqgecn đswxqknak thờaldui gian.


gpasc nàhhrcy Lưxkjku Bịhvir mang quâibtcn trởxyop lạvrnqi đswxqzxdhng phảcuami Quan Vũamwz, hai ngưxkjkaldui dĩrjaf nhiêxyndn cao hứxkjkng vôcdacaoleng, Quan Vũamwz thấqgecy Lưxkjku Bịhvirmgxfnh yêxyndn vôcdac sựfnvq khi Lưxkjku Bịhvirbxqdi đswxqếhgeyn chuyệusixn Lưxkjku Biểhhrcu đswxqãfnvq đswxqsdefng ýjrju cho hắehvjn mang ba vạvrnqn binh mãfnvq, trợvesd giúgpasp hắehvjn nhậwutcp xuyêxyndn, Quan Vũamwzwcglhhrcng chứxkjkng kiếhgeyn vẻpcqhxkjkng phấqgecn trêxyndn mặwlcmt Lưxkjku Bịhvir.

Hai ngưxkjkaldui vộffati trởxyop vềknakhhrc sửvviqa sang lúgpasc nàhhrcy Lưxkjku Bịhvir nhớhgey tớhgeyi lờaldui nóbxqdi củsjcma Tưxkjkfnvq Huy, đswxqi ngang qua Nam Dưxkjkơswxqng đswxqáamwzng tiếhgeyc lúgpasc nàhhrcy Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng đswxqãfnvq đswxqi chơswxqi, Lưxkjku Bịhvir hỏtswoi thưxkjk đswxqsdefng thìmgxf thưxkjk đswxqsdefng nóbxqdi rằknakng Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng mấqgecy ngàhhrcy sau mớhgeyi trởxyop vềknak, Lưxkjku Bịhvir liềknakn ởxyop Nam Dưxkjkơswxqng chờaldu mấqgecy ngàhhrcy.

Ngàhhrcy hôcdacm sau Lưxkjku Bịhviraoleng vớhgeyi Hoắehvjc Tuẩjgtln giảcuami thíczwfch nguyêxyndn nhâibtcn tạvrnqi sao ởxyop lạvrnqi Nam Dưxkjkơswxqng thìmgxfbxqd tin báamwzo Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng trởxyop vềknak, Lưxkjku Bịhvir đswxqvrnqi hỉivcr lậwutcp tứxkjkc đswxqhhrc cho Quan Vũamwz Trưxkjkơswxqng Phi chuẩjgtln bịhvir hậwutcu lễumkb.

Ba ngưxkjkaldui đswxqi tớhgeyi Ngọjtdna Long cưxkjkơswxqng, xuốwkynng ngựfnvqa trưxkjkhgeyc trang, thấqgecy đswxqsdefng tửvviq tiếhgeyn ra Lưxkjku Bịhvir liềknakn hỏtswoi:

- Tiêxyndn sinh đswxqãfnvq vềknak chưxkjka?

Đmgxfsdefng tửvviq liềknakn đswxqáamwzp:

- Đmgxfãfnvq vềknak hiệusixn tạvrnqi đswxqang ởxyop thảcuamo đswxqưxkjkaldung.

xkjku Bịhvir đswxqvrnqi hỉivcr liềknakn đswxqi vàhhrco, đswxqúgpasng lúgpasc nàhhrcy thấqgecy mộffatt thiếhgeyu niêxyndn đswxqang ôcdacm gốwkyni ởxyop trêxyndn đswxqưxkjkaldung màhhrcamwzt.

xkjku Bịhvir liềknakn cung kíczwfnh thi lễumkb, ngưxkjkaldui thiếhgeyu niêxyndn kia liềknakn bốwkyni rốwkyni đswxqáamwzp lạvrnqi:

- Tưxkjkhgeyng quâibtcn hẳsjcmn làhhrc Dựfnvq Châibtcu Lưxkjku Bịhvircdacm nay đswxqếhgeyn gặwlcmp gia huynh phảcuami khôcdacng, tạvrnqi hạvrnqhhrc Gia Cáamwzt Quâibtcn.

xkjku Bịhvir ngạvrnqc nhiêxyndn vôcdacaoleng hóbxqda ra Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng khôcdacng cóbxqdxyop nhàhhrc.

Gia Cáamwzt Quâibtcn liềknakn nóbxqdi:

- Hôcdacm nay sáamwzng sớhgeym đswxqãfnvq hẹddxen gặwlcmp vớhgeyi Thôcdaci Châibtcu Bìmgxfnh, xuấqgect ngoạvrnqi đswxqi rồsdefi.


xkjku Bịhvir liềknakn tràhhrcn ngậwutcp thấqgect vọjtdnng, liềknakn nhờaldu Gia Cáamwzt Quâibtcn mang giấqgecy búgpast ra viếhgeyt thưxkjk đswxqhhrc lạvrnqi rồsdefi báamwzi biệusixt.

xkjku Bịhvir sau khi trởxyop vềknak vẫwkynn khôcdacng muốwkynn rờaldui đswxqi, Hoắehvjc Tuấqgecn thấqgecy vậwutcy thìmgxf tràhhrcn ngậwutcp khôcdacng vui:

- Binh đswxqãfnvqxyndn nhưxkjkibtcy cung, quýjrjuxyop chỗhhrc thầwutcn tốwkync, tạvrnqi sao lạvrnqi ngừvjzdng lạvrnqi năyhhnm lầwutcn bảcuamy lưxkjkvesdt nếhgeyu nhưxkjk chúgpasa côcdacng biếhgeyt nhấqgect đswxqhvirnh sẽgtci tráamwzch tộffati.

xkjku Bịhvir liềknakn đswxqáamwzp:

- Nếhgeyu Lưxkjku tưxkjkhgeyng quâibtcn tráamwzch tộffati thìmgxf Bịhvir sẽgtci nhậwutcn tráamwzch nhiệusixm.

Sau đswxqóbxqdxkjku Bịhvir lạvrnqi chuẩjgtln bịhvir ngựfnvqa, chuẩjgtln bịhvir lầwutcn thứxkjk ba tớhgeyi mờaldui.

Lầwutcn nàhhrcy Lưxkjku Bịhvir lạvrnqi tớhgeyi mờaldui, đswxqsdefng tửvviq nhìmgxfn thấqgecy Lưxkjku Bịhvir liềknakn nóbxqdi:

- Hôcdacm nay tuy tiêxyndn sinh ởxyop nhàhhrc, nhưxkjkng vẫwkynn ởxyop thảcuamo đswxqưxkjkaldung ngủsjcm chưxkjka tỉivcrnh.

xkjku Bịhvir chờalduswxqn mộffatt canh giờaldu Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng mớhgeyi tỉivcrnh lạvrnqi hắehvjn hơswxqi duỗhhrci ngưxkjkaldui rồsdefi hỏtswoi đswxqsdefng tửvviq:

- Cóbxqd kháamwzch nhâibtcn đswxqếhgeyn đswxqâibtcy phảcuami khôcdacng?

Đmgxfsdefng tửvviqbxqdi:

- Lưxkjku hoàhhrcng thúgpasc đswxqãfnvq chờalduibtcu.

Sau nửvviqa ngàhhrcy Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng mớhgeyi thay y quan sạvrnqch sẽgtcihhrc đswxqi ra.


xkjku Bịhvirnpwoouakt Khổfnvqng Minh mộffatt hồsdefi, thìmgxf vộffati vàhhrcng hạvrnqamwzi nóbxqdi:

- Bịhvir đswxqãfnvq nghe qua đswxqvrnqi danh củsjcma tiêxyndn sinh nhưxkjk sấqgecm bêxyndn tai, hai lầwutcn trưxkjkhgeyc tớhgeyi yếhgeyt kiếhgeyn khôcdacng gặwlcmp đswxqưxkjkvesdc, nếhgeyn viếhgeyt thưxkjk đswxqhhrc lạvrnqi khôcdacng biếhgeyt tiêxyndn sinh đswxqãfnvq xem qua?

Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng đswxqáamwzp lễumkb sau đswxqóbxqd lạvrnqnh nhạvrnqt:

- Tạvrnqi hạvrnqhhrcfnvq nhâibtcn Nam Dưxkjkơswxqng, châibtcy lưxkjkaldui thàhhrcnh tíczwfnh, nhiềknaku lầwutcn tưxkjkhgeyng quâibtcn đswxqếhgeyn đswxqâibtcy khôcdacng gặwlcmp thậwutct thẹddxen đswxqtswo mặwlcmt.

xkjku Bịhvir liềknakn nóbxqdi:

- Tiêxyndn sinh chíczwfnh làhhrc ngưxkjkaldui đswxqvrnqi tàhhrci, Bịhvir tớhgeyi báamwzi phỏtswong làhhrc đswxqiềknaku đswxqưxkjkơswxqng nhiêxyndn.

Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng lắehvjc đswxqwutcu:

- Tưxkjkhgeyng quâibtcn quáamwz kháamwzch khíczwf.

Hai ngưxkjkaldui phâibtcn chủsjcm kháamwzch màhhrc ngồsdefi, đswxqsdefng tửvviq liềknakn dâibtcng tràhhrcxyndn.

Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng liềknakn mởxyop miệusixng trưxkjkhgeyc:

- Ngàhhrcy hôcdacm trưxkjkhgeyc ta đswxqãfnvq xem thưxkjk củsjcma tưxkjkhgeyng quâibtcn tưxkjkhgeyng quâibtcn quảcuamhhrcbxqdnpwong lo cho dâibtcn cho nưxkjkhgeyc, nhưxkjkng hậwutcn tàhhrci năyhhnng hạvrnqn hẹddxep chỉivcr sợvesd phụzxdh ưxkjku áamwzi củsjcma tiêxyndn sinh.

xkjku Bịhvirczwfch đswxqffatng:

- Tưxkjkfnvq tiêxyndn sinh sao cóbxqd thểhhrcbxqdi loạvrnqn đswxqưxkjkvesdc nếhgeyu tiêxyndn sinh khôcdacng từvjzd chốwkyni thìmgxf xin giúgpasp Bịhvir trịhvir quốwkync an bang.

Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng lơswxq đswxqumkbnh nóbxqdi:

- Kíczwfnh Thủsjcmy tiêxyndn sinh làhhrc ngoạvrnqi thếhgey cao nhâibtcn, Lưxkjkvesdng chỉivcrhhrc mộffatt canh phu làhhrcm sao cóbxqd thểhhrc đswxqàhhrcm chuyệusixn thiêxyndn hạvrnq.

xkjku Bịhvir liềknakn nóbxqdi:

- Đmgxfvrnqi trưxkjkvesdng phu kinh thếhgey kỳdpeohhrci háamwzbxqd thểhhrchhrcm lãfnvqo nôcdacng, xin tiêxyndn sinh cóbxqd thểhhrcmgxf muôcdacn dâibtcn trăyhhnm họjtdn.

Gia Cáamwzt Lưxkjkvesdng nóbxqdi:

- Đmgxfãfnvq nhưxkjk vậwutcy khôcdacng biếhgeyt ýjrju củsjcma tưxkjkhgeyng quâibtcn thếhgeyhhrco.

xkjku Bịhvirbxqdi:

- Háamwzn thấqgect nguy cấqgecp, thiêxyndn hạvrnqxkjkơswxqng vong, Bịhvir khôcdacng lưxkjkvesdng sứxkjkc, muốwkynn đswxqưxkjka đswxqvrnqi nghĩrjafa sắehvjp thiêxyndn hạvrnq, tuy nhiêxyndn áamwznh mắehvjt thiêxyndrn cậwutcn đswxqếhgeyn nay vẫwkynn chưxkjka cóbxqd thàhhrcnh tựfnvqu, nghe Tưxkjkfnvq tiêxyndn sinh nóbxqdi Gia Cáamwzt Khổfnvqng Minh tiêxyndn sinh cóbxqd kỳdpeohhrci kinh thiêxyndn vĩrjaf đswxqhvira quỷbxqd thầwutcn khóbxqdxkjkaldung, Bịhvir hi vọjtdnng cóbxqd thểhhrc lắehvjng nghe tiêxyndn sinh dạvrnqy bảcuamo.

Khổfnvqng Minh thấqgecy Lưxkjku Bịhvir ca ngợvesdi thìmgxfxkjkaldui nhạvrnqt nóbxqdi:

- Từvjzd khi Đmgxffnvqng Tráamwzc tạvrnqo nghịhvirch cho tớhgeyi nay, thiêxyndn hạvrnqhhrco kiệusixt nổfnvqi lêxyndn, Tàhhrco Tháamwzo thếhgey khôcdacng bằknakng Viêxyndn Thiệusixu, nhưxkjkng pháamwzch lựfnvqc hơswxqn ngưxkjkaldui, pháamwz Viêxyndn Thiệusixu ởxyop Ôzvbrhhrco, làhhrcm cho bảcuamy mưxkjkơswxqi vạvrnqn quâibtcn chậwutct vậwutct chạvrnqy trốwkynn khôcdacng đswxqwutcy mấqgecy năyhhnm sẽgtci thốwkynng nhấqgect Hàhhrc Bắehvjc, hiệusixp thiêxyndn tửvviq lệusixnh chưxkjk hầwutcu khôcdacng thểhhrc tranh phong màhhrc Trưxkjkơswxqng Lãfnvqng ởxyop Giang Đmgxfôcdacng tuy mớhgeyi mấqgecy năyhhnm nhưxkjkng đswxqhvira thếhgey hiểhhrcm yếhgeyu dâibtcn chúgpasng quy phụzxdh, Kinh Châibtcu bắehvjc theo háamwzn MIệusixn Lợvesdi ra tậwutcn Nam Hảcuami, màhhrc Ítswoch Châibtcu hiểhhrcm nghèjikro đswxqsdefng cỏtswo phìmgxf nhiêxyndu, giàhhrcu tàhhrci nguyêxyndn, Cao Tổfnvqxyop đswxqóbxqd dựfnvqng đswxqếhgey nghiệusixp nay Lưxkjku Chưxkjkơswxqng áamwzm nhưxkjkvesdc mặwlcmc dùaole an dâibtcn quốwkync phúgpas nhưxkjkng khôcdacng cóbxqd tríczwf tuệusix khôcdacng phảcuami làhhrc minh quâibtcn. Tưxkjkhgeyng quâibtcn tíczwfn nghĩrjafa tạvrnqi tứxkjk hảcuami, nếhgeyu nhưxkjkbxqd Kinh Ítswoch bảcuamo vệusix, thìmgxfxyndn ngoàhhrci kếhgeyt Trưxkjkơswxqng Lãfnvqng, nộffati tu chíczwfnh lýjrju, đswxqvesdi thiêxyndn hạvrnqbxqd biếhgeyn thìmgxf mang binh ra Kinh Châibtcu, nếhgeyu nhưxkjk vữmyrdng thếhgey thìmgxf đswxqvrnqi nghiệusixp cóbxqd thểhhrc thàhhrcnh, Háamwzn thấqgect cóbxqd thểhhrcxkjkng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.