Phong Lưu Tam Quốc

Chương 350 : Tào Tháo đại thắng (hạ)

    trước sau   
lwfx quâcnwqn Tàlwfxo đmtooem đmtoohrzvi bộegtm phậusxpn quâcnwqn sĩkgtx gấxyhmp gátoypp côylafng phátoyp trậusxpn doanh củrwjua Thuầitghn Vu Quỳdrbxnh, Viênwxdn Thiệfrmyu còyllan chưevmea mang binh mãavvh tớevmei gầitghn Ôgcltlwfxo việfrmyn quâcnwqn đmtooãavvh bịxggs phụpsaqc kítvdcch lúetxsc nàlwfxy sĩkgtx khítvdc củrwjua Viênwxdn quâcnwqn.

evmeơoiurng thảpqrxo củrwjua Viênwxdn quâcnwqn bịxggs hủrwjuy trong mộegtmt bótvdc đmtoouốoiurc, quâcnwqn tâcnwqm tan rãavvh, mỗzebui ngưevmekykvi đmtooevmeu vôylafcnwqm tham chiếusxpn, bạhrzvi thếusxp đmtooãavvh đmtooxggsnh.

lwfxo Thátoypo thừmyxwa cơoiur xung phong đmtoohrzvi phátoyp Viênwxdn quâcnwqn, giếusxpt Thuầitghn Vu Quỳdrbxnh, thiênwxdu hủrwjuy toàlwfxn bộegtmevmeơoiurng thảpqrxo củrwjua hắjwxhn.

Ôgcltlwfxo bịxggs đmtoooiurt rơoiuri vòyllaa tiềevmen tuyếusxpn củrwjua Viênwxdn quâcnwqn, Trưevmeơoiurng Hợpqrxp Tưevmefrmyng Kỳdrbx đmtooátoypnh Quan Đlumdegtmcnwqu bấxyhmt lợpqrxi liềevmen hỏcnwqa tốoiurc lui vềevme, lạhrzvi phátoypt hiệfrmyn ra Quátoypch Đlumdqwgn bọgcltn họgcltnwxd thùdywu riênwxdng tuyênwxdn bốoiurnwxdnh sớevmem cấxyhmu kếusxpt vớevmei quâcnwqn Tàlwfxo khôylafng cho tiếusxpn vàlwfxo đmtoohrzvi trạhrzvi lúetxsc nàlwfxy quâcnwqn Tàlwfxo đmtooevmeng sau đmtoouổkkkbi giếusxpt, Trưevmeơoiurng Hợpqrxp giậusxpn dữqhnj đmtooitghu hàlwfxng Tàlwfxo Thátoypo.

Viênwxdn quâcnwqn quâcnwqn tâcnwqm đmtooãavvhtoypn, ởfrmynwxdn trong mâcnwqu thuẫcafkn bộegtmc phátoypt bảpqrxy mưevmeơoiuri vạhrzvn đmtoohrzvi quâcnwqn nhưevme vụpsaqn cátoypt cuốoiuri cùdywung khôylafng hìnwxdnh thàlwfxnh nênwxdn sứoiurc chiếusxpn đmtooxyhmu.

Quâcnwqn Tàlwfxo binh tớevmei Hoàlwfxng Hàlwfx, thừmyxwa thắjwxhng xuấxyhmt kítvdcch đmtooátoypnh bạhrzvi Viênwxdn quâcnwqn.


Cuốoiuri cùdywung Viênwxdn Thiệfrmyu hoảpqrxng sợpqrx mang tátoypm trăxyhmm kỵtvdc binh trởfrmy vềevmelwfx Bắjwxhc.

Trậusxpn chiếusxpn Quan Đlumdegtm song phưevmeơoiurng Tàlwfxo Viênwxdn lựltswc lưevmepqrxng chuyểxqpnn biếusxpn, Viênwxdn Thiệfrmyu bạhrzvi vong Tàlwfxo Thátoypo chítvdcnh thứoiurc bátoyp chủrwju phưevmeơoiurng Bắjwxhc.

Trậusxpn chiếusxpn nàlwfxy Tàlwfxo Thátoypo thắjwxhng khôylafng phảpqrxi làlwfx ngẫcafku nhiênwxdn Tàlwfxo Thátoypo hiệfrmyp thiênwxdn tửwqhp lệfrmynh chưevme hầitghu, khiếusxpn cho mìnwxdnh trởfrmy thàlwfxnh ngưevmekykvi cótvdc lợpqrxi ởfrmy đmtooxggsa vịxggs chítvdcnh trịxggs, toàlwfxn bộegtm phưevmeơoiurng diệfrmyn đmtooiềevmeu đmtooegtmng chưevme hầitghu cátoypc nơoiuri, màlwfxfrmy trong chiếusxpn lưevmepqrxc, Tàlwfxo Thátoypo dùdywung chítvdcnh sátoypch dĩkgtx dậusxpt đmtooãavvhi lao hậusxpu phátoypt chếusxp nhâcnwqn, buôylafng tha cho phòyllang tuyếusxpn Hoàlwfxng Hàlwfxlwfx tậusxpp trung ởfrmydywung Quan Đlumdegtm, nắjwxhm chắjwxhc cửwqhpa ảpqrxi Ôgcltlwfxo cuốoiuri cùdywung giàlwfxnh đmtooưevmepqrxc thắjwxhng lợpqrxi.

Trátoypi lạhrzvi Viênwxdn Thiệfrmyu dung túetxsng ngang ngưevmepqrxc sátoypt nhậusxpp thôylafn títvdcnh ruộegtmng đmtooxyhmt tùdywuy ýpqrxoiurlwfxt, bênwxdn trong bấxyhmt hòyllaa kiênwxdu ngạhrzvo khinh đmtooxggsch bảpqrxo thủrwju khôylafng tiếusxpp thu đmtooevme nghịxggs củrwjua thuộegtmc hạhrzv, chầitghn chờkykv khôylafng quyếusxpt đmtootoypn đmtooátoypnh mấxyhmt nhiềevmeu cơoiur hộegtmi, cuốoiuri cùdywung lưevmeơoiurng thảpqrxo bịxggs đmtoooiurt, quâcnwqn tâcnwqm dao đmtooegtmng bênwxdn trong phâcnwqn liệfrmyt.

lwfxo Thátoypo ởfrmy Quan Đlumdegtm giàlwfxnh chiếusxpn thắjwxhng, phưevmeơoiurng Bắjwxhc thốoiurng nhấxyhmt đmtooãavvh khôylafng xa.

Khi Trưevmeơoiurng Lãavvhng nghe đmtooưevmepqrxc tin tứoiurc nàlwfxy thìnwxd đmtooãavvhfrmy trong dựltsw liệfrmyu củrwjua hắjwxhn nhưevmeng vẫcafkn cótvdc cảpqrxm giátoypc bấxyhmt an.

Trưevmeơoiurng Lãavvhng thầitghm nghĩkgtx nhấxyhmt đmtooxggsnh phảpqrxi nắjwxhm bưevmeevmec châcnwqn củrwjua Tàlwfxo Thátoypo, mụpsaqc tiênwxdu kếusxp tiếusxpp củrwjua hắjwxhn hẳzfkin làlwfxevmeu Biểxqpnu. Tuy nhiênwxdn mưevmekykvi vạhrzvn đmtoohrzvi quâcnwqn củrwjua mìnwxdnh xuấxyhmt chinh Nam Hảpqrxi, Triệfrmyu Vâcnwqn hiểxqpnn nhiênwxdn vẫcafkn chưevmea cótvdc thểxqpn thítvdcch ứoiurng cầitghn phảpqrxi bìnwxdnh ổkkkbn thủrwju thắjwxhng, nếusxpu tiếusxpp tụpsaqc nhưevme vậusxpy bìnwxdnh đmtooxggsnh Nam Hảpqrxi chi loạhrzvn cầitghn phảpqrxi ba đmtooếusxpn năxyhmm năxyhmm, ngoạhrzvi trừmyxw sốoiur binh mãavvhoiur đmtooegtmng còyllan cótvdc hai vạhrzvn thủrwjuy sưevme do Chu Du huấxyhmn luyệfrmyn, nhâcnwqn mãavvhnwxdnh cótvdc thểxqpnetxst khôylafng cótvdc nhiềevmeu lắjwxhm, đmtooãavvh vậusxpy mìnwxdnh khôylafng cótvdc thựltswc lựltswc đmtoopqrxtvdcch Lưevmeu Biểxqpnu còyllan Lưevmeu Bịxggs kia khôylafng biếusxpt cótvdc thểxqpn nhưevme ýpqrx nguyệfrmyn nhậusxpp xuyênwxdn khôylafng.

Trưevmeơoiurng Lãavvhng biếusxpt sau khi đmtooátoypnh mộegtmt trậusxpn ởfrmy Ôgcltlwfxo xong sẽgsffcnwqy ra ảpqrxnh hưevmefrmyng trọgcltng đmtoohrzvi, cựltswc kỳdrbxcnwqu xa, phảpqrxn ứoiurng tiếusxpp theo sẽgsffylafdywung hoa mắjwxht, Trưevmeơoiurng Lỗzebu biếusxpt Tàlwfxo Thátoypo lấxyhmy ítvdct thắjwxhng nhiềevmeu đmtooátoypnh bạhrzvi Viênwxdn quâcnwqn thìnwxd lậusxpp tứoiurc bỏcnwq qua ýpqrx đmtooxggsnh Trưevmekykvng An, chia binh lam fhai đmtooưevmekykvng mộegtmt đmtooưevmekykvng lui vềevme giữqhnj Ngọgclt cốoiurc mộegtmt đmtooưevmekykvng lui binh vềevmetoypn Trung, chuẩfiden bịxggs trợpqrx giúetxsp Manh quâcnwqn, chốoiurng lạhrzvi binh Xuyênwxdn Trung.

lwfxavvh Đlumdevmeng Hàlwfxn Toạhrzvi rụpsaqc rịxggsch lúetxsc nàlwfxy lui vềevmecnwqy Lưevmeơoiurng bắjwxht đmtooitghu vữqhnjng chắjwxhc Thiênwxdn Thủrwjuy, chờkykvoiur hộegtmi tiếusxpn côylafng.

evmeu Biểxqpnu thìnwxd thúetxsc giụpsaqc Lưevmeu Bịxggs sớevmem cótvdclwfxnh đmtooegtmng, chuẩfiden bịxggs thừmyxwa dịxggsp Trưevmeơoiurng Lỗzebu tớevmei Manh Quan thìnwxd đmtooegtmt phátoyp cửwqhpa khẩfideu cùdywung Lưevmeu Chưevmeơoiurng chia cắjwxht đmtooxyhmt Hátoypn Trung.

lwfx Trưevmeơoiurng Lãavvhng cũtbgsng đmtooxqpn cho Trưevmeơoiurng Liênwxdu bỏcnwq qua phòyllang tuyếusxpn Tếusxp Bắjwxhc lui vềevme Thátoypi Sơoiurn, nắjwxhm chặavvht yếusxpu đmtooxggsa.

lwfxlwfxo Thátoypo thìnwxd thừmyxwa cơoiur tiếusxpn lênwxdn bắjwxhc, quélwfxt sạhrzvch quâcnwqn Viênwxdn.

Viênwxdn Thiệfrmyu hoảpqrxng sợpqrx bịxggs élwfxp vềevmenwxdevmeơoiurng


Nhưevmeng lạhrzvc đmtooàlwfx chếusxpt còyllan lớevmen hơoiurn ngựltswa, Hàlwfx Bắjwxhc bốoiurn châcnwqu dùdywu sao cũtbgsng làlwfx đmtooxyhmt rộegtmng ngưevmekykvi nhiềevmeu, Tàlwfxo Thátoypo mặavvhc dùdywu thắjwxhng nhưevmeng thựltswc sựltsw khôylafng cótvdc khảpqrxxyhmng đmtooátoypnh hạhrzv, Lênwxdevmeơoiurng torgj yếusxpu tưevmeevmeng thủrwju thàlwfxnh Tưevmefrmyng Nghĩkgtxa lĩkgtxnh mấxyhmy vạhrzvn quâcnwqn canh gátoypc biếusxpt Viênwxdn Thiệfrmyu lui lậusxpp tứoiurc ra đmtooótvdcn chàlwfxo, sau đmtooótvdc mấxyhmy ngàlwfxy Tưevmefrmyng Nghĩkgtxa liênwxdn tụpsaqc chỉjwxhnh đmtoooiurn quâcnwqn thếusxp trọgcltng chnấxyhm, Viênwxdn Thiệfrmyu lui vềevmepqrx Châcnwqu mấxyhmy lầitghn muốoiurn tòyllang binh mãavvh nhưevmeng mưevmeu sựltsw thủrwju hạhrzvylafdywung phảpqrxn đmtoooiuri, Viênwxdn Thiệfrmyu vừmyxwa bịxggs đmtooátoypnh bạhrzvi sĩkgtx khítvdc thấxyhmp u buồqwgnn ốoiurm đmtooau khôylafng dậusxpy khôylafng màlwfxng tớevmei chítvdcnh sựltsw.

lwfxetxsc nàlwfxy Tàlwfxo Thátoypo cũtbgsng khôylafng bỏcnwq qua bứoiurc tiếusxpp tớevmei Lênwxdevmeơoiurng.

Đlumdúetxsng lúetxsc nàlwfxy ba con trai củrwjua Viênwxdn Thiệfrmyu, trưevmefrmyng nhi Viênwxdn Đlumdàlwfxm lãavvhnh năxyhmm vạhrzvn binh sĩkgtx từmyxw Thanh Châcnwqu tớevmei tưevmeơoiurng trợpqrx thứoiur tửwqhp Viênwxdn Hi từmyxw U Châcnwqu lãavvhnh sátoypu vạhrzvn binh mãavvh tớevmei, chátoypu ngoạhrzvi Cao Kiềevmen lãavvhnh binh năxyhmm vạhrzvn từmyxw Tịxggsnh Châcnwqu màlwfx tớevmei, Viênwxdn Thiệfrmyu biếusxpt tin tứoiurc nàlwfxy thìnwxd tinh thầitghn đmtoohrzvi chấxyhmn giótvdcng cờkykv trốoiurng.

lwfxo Thátoypo biếusxpt đmtooưevmepqrxc mấxyhmy đmtoooiura con chátoypu củrwjua Viênwxdn Thiệfrmyu tớevmei đmtooâcnwqy tưevmeơoiurng trợpqrx thìnwxd lo lắjwxhng lậusxpp tứoiurc đmtooem binh tiếusxpn tớevmei Thưevmeơoiurng Đlumdìnwxdnh hạhrzv trạhrzvi.

Mấxyhmy ngàlwfxy kếusxp tiếusxpp hai quâcnwqn giao đmtooxyhmu, ba đmtoooiura con củrwjua Viênwxdn Thiệfrmyu xuấxyhmt chiếusxpn, màlwfxlwfxo Thátoypo cũtbgsng đmtoooiuri chiếusxpn lạhrzvi.

Tiểxqpnu nhi tửwqhp Viênwxdn Thưevmepqrxng củrwjua Viênwxdn Thiệfrmyu đmtooưevmepqrxc Viênwxdn Thiệfrmyu yênwxdu thítvdcch nhấxyhmt mấxyhmy ngàlwfxy gầitghn đmtooâcnwqy muốoiurn lậusxpp hắjwxhn làlwfxm kếusxp thừmyxwa, Viênwxdn Thưevmepqrxng vìnwxd muốoiurn thểxqpn hiệfrmyn nênwxdn vũtbgs khởfrmyi song đmtooao lĩkgtxnh ba nghìnwxdn bộegtm binh xuấxyhmt chiếusxpn.

Sửwqhp Hoátoypn thuộegtmc cấxyhmp củrwjua Tàlwfxo Thátoypo biếusxpt hắjwxhn làlwfx con củrwjua Viênwxdn Thiệfrmyu thìnwxd thầitghm nghĩkgtxoiur hộegtmi kiếusxpn côylafng lậusxpp nghiệfrmyp đmtooãavvh tớevmei, lậusxpp tứoiurc xuấxyhmt quâcnwqn.

Kếusxpt quảpqrx Viênwxdn Thưevmepqrxng dùdywung tênwxdn bắjwxhn chếusxpt Sửwqhp Hoátoypn, Viênwxdn Thiệfrmyu thắjwxhng trậusxpn đmtooitghu xua quâcnwqn liềevmeu chếusxpt.

Hai phe đmtoohrzvi sátoypt, đmtoouổkkkbi tớevmei trưevmea lúetxsc nàlwfxy mọgclti ngưevmekykvi mớevmei thu binh.

Sau đmtooótvdclwfxo Thátoypo cùdywung nhữqhnjng ngưevmekykvi khátoypc bắjwxht đmtooitghu títvdcnh kếusxp thảpqrxo phátoyp Viênwxdn quâcnwqn, mưevmeu sĩkgtx Tuâcnwqn Du đmtooưevmea ra kếusxptoypch thậusxpp diệfrmyn mai phụpsaqc màlwfx khuyênwxdn nhủrwju:

- Ngàlwfxy sau quâcnwqn ta lui vềevmeylafng phụpsaqc binh mưevmekykvi đmtooegtmi dụpsaq dỗzebu Viênwxdn quâcnwqn tớevmei, lúetxsc đmtooótvdc tửwqhp chiếusxpn nhấxyhmt đmtooxggsnh cótvdc thểxqpn thắjwxhng đmtooưevmepqrxc Viênwxdn Thiệfrmyu.

Kếusxplwfxy tấxyhmt cảpqrx thuộegtmc hạhrzv củrwjua Tàlwfxo Thátoypo đmtooevmeu đmtooqwgnng ýpqrx, phâcnwqn làlwfxm năxyhmm đmtooegtmi trung quâcnwqn Hứoiura Chửwqhp đmtooi trưevmeevmec, ngàlwfxy hôylafm sau sau khi mưevmekykvi đmtooegtmi phụpsaqc binh hoàlwfxn tấxyhmt, Tàlwfxo Thátoypo đmtooxqpn cho trung quâcnwqn Hứoiura Chửwqhp tiếusxpn tớevmei, cùdywung nhau truy kítvdcch, Hứoiura Chửwqhp quay đmtooitghu lạhrzvi chạhrzvy Viênwxdn quâcnwqn khôylafng ngừmyxwng đmtoouổkkkbi theo đmtooếusxpn khi trờkykvi sátoypng Viênwxdn quâcnwqn đmtoouổkkkbi tớevmei sôylafng quâcnwqn Tàlwfxo thốoiuri lui, Tàlwfxo Thátoypo hélwfxt lớevmen khítvdcch lệfrmy:

- Trưevmeevmec khôylafng cótvdc đmtooưevmekykvng đmtooi sau cótvdc truy binh sao khôylafng quyếusxpt tửwqhp chiếusxpn?

Chúetxsng tưevmeevmeng hưevmefrmyng ứoiurng quay lạhrzvi tửwqhp chiếusxpn.

Hứoiura Chửwqhp tảpqrx xung hữqhnju đmtooegtmt chélwfxm hơoiurn mưevmekykvi tưevmeevmeng, Viênwxdn quâcnwqn đmtoohrzvi loạhrzvn Viênwxdn Thiệfrmyu lạhrzvnh rélwfxt lòyllang đmtooang đmtooxggsnh lui binh thìnwxd quâcnwqn Tàlwfxo đmtooãavvh đmtoouổkkkbi tớevmei, tảpqrxevmeevmeng Hạhrzv Hầitghu Uyênwxdn mang binh chélwfxm giếusxpt, ba đmtoooiura con củrwjua Viênwxdn Thiệfrmyu liềevmeu chếusxpt mởfrmy đmtooưevmekykvng mátoypu, khôylafng đmtooitghy mưevmekykvi dặavvhm Nhạhrzvc Tiếusxpn Vu Cấxyhmm lạhrzvi nửwqhpa đmtooưevmekykvng xôylafng ra chélwfxm giếusxpt, Viênwxdn quâcnwqn thâcnwqy chấxyhmt đmtooitghy đmtooqwgnng, lạhrzvi khôylafng đmtooếusxpn vàlwfxi dặavvhm, Lýpqrx Đlumdiểxqpnn Tàlwfxo Nhâcnwqn lạhrzvi xôylafng ra Viênwxdn Thiệfrmyu phụpsaq tửwqhp kinh hãavvhi lạhrzvnh mìnwxdnh, đmtooevmeng sau đmtoohrzvi quâcnwqn Tàlwfxo Thátoypo lạhrzvi đmtoouổkkkbi tớevmei, Hạhrzv Hầitghu Đlumdôylafn xôylafng tớevmei, Viênwxdn Thiệfrmyu hôylaf to:

- Nếusxpu nhưevme khôylafng quyếusxpt tửwqhp chiếusxpn phụpsaq tửwqhp ta bỏcnwq mạhrzvng hôylafm nay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.