Phong Lưu Tam Quốc

Chương 349 : Tào Tháo đại thắng (thượng)

    trước sau   
xxowkwkt Vi nhìuskun Lưxxowu Bịslwc sau đbcgwóorxj thởjrehtsehi:

- Lưxxowu hoàtsehng thújsfmc lãkwkto hủaglsorxj mộictkt câprkgu khôldtvng biếsimnt cóorxjpyqsn nóorxji hay khôldtvng.

xxowu Bịslwc liềqowrn đbcgwásqzmp:

- Tiêpyqsn sinh cứgjmhorxji.

xxowkwkt Vi liềqowrn đbcgwásqzmp:

- Hásqzmn thấlbkzt vậudftn sốwyct đbcgwãkwkt hếsimnt, cứgjmh nhưxxow vậudfty màtseh nghịslwcch thiêpyqsn đbcgwi, chỉodae sợyooa chếsimnt giàtseh.


xxowu Bịslwcqdkmch đbcgwictkng:

- Tiêpyqsn sinh cớexxmusku lạbznci nóorxji nhưxxow vậudfty/

xxowkwkt Vi thảkrebn nhiêpyqsn:

- Thiêpyqsn văsimnn nhưxxow thếsimn.

xxowu Bịslwcegrpt lớexxmn:

- Khôldtvng thậudftt sựdrsg nhấlbkzt đbcgwslwcnh làtseh tiêpyqsn sinh nghĩwyct sai rồlyiqi.

xxowkwkt Vi cújsfmi đbcgwkrebu khôldtvng nóorxji.

xxowu Bịslwcseging hai tay ôldtvm đbcgwkrebu màtseh liềqowru mạbzncng nóorxji:

- Tưxxowkwkt tiêpyqsn sinh kiểrcyvm tra mộictkt lầkrebn nữifefa chuyệqffxn nàtsehy khôldtvng phảkrebi làtseh thậudftt chứgjmh?

xxowkwkt Vi nóorxji:

- Tâprkgm thàtsehnh thìusku tắehrac linh mộictkt lầkrebn làtseh đbcgwagls.

xxowu Bịslwc thốwyctng khổraaujsfmt lui kíqdkmch đbcgwictkng nóorxji:

- Đzgeeâprkgy khôldtvng phảkrebi làtseh thựdrsgc khôldtvng phảkrebi làtseh thựdrsgc sựdrsg.


xxowkwkt Vi lạbzncnh nhạbznct nóorxji:

- Tin hay khôldtvng làtsehsegiy ngưxxowơmegji.

xxowu Bịslwc bỗxujmng nhiêpyqsn vọgiikt lêpyqsn quỳtseh xuốwyctng mặntsat đbcgwlbkzt, nắehram lấlbkzy cásqzmnh tay củaglsa Tưxxowkwkt Vi màtseh khóorxjc lớexxmn:

- Tiêpyqsn sinh àtseh từpqqy khi Cao Tổraau chéegrpm rắehran trắehrang trưxxowexxmc sau đbcgwãkwkt tớexxmi mấlbkzy trăsimnm năsimnm, làtsehm sao cóorxj thểrcyv trơmegj mắehrat nhìuskun giang sơmegjn bạbznci vong trong tay chújsfmng ta, tiêpyqsn sinh xin chỉodae giásqzmo cho Lưxxowu Bịslwc chỉodae cầkrebn vãkwktn hồlyiqi.

xxowkwkt Vi quầkrebn ásqzmo bồlyiqng bềqowrnh tiêpyqsn phong đbcgwbznco cốwyctt tựdrsga nhưxxowtsehsqzmn tiêpyqsn trong truyềqowrn thuyếsimnt khiêpyqsn cho Lưxxowu Bịslwc liềqowru mạbzncng hi vọgiikng.

xxowkwkt Vi khôldtvi phụeoddc thầkrebn sắehrac ngăsimnn chặntsan Lưxxowu Bịslwctseh lắehrac đbcgwkrebu:

- Khóorxj, thậudftt sựdrsg khóorxj.

xxowu Bịslwc thấlbkzy Tưxxowkwkt Vi thẳrcyvng thừpqqyng lắehrac đbcgwkrebu thìusku quỳtseh xuốwyctng mặntsat đbcgwlbkzt khóorxjc lớexxmn.

xxowkwkt Vi bấlbkzt đbcgwehrac dĩwyct thởjrehtsehi, xoay ngưxxowgjmhi lạbznci kéegrpo Lưxxowu Bịslwctseh an ủaglsi:

- Thiêpyqsn đbcgwbznco luâprkgn hồlyiqi lụeoddc dụeoddc trùseging sinh từpqqyxxowa tớexxmi nay chưxxowa bao giờgjmhorxj hoàtsehng triềqowru trưxxowgjmhng thịslwcnh nếsimnu nhưxxow ngưxxowơmegji buôldtvng cásqzmi tâprkgm chấlbkzp nhắehrat nàtsehy thìusku trong thờgjmhi loạbzncn thếsimn sẽfpkt nhưxxowsqzm gặntsap nưxxowexxmc, nếsimnu khôldtvng ngưxxowơmegji trọgiikn đbcgwgjmhi sẽfpktsqzmng thâprkgn dưxxowexxmi đbcgwásqzmy biểrcyvn, khôldtvng thểrcyv xoay ngưxxowgjmhi.

xxowu Bịslwcldtvseging kiêpyqsn quyếsimnt nóorxji:

- Khôldtvng cho dùsegi phâprkgn thâprkgn toásqzmi cốwyctt, Bịslwchflung khôldtvng buôldtvng tha.

xxowkwkt Vi thởjrehtsehi lớexxmn tiếsimnng nóorxji:


- Màtseh thôldtvi ngưxxowơmegji đbcgwi gặntsap mặntsat Lưxxowu Biểrcyvu hắehran sẽfpktwyct nhiêpyqsn cho ngưxxowơmegji mang binh nhậudftp Xuyêpyqsn khi ngưxxowơmegji trởjreh vềqowrjreh Nam Dưxxowơmegjng sẽfpktorxj mộictkt ngưxxowgjmhi têpyqsn làtseh Gia Cásqzmt Lưxxowyooang đbcgwbznco hiệqffxu làtseh Ngọgiika Long, ngưxxowgjmhi nàtsehy cóorxjtsehi kinh thiêpyqsn sẽfpkt giújsfmp ngưxxowơmegji ngưxxowơmegji đbcgwi tìuskum hắehran đbcgwi thàtsehnh hay khôldtvng thàtsehnh xem vậudftn mệqffxnh củaglsa cásqzmc ngưxxowơmegji.

xxowu Bịslwc quỳtseh khóorxjc khôldtvng dậudfty nổraaui.

xxowkwkt Vi phấlbkzt tay ásqzmo nhẹamox nhàtsehng rờgjmhi đbcgwi.

xxowu Bịslwc ngơmegj ngásqzmc mộictkt hồlyiqi sửeebpa sang lạbznci tâprkgm tìuskunh sau đbcgwóorxj đbcgwi tớexxmi Giang Lăsimnng

Nửeebpa tuầkrebn sau Lưxxowu Bịslwc cuốwycti cùseging cũhflung đbcgwãkwkt tiếsimnn vàtseho Giang Lăsimnng.

Rấlbkzt nhanh chóorxjng Lưxxowu Bịslwc gặntsap Lưxxowu Biểrcyvu hơmegjn nữifefa cògjmhn đbcgwem chuyệqffxn quâprkgn mìuskunh bịslwc phụeoddc kíqdkmch thếsimntseho nhấlbkzt nhấlbkzt nóorxji ra.

xxowu Biểrcyvu giậudftn dữifef, troig lògjmhng cóorxj cảkrebm giásqzmc khôldtvng vui nhưxxowng hắehran khôldtvng nắehram đbcgwưxxowyooac mấlbkzu chốwyctt trong đbcgwóorxj, hắehran hạbznc lệqffxnh cho Thásqzmi Mạbznco nghiêpyqsm tra đbcgwưxxowơmegjng nhiêpyqsn làtseh khôldtvng tra đbcgwưxxowyooac.

Trảkrebi qua chuyệqffxn nàtsehy Lưxxowu Biểrcyvu liềqowrn triệqffxu thủagls hạbzncsimnn võudft thưxxowơmegjng nghịslwc.

Vốwyctn Lưxxowu Biểrcyvu đbcgwang do dựdrsg giờgjmhldtvseging quyếsimnt đbcgwsqzmn cho Lưxxowu Bịslwc ba vạbzncn binh sĩwyct chuẩbzncn bịslwc nhậudftp xuyêpyqsn.

Chújsfmng thầkrebn tuy phảkrebn đbcgwwycti nhưxxowng Lưxxowu Biểrcyvu lạbznci nóorxji:

- Lưxxowu Bịslwc gặntsap chuyệqffxn rõudfttsehng cóorxj ngưxxowgjmhi khôldtvng muốwyctn cho hắehran mang binh xuấlbkzt chinh, chẳrcyvng lẽfpktsqzmc ngưxxowơmegji làtseh ngưxxowgjmhi gâprkgy nêpyqsn sao, đbcgwrcyv cho mìuskunh cóorxjmegj hộictki kiếsimnn côldtvng lậudftp nghiệqffxp.

Mọgiiki ngưxxowgjmhi im lặntsang khôldtvng nóorxji gìusku.

xxowu Bịslwc xuấlbkzt chinh kếsimnt cụeoddc đbcgwãkwkt đbcgwslwcnh.


Đzgeeújsfmng lújsfmc Lưxxowu Bịslwc thỏankba thêpyqskwktn nguyệqffxn muốwyctn đbcgwbznci triểrcyvn quyềqowrn cưxxowexxmc trậudftn chiếsimnn Quan Đzgeeictk cuốwycti cùseging đbcgwãkwkt chuyểrcyvn cơmegj trọgiikng đbcgwbznci.

tseho Thásqzmo tìuskunh cảkrebnh ngàtsehy càtsehng khóorxj khăsimnn mộictkt phưxxowơmegjng diệqffxn quâprkgn lưxxowơmegjng íqdkmt, Tuâprkgn Úzgeec muốwyctn tấlbkzt cảkrebsqzmc biệqffxn phásqzmp cũhflung khôldtvng bảkrebo trìusku đbcgwưxxowyooac bao lâprkgu mộictkt phưxxowơmegjng diệqffxn khásqzmc Viêpyqsn Thiệqffxu tăsimnng cưxxowgjmhng bảkrebo hộictk phíqdkma sau nhiềqowru lầkrebn gâprkgy nhiễhfluu tổraaun thấlbkzt khôldtvng tíqdkm, đbcgwújsfmng lújsfmc Tàtseho Thásqzmo tiếsimnn thốwycti lưxxowehrang nan Hứgjmha Du mang tớexxmi tin tứgjmhc quan trọgiikng Viêpyqsn Thiệqffxu cốwyct ýbcgw đbcgwrcyv cho đbcgwbznci tưxxowexxmng Thuầkrebn Vu lãkwktnh binh mưxxowgjmhi vạbzncn đbcgwlyiqn tíqdkmch ởjreh Ôprkgtseho.

Hứgjmha Du cho rằldtvng Viêpyqsn Thiệqffxu nghe trung ngôldtvn dùseging ngưxxowgjmhi sai Thuầkrebn Vu Quỳtsehnh ásqzmnh mắehrat cao hơmegjn đbcgwlyiqng chỉodae biếsimnt mỗxujmi ngàtsehy say rưxxowyooau tìuskunh tìuskunh tàtsehn bạbznco vôldtv cớexxm đbcgwásqzmnh đbcgwudftp binh sĩwyct khiếsimnn cho quâprkgn tâprkgm hoásqzmn tásqzmn sĩwyct khíqdkmldtvseging thấlbkzp cộictkng thêpyqsm hắehran chỉodae biếsimnt võudft lựdrsgc khôldtvng hiểrcyvu phásqzmp côldtvng thủagls đbcgwâprkgy làtsehjsfmc phásqzm khẩbzncu tốwyctt nhấlbkzt, chỉodae cầkrebn cắehrat đbcgwgjmht tiếsimnp tếsimnxxowơmegjng thựdrsgc thìusku bảkreby mưxxowơmegji vạbzncn quâprkgn tựdrsg đbcgwictkng sụeoddp đbcgwraau.

uskunh thếsimn nhưxxow thếsimn thủagls hạbzncxxowu sĩwyct củaglsa Tàtseho Thásqzmo phảkrebn đbcgwwycti kịslwcch liệqffxt cóorxj mấlbkzy ngưxxowgjmhi cho rằldtvng ởjreh đbcgwâprkgy cóorxj lừpqqya dốwycti.

Nhưxxowng Tàtseho Thásqzmo ásqzmnh mắehrat tinh đbcgwgjmhi lậudftp tứgjmhc thay đbcgwraaui Tàtseho Hồlyiqng Tuâprkgn Du dẫodaen nhiềqowru binh sĩwyct canh gásqzmc doanh trạbznci, cògjmhn tựdrsguskunh dẫodaen năsimnm nghìuskun kỵpikl binh giảkreb mạbznco làtsehm cờgjmh hiệqffxu Viêpyqsn quâprkgn, sai ngưxxowgjmhi nấlbkzp vàtseho trong bụeoddi rậudftm lợyooai dụeoddng đbcgwêpyqsm tốwycti khôldtvng rõudftegrpn đbcgwásqzmnh Ôprkgtseho, mộictkt khi Viêpyqsn Thiệqffxu phásqzmi việqffxn quâprkgn tớexxmi Ôprkgtseho thìusku sẽfpkt đbcgwásqzmnh.

Bởjrehi vìusku Hứgjmha Du ởjreh trong tay Viêpyqsn Thiệqffxu khôldtvng đbcgwưxxowyooac trọgiikng dụeoddng sớexxmm cóorxjgjmhng đbcgwkrebu nhậudftp vàtseho Tàtseho Thásqzmo cho nêpyqsn làtsehm tìuskunh básqzmo vôldtvseging kỹiykxtsehng, Ôprkgtseho chỗxujmtseho lộictk tuyếsimnn an toàtsehn nhấlbkzt, cóorxj ngưxxowgjmhi nàtseho canh gásqzmc hắehran đbcgwqowru nhớexxmudft, làtsehm cho Tàtseho Thásqzmo tăsimnng thêpyqsm tốwyctc đbcgwictktsehnh quâprkgn.

Quảkreb nhiêpyqsn nhưxxow lờgjmhi Hứgjmha Du nóorxji Ôprkgtseho canh gásqzmc rờgjmhi rạbzncc, tuầkrebn tra khẩbzncu hiệqffxu mấlbkzy ngàtsehy cũhflung khôldtvng thay đbcgwraaui, trạbzncm canh gásqzmc tuầkrebn tra đbcgwqowru lưxxowgjmhi biếsimnng.

tvgonh huốwyctng nàtsehy khiếsimnn cho Tàtseho Thásqzmo dễhflutsehng tiếsimnn tớexxmi đbcgwásqzmnh trộictkm Ôprkgtseho.

kwkt trong trạbznci Ôprkgtseho lưxxowơmegjng thựdrsgc chấlbkzt chồlyiqng nhưxxowjsfmi, đbcgwôldtvng nghịslwct mộictkt mảkrebnh nhưxxow mộictkt tògjmha nújsfmi nhỏankb.

tseho Thásqzmo đbcgwrcyv cho binh sĩwyct lừpqqya gạbznct mởjreh ra đbcgwbznci trạbznci.

Binh sĩwyct thủagls trạbznci kia hỏankbi vàtsehi câprkgu làtseh cửeebpa trạbznci mởjreh rộictkng ra.

tseho Thásqzmo vữifefng vàtsehng khôldtvng đbcgwrcyv cho binh sĩwyct lậudftp tứgjmhc xôldtvng vàtseho, màtsehldtvseging tỉodaenh tásqzmo cho binh sĩwyct đbcgwi vàtseho.

Sau đbcgwóorxjtseho Thásqzmo ra lệqffxnh mộictkt tiếsimnng, tấlbkzt cảkrebsqzmc binh sĩwyct phâprkgn tásqzmn, bắehrat đbcgwkrebu vâprkgy côldtvng phásqzm hỏankba.

Ngay từpqqy đbcgwkrebu Viêpyqsn Thiệqffxu quâprkgn cũhflung khôldtvng chújsfm ýbcgw, nhưxxowng từpqqy phíqdkma xảkreby ra hỏankba hoạbzncn lưxxowơmegjng thảkrebo bắehrat đbcgwkrebu đbcgwwyctt chásqzmy, tăsimnng thêpyqsm gióorxj thổraaui câprkgy bay, đbcgwbznci trạbznci nhanh chóorxjng đbcgwankbpyqsn mộictkt mảkrebng lớexxmn.

Rốwyctt cụeoddc cóorxj ngưxxowgjmhi giậudftt mìuskunh tỉodaenh lạbznci kêpyqsu to:

- Chásqzmy rồlyiqi sao?

tseho Thásqzmo thừpqqya cơmegjhflung hôldtv to:

- Quâprkgn đbcgwslwcch đbcgwásqzmnh tớexxmi rồlyiqi sao?

Lậudftp tứgjmhc Ôprkgtseho trởjrehpyqsn loạbzncn mộictkt bầkreby.

Thủagls thàtsehnh Thuầkrebn Vu Quỳtsehnh sớexxmm đbcgwãkwkt uốwyctng say nhưxxow chếsimnt căsimnn bảkrebn khôldtvng biếsimnt chuyệqffxn gìusku phásqzmt sinh, ba huynh đbcgwqffx Thuầkrebn Vu An Thuầkrebn Vu Phổraau Thuầkrebn Vu Đzgeebznco mộictkt ngóorxjn tay dậudftp tắehrat lửeebpa, hai ngưxxowgjmhi mang đbcgwásqzmm ngưxxowgjmhi tìuskum kiếsimnm quâprkgn đbcgwslwcch chỉodaetseh trong đbcgwêpyqsm khóorxj phâprkgn biệqffxt cộictkng thêpyqsm Tàtseho Thásqzmo mang quầkrebn ásqzmo củaglsa Viêpyqsn quâprkgn cho nêpyqsn càtsehng hỗxujmn loạbzncn.

tseho Thásqzmo đbcgwrcyv cho binh sĩwyct lớexxmn tiếsimnng hògjmhegrpt, hỗxujmn loạbzncn ởjreh trong quâprkgn đbcgwslwcch khôldtvng lâprkgu sau toàtsehn bộictk Ôprkgtseho biếsimnn thàtsehnh biểrcyvn lửeebpa, hừpqqyng hựdrsgc thiêpyqsu đbcgwwyctt, Viêpyqsn Thiệqffxu sớexxmm đbcgwãkwkt loạbzncn thàtsehnh mộictkt bầkreby.

Rấlbkzt nhanh khoásqzmi mãkwkt đbcgwem tin tứgjmhc truyềqowrn tớexxmi, Viêpyqsn Thiệqffxu nghe nhắehrac tớexxmi Tàtseho Thásqzmo tậudftp kíqdkmch Ôprkgtseho thìusku chỉodae phásqzmi mộictkt bộictk phậudftn binh mãkwkt tớexxmi cứgjmhu dùseging chủagls lựdrsgc quâprkgn đbcgwictki đbcgwásqzmnh doanh traij củaglsa Tàtseho Thásqzmo cóorxj ýbcgw đbcgwlyiq sau khi diệqffxt hang ổraau củaglsa Tàtseho Thásqzmo thìusku cứgjmhu Ôprkgtseho.

tseho biếsimnt rằldtvng Tàtseho doanh dưxxowexxmi sựdrsg phògjmhng thủagls củaglsa Tàtseho Hồlyiqng vàtseh Tuâprkgn Du phògjmhng thủaglsldtvseging chắehrac chắehran, nhấlbkzt thờgjmhi đbcgwásqzmnh khôldtvng đbcgwưxxowyooac.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.