Phong Lưu Tam Quốc

Chương 348 : Giải quyết tâm nguyện(hạ)

    trước sau   
sowtn Sámbuuch yêjscrn lặgnuang khôsowtng nóojwqi Chu Du thầzuwim kéhoyuo cámbuunh tay ámbuuo củojwqa hắvgpfn, Tôsowtn Sámbuuch quay đonyjzuwiu nhìmvpkn Chu Du trong mắvgpft hiệdjudn ra vẻojwq mong đonyjpnyei sau đonyjóojwq thầzuwim thởpktwojwqi mộmzmvt tiếfrigng, mìmvpknh đonyjãtwgd thua tấhzput cảxmrl coi nhưsowtmvpk thiêjscrn hạojwq muôsowtn dâszhbn trăfrigm họvvvxojwq dốzuwic mộmzmvt phầzuwin lựhjojc Tôsowtn Sámbuuch ởpktw trưsowttxdpc mặgnuat bao nhiêjscru ngưsowtszhbi sửzyvga sang lạojwqi y phụttmpc sau đonyjóojwq cung kízrhxnh hàojwqnh đonyjojwqi lễmvpk vớtxdpi Trưsowtơftuvng Lãtwgdng:

- Kểhhnp tửzyvgsowtm nay Tôsowtn Sámbuuch nguyệdjudn quy hàojwqng tưsowttxdpng quâszhbn.

Trưsowtơftuvng Lãtwgdng hưsowtng phấhzpun co thểhhnp khiếfrign cho Tôsowtn Sámbuuch kiêjscru ngạojwqo làojwqm nhưsowt vậzyvgy thậzyvgt khôsowtng dễmvpk.

Trưsowtơftuvng Chiêjscru thấhzpuy thếfrig liềvouun chúkksrc mừhiqwng:

- Chúkksrc mừhiqwng tưsowttxdpng quâszhbn cóojwq thêjscrm mộmzmvt mãtwgdnh tưsowttxdpng.

Trưsowtơftuvng Lãtwgdng cưsowtszhbi đonyjếfrign khôsowtng ngậzyvgm miệdjudng lạojwqi đonyjưsowtpnyec.


Chu Du cũawlsng nóojwqi:

- Huynh trưsowtpktwng huynh đonyjãtwgd xuấhzput lựhjojc vìmvpk chúkksra côsowtng rồqqtsi Hoàojwqng Cámbuui Lỗjqndkksrc bọvvvxn họvvvx chúkksra côsowtng cũawlsng vôsowtjrxrng ưsowta thízrhxch huynh cũawlsng nêjscrn đonyji khuyêjscrn bảxmrlo.

sowtn Sámbuuch liềvouun gậzyvgt đonyjzuwiu.

Trưsowtơftuvng Lãtwgdng đonyjojwqi hỉkhvr liêjscrn tụttmpc hắvgpfn nóojwqi vớtxdpi đonyjámbuum Trưsowtơftuvng Chiêjscru:

- Hôsowtm nay làojwq ngàojwqy tốzuwit làojwqnh, cámbuuc ngưsowtơftuvi cùjrxrng đonyjếfrign phủojwq ta mờszhbi khámbuuch. Lầzuwin trưsowttxdpc ta từhiqw trong tay thưsowtơftuvng nhâszhbn mua đonyjưsowtpnyec mấhzpuy bìmvpknh hảxmrlo tửzyvgu Tâszhby Dưsowtơftuvng ta uốzuwing mộmzmvt mìmvpknh khôsowtng cam lòkhvrng cho nêjscrn muốzuwin mờszhbi cámbuuc ngưsowtơftuvi đonyjếfrign uốzuwing cùjrxrng.

Trưsowtơftuvng Hoàojwqnh lộmzmv vẻojwq đonyjau khổlhna:

- Rưsowtpnyeu Tâszhby Dưsowtơftuvng, chỉkhvr sợpnye hạojwq quan mộmzmvt ly đonyjãtwgd gụttmpc.

Trưsowtơftuvng Hoàojwqnh mêjscr hoặgnuac màojwqojwqi:

- Chúkksra côsowtng nghe nóojwqi rưsowtpnyeu Tâszhby Dưsowtơftuvng nàojwqy rấhzput kịbodqch liệdjudt cóojwq đonyjúkksrng khôsowtng?

Trưsowtơftuvng Lãtwgdng nghiêjscrm trang nóojwqi:

- Thậzyvgt sựhjoj.

Trưsowtơftuvng Chiêjscru nởpktw ra nụttmpsowtszhbi nóojwqi:

- Đvqkzưsowtpnyec càojwqng mạojwqnh càojwqng cóojwq lựhjojc tuy nhiêjscrn cóojwq ngưsowtszhbi sợpnye mộmzmvt ly cũawlsng khôsowtng uốzuwing rưsowtpnyec đonyjzuwiu óojwqc choámbuung vámbuung ha ha.


Trưsowtơftuvng Chiêjscru vôsowt ýawls tứjfvsojwqsowtszhbi ha hảxmrl.

Trưsowtơftuvng Hoàojwqnh trừhiqwng mắvgpft hổlhnajscrn:

- Khámbuu lắvgpfm Trưsowtơftuvng Chiêjscru ngưsowtơftuvi giễmvpku cợpnyet ta ngàojwqy mai chúkksrng ta đonyjhzpuu cờszhb ai thua thìmvpk phảxmrli mờszhbi mọvvvxi ngưsowtszhbi tớtxdpi Dạojwqsowtơftuvng lâszhbu uốzuwing vàojwqi chéhoyun, thếfrigojwqo?

Trưsowtơftuvng Chiêjscru cưsowtszhbi khôsowtng ngừhiqwng tuy nhiêjscrn biểhhnpu lộmzmv trêjscrn mặgnuat vôsowtjrxrng buồqqtsn cưsowtszhbi.

Trưsowtơftuvng Hoàojwqnh mờszhb ámbuum nóojwqi:

- Ai chẳhjojng biếfrigt Trưsowtơftuvng Chiêjscru thừhiqwa hơftuvi, cầzuwim kỳabde thi họvvvxa mọvvvxi thứjfvs đonyjvouuu thôsowtng, ngưsowtơftuvi khôsowtng nóojwqi ngưsowtơftuvi sẽlpfw đonyjámbuunh cờszhb thua chứjfvs?

Trưsowtơftuvng Lãtwgdng lúkksrc nàojwqy ởpktwjscrn cạojwqnh trêjscru ghẹsfnuo nóojwqi:

- Khôsowtng phảxmrli Giang Đvqkzôsowtng nộmzmvi chízrhxnh đonyjojwqi thầzuwin còkhvrn đonyjámbuunh cờszhb sao?

Trưsowtơftuvng Chiêjscru tứjfvsc giậzyvgn khôsowtng muốzuwin mấhzput mặgnuat nhưsowt vậzyvgy liềvouun nóojwqi:

- Đvqkzámbuunh thìmvpk đonyjámbuunh ta chẳhjojng lẽlpfw sợpnye ngưsowtơftuvi.

Tuy nhiêjscrn trong lòkhvrng hắvgpfn thầzuwim kêjscru khổlhna Trưsowtơftuvng Hoàojwqnh kỳabde nghệdjud khôsowtng bìmvpknh thưsowtszhbng toàojwqn bộmzmv Mạojwqt Lăfrigng khôsowtng ai làojwq đonyjzuwii thủojwq củojwqa hắvgpfn, vấhzpun đonyjvouuojwqy ai cũawlsng biếfrigt lúkksrc nàojwqy khôsowtng ízrhxt ngưsowtszhbi đonyjang cưsowtszhbi trộmzmvm.

sowtn Sámbuuch nhìmvpkn thấhzpuy quầzuwin thầzuwin củojwqa hắvgpfn hòkhvra thuậzyvgn liềvouun hâszhbm mộmzmv.

Trưsowtơftuvng Lãtwgdng bỗjqndng nhiêjscrn nóojwqi vớtxdpi Tôsowtn Sámbuuch:


- Ngưsowtơftuvi xem nóojwqi chuyệdjudn vớtxdpi bọvvvxn họvvvx quêjscrn mấhzput chúkksrng ta đonyji ra ngoàojwqi ởpktwftuvi nàojwqy lâszhbu rồqqtsi thậzyvgt sựhjoj khôsowtng tốzuwit.

sowtn Sámbuuch hưsowttxdpng vềvouu phízrhxa Trưsowtơftuvng Lãtwgdng màojwqsowtszhbi nóojwqi:

- Tưsowttxdpng quâszhbn đonyji ra ngoàojwqi trưsowttxdpc đonyji tạojwqi hạojwq trưsowttxdpc hếfrigt đonyji xem Hoàojwqng Cámbuui bọvvvxn họvvvx.

Trưsowtơftuvng Lãtwgdng nhìmvpkn Tôsowtn Sámbuuch chằpojjm chằpojjm trong mắvgpft tựhjoja hồqqtsojwq ýawls trámbuuch tộmzmvi.

sowtn Sámbuuch nhìmvpkn Chu Du Chu Du nóojwqi vớtxdpi Trưsowtơftuvng Lãtwgdng:- Chúkksra côsowtng chúkksrng ta đonyji ra ngoàojwqi trưsowttxdpc đonyji.

sowtn Sámbuuch thấhzpuy Chu Du cốzuwi ýawls nhấhzpun mạojwqnh hai chữhyvw chúkksra côsowtng thìmvpk minh bạojwqch cắvgpfn răfrigng mộmzmvt lầzuwin nữhyvwa màojwqojwqi:

- Chúkksra côsowtng ngưsowtszhbi yêjscrn tâszhbm đonyji.

Trưsowtơftuvng Lãtwgdng lúkksrc nàojwqy mớtxdpi thởpktwtwgdn nởpktw ra nụttmpsowtszhbi vung tay lêjscrn nóojwqi;

- Ngưsowtszhbi đonyjâszhbu mang thứjfvs đonyjóojwqjscrn.

Đvqkzámbuum thịbodq vệdjud đonyjpojjng sau liềvouun mang quan phụttmpc lêjscrn Trưsowtơftuvng Lãtwgdng liềvouun nóojwqi:

- Cho Bámbuu Phùjrxr thay đonyjlhnai.

Thịbodq vệdjud ba châszhbn bốzuwin cẳhjojng cho Tôsowtn Sámbuuch thay đonyjlhnai sau khi thay đonyjlhnai diệdjudn mạojwqo Tôsowtn Sámbuuch toámbuut ra nhuệdjud khízrhx Trưsowtơftuvng Lãtwgdng khen thầzuwim khôsowtng thôsowti.

sowtn Sámbuuch khuyêjscrn bảxmrlo Hoàojwqng Cámbuui Hàojwqn Dưsowtơftuvng Trìmvpknh Phổlhna bọvvvxn họvvvx đonyjvouuu nguyệdjudn ýawls quy hàojwqng Trưsowtơftuvng Lãtwgdng.


Thựhjojc lựhjojc củojwqa Trưsowtơftuvng Lãtwgdng gia tăfrigng thủojwq hạojwq nhiềvouuu hơftuvn.

Đvqkzúkksrng lúkksrc Trưsowtơftuvng Lãtwgdng chiêjscru hàojwqng Tôsowtn Sámbuuch thìmvpksowtu Bịbodqpktw Giang Lăfrigng đonyjang gặgnuap khổlhna.

sowtu Bịbodq mang theo Quan Vũawls kếfrigt quảxmrl nửzyvga đonyjưsowtszhbng bịbodq phụttmpc kízrhxch cũawlsng may đonyjưsowtpnyec Quan Vũawls liềvouuu mìmvpknh bảxmrlo họvvvx mớtxdpi khiếfrign cho Lưsowtu Bịbodq đonyjưsowtpnyec chạojwqy thoámbuut.

sowtu Bịbodq chạojwqy nạojwqn tớtxdpi mộmzmvt sơftuvn thôsowtn.

Đvqkzúkksrng lúkksrc nàojwqy mộmzmvt thôsowtn đonyjqqtsng tiếfrign tớtxdpi, chưsowta đonyjpnyei Lưsowtu Bịbodq mởpktw miệdjudng đonyjãtwgd hỏxfiii:

- Đvqkzâszhby cóojwq phảxmrli làojwqsowtu Bịbodq hoàojwqng thúkksrc.

sowtu Bịbodq kỳabde lạojwq liềvouun hỏxfiii:

- Làojwqm sao ngưsowtơftuvi biếfrigt?

Thôsowtn đonyjqqtsng kia cưsowtszhbi nóojwqi:

- Chúkksra nhâszhbn nhàojwq ta phâszhbn phóojwq đonyjhhnp cho ta ởpktw đonyjâszhby chờszhb đonyjojwqi nhâszhbn.

sowtu Bịbodq kỳabde quámbuui nóojwqi:

- Sao ngưsowtơftuvi lạojwqi biếfrigt làojwq ta.

Thôsowtn đonyjqqtsng liềvouun đonyjámbuup:


- Chủojwq nhâszhbn nàojwqnh ta nóojwqi Lưsowtu hoàojwqng thúkksrc quầzuwin ámbuuo phóojwqng khoámbuung tưsowttxdpng mạojwqo phi phàojwqm cámbuui nàojwqy chẳhjojng phảxmrli làojwq đonyjojwqi nhâszhbn sao?

sowtu Bịbodq ngạojwqc nhiêjscrn rồqqtsi hỏxfiii:

- Chủojwq nhâszhbn nhàojwq ngưsowtơftuvi làojwq ai tạojwqi sao lạojwqi cóojwq bổlhnan sựhjoj biếfrigt trưsowttxdpc nhưsowt vậzyvgy?

Thôsowtn đonyjqqtsng đonyjámbuup:

- Chủojwq nhâszhbn nhàojwq tiểhhnpu nhâszhbn làojwqsowttwgd Vi đonyjojwqo hiệdjudu làojwqzrhxnh Thủojwqy tiêjscrn sinh.

sowtu Bịbodq chưsowta từhiqwng nghe qua đonyjojwqi danh ngưsowtszhbi nàojwqy lầzuwin nàojwqy thấhzpuy mìmvpknh gặgnuap phảxmrli kỳabde nhâszhbn thìmvpk vộmzmvi vàojwqng đonyjhhnp cho thôsowtn đonyjqqtsng mang tớtxdpi.

Thôsowtn đonyjqqtsng dẫehrpn Lưsowtu Bịbodq đonyji khôsowtng đonyjzuwiy nửzyvga néhoyun hưsowtơftuvng thìmvpk tớtxdpi mộmzmvt gian nhàojwq tranh tiềvouun việdjudn còkhvrn gieo trồqqtsng mộmzmvt ízrhxt rau quảxmrl.

ykkxjscrn trong cóojwq tiếfrigng đonyjàojwqn bỗjqndng nhiêjscrn dừhiqwng lạojwqi sau đonyjóojwqojwq tiếfrigng cưsowtszhbi to:

- Dâszhby đonyjàojwqn ngừhiqwng lạojwqi hiểhhnpn nhiêjscrn làojwqojwq khámbuuch quýawls tớtxdpi, Tiểhhnpu Tam còkhvrn khôsowtng mau mang khámbuuch quýawls tớtxdpi đonyjâszhby.

Tiểhhnpu đonyjqqtsng thanh thúkksry ứjfvsng tiếfrigng mang Lưsowtu Bịbodq đonyji vàojwqo.

sowtu Bịbodq chậzyvgc lưsowtxmrli támbuun thưsowtpktwng, vàojwqo trong phòkhvrng lậzyvgp tứjfvsc dòkhvrhoyut Kízrhxnh Thủojwqy tiêjscrn sinh nàojwqy.

sowttwgd Vi đonyjãtwgd qua thấhzput tuầzuwin đonyjzuwiu tóojwqc bạojwqc trắvgpfng nhưsowtng thầzuwin támbuui sámbuung lámbuung khôsowtng hềvouuojwq chúkksrt gìmvpk giàojwq yếfrigu ngưsowtpnyec lạojwqi càojwqng giàojwqojwqng lộmzmv ra vẻojwq dẻojwqo dai, tinh thầzuwin vôsowtjrxrng, lúkksrc nàojwqy hắvgpfn cưsowtszhbi mịbodqojwq nhìmvpkn Lưsowtu Bịbodq.

sowtu Bịbodqojwqnh lễmvpkojwqi:

- Lưsowtu Bịbodqmbuui kiếfrign Kízrhxnh Thủojwqy tiêjscrn sinh, hôsowtm nay cóojwq duyêjscrn thậzyvgt làojwq tam sinh hữhyvwu hạojwqnh.

sowttwgd Vi cưsowtszhbi nóojwqi:

- Tạojwqi hạojwqojwq mộmzmvt thảxmrlo dâszhbn nhàojwqn vâszhbn dãtwgd hặgnuac khôsowtng đonyjámbuung đonyjhhnpsowtu hoàojwqng thúkksrc thi lễmvpk nhưsowt thếfrig, tiểhhnpu đonyjqqtsng ngưsowtơftuvi mau mang tràojwq ngon ra đonyjâszhby.

Tiểhhnpu Đvqkzqqtsng ứjfvsng tiếfrigng liềvouun lui xuốzuwing.

sowtu Bịbodq nhậzyvgp tọvvvxa khóojwq dằpojjn nổlhnai hỏxfiii:

- Kízrhxnh Thủojwqy tiêjscrn sinh làojwqm sao biếfrigt Bịbodqsowtm nay sẽlpfw gặgnuap nạojwqn?

sowttwgd Vi cưsowtszhbi nóojwqi:

- Thảxmrlo dâszhbn bìmvpknh thưsowtszhbng rảxmrlnh rỗjqndi thízrhxch xem bóojwqi chữhyvw nhìmvpkn trờszhbi xem thiêjscrn văfrign hiểhhnpu mộmzmvt hai, đonyjêjscrm qua tửzyvg khízrhx đonyjôsowtng qua quâszhbn tìmvpknh lóojwqng lámbuunh thảxmrlo dâszhbn kỳabde dịbodq liềvouun gieo mộmzmvt quẻojwq, biếfrigt đonyjưsowtpnyec hôsowtm nay hoàojwqng thấhzput gặgnuap rủojwqi ro quảxmrl thựhjojc khôsowtng sai.

sowtu Bịbodq cảxmrlm thấhzpuy bộmzmvi phụttmpc vôsowtjrxrng liềvouun đonyjmzmvng lòkhvrng yêjscru tàojwqi, támbuun thámbuun nóojwqi:

- Kízrhxnh Thủojwqy tiêjscrn sinh đonyjúkksrng làojwq kỳabdeojwqi đonyjưsowtơftuvng thờszhbi nếfrigu nhưsowt tiêjscrn sinh chịbodqu rờszhbi núkksri hiệdjudu lựhjojc vìmvpkmbuun thấhzput chỉkhvr sợpnye thiêjscrn hạojwq đonyjãtwgd sớtxdpm thámbuui bìmvpknh.

sowttwgd Vi mỉkhvrm cưsowtszhbi nóojwqi:

- Lưsowtu hoàojwqng thứjfvsc nóojwqi vậzyvgy tuy nhiêjscrn lãtwgdo hủojwq đonyjãtwgd nhàojwqn vâszhbn nhãtwgd hạojwqc quen thóojwqi tựhjoj do tựhjoj tạojwqi chỉkhvr sợpnye bấhzput lựhjojc.

sowtu Bịbodq nghe vậzyvgy thìmvpkxmrlm đonyjojwqm tinh thầzuwin.

sowttwgd Vi hỏxfiii:

- Lưsowtu hoàojwqng thúkksrc cóojwq biếfrigt ai cóojwq ýawls gia hạojwqi khôsowtng?

sowtu Bịbodq lắvgpfc đonyjzuwiu:

- Bịbodq khôsowtng rõzuwi.

sowttwgd Vi gậzyvgt đonyjzuwiu nóojwqi:

- Làojwq Thámbuui Mạojwqo.

sowtu Bịbodq kinh ngạojwqc sau đonyjóojwq tứjfvsc giậzyvgn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.