Phong Lưu Tam Quốc

Chương 347 : Giải quyết tâm nguyện (thượng)

    trước sau   
Hoàpirdng Nguyệazekt Anh cuốwyyhi cùzdwrng cũwuxnng cốwyyh gắimhcng nóvujli:

- Ngưpoyrơazeki thậrsgft sựhozl muốwyyhn xem sao, phảanqei biếocgat rằikrcng kỳqphw vọucfzng càpirdng cao thìdwcg thấrsgft vọucfzng càpirdng lớimhcn đlpdvếocgan lúrsgfc đlpdvóvujl dung mạrwuvo củmilwa tiểgrqsu nữzslv chỉdqvx sợligozdwr ngưpoyrơazeki vàpirdi ngàpirdy khôfnmqng ăjmsjn ngủmilw đlpdvưpoyrligoc.

Trưpoyrơazekng Lãnfibng cốwyyhlbokn thanh âswmfm run rẩnrmoy nóvujli:

- Khôfnmqng nhìdwcgn thấrsgfy diệazekn mụoyosc ta chếocgat cũwuxnng khôfnmqng cam.

Hoàpirdng Nguyệazekt Anh nhìdwcgn Trưpoyrơazekng Lãnfibng màpirdvujli:

- Kházdwr lắimhcm nam tửwilb cứpoyrng cỏdqvxi.


Hoàpirdng Nguyệazekt Anh thảanqen nhiêsovun nóvujli:

- Ngưpoyrơazeki đlpdvãnfib chấrsgfp nhắimhct nhưpoyr vậrsgfy thìdwcg bỏdqvxn tiểgrqsu thưpoyr giảanqei quyếocgat xong cho ngưpoyrơazeki tâswmfm nguyệazekn nàpirdy.

Sau đlpdvóvujlpirdng từujov từujovvujla bỏdqvx dịwhatch dung khuôfnmqn mặucfzt củmilwa nàpirdng khiếocgan ngưpoyrwscgi ta kinh ngạrwuvc lạrwuvi vôfnmqzdwrng tiếocgac nuốwyyhi, ngũwuxn quan sázdwrng sủmilwa tuyệazekt đlpdvwyyhi làpird mộxblyt đlpdvrwuvi mỹhhss nữzslv.

Tuy nhiêsovun ởbkso trêsovun khuôfnmqn mặucfzt lạrwuvi cóvujl mộxblyt cázdwri bớimhct màpirdu xanh pházdwr hủmilwy toàpirdn bộxbly cảanqem nhậrsgfn khuôfnmqn mặucfzt củmilwa nàpirdng, cázdwri bớimhct nàpirdy rấrsgft giốwyyhng mộxblyt con bọucfz cạrwuvp đlpdvxblyc ởbkso phíucfza dưpoyrimhci còwhatn kélboko dàpirdi ra nhưpoyr phầgnuyn đlpdvfnmqi củmilwa bọucfz cạrwuvp khiếocgan cho ngưpoyrwscgi ta giậrsgft mìdwcgnh, cộxblyng thêsovum biểgrqsu lộxblyjmsjng sơazekn hàpirdn khíucfz, bấrsgft luậrsgfn làpird ai nhìdwcgn thấrsgfy mộxblyt lầgnuyn cũwuxnng khôfnmqng muốwyyhn nhìdwcgn lầgnuyn nữzslva.

Hoàpirdng Nguyệazekt Anh liềxzfvn nóvujli:

- Ngưpoyrơazeki viếocgat mộxblyt bứpoyrc thưpoyr cho ta.

Trưpoyrơazekng Lãnfibng cưpoyrwscgi khổrsgf:

- Ngưpoyrơazeki xem hiệazekn tạrwuvi ta viếocgat thếocgapirdo đlpdvưpoyrligoc?

Hoàpirdng Nguyệazekt Anh nhìdwcgn Trưpoyrơazekng Lãnfibng nhíucfzu màpirdy rồzslvi nóvujli:

- Khôfnmqng cầgnuyn bổrsgfn tiểgrqsu thưpoyr viếocgat làpird đlpdvưpoyrligoc chỉdqvx cầgnuyn ngưpoyrơazeki mang theo mộxblyt vậrsgfn thâswmfn tíucfzn củmilwa ngưpoyrơazeki đlpdvưpoyra cho ta.

Sau đlpdvóvujlpirdng tựhozldwcgnh viếocgat thưpoyr sau khi viếocgat xong mớimhci pházdwrt hiệazekn ra Trưpoyrơazekng Lãnfibng đlpdvãnfibfnmqn mêsovu bấrsgft tỉdqvxnh.

Hoàpirdng Nguyệazekt Anh nghĩlpdv nghĩlpdv cuốwyyhi cùzdwrng lấrsgfy từujov trong ngựhozlc ra mộxblyt viêsovun thuốwyyhc, cho Trưpoyrơazekng Lãnfibng uốwyyhng, cuốwyyhi cùzdwrng nàpirdng lấrsgfy từujov trong ngưpoyrwscgi hắimhcn ra mộxblyt khốwyyhi ngọucfzc cao hứpoyrng vôfnmqzdwrng màpird rờwscgi đlpdvi.

Trưpoyrơazekng Lãnfibng bịwhatpoyrimhcp Trưpoyrơazekng Chiêsovuu biếocgat đlpdvưpoyrligoc vôfnmqzdwrng tứpoyrc giậrsgfn liềxzfvn đlpdviểgrqsm khởbksoi quâswmfn đlpdvxblyi hi vọucfzng cóvujl thểgrqs pházdwrt hiệazekn ra giấrsgfu tíucfzch gìdwcg đlpdvóvujl.


Nhưpoyrng cho dùzdwr Trưpoyrơazekng Chiêsovuu lậrsgft tung cảanqe thàpirdnh Mạrwuvt Lăjmsjng cũwuxnng khôfnmqng tìdwcgm ra chúrsgft manh mốwyyhi nàpirdo.

pirdpoyrơazekng Dung Văjmsjn Cơazekzdwrc nàpirdng đlpdvang khóvujlc trờwscgi hôfnmq đlpdvrsgft thìdwcg đlpdvúrsgfng lúrsgfc nàpirdy Hoàpirdng Nguyệazekt Anh đlpdvãnfib tớimhci.

Hoàpirdng Nguyệazekt Anh thay đlpdvrsgfi dázdwrng vẻxzfv trởbkso thàpirdnh nữzslv tửwilb nhàpirdfnmqng tiếocgan tớimhci bázdwri phỏdqvxng Trưpoyrơazekng phủmilw.

Thịwhat vệazek liềxzfvn đlpdvem thưpoyr củmilwa Hoàpirdng Nguyệazekt Anh vàpirducfzn vậrsgft củmilwa nàpirdng vàpirdo.

jmsjn Cơazek thấrsgfy đlpdvưpoyrligoc liềxzfvn hoảanqeng hốwyyht ázdwrnh mắimhct tỏdqvxa sázdwrng hưpoyrng phấrsgfn kíucfzch đlpdvxblyng nóvujli:

- Túrsgf Nhi Hoàpirdn Nhi cázdwrc tỷshuo mau nhìdwcgn xem đlpdvâswmfy làpird ngọucfzc bộxblyi màpird tỷshuo tỷshuo tựhozl tay đlpdvưpoyra cho phu quâswmfn.

rsgf Nhi Mi Hoàpirdn liềxzfvn đlpdvi tớimhci vôfnmqzdwrng kíucfzch đlpdvxblyng:

- Tỷshuo tỷshuo mau nhìdwcgn xem trêsovun thưpoyrpirdy viếocgat gìdwcg.

jmsjn Cơazekrsgfc nàpirdy mớimhci luốwyyhng cuốwyyhng tay châswmfn màpird mởbkso thưpoyr ra liềxzfvn nóvujli vớimhci thịwhat vệazek:

- Ngưpoyrwscgi đlpdvâswmfu mau mờwscgi nàpirdng ta tớimhci đlpdvâswmfy.

rsgf Nhi liềxzfvn hỏdqvxi:- Tỷshuo tỷshuo trêsovun đlpdvóvujl viếocgat gìdwcg tỷshuo mau nóvujli đlpdvi.

jmsjn Cơazekrsgfc nàpirdy thởbkso ra mộxblyt hơazeki rồzslvi nóvujli:

- Tỷshuo muôfnmqi khôfnmqng cầgnuyn phảanqei lo lắimhcng ngưpoyrwscgi nàpirdy chỉdqvx muốwyyhn lấrsgfy lạrwuvi quạrwuvt lôfnmqng ngỗwilbng khôfnmqng hạrwuv đlpdvxblyc thủmilw vớimhci Túrsgf nhi, muộxblyi đlpdvi nóvujli vớimhci Dung tỷshuo tỷshuo mộxblyt tiếocgang đlpdvgrqs cho tỷshuorsgfy tìdwcgm ra câswmfy quạrwuvt chúrsgfng ta trảanqe lạrwuv cho nàpirdng cũwuxnng đlpdvưpoyrligoc.


rsgf nhi vộxblyi vàpirdng đlpdvi tìdwcgm Dưpoyrơazekng Dung.

Khôfnmqng bao lâswmfu sau Túrsgf nhi lấrsgfy câswmfy quạrwuvt ra tuy nhiêsovun Dưpoyrơazekng Dung đlpdvãnfib đlpdvyanrpirdn Tuyếocgat Hàpirdn Sưpoyrơazekng đlpdvi ra.

jmsjn Cơazekzdwr gấrsgfp thếocgapirdo cũwuxnng quan tâswmfm tớimhci Dưpoyrơazekng Dung nàpirdng liềxzfvn tiếocgan lêsovun phíucfza trưpoyrimhcc màpirdvujli:

- Dung tỷshuo tạrwuvi sao tỷshuowuxnng tớimhci.

poyrơazekng Dung khôfnmqng trảanqe lờwscgi màpird hỏdqvxi:

- Ngưpoyrwscgi đlpdvưpoyra tin đlpdvâswmfu.

jmsjn Cơazekvujli:

- Đswchãnfib mờwscgi nàpirdng vàpirdo.

poyrơazekng Dung lắimhcc đlpdvgnuyu:

- Ta đlpdvzdwrn nàpirdng sẽnkof khôfnmqng vàpirdo Văjmsjn Cơazek muộxblyi tựhozldwcgnh giao quạrwuvt cho nàpirdng lạrwuvi pházdwri ngưpoyrwscgi bázdwro cho Trưpoyrơazekng Chiêsovuu pházdwri mấrsgfy thịwhat vệazekazek linh trôfnmqng chừujovng hiệazekn tạrwuvi bắimhct nàpirdng khôfnmqng đlpdvưpoyrligoc sẽnkof nguy hiểgrqsm tớimhci phu quâswmfn.

jmsjn Cơazek liêsovun tụoyosc gậrsgft đlpdvgnuyu:

- Ừhvyf muộxblyi biếocgat, tỷshuo tỷshuobksoazeki nàpirdy nghỉdqvx ngơazeki làpird đlpdvưpoyrligoc.

poyrơazekng Dung thởbksopirdi liềxzfvn đlpdvi xuốwyyhng nghỉdqvx ngơazeki.


pirdjmsjn Cơazek tiếocgap nhậrsgfn câswmfy quạrwuvt liềxzfvn vộxblyi vàpirdng đlpdvi ra ngoàpirdi.

pirdo biếocgat ngoàpirdi sởbkso liệazeku củmilwa Dưpoyrơazekng Dung Văjmsjn Cơazek vừujova đlpdvi tớimhci tiềxzfvn việazekn liềxzfvn gặucfzp phảanqei thịwhat vệazek dẫwvcdn Hoàpirdng Nguyệazekt Anh tớimhci.

Van Cơazek thấrsgfy thịwhat vệazek dẫwvcd mộxblyt thiếocgau nữzslv bềxzfv ngoàpirdi giốwyyhng nhưpoyr thiếocgau nữzslvfnmqng thôfnmqn khôfnmqng kházdwrc vớimhci thịwhat vệazek miêsovuu tảanqe bao nhiêsovuu thìdwcg biếocgat làpird ngưpoyrwscgi nàpirdy.

Hoàpirdng Nguyệazekt Anh dòwhatlbokt Viêsovun Thiệazeku từujov trêsovun xuốwyyhng dưpoyrimhci thấrsgfy nàpirdng tao nhãnfib thanh túrsgf dung mạrwuvo túrsgflpdv khíucfz chấrsgft cao quýodzy thìdwcgpirdnh lễgnuy:

- Vịwhatpirdy chíucfznh làpird Trưpoyrơazekng phu nhâswmfn?

jmsjn Cơazek liềxzfvn gậrsgft đlpdvgnuyu sau đlpdvóvujl đlpdvưpoyra quạrwuvt cho Hoàpirdng Nguyệazekt Anh;

- Côfnmqpoyrơazekng ta lấrsgfy quạrwuvt đlpdvưpoyra cho côfnmqpoyrơazekng khôfnmqng biếocgat cóvujl thểgrqs đlpdvi cùzdwrng côfnmqpoyrơazekng khôfnmqng cũwuxnng cóvujl thểgrqs chiếocgau cốwyyh cho phu quâswmfn nhàpird ta.

jmsjn Cơazek vui mừujovng quázdwr đlpdvwilbi.

Hoàpirdng Nguyệazekt Anh thảanqen nhiêsovun nóvujli:

- Đswchưpoyrligoc rồzslvi côfnmqpoyrơazekng cóvujl thểgrqs theo ta tuy nhiêsovun nhữzslvng ngưpoyrwscgi kházdwrc khôfnmqng thểgrqs mang theo nếocgau bổrsgfn tiểgrqsu thưpoyr pházdwrt hiệazekn cóvujl ngưpoyrwscgi theo dõqphwi thìdwcg chuyệazekn tốwyyht biếocgan thàpirdnh chuyệazekn xấrsgfu.

Trưpoyrơazekng Lãnfibng trởbkso lạrwuvi Mạrwuvt Lăjmsjng đlpdvãnfib nửwilba tházdwrng rồzslvi.

Sau khi trảanqei qua nửwilba tházdwrng đlpdviềxzfvu dưpoyryanrng hắimhcn đlpdvãnfib khôfnmqi phụoyosc toàpirdn bộxbly đlpdviềxzfvu đlpdvázdwrng tiếocgac làpird Hoàpirdng Nguyệazekt Anh đlpdvãnfib lấrsgfy đlpdvưpoyrligoc quạrwuvt lôfnmqng ngỗwilbng trởbkso vềxzfvpoyrfnmqn tuy nhiêsovun khôfnmqng biếocgat sau nàpirdy còwhatn cóvujlazek hộxblyi đlpdvưpoyrligoc gặucfzp nàpirdng hay khôfnmqng.

Đswchúrsgfng lúrsgfc Trưpoyrơazekng Lãnfibng phiềxzfvn muộxblyn mấrsgfy ngàpirdy thìdwcg Chu Du mang tớimhci tin tứpoyrc tốwyyht, hắimhcn đlpdvãnfib thuyếocgat phụoyosc đlpdvưpoyrligoc Tôfnmqn Sázdwrch quy hàpirdng.


Trưpoyrơazekng Lãnfibng đlpdvíucfzch thâswmfn tiếocgan vàpirdo gian phòwhatng, Chu Du đlpdvi trưpoyrimhcc Trưpoyrơazekng Lãnfibng tiếocgan tớimhci nóvujli vớimhci Tôfnmqn Sázdwrch:

- Huynh trưpoyrbksong chúrsgfa côfnmqng đlpdvếocgan thăjmsjm huynh.

fnmqn Sázdwrch mờwscg mịwhatt ngẩnrmong đlpdvgnuyu xưpoyrng hôfnmqpirdy thậrsgft ôfnmqn tồzslvn Tôfnmqn Sázdwrch nhìdwcgn Chu Du khuôfnmqn mặucfzt kinh hỉdqvxvujle lêsovun tuy nhiêsovun sau khi nhìdwcgn thấrsgfy Trưpoyrơazekng Lãnfibng đlpdvikrcng sau Chu Du thìdwcg tuyệazekt vọucfzng vôfnmqzdwrng, Trưpoyrơazekng Lãnfibng đlpdvpoyrng ởbkso đlpdvóvujl cao lớimhcn uy mãnfibnh nhưpoyr mộxblyt ngọucfzn núrsgfi cao lớimhcn vĩlpdvnh viễgnuyn khôfnmqng thểgrqspoyrligot qua.

fnmqn Sázdwrch ngơazek ngázdwrc nhìdwcgn Trưpoyrơazekng Lãnfibng.

Đswchâswmfy làpird thờwscgi anh hùzdwrng đlpdvrsgft cỏdqvx thắimhcng làpirdm vua thua làpirdm giặucfzc.

Trưpoyrơazekng Lãnfibng cưpoyrwscgi nóvujli:

- Đswchêsovum qua nghe nóvujli Tôfnmqn bázdwr phùzdwr nguyệazekn vìdwcg bổrsgfn tưpoyrimhcng quâswmfn hiệazeku lựhozlc, bổrsgfn tưpoyrimhcng quâswmfn hưpoyrng phấrsgfn mộxblyt đlpdvêsovum chưpoyra ngủmilw, sázdwrng hôfnmqm nay liềxzfvn tắimhcm rửwilba thay quầgnuyn ázdwro, mang theo trọucfzng thầgnuyn Giang Đswchôfnmqng đlpdvếocgan đlpdvâswmfy tiếocgap Tôfnmqn Bázdwr Phùzdwr rờwscgi núrsgfi, hôfnmqm nay cóvujlzdwr Phùzdwrpoyrơazekng trợligo giốwyyhng nhưpoyrpird hổrsgf chắimhcp cázdwrnh thựhozlc lựhozlc cao hơazekn mộxblyt tầgnuyng, bìdwcgnh đlpdvwhatnh thiêsovun hạrwuv nằikrcm ởbkso trong tầgnuym tay.

fnmqn Sázdwrch ngoàpirdi mặucfzt chấrsgft pházdwrc nửwilba ngàpirdy sau mớimhci lẩnrmom bẩnrmom nóvujli:

- Đswcha tạrwuvpoyrimhcng quâswmfn yêsovuu quýodzy.

Trưpoyrơazekng Lãnfibng biếocgat trong lòwhatng hắimhcn vẫwvcdn cóvujl phầgnuyn khóvujl tiếocgap nhâswmfn liềxzfvn nóvujli:

- Bázdwr Phùzdwr mặucfzc dùzdwr ngưpoyrơazeki ởbksopoyrimhci trưpoyrimhcng củmilwa ta nhưpoyrng ta đlpdvwyyhi xửwilb nhưpoyr huynh đlpdvazek ngưpoyrơazeki hỏdqvxi Tửwilb Long thủmilw hạrwuv củmilwa Trưpoyrơazekng Lãnfibng cóvujl khi nàpirdo ta bạrwuvc đlpdvãnfibi khôfnmqng, cho nêsovun ngưpoyrơazeki cóvujl thểgrqssovun tâswmfm Lãnfibng hi vọucfzng cóvujl thểgrqs thiêsovun kiếocgap tházdwri bìdwcgnh đlpdvếocgan lúrsgfc đlpdvóvujl ai làpirdm hoàpirdng đlpdvếocga ta tuyệazekt khôfnmqng quan taamk.

fnmqn Sázdwrch cũwuxnng khôfnmqng tỏdqvx tházdwri đlpdvxblydwcg, hắimhcn chỉdqvx chốwyyhi từujov, nhưpoyrng Trưpoyrơazekng Chiêsovuu bọucfzn họucfz liềxzfvn khuyêsovun bảanqeo.

Trưpoyrơazekng Lãnfibng lắimhcc đlpdvgnuyu ngăjmsjn bọucfzn họucfz lạrwuvi rồzslvi châswmfn thàpirdnh nóvujli vớimhci Tôfnmqn Sázdwrch:

fnmqn Sázdwrch ta hi vọucfzng ngưpoyrơazeki thậrsgft tìdwcgnh hiệazeku lựhozlc cho ta cho dùzdwr khôfnmqng vìdwcg ta cũwuxnng vìdwcgpirdn dâswmfn thiêsovun hạrwuv, chúrsgfng dâswmfn nhiềxzfvu năjmsjm binh hỏdqvxa khôfnmqng cóvujl nhàpird đlpdvgrqs vềxzfv bọucfzn họucfzpirdm sao cóvujl thểgrqs sốwyyhng đlpdvưpoyrligoc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.