Phong Lưu Tam Quốc

Chương 346 : Bị bắt cóc (hạ)

    trước sau   
Trưokxsơjeitng Lãnmqmng tràpthhn điojjbsxpy ngưokxsng trọzefqng nócrssi:

- Nếokxsu thậjmnot nhưokxs vậjmnoy Lưokxsu Bịiuji muốfmonn lấiemuy Ba thụjxaoc thìrldihnxkadthng khócrss khămmdon rồqjwti, kếokxs hoạfwsmch phòtmreng tuyếokxsn Trưokxsiojjng Giang củtomua chúpnpxng ta càpthhng lúpnpxc càpthhng khócrss điojji.

Chu Du cưokxsiojji nócrssi:

- Nócrssi làpthhcrssi nhưokxs vậjmnoy vớruqdi hùadthng tâlnpvm củtomua Lưokxsu Bịiuji thìrldi khôhnxkng cócrss khảnxnkmmdong ngồqjwti chờiojj chếokxst.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng nghĩudcw nghĩudcw rồqjwti vòtmreng vo nócrssi:

- Nếokxsu làpthh nhưokxs vậjmnoy Lưokxsu Biểpunyu khôhnxkng thểpunypthho khong phòtmreng, bởpugxi vìrldi binh lựervcc chủtomu yếokxsu củtomua hắoucdn cócrss ýtimt điojjiujinh nhậjmnop xuyêoucdn nếokxsu chúpnpxng ta quy môhnxk xuấiemut kícrssch chen châlnpvn vàpthho Trung Nguyêoucdn thìrldi nhưokxs vậjmnoy trong nhàpthhokxs khôhnxkng, ngưokxsrlndc lạfwsmi cócrss thểpuny điojjpuny cho Lưokxsu Biểpunyu cắoucdn mộjrilt cápthhi, nếokxsu nhưokxsokxsu Biểpunyu dốfmonc toàpthhn lựervcc tiếokxsn tớruqdi Giang Đhikhôhnxkng tìrldinh huốfmonng càpthhng bấiemut lợrlndi vớruqdi chúpnpxng ta.


Chu Du gậjmnot điojjbsxpu:

- Khôhnxkng tệpugx điojjúpnpxng làpthh nhưokxs thếokxs, chẳxflcng qua nếokxsu Lưokxsu Bịiuji khôhnxkng thểpunycrssokxspthhch muốfmonn nắoucdm lấiemuy Kinh Châlnpvu khôhnxkng phảnxnki vôhnxkadthng khócrss khămmdon sao?

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng khôhnxkng chúpnpxt nghĩudcw ngợrlndi màpthhcrssi:

- Cho dùadthokxsu Bịiujicrss thểpuny nắoucdm lấiemuy Xuyêoucdn Trung chúpnpxng ta muốfmonn nắoucdm lấiemuy Kinh Châlnpvu cũfdvkng khôhnxkng phảnxnki trôhnxkng cậjmnoy hắoucdn giúpnpxp điojjruqd.

Chu Du khôhnxkng rõekpk:

- Tạfwsmi sao nhưokxs vậjmnoy?

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng khôhnxkng biểpunyu lộjril?

okxsu Bịiuji nhâlnpvn nghĩudcwa tứilge phưokxsơjeitng Lưokxsu Biểpunyu lạfwsmi làpthhtmreng họzefq củtomua hắoucdn hắoucdn cócrss thểpunypthhm chuyệpugxn vôhnxkrldinh nhưokxs vậjmnoy sao?

Chu Du bịiuji ngưokxsng điojjzefqng khôhnxkng biếokxst phảnxnki nócrssi sao cho tốfmont.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng nócrssi:

- Đhikhưokxsrlndc rồqjwti, ta hiểpunyu ýtimt củtomua ngưokxsơjeiti điojjpuny ta phâlnpvn phócrss cho Trưokxsơjeitng Liêoucdu ápthhn binh bấiemut điojjjrilng.

Chu Du trầbsxpm tưokxs nửgdaua ngàpthhy bỗzefqng nhiêoucdn cócrss quyếokxst điojjiujinh gìrldi điojjócrss liềmzoen quỳjril xuốfmonng:

- Chúpnpxa côhnxkng thuộjrilc hạfwsmcrss thỉowkynh cầbsxpu khápthhc:


Trưokxsơjeitng Lãnmqmng ôhnxkn nhu nócrssi:

- Ngưokxsơjeiti nócrssi điojji.

Chu Du hơjeiti kícrssch điojjjrilng nócrssi:

- Thuộjrilc hạfwsm mộjrilt mựervcc mộjrilng tưokxspugxng cho rằfmonng cócrss thểpuny huấiemun luyệpugxn ra mộjrilt điojjjrili binh điojjpthhn sắoucdt théjeitp nhưokxsng gầbsxpn điojjâlnpvy thấiemuy điojjfwsmo luyệpugxn binh củtomua chúpnpxa côhnxkng thìrldi thấiemuy mìrldinh thậjmnot bấiemut tàpthhi nhưokxsng thủtomuy quâlnpvn thìrldi thuộjrilc hạfwsm lạfwsmi cócrss mộjrilt cápthhch huấiemun luyệpugxn điojjjxaoc biệpugxt cócrss thểpuny khiếokxsn cho ởpugx trêoucdn nưokxsruqdc cócrss mộjrilt điojjápthhm binh hùadthng mạfwsmnh.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng vui mừmmdong vui sưokxsruqdng nócrssi:

- Côhnxkng Cẩsqfdn cócrss suy nghĩudcwpthhy điojjúpnpxng làpthh chỗzefq Trưokxsơjeitng Lãnmqmng cầbsxpu màpthh khôhnxkng điojjưokxsrlndc chỉowkypthh thấiemuy ngưokxsơjeiti vừmmdoa thàpthhnh thâlnpvn cho nêoucdn khôhnxkng muốfmonn điojjpuny hai ngưokxsiojji thưokxsơjeitng tâlnpvm tápthhch ra màpthh thôhnxki.

Chu Du cảnxnkm kícrssch màpthhcrssi:

- Chúpnpxa côhnxkng sămmdon sócrssc thuộjrilc hạfwsm nhưokxs vậjmnoy thuộjrilc hạfwsmpthhm sao cócrss thểpunyrldi chuyệpugxn nữkqwq nhi tìrldinh trưokxsiojjng màpthh bỏngck qua.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng chớruqdp mắoucdt màpthhokxsiojji nócrssi:

- Nhưokxs vậjmnoy rấiemut tốfmont, ta điojjjxaoc biệpugxt cho phéjeitp ngưokxsơjeiti cócrss thểpuny mang Tiểpunyu Kiềmzoeu điojji cùadthng miễfwsmn điojji khổxpeiokxs.

Chu Du ngẩsqfdng điojjbsxpu kinh hỉowky khôhnxkng ngừmmdong lớruqdn tiếokxsng điojjfwsmi tạfwsm.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng phấiemut tay:

- Ngưokxsơjeiti điojji thu thậjmnop điojji.


Đhikhúpnpxng lúpnpxc nàpthhy Dưokxsơjeitng Dung bỗzefqng nhiêoucdn mang tớruqdi tin tứilgec khiếokxsn cho Trưokxsơjeitng Lãnmqmng khiếokxsp sợrlnd:

- Lãnmqmo côhnxkng Quápthhch Hoàpthhn cũfdvkng mang thai rồqjwti.

okxsơjeitng Dung bấiemut điojjoucdc dĩudcwcrssi:

- Quápthhch Hoàpthhn mang thai con củtomua Lữkqwq Bốfmon.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng thấiemut thầbsxpn hỏngcki:

- Tạfwsmi sao lạfwsmi nhưokxs vậjmnoy?

okxsơjeitng Dung thởpugxpthhi:

- Ngàpthhy điojjócrss thiếokxsp nghiêoucdm túpnpxc hỏngcki nàpthhng nếokxsu khôhnxkng thícrssch Lữkqwq Bốfmon thìrldicrss thểpuny bỏngckpthhi tửgdaupthhy nhưokxsng nàpthhng sốfmonng chếokxst khôhnxkng chịiujiu.

Nửgdaua nàpthhy sau Trưokxsơjeitng Lãnmqmng thởpugx ra mộjrilt hơjeiti:

- Khócrss trápthhch Lữkqwq Bốfmon mấiemuy ngàpthhy nay càpthhng an phậjmnon khôhnxkng lưokxsu tớruqdi tìrldim ta cho hắoucdn ra tiềmzoen tuyếokxsn điojjápthhnh Viêoucdn Thiệpugxu hay Tàpthho Thápthho.

- Đhikhâlnpvy làpthhrldi sao?

pnpx Nhi mởpugx to mắoucdt vôhnxkadthng khócrss hiểpunyu.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng nócrssi:

- Lữkqwq Bốfmon ngoạfwsmi trừmmdo mộjrilt ápthhi nữkqwq củtomua Nghiêoucdm thịiuji chícrssnh thấiemut thìrldi trong phòtmreng cócrss nhiềmzoeu thịiuji thiếokxsp cũfdvkng khôhnxkng thểpuny mang thai, nếokxsu nhưokxs khôhnxkng phảnxnki cócrss mộjrilt nam điojjinh nốfmoni hưokxsơjeitng khócrssi Lữkqwq gia thìrldi Lữkqwq Bốfmon tạfwsmi sao lạfwsmi vui vẻruqd nhưokxs vậjmnoy?

adthng qua bữkqwqa tốfmoni Trưokxsơjeitng Lãnmqmng côhnxk điojjơjeitn mộjrilt mìrldinh ởpugx trong phòtmreng.

Buồqjwtn bựervcc mộjrilt hồqjwti hắoucdn điojji thămmdom Thápthhi Ung, hai ngưokxsiojji nócrssi chuyệpugxn vớruqdi nhau mộjrilt hồqjwti thìrldi cảnxnkm thấiemuy choápthhng vápthhng tay châlnpvn lúpnpxc hắoucdn tỉowkynh lạfwsmi thìrldi thấiemuy mìrldinh điojjãnmqm bịiuji trócrssi gôhnxkpthhpugxoucdn cạfwsmnh mìrldinh thìrldi chồqjwtng chấiemut cỏngck dạfwsmi.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng lắoucdc điojjbsxpu xem ra mìrldinh điojjãnmqm bịiuji trúpnpxng bẫnvsly củtomua thịiuji nữkqwqpugx trong phòtmreng.

- Ngưokxsơjeiti điojjmmdong cócrss phícrss sứilgec điojjâlnpvy chícrssnh làpthh Thiêoucdn Sơjeitn tơjeit tằfmonm cang giãnmqmy dụjxaoa nócrsspthhng thícrsst sâlnpvu kếokxst quảnxnk ngưokxsiojji bịiuji tra tấiemun vẫnvsln làpthh ngưokxsơjeiti.

Đhikhúpnpxng lúpnpxc nàpthhy mộjrilt thanh âlnpvm uyểpunyn chuyểpunyn vang vàpthho.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng nghe tiếokxsng ngẩsqfdng điojjbsxpu thìrldi phápthht hiệpugxn điojjócrsspthh thịiuji nữkqwqlnpvy nêoucdn chuyệpugxn, hắoucdn hỏngcki:

- Ngưokxsơjeiti hạfwsmokxsrlndc chúpnpxng ta làpthhcrss ýtimtrldi?

Thịiuji nữkqwq kia khôhnxkng hềmzoe sợrlndnmqmi lạfwsmnh lùadthng nócrssi:

- Quạfwsmt lôhnxkng ngỗzefqng ởpugx điojjâlnpvu?

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng vôhnxkadthng kinh ngạfwsmc:

- Ngưokxsơjeiti làpthh Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh?

Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh khôhnxkng biểpunyu tìrldinh màpthhcrssi:


- Đhikhúpnpxng làpthh tiểpunyu nữkqwq, tiểpunyu nữkqwqtmren nghĩudcw rằfmonng Trưokxsơjeitng tưokxsruqdng quâlnpvn quêoucdn tiểpunyu nữkqwq.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng khôhnxkng loạfwsmn nócrssi:

- Hôhnxkm nay ởpugx trêoucdn tay côhnxkokxsơjeitng ta cũfdvkng khôhnxkng cócrss lờiojji gìrldi điojjpunycrssi tuy nhiêoucdn ta cócrss mộjrilt nghi vấiemun hi vọzefqng côhnxkokxsơjeitng cócrss thểpuny giảnxnki khai. Muốfmonn trảnxnk lạfwsmi trấiemun sơjeitn chi bảnxnko cho côhnxkokxsơjeitng cũfdvkng điojjưokxsrlndc nhưokxsng côhnxkokxsơjeitng phảnxnki điojjápthhp ứilgeng mộjrilt điojjiềmzoeu kiệpugxn củtomua ta.

Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh lạfwsmnh lùadthng hỏngcki:

- Đhikhiềmzoeu kiệpugxn gìrldi?

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng cưokxsiojji ha hảnxnk:

- Kỳjril thậjmnot rấiemut điojjơjeitn giảnxnkn điojjpuny cho ta nhìrldin thấiemuy diệpugxn mụjxaoc thậjmnot củtomua côhnxkokxsơjeitng.

Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh lắoucdc điojjbsxpu:

- Ngưokxsơjeiti điojjmmdong mơjeitokxspugxng.

crssi xong nàpthhng cầbsxpm lấiemuy mộjrilt viêoucdn dưokxsrlndc hoàpthhn éjeitp Trưokxsơjeitng Lãnmqmng uốfmonng Trưokxsơjeitng Lãnmqmng cho dùadth giãnmqmy dụjxaoa thếokxspthho cũfdvkng khôhnxkng thoápthht ra điojjưokxsrlndc.

- Đhikhâlnpvy làpthh Đhikhoạfwsmn Trưokxsiojjng hoàpthhn nếokxsu nhưokxs ngưokxsơjeiti khôhnxkng cócrss giảnxnki dưokxsrlndc bụjxaong sẽqjwt điojjau điojjruqdn nhưokxs dao cắoucdt ba ngàpthhy ba điojjêoucdm.

crssi xong nàpthhng khẽqjwtokxsiojji nhưokxs tiếokxsng chuôhnxkng vang.

Mộjrilt canh giờiojj hai canh giờiojj...

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng điojjau điojjếokxsn chếokxst điojji sốfmonng lạfwsmi hôhnxkn mêoucd bấiemut tỉowkynh cứilge nhưokxs vậjmnoy nhiềmzoeu lầbsxpn.

pnpxc nàpthhy Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh liềmzoen trởpugx lạfwsmi nàpthhng dịiujiu dàpthhng nócrssi:

- Tưokxsruqdng quâlnpvn chỉowky cầbsxpn viếokxst thủtomu dụjxao điojjpuny cho thuộjrilc hạfwsm trảnxnk lạfwsmi quạfwsmt lôhnxkng ngỗzefqng thìrldi tiểpunyu nữkqwqfdvkng khôhnxkng làpthhm khócrss nữkqwqa.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng dùadthng chúpnpxt khícrss lựervcc điojjilget quãnmqmng màpthhcrssi:

- Chỉowky cầbsxpn cho ta thấiemuy diệpugxn mụjxaoc thậjmnot củtomua côhnxkokxsơjeitng.

Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh trợrlndn trắoucdng vừmmdoa bựervcc vừmmdoa buồqjwtn cưokxsiojji nócrssi:

- Chẳxflcng lẽqjwt châlnpvn diệpugxn mụjxaoc thậjmnot củtomua bổxpein tiểpunyu thưokxs quan trọzefqng nhưokxs vậjmnoy sao ngưokxsơjeiti chếokxst điojji sốfmonng lạfwsmi màpthh vẫnvsln khôhnxkng quêoucd.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng vôhnxkadthng suy yếokxsu nhưokxsng vẫnvsln cốfmonjeitn màpthhokxsiojji:

- Khôhnxkng sai ta chỉowky cầbsxpn hoàpthhn thàpthhnh tâlnpvm nguyệpugxt nàpthhy thìrldi vứilget bỏngckcrssnh mạfwsmng cũfdvkng điojjápthhng.

Trong nhápthhy mắoucdt Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh kícrssch điojjjrilng hơjeiti khàpthhn giọzefqng màpthh hỏngcki:

- Tưokxsruqdng quâlnpvn thậjmnot sựervc muốfmonn nhìrldin tưokxsruqdng mạfwsmo thậjmnot củtomua tiểpunyu nữkqwq sao?

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng điojjfwsmi chấiemun tinh thầbsxpn:

- Khôhnxkng sai.

Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh hícrsst sâlnpvu mộjrilt hơjeiti:

- Vậjmnoy tưokxsruqdng quâlnpvn nócrssi sẽqjwt khôhnxkng quêoucdn chứilge, sẽqjwt trảnxnk lạfwsmi điojjqjwt vậjmnot cho ta?

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng gậjmnot điojjbsxpu:

- Nhấiemut điojjiujinh.

Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh cuốfmoni cùadthng cũfdvkng cốfmon gắoucdng nócrssi:

- Ngưokxsơjeiti thậjmnot sựervc muốfmonn xem sao, phảnxnki biếokxst rằfmonng kỳjril vọzefqng càpthhng cao thìrldi thấiemut vọzefqng càpthhng lớruqdn điojjếokxsn lúpnpxc điojjócrss dung mạfwsmo củtomua tiểpunyu nữkqwq chỉowky sợrlndadth ngưokxsơjeiti vàpthhi ngàpthhy khôhnxkng ămmdon ngủtomu điojjưokxsrlndc.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng cốfmonjeitn thanh âlnpvm run rẩsqfdy nócrssi:

- Khôhnxkng nhìrldin thấiemuy diệpugxn mụjxaoc ta chếokxst cũfdvkng khôhnxkng cam.

Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh nhìrldin Trưokxsơjeitng Lãnmqmng màpthhcrssi:

- Khápthh lắoucdm nam tửgdau cứilgeng cỏngcki.

Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh thảnxnkn nhiêoucdn nócrssi:

- Ngưokxsơjeiti điojjãnmqm chấiemup nhắoucdt nhưokxs vậjmnoy thìrldi bỏngckn tiểpunyu thưokxs giảnxnki quyếokxst xong cho ngưokxsơjeiti tâlnpvm nguyệpugxn nàpthhy.

Sau điojjócrsspthhng từmmdo từmmdocrssa bỏngck dịiujich dung khuôhnxkn mặjxaot củtomua nàpthhng khiếokxsn ngưokxsiojji ta kinh ngạfwsmc lạfwsmi vôhnxkadthng tiếokxsc nuốfmoni, ngũfdvk quan sápthhng sủtomua tuyệpugxt điojjfmoni làpthh mộjrilt điojjfwsmi mỹudcw nữkqwq.

Tuy nhiêoucdn ởpugx trêoucdn khuôhnxkn mặjxaot lạfwsmi cócrss mộjrilt cápthhi bớruqdt màpthhu xanh phápthh hủtomuy toàpthhn bộjril cảnxnkm nhậjmnon khuôhnxkn mặjxaot củtomua nàpthhng, cápthhi bớruqdt nàpthhy rấiemut giốfmonng mộjrilt con bọzefq cạfwsmp điojjjrilc ởpugx phícrssa dưokxsruqdi còtmren kéjeito dàpthhi ra nhưokxs phầbsxpn điojjhnxki củtomua bọzefq cạfwsmp khiếokxsn cho ngưokxsiojji ta giậjmnot mìrldinh, cộjrilng thêoucdm biểpunyu lộjrilmmdong sơjeitn hàpthhn khícrss, bấiemut luậjmnon làpthh ai nhìrldin thấiemuy mộjrilt lầbsxpn cũfdvkng khôhnxkng muốfmonn nhìrldin lầbsxpn nữkqwqa.

Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh liềmzoen nócrssi:

- Ngưokxsơjeiti viếokxst mộjrilt bứilgec thưokxs cho ta.

Trưokxsơjeitng Lãnmqmng cưokxsiojji khổxpei:

- Ngưokxsơjeiti xem hiệpugxn tạfwsmi ta viếokxst thếokxspthho điojjưokxsrlndc?

Hoàpthhng Nguyệpugxt Anh nhìrldin Trưokxsơjeitng Lãnmqmng nhícrssu màpthhy rồqjwti nócrssi:

- Khôhnxkng cầbsxpn bổxpein tiểpunyu thưokxs viếokxst làpthh điojjưokxsrlndc chỉowky cầbsxpn ngưokxsơjeiti mang theo mộjrilt vậjmnon thâlnpvn tícrssn củtomua ngưokxsơjeiti điojjưokxsa cho ta.

Sau điojjócrsspthhng tựervcrldinh viếokxst thưokxs sau khi viếokxst xong mớruqdi phápthht hiệpugxn ra Trưokxsơjeitng Lãnmqmng điojjãnmqmhnxkn mêoucd bấiemut tỉowkynh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.