Phong Lưu Tam Quốc

Chương 345 : Bị bắt cóc (thượng)

    trước sau   
Mạuxcut Lăctonng.

Chu Du vàlwkh Tiểaydku Kiềuekqu vừyviga mớfxjui thàlwkhnh thâgnmbn hai ngưsklnyvigi nhưsklnsrwvo ơziskn Trưsklnơziskng Lãzpmcng cũpgvang dứihhpt khoávdmqt mờyvigi hắxtzin vàlwkh tiểaydku Kiềuekqu tớfxjui.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng mặvbqtt màlwkhy hớfxjun hởskln, mộxenct bêqtipn chỉvbqtlwkho bụtnpung củxtzia Dưsklnơziskng Dung mộxenct bêqtipn chỉvbqtlwkho Chu Du:

- Chu Du chừyvigng nàlwkho thìmiht thêqtip tửttpd củxtzia ngưsklnơziski cũpgvang mang thai bảxdylo bảxdylo đvdmqếctonn lújsuec đvdmqólfdxpgvang cólfdx hi vọsbalng.

Chu Du tuy thôvbqtng minh nhưsklnng khôvbqtng rõjmzn ýbdzr tứihhp liềuekqn hỏdzgsi Trưsklnơziskng Lãzpmcng:

- Chújsuea côvbqtng thuộxencc hạuxcu khôvbqtng hiểaydku ýbdzr củxtzia ngưsklnyvigi lắxtzim.


Trưsklnơziskng Lãzpmcng cưsklnyvigi to:

- Dung nhi từyvigng nólfdxi vớfxjui ta ta cũpgvang vôvbqtsrwvng távdmqn thàlwkhnh nếctonu tiểaydku Kiềuekqu mang thai bấpgvat luậlkron làlwkh nam hay nữxskgpgvang phảxdyli cho hai đvdmqihhpa nhỏdzgs đvdmqi cùsrwvng mộxenct chỗbdzr nếctonu làlwkh nam thìmiht kếctont làlwkhm huynh đvdmqkryw nếctonu làlwkh nữxskg thìmiht kếctont làlwkhm tỷavvg muộxenci nếctonu mộxenct nam mộxenct nữxskg thìmihtbdzrsklnsklnng nhấpgvat chújsueng ta kếctonu làlwkhm thâgnmbn gia đvdmqâgnmby khôvbqtng phảxdyli làlwkh chuyệkrywn tốjxzvt sao?

Chu Du nghe xong cảxdylm đvdmqxencng hếctont sứihhpc vộxenci vàlwkhng cùsrwvng

vớfxjui Tiểaydku Kiềuekqu quỳzvny xuốjxzvng tạuxcu ơziskn.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng bấpgvat mãzpmcn nólfdxi:

- Cávdmqc ngưsklnơziski làlwkhm vìmiht vậlkroy...

Chu Du vàlwkh Tiểaydku Kiềuekqu mớfxjui từyvig từyvig đvdmqihhpng lêqtipn ngồezjji xuốjxzvng.

Đmfgkújsueng lújsuec nàlwkhy Chu Du liềuekqn nólfdxi:

- Chújsuea côvbqtng thuộxencc hạuxculfdx việkrywc muốjxzvn nhờyvig nhưsklnng khôvbqtng biếctont phảxdyli nólfdxi thếctonlwkho.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng yềuekqn nólfdxi:

- Ngưsklnơziski nólfdxi đvdmqi.

Chu Du liềuekqn nólfdxi:

- Ngàlwkhy đvdmqólfdx thuộxencc hạuxcuskln Uyểaydkn thàlwkhnh mặvbqtc mộxenct thâgnmbn ávdmqo vảxdyli, thiếctonu niêqtipn ngôvbqtng cuồezjjng mặvbqtc dùsrwv muốjxzvn thàlwkhnh tựlkrou côvbqtng danh nhưsklnng vẫnhgrn khôvbqtng làlwkhm đvdmqưsklntxrnc việkrywc gìmiht vừyviga đvdmqújsueng Tôvbqtn Sávdmqch xuấpgvat hiệkrywn Chu Du mớfxjui cólfdxzisk hộxenci thểaydk hiệkrywn đvdmqưsklntxrnc chújsuea côvbqtng âgnmbn đvdmqãzpmci màlwkh huynh đvdmqkryw kếctont nghĩgswga củxtzia thuộxencc hạuxcu đvdmqang chịyvigu khổxhpi sởskln mỗbdzri lầtnpun nghĩgswg tớfxjui Chu du lòzlhgng nhưskln nhỏdzgsvdmqu vôvbqtsrwvng khổxhpi sởskln.


Trưsklnơziskng Lãzpmcng nghe Chu Du nólfdxi thìmihtgnmbm vàlwkho trầtnpum tưsklnvbqtn Sávdmqch thậlkrot sựlkro ngoan cốjxzvvbqtsrwvng, mìmihtnh cólfdxzlhgng yêqtipu tàlwkhi màlwkh hắxtzin khôvbqtng chịyvigu đvdmqàlwkhnh nhốjxzvt vàlwkho trong đvdmquxcui lao chuyệkrywn nàlwkhy xửttpdbdzr thếctonlwkho thìmiht thậlkrot đvdmqau đvdmqtnpuu.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng khólfdx xửttpdlfdxi:

- Chu Du ngưsklnơziski muốjxzvn ta khôvbqtng giếctont Tôvbqtn Sávdmqch thìmiht đvdmqưsklntxrnc nhưsklnng thảxdyl hắxtzin thìmiht ta đvdmqãzpmc từyvigng thảxdyl mộxenct lầtnpun rồezjji lầtnpun nàlwkhy thảxdyl nữxskga ta biếctont làlwkhm sao ăctonn nólfdxi vớfxjui nhữxskgng huynh đvdmqkryw đvdmqãzpmc chếctont đvdmqâgnmby/

Chu Du liêqtipn tụtnpuc gậlkrot đvdmqtnpuu:

- Thuộxencc hạuxcu minh bạuxcuch chỉvbqt cầtnpun chújsuea côvbqtng cho thủxtzi hạuxculwkho trong lao vấpgvan an hi vọsbalng cólfdx thểaydk đvdmqxdyl đvdmqxencng đvdmqaydk cho hắxtzin hiệkrywu lựlkroc vìmiht chújsuea côvbqtng.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng đvdmquxcui hỉvbqt:

- Nhưskln thếctonlwkh rấpgvat tốjxzvt ta phêqtip thủxtzi dụtnpu cho ngưsklnơziski ngưsklnơziski đvdmqi vấpgvan an làlwkh đvdmqưsklntxrnc đvdmqújsueng rồezjji thuậlkron tiệkrywn thăctonm Lỗbdzrjsuec ngưsklnyvigi nàlwkhy cólfdx bảxdyln lĩgswgnh ta rấpgvat thítxrnch hắxtzin.

Chu du liêqtipn tụtnpuc quỳzvny xuốjxzvng tạuxcu ơziskn.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng nâgnmbng hắxtzin dậlkroy:

- Ngưsklnơziski vìmiht Giang Đmfgkôvbqtng màlwkh suy nghĩgswg vềuekq sau nêqtipn bớfxjut hàlwkhnh đvdmquxcui lễylww nhưskln vậlkroy.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng lújsuec nàlwkhy nhớfxju tớfxjui mộxenct chuyệkrywn khôvbqtng khỏdzgsi thởsklnlwkhi.

Chu Du nghi vấpgvan:

- Chújsuea côvbqtng vìmiht chuyệkrywn gìmihtlwkh thởsklnlwkhi?


Trưsklnơziskng Lãzpmcng cưsklnyvigi khổxhpilfdxi;

- Hôvbqtm qua ta vừyviga nhậlkron đvdmqưsklntxrnc tin tứihhpc, Triệkrywu Vâgnmbn vừyviga trảxdylm Chu Dịyvig, vìmiht nguyêqtipn nhâgnmbn hắxtzin vìmihtvdmqo thùsrwv riêqtipng tưskln thôvbqtng đvdmqyvigch quốjxzvc giếctont gầtnpun vạuxcun binh mãzpmc củxtzia Lăctonng Thao.

Chu Du ngưsklnng trọsbalng:

- Chújsuea côvbqtng lo lắxtzing Chu gia vềuekq sau sẽgyta phiềuekqn phứihhpc khólfdx chịyvigu khôvbqtng toàlwkhn tâgnmbm hiệkrywu lựlkroc cho chújsuea côvbqtng?

Trưsklnơziskng Lãzpmcng hừyvig lạuxcunh mộxenct tiếctonng:

- Chẳkdolng lẽgyta khôvbqtng cólfdx Chu gia ta khôvbqtng thểaydk dừyvigng châgnmbn ởskln Giang Đmfgkôvbqtng đvdmqưsklntxrnc hay sao? Chu Dịyvig phạuxcum phảxdyli sai lầtnpum khôvbqtng thểaydk tha thứihhp nhưskln vậlkroy bọsbaln chújsueng nếctonu nhưskln khôvbqtng đvdmquxcui nghĩgswga diệkrywt thâgnmbn đvdmqem chuyệkrywn nàlwkhy ghi hậlkron trong lòzlhgng thìmiht hậlkrou quảxdyl bọsbaln chújsueng tựlkro biếctont.

Chu Du hítxrnt mộxenct hơziski lạuxcunh trong lòzlhgng thầtnpum hiểaydku nếctonu nhưskln Chu gia khôvbqtng quêqtipn chuyệkrywn nàlwkhy thìmiht chỉvbqt sợtxrn Chu gia cũpgvang biếctonn mấpgvat khỏdzgsi Giang Đmfgkôvbqtng.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng lạuxcui nólfdxi tiếctonp:

- Kỳzvny thậlkrot hôvbqtm nay ta mờyvigi ngưsklnơziski tớfxjui làlwkh muốjxzvn ngưsklnơziski đvdmqjxzvi vớfxjui cụtnpuc diệkrywn ởskln Quan Đmfgkxenc thấpgvay thếctonlwkho?

Chu Du cưsklnyvigi nólfdxi:

- Thuộxencc hạuxcu minh bạuxcuch ýbdzr củxtzia chújsuea côvbqtng hiệkrywn tạuxcui cũpgvang biếctont tìmihtnh thếcton tiếctonn thốjxzvi lưsklnovemng nan, Tàlwkho Liêqtipu giờyvig chiếctonn tranh Trưsklnơziskng Liêqtipu sắxtzip xuấpgvat kítxrnch tuy nhiêqtipn đvdmqjxzvi tưsklntxrnng côvbqtng kítxrnch nêqtipn làlwkhlwkho Thávdmqo hay Viêqtipn Thiệkrywu, cólfdx phảxdyli vậlkroy khong?

Trưsklnơziskng Lãzpmcng gậlkrot đvdmqtnpuu.

- Đmfgkújsueng làlwkh thếcton.


Chu Du nghĩgswg mộxenct hồezjji rồezjji ấpgvap a ấpgvap újsueng nólfdxi:

- Chújsuea côvbqtng mộxenct nôvbqtng phu nhìmihtn thấpgvay mộxenct con hổxhpilwkh mộxenct con sưskln tửttpd đvdmqávdmqnh nhau màlwkhjsuec nàlwkhy cảxdyl con hổxhpilwkh con sưskln tửttpdvbqtng phu đvdmquekqu khôvbqtng thítxrnch chújsuea côvbqtng ngưsklnyvigi nólfdxi nôvbqtng phu nêqtipn cầtnpum quốjxzvc xôvbqtng vàlwkho trợtxrn giújsuep hai con hay làlwkhsrwvng mộxenct lújsuec đvdmqávdmqnh hai con hay ởsklnqtipn cạuxcunh quan sávdmqt thìmiht tốjxzvt hơziskn?

Trưsklnơziskng Lãzpmcng khôvbqtng nghĩgswg ngợtxrni màlwkh liềuekqn nólfdxi:

- Đmfgkưsklnơziskng nhiêqtipn làlwkh xem bọsbaln chújsueng cávdmq chếctont lưsklnfxjui rávdmqch.

Chu Du cưsklnyvigi nólfdxi:

- Vậlkroy thìmiht Viêqtipn Thiệkrywu Tàlwkho Thávdmqo cólfdx khávdmqc chújsueng gìmiht chứihhp?Trưsklnơziskng Lãzpmcng nólfdxi:

- Cólfdx đvdmqưsklnơziskng nhiêqtipn làlwkhlfdx cảxdyl hai đvdmquekqu cólfdx nanh vuốjxzvt nhưsklnng lạuxcui sắxtzic bésrwvn hơziskn nhiềuekqu vôvbqt luậlkron bêqtipn nàlwkho ăctonn bêqtipn nàlwkho cũpgvang sẽgyta trởsklnqtipn cưsklnyvigng đvdmquxcui vôvbqtsrwvng.

Chu Du liềuekqn nólfdxi:

- Chújsuea côvbqtng yêqtipn tâgnmbm đvdmqi, Viêqtipn Thiệkrywu thắxtzing khôvbqtng đvdmqávdmqng đvdmqaydk lo ngưsklnyvigi nàlwkhy tuy cólfdx chítxrn lớfxjun nhưsklnng khôvbqtng nghe trung ngôvbqtn, cộxencng thêqtipm con chávdmqu củxtzia hắxtzin lụtnpuc đvdmqtnpuc vớfxjui nhau mộxenct khi Viêqtipn Thiệkrywu lêqtipn trờyvigi phưsklnơziskng Bắxtzic nhấpgvat đvdmqyvignh đvdmquxcui loạuxcun chia năctonm xẻksql bảxdyly.

lwkho Thávdmqo gậlkrot đvdmqtnpuu:

- Ta lo lắxtzing khôvbqtng phảxdyli làlwkh hắxtzin.

Chu Du minh bạuxcuch:

- Thuộxencc hạuxcu minh bạuxcuch chújsuea côvbqtng lo sợtxrnlwkho Thávdmqo, vốjxzvn thuộxencc hạuxcu cho rằivnnng chújsuea côvbqtng khôvbqtng tham gia cảxdyl hai hôvbqtm nay Triệkrywu tưsklnfxjung quâgnmbn Nam chinh cũpgvang phảxdyli nửttpda năctonm nữxskga mớfxjui hoàlwkhn thàlwkhnh. Cứihhp nhưskln vậlkroy chújsuea côvbqtng sau khi tiep nhậlkron Giang Đmfgkôvbqtng mỗbdzri năctonm khôvbqtng thểaydk đvdmqìmihtnh chỉvbqt chinh phạuxcut.


lfdxi tớfxjui đvdmqâgnmby Chu Du thâgnmbm trưsklnyvigng màlwkh nhìmihtn Trưsklnơziskng Lãzpmcng, lạuxcui nólfdxi tiếctonp:

- Lưsklnu Biểaydku lầtnpun nàlwkhy cólfdx thểaydk lui binh làlwkh do Lưsklnu Bịyvigzpmcnh binh hai làlwkh bọsbaln họsbal chủxtzi yếctonu muốjxzvn đvdmqyvignh nộxenci loạuxcun nêqtipn mớfxjui khinh đvdmqyvigch rújsuet đvdmqi nhưskln vậlkroy.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng cưsklnyvigi nhắxtzic nhởskln:

- Côvbqtng Cẩdnpan cólfdx lẽgyta khôvbqtng biếctont Lưsklnu Biểaydku đvdmqãzpmc di chuyểaydkn trọsbalng tâgnmbm vềuekq Thụtnpuc Xuyêqtipn rồezjji.

Chu Du châgnmbn thàlwkhnh nólfdxi:

- Thuộxencc hạuxcu hiểaydku ýbdzr củxtzia chújsuea côvbqtng nhưsklnng chújsuea côvbqtng chớfxju quêqtipn Lưsklnu Bịyvig quan hơziski thuyềuekqn nhẹvbqtlwkhm sao cólfdx thểaydk chốjxzvng liạuxcu Thávdmqi Mạuxcuo Khoávdmqi Việkrywt bọsbaln họsbal.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng khôvbqtng hiểaydku liềuekqn hỏdzgsi:

- Ýavvg củxtzia ngưsklnơziski làlwkh?

Chu Du giảxdyli thítxrnch:

- Cólfdx lẽgytasklnu Biểaydku ủxtzing hộxencsklnu Bịyvig nhưsklnng Thávdmqi Mạuxcuo vàlwkh ngưsklnyvigi cầtnpum đvdmqtnpuu gia tộxencc bảxdyln đvdmqyviga thìmiht khôvbqtng giốjxzvng nhưsklnsklnu Biểaydku.

Trưsklnơziskng Lãzpmcng cảxdyl kinh:

- Thậlkrot sao, cólfdx chắxtzic khôvbqtng?

Chu Du nólfdxi tiếctonp;

- Theo thuộxencc hạuxcu đvdmqvdmqn thìmiht hẳkdoln làlwkh nhưskln vậlkroy, tấpgvat cảxdylvdmqc thếcton lựlkroc đvdmquekqu bàlwkhi xítxrnch ngoạuxcui nhâgnmbn nghiêqtipm trọsbalng Giang Đmfgkôvbqtng nhưskln thếcton Kinh Châgnmbu cũpgvang thếcton, màlwkhsklnu Biểaydku ngàlwkhy đvdmqólfdx đvdmqxencc thâgnmbn mộxenct mìmihtnh chạuxcuy tớfxjui Kinh Châgnmbu cũpgvang đvdmqâgnmbu đvdmqưsklntxrnc cávdmqc gia tộxencc ởskln Kinh Châgnmbu ủxtzing hộxenc, sau đvdmqólfdxsklnu Biểaydku khôvbqtng cólfdxvdmqch nàlwkho đvdmqem bộxenc binh tặvbqtng cho Thávdmqi Mạuxcuo hai làlwkhlwkhi chítxrnnh giao cho Khoávdmqi Lưsklnơziskng thửttpd nghĩgswg xem hai mạuxcuch mávdmqu giao cho ngưsklnyvigi ta hắxtzin còzlhgn bao nhiêqtipu quyềuekqn lựlkroc hiệkrywn tạuxcui ngẫnhgrm lạuxcui, Lưsklnu Biểaydku cũpgvang khôvbqtng cólfdxvdmqch nàlwkho xửttpdbdzr, hắxtzin hi vọsbalng cứihhp nhưskln vậlkroy chếcton đvdmqyvignh hai nhàlwkh phávdmqt triểaydkn tâgnmbm phújsuec củxtzia mìmihtnh tuy nhiêqtipn hiệkrywu quảxdyl khôvbqtng tốjxzvt, hiệkrywn tạuxcui khảxdylctonng lớfxjun nhấpgvat làlwkh đvdmqávdmqm ngưsklnyvigi Thávdmqi Mạuxcuo sẽgyta đvdmqávdmqp ứihhpng đvdmqaydksklnu Bịyvig xuấpgvat chinh nhưsklnng khôvbqtng đvdmqksqle binh mãzpmc củxtzia Lưsklnu Bịyviglfdx nhiềuekqu ngưsklnyvigi nhậlkrop xuyêqtipn, đvdmqvdmqn chừyvigng ba vạuxcun làlwkhsrwvng, hơziskn nữxskga cũpgvang khôvbqtng nhấpgvat đvdmqyvignh làlwkh chủxtzia soávdmqi nếctonu nhưskln thàlwkhnh côvbqtng thìmihtvbqtng lao cũpgvang khôvbqtng phảxdyli làlwkh củxtzia Lưsklnu Bịyvig chỉvbqt cầtnpun triệkrywu hồezjji Lưsklnu Bịyvig cho hắxtzin vịyvig trítxrn khôvbqtng quyềuekqn nếctonu thấpgvat bạuxcui thìmiht bọsbaln hắxtzin cũpgvang cólfdx cớfxju giếctont Lưsklnu Bịyvig.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.