Phong Lưu Tam Quốc

Chương 344 : Chém Chu Dị (hạ)

    trước sau   
lgcx Chu gia vàlgcx Triệlxxtu Vâkgdzn cứjdwh nhưtjjm vậbtdly kếjdwht mộzoltt khoảpjtbng ngădmyxn cáipmech.

Ngàlgcxy thứjdwh ba Triệlxxtu Vâkgdzn nhổjhzi trạrikui xuôjavci nam bắliljt đdrknvfbcu tiếjdwhn tớkyvyi Mai Châkgdzu.

Tháipmeng nădmyxm Triệlxxtu Vâkgdzn trảpjtbi qua mấflixy lầvfbcn đdrknáipmenh nhau cójavc thắliljng cójavc bạrikui liềchwwn sắliljp đdrknccyqt kếjdwh đdrknrikui pháipme man binh ởlvcy Ôfiiyjlrknh, thủmhru hạriku đdrknrikui tưtjjmkyvyng củmhrua Sĩjlrk Hoàlgcxng làlgcxjlrksbwtnh bịzoxt bắliljt tạrikui chỗhopl.

Cuốykkgi tháipmeng Sĩjlrk Hoàlgcxng đdrkniềchwwu đdrknzoltng vưtjjmơlxxtng bàlgcxi mạrikunh nhấflixt, đdrknzolti voi tớkyvyi hơlxxtn táipmem trădmyxm ngưtjjmjcabi, kỵockl binh đdrknzolti cădmyxn bảpjtbn khôjavcng chịzoxtu nổjhzii uy hiếjdwhp Cao Thuậbtdln lãkgdznh binh ba nghìsbwtn cơlxxt hồdwbz khôjavcng đdrknếjdwhn mộzoltt canh giờjcab đdrknãkgdz bạrikui trậbtdln, nhữrjdpng chỗhopl voi đdrkni qua, ngựzolta sợbtdl run, trong nhấflixt thờjcabi đdrknrikui khíupwv mấflixt đdrkni, may màlgcx voi hàlgcxnh đdrknzoltng chậbtdlm chạrikup binh mãkgdzhjubng khôjavcng nhiềchwwu, cho nêefetn binh sĩjlrk mớkyvyi rúapnbt vềchww doanh đdrknưtjjmbtdlc.

apnbc nàlgcxy Quan Đryplzolt đdrknrikui chiếjdwhn đdrknãkgdz tớkyvyi.

lgcxo Tháipmeo pháipmei binh bốykkgn phíupwva xuấflixt kíupwvch, ngădmyxn cảpjtbn Viêefetn quâkgdzn màlgcx Viêefetn Thiệlxxtu dĩjlrk nhiêefetn làlgcx nghe lờjcabi mưtjjmu sĩjlrk pháipmei trọhjubng binh đdrkni bảpjtbo hộzolttjjmơlxxtng thảpjtbo.


lgcxo Tháipmeo ởlvcy Quan Đryplzolt bấflixt giáipmec cùobhcng vớkyvyi Viêefetn quâkgdzn kìsbwtm nhau hai tháipmeng mắliljt thấflixy tìsbwtnh cảpjtbnh củmhrua mìsbwtnh ngàlgcxy càlgcxng gian nhan lưtjjmơlxxtng thảpjtbo càlgcxng lúapnbc càlgcxng íupwvt lúapnbc nàlgcxy nhậbtdln đdrknưtjjmbtdlc tin tứjdwhc Viêefetn quâkgdzn hộzolt tốykkgng mộzoltt nghìsbwtn xe lưtjjmơlxxtng, Tàlgcxo Tháipmeo khôjavcng hềchww nghĩjlrk ngợbtdli pháipmei Hạriku Hầvfbcu Uyêefetn Sửdwbz Hoáipmen nhịzoxttjjmkyvyng mang nădmyxm nghìsbwtn ngưtjjmjcabi xuấflixt kíupwvch đdrknykkgt cháipmey lưtjjmơlxxtng thảpjtbo mộzoltt trậbtdln đdrknliljc thắliljng, tuy cuộzoltc chiếjdwhn vôjavc bổjhzi nhưtjjmng đdrknãkgdzkgdzng lêefetn khôjavcng íupwvt sĩjlrk khíupwv.

lgcxo Tháipmeo liêefetn tụugnqc nhưtjjm vậbtdly thấflixy cũhjubng khôjavcng phảpjtbi làlgcx biệlxxtn pháipmep vìsbwt vậbtdly triệlxxtu tậbtdlp chúapnbng mưtjjmu sĩjlrk thưtjjmơlxxtng nghịzoxt, hi vọhjubng cójavc thểawrj xửdwbzofps đdrknưtjjmbtdlc.

lgcx Viêefetn Thiệlxxtu lúapnbc nàlgcxy chỉkgdz cầvfbcn tiếjdwhp tụugnqc kìsbwtm giữrjdp thìsbwt thắliljng lợbtdli dĩjlrk nhiêefetn thuộzoltc vềchww hắliljn, nhưtjjmng Viêefetn Thiệlxxtu thíupwvch đdrknao to búapnba lớkyvyn muốykkgn sớkyvym ngàlgcxy thgắliljn đdrknưtjjmbtdlc Tàlgcxo Tháipmeo nêefetn đdrknem trọhjubng binh đdrkniềchwwu tớkyvyi tiềchwwn tuyếjdwhn hi vọhjubng áipmep báipmech chiếjdwhm ưtjjmu thếjdwhtjjmjcabng côjavcng cầvfbcm lấflixy Quan Đryplzolt, hãkgdzm côjavcng Hứjdwha Xưtjjmơlxxtng, nàlgcxo ngờjcab dụugnqc tốykkgc bấflixt đdrknrikut, Tàlgcxo Tháipmeo tổjhzi chứjdwhc phòawrjng tuyếjdwhn rấflixt tốykkgt, trong nhấflixt thờjcabi khójavc đdrknáipmenh hạriku cộzoltng thêefetm phíupwva sau cójavc vẻefrwtjjm khôjavcng, Tàlgcxo Tháipmeo ba lầvfbcn đdrknáipmenh léupwvn đdrknliljc thủmhru đdrkniềchwwu nàlgcxy khiếjdwhn cho Viêefetn Thiệlxxtu nổjhzii giậbtdln lôjavci đdrknìsbwtnh, lêefetn áipmen mạrikunh mẽsqhztjjmkyvyng sĩjlrk khiếjdwhn cho phíupwva dưtjjmkyvyi bắliljt đdrknvfbcu cójavcipmen tháipmen.

lgcxo Tháipmeo vẫlvcyn kiêefetn nhẫlvcyn chờjcab đdrknbtdli, ởlvcy phíupwva sau càlgcxng lúapnbc càlgcxng gom gójavcp nhiềchwwu lưtjjmơlxxtng thựzoltc, màlgcx Viêefetn Thiệlxxtu thìsbwt áipmep dụugnqng biệlxxtn pháipmep to lớkyvyn, mưtjjmjcabi vạrikun đdrknrikui quâkgdzn cójavc khi bịzoxt quâkgdzn Tàlgcxo tậbtdlp kíupwvch quay vòawrjng khôjavcng chịzoxtu nổjhzii, Viêefetn Thiệlxxtu liềchwwn đdrknem Ôfiiylgcxo trởlvcy thàlgcxnh kho lúapnba trọhjubng yếjdwhu tấflixt cảpjtbipmec quâkgdzn lưtjjmơlxxtng phíupwva sau khôjavcng ngừocklng vậbtdln chuyểawrjn tớkyvyi đdrknâkgdzy màlgcx phòawrjng quâkgdzn Tàlgcxo đdrknáipmenh léupwvn hắliljn pháipmei Thuầvfbcn Vu Quỳmmiinh ba huynh đdrknlxxtkgdznh trọhjubng binh canh gáipmec đdrknchww phòawrjng vạrikun nhấflixt.

Nhưtjjmng đdrknúapnbng lúapnbc nàlgcxy mộzoltt phưtjjmơlxxtng quyếjdwht đdrknzoxtnh Viêefetn Thiệlxxtu đdrknãkgdz gieo mầvfbcm tai họhjuba.

Tháipmeng sau Trưtjjmơlxxtng Liêefetu lĩjlrknh quâkgdzn Từockl Châkgdzu ra Tháipmei Sơlxxtn, tớkyvyi Tếjdwh Nam tớkyvyi gầvfbcn Hoàlgcxng Hàlgcx, trêefetn cójavc Viêefetn quâkgdzn gáipmec Tếjdwh Bắliljc, dưtjjmơlxxti cójavc quâkgdzn Tàlgcxo áipmech ởlvcy Đryplôjavcng A, Trưtjjmơlxxtng Liêefetu đdrknójavcng ởlvcy Tếjdwh Nam hìsbwtnh thàlgcxnh mộzoltt tìsbwtnh thếjdwhjavcobhcng vi diệlxxtu, Viêefetn quâkgdzn tưtjjmlvcyng làlgcx minh quâkgdzn củmhrua Tàlgcxo Tháipmeo, khôjavcng dáipmem đdrknơlxxtn giảpjtbn qua sôjavcng, chíupwvnh vìsbwt vậbtdly Quan Đryplzolt hừocklng hựzoltc khíupwv thếjdwh, vùobhcng Đryplôjavcng A lạrikui vôjavcobhcng bìsbwtnh tĩjlrknh.

Đrypldwbzng thờjcabi Xuyêefetn quâkgdzn Ngôjavc ýofps đdrknãkgdz đdrknáipmenh Manh quan, cho rằnidang Manh quan nốykkgi tiếjdwhp Tứjdwh Xuyêefetn kếjdwht nốykkgi cửdwbza khẩvwnqu trọhjubng yếjdwhu Háipmen Trung, thàlgcxnh cao dàlgcxy đdrknccyqc cójavc binh sĩjlrk canh gáipmec, háipmen Trung lạrikui cójavc hậbtdlu thuẫlvcyn cưtjjmjcabng lựzoltc tùobhcy thờjcabi cójavc thểawrj trợbtdl giúapnbp, Xuyêefetn quâkgdzn lâkgdzu khôjavcng côjavcng đdrknưtjjmbtdlc ngưtjjmbtdlc lạrikui hao binh tổjhzin tưtjjmkyvyng, bịzoxttjjmơlxxtng Nhâkgdzm Dưtjjmơlxxtng Ngang cáipmec huynh đdrknlxxt tậbtdlp kíupwvch liêefetn tụugnqc tiếjdwhn thoáipmei lưtjjmusivng nan.

tjjmu Chưtjjmơlxxtng lúapnbc nàlgcxy đdrknâkgdzm lao phảpjtbi theo lao dưtjjmkyvyi tìsbwtnh thếjdwh bấflixt đdrknliljc dĩjlrk hắliljn đdrknàlgcxnh đdrknưtjjma tin cho Lưtjjmu Biểawrju hi vọhjubng Lưtjjmu Biểawrju cójavc thểawrj xuấflixt binh giáipmep côjavcng Háipmen Trung lúapnbc đdrknójavc chia đdrknchwwu lãkgdznh đdrknzoxta.

tjjmu Biểawrju nhìsbwtn thấflixy Trung Nguyêefetn cójavc đdrknrikui loạrikun, Tàlgcxo Tháipmeo vàlgcx Viêefetn Thiệlxxtu huyếjdwht chiêefetn Hoàlgcxng Hàlgcx, cădmyxn bảpjtbn vôjavc lựzoltc bậbtdln tâkgdzm chuyệlxxtn kháipmec, Giang Đryplôjavcng lạrikui muốykkgn bìsbwtnh đdrknzoxtnh man di nghỉkgdz ngơlxxti lấflixy lạrikui sứjdwhc nhìsbwtn tìsbwtnh hìsbwtnh nộzolti loạrikun đdrknãkgdz đdrknzoxtnh, Trưtjjmjcabng Sa Quếjdwhkgdzm từockl từockl an ổjhzin, cho nêefetn rấflixt nhanh quyếjdwht đdrknzoxtnh sai ngưtjjmjcabi dẫlvcyn đdrknvfbcu đdrknzolti ngũhjub nhậbtdlp xuyêefetn chinh phạrikut Trưtjjmơlxxtng Lỗhopl.

Ýccyq củmhrua Lưtjjmu Biểawrju làlgcx muốykkgn Lưtjjmu Bịzoxt đdrknáipmenh Đryplôjavcng dẹwovip bắliljc mộzoltt thâkgdzn chinh chiếjdwhn nhưtjjmng đdrknáipmem cầvfbcm đdrknvfbcu Tháipmei Mạrikuo cho rằnidang Lưtjjmu Bịzoxt quảpjtbng nhậbtdln nhâkgdzn mãkgdz nạrikup lưtjjmơlxxtng thựzoltc dãkgdzkgdzm thậbtdlt lớkyvyn, nếjdwhu nhưtjjm đdrknawrj cho hắliljn tiếjdwhp quảpjtbn binh mãkgdz xuấflixt chinh tâkgdzy xuyêefetn, chỉkgdz sợbtdl đdrknếjdwhn lúapnbc đdrknójavc sẽsqhzjavctjjmu đdrkndwbz, bấflixt lợbtdli cho Lưtjjmu biểawrju.

tjjmu Biểawrju khôjavcng cho làlgcx đdrknúapnbng nójavci vớkyvyi Tháipmei Mạrikuo:

- Bằnidang khôjavcng thìsbwt, mỗhoplobhcng vớkyvyi Lưtjjmu Bịzoxt đdrknchwwu làlgcxjavcng thấflixt nhàlgcxipmen, Lưtjjmu Bịzoxtlgcx ngưtjjmjcabi nhâkgdzn hậbtdlu mỹwzto danh bốykkg khắliljp thiêefetn hạrikulgcxm sao cójavc thểawrj lấflixy dạriku tiểawrju nhâkgdzn màlgcx đdrkno lòawrjng quâkgdzn tửdwbz huốykkgng hồdwbztjjmu Bịzoxt nhiềchwwu lầvfbcn bìsbwtnh đdrknzoxtnh Trưtjjmjcabng Sa lậbtdlp chiếjdwhn côjavcng hiềchwwn tàlgcxi nhưtjjm thếjdwh khôjavcng đdrknchww bạrikut khôjavcng phảpjtbi làlgcx khiếjdwhn ngưtjjmjcabi ta réupwvt lạrikunh tâkgdzm tưtjjm sao vềchww sau còawrjn ai muốykkgn hiệlxxtu lựzoltc cho chúapnbng ta.

Tháipmei Mạrikuo thấflixy Lưtjjmu Biểawrju kiêefetn đdrknzoxtnh thìsbwt giảpjtbobhc sa mưtjjma nójavci:


- Chúapnba côjavcng nójavci cójavcofps tuy nhiêefetn cójavckgdzu ýofps muốykkgn hạrikui ngưtjjmjcabi khôjavcng thểawrjjavc nhưtjjmng phảpjtbi cójavckgdzm phòawrjng ngưtjjmjcabi chúapnba côjavcng cójavc thểawrj triệlxxtu Lưtjjmu Bịzoxt đdrknếjdwhn Giang Lădmyxng nhưtjjmng muốykkgn hắliljn khôjavcng mang theo quâkgdzn đdrknzolti nếjdwhu hắliljn dáipmem tớkyvyi thìsbwt cho thấflixy Lưtjjmu Bịzoxtawrjng dạriku bằnidang phẳefetng chứjdwhng minh hắliljn khôjavcng cójavc tậbtdlp giậbtdlt mìsbwtnh còawrjn nếjdwhu hắliljn khưtjjmkyvyc từockl mang binh đdrknếjdwhn đdrknâkgdzy làlgcxjavc đdrkniềchwwu cốykkg kỵockl.

tjjmu Biểawrju nàlgcxo ngờjcab Tháipmei Mạrikuo cójavcawrjng dạriku áipmec đdrknzoltc liềchwwn đdrknáipmep ứjdwhng hắliljn nàlgcxo nghĩjlrk Tháipmei Mạrikuo mờjcabi Lưtjjmu Bịzoxt tớkyvyi đdrknâkgdzy chỉkgdzlgcxtjjmu kếjdwhlgcx thôjavci, từockl khi Lưtjjmu Bịzoxt tớkyvyi, Lưtjjmu Biểawrju đdrknykkgi vớkyvyi Lưtjjmu Bịzoxt ngàlgcxy càlgcxng coi trọhjubng chưtjjmlvcyng quảpjtbn binh quyềchwwn Tháipmei Mạrikuo dầvfbcn trởlvcyi nêefetn hưtjjm danh. Cho nêefetn lầvfbcn nàlgcxy Tháipmei Mạrikuo muốykkgn thừockla cơlxxttjjmu Bịzoxt tớkyvyi đdrknâkgdzy nửdwbza đdrknưtjjmjcabng cưtjjmkyvyp giếjdwht.

Lầvfbcn nàlgcxy Lưtjjmu Bịzoxt sẵtmyjn sàlgcxng ra trậbtdln quảpjtbng nạrikup hiềchwwn thầvfbcn hoàlgcxn toàlgcxn khôjavcng biếjdwht cójavc mộzoltt âkgdzm mưtjjmu đdrknang lặccyqng lẽsqhz pháipmet đdrknzoltng.

Khôjavcng qua mấflixy ngàlgcxy Lưtjjmu Bịzoxt nhậbtdln đdrknưtjjmbtdlc côjavcng vădmyxn củmhrua Lưtjjmu Biểawrju, Lưtjjmu Bịzoxt mộzoltt chúapnbt hoàlgcxi nghi khôjavcng cójavc ngưtjjmbtdlc lạrikui Quan Vũhjub thìsbwt nắliljm chặccyqt Lưtjjmu Bịzoxtlgcx hoàlgcxi nghi nójavci:

- Đryplrikui ca Lưtjjmu Biểawrju tạrikui sao lạrikui đdrknawrj huynh mộzoltt mựzoltc trởlvcy vềchww phụugnqng mệlxxtnh phảpjtbi chădmyxng cójavc lừockla dốykkgi?

tjjmu Bịzoxtawrj say mêefet vớkyvyi tiềchwwn đdrkndwbz mỹwzto hảpjtbo liềchwwn bấflixt mãkgdzn nójavci:

- Vâkgdzn Trưtjjmjcabng sao đdrknlxxt lạrikui suy đdrknipmen nhưtjjm vậbtdly Lưtjjmu đdrknrikui nhâkgdzn đdrknykkgi vớkyvyi huynh đdrknlxxt chúapnbng ta cójavckgdzm yêefetu mếjdwhn, lầvfbcn đdrkni Giang Lădmyxng nàlgcxy làlgcxlgcxm theo phéupwvp ngàlgcxn vạrikun lầvfbcn đdrknchwwu khôjavcng nêefetn hiểawrju sai.

Quan Vũhjub đdrknfhiz mặccyqt nójavci:

- Đryplriku ca Lưtjjmu Biểawrju đdrknrikui nhâkgdzn khôjavcng cójavckgdzm hạrikui ngưtjjmjcabi nhưtjjmng thủmhru hạriku củmhrua y thìsbwt khójavcjavci, đdrknccyqc biệlxxtt làlgcx Tháipmei Mạrikuo bìsbwtnh thưtjjmjcabng vôjavcobhcng khiêefetu khíupwvch đdrknrikui ca lầvfbcn nàlgcxy dĩjlrk nhiêefetn làlgcxjavctjjmu ma chưtjjmkyvyc quỷdrkn.Lưtjjmu Bịzoxt khôjavcng nghĩjlrk ngợbtdli phấflixt tay khôjavcng cho làlgcx đdrknúapnbng:

- Nhịzoxt đdrknlxxt chuyệlxxtn đdrknójavc khôjavcng ổjhzin, Tháipmei Mạrikuo tuy chanh chua ngang ngưtjjmbtdlc nhưtjjmng vẫlvcyn làlgcx thâkgdzn phậbtdln to lớkyvyn trung thàlgcxnh vớkyvyi Lưtjjmu Biểawrju làlgcxm sao cójavc thểawrj xếjdwhp kếjdwh hạrikui ta đdrknưtjjmbtdlc.

Quan Vũhjub liêefetn tụugnqc chàlgcx tay mắliljt lúapnbc mởlvcyapnbc đdrknójavcng hàlgcxo quang bắliljn ra bốykkgn phíupwva.

tjjmu Bịzoxttjjmusivi gnuwaj Quan Vũhjub bỗhoplng nhiêefetn núapnbi tay củmhrua Lưtjjmu Bịzoxtlgcxjavci:

- Đryplrikui ca nếjdwhu đdrknrikui ca muốykkgn đdrkni thìsbwt đdrknawrj Quan Vũhjubobhcng huynh đdrkni trêefetn đdrknưtjjmjcabng cũhjubng cójavc thểawrj chiếjdwhu cốykkg.

tjjmu Bịzoxt lo lắliljng nójavci:

- Chỉkgdz sợbtdltjjmu Biểawrju mấflixt hứjdwhng.

Quan Vũhjub nhẹwovi nhàlgcxng thởlvcy ra:

- Đryplrikui ca huynh yêefetn tâkgdzm chỉkgdzjavcsbwtnh đdrknlxxt đdrkni cùobhcng huynh hắliljn sẽsqhz khôjavcng so đdrkno.

tjjmu Bịzoxt trầvfbcm tưtjjm nửdwbza khắliljc rồdwbzi gậbtdlt đdrknvfbcu đdrkndwbzng ýofps.

Sau đdrknójavc hai ngưtjjmjcabi đdrkni gấflixp hưtjjmkyvyng vềchww phíupwva Giang Lădmyxng.

.............

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.