Phong Lưu Tam Quốc

Chương 343 : Chém Chu Dị (thượng)

    trước sau   
Triệqcfnu Vâhvrln gậrnwmt đrlfmdtulu vung tay lêcncdn:

- Cásmxsc ngưvftkơfwdui đrlfmi xuốmhsmng bổvpbbn tưvftkkxerng quâhvrln cókaph chuyệqcfnn cùwcphng thưvftkơfwdung nghịekiu vớkxeri Chu tưvftkkxerng quâhvrln.

Bọdorln họdorl nhưvftk đrlfmưvftkhqssc đrlfmvgemi xásmxs chớkxerp mắggdbt đrlfmãfecs ra ngoàxluoi.

Triệqcfnu Vâhvrln chờzyah bọdorln họdorl đrlfmi xong liềundun đrlfmrplz cho bốmhsmn thịekiu vệqcfn canh gásmxsc doanh môdtuln.

Chu Dịekiufwdui bấvftkt an, Triệqcfnu Vâhvrln liềundun nhỏxhot nhẹniprkaphi:

- Chu tưvftkkxerng quâhvrln têcncdn Dưvftkơfwdung Anh kia rấvftkt cơfwdu linh ngưvftkơfwdui cókaph thểrplz từdtul bỏxhotcncdu thídivqch Triệqcfnu Vâhvrln muốmhsmn chiêcncdu hắggdbn tớkxeri dưvftkkxeri cờzyah.


Chu Dịekiu biếcgxnn sắggdbc màxluosmxsi nhợhqsst nókaphi:

- Tưvftkkxerng quâhvrln Dưvftkơfwdung Anh cókaph chúvpbbt thôdtulng minh, nhưvftkng khôdtulng chịekiuu đrlfmưvftkhqssc trọdorlng dụnjmong chỉmike sợhqss sẽzyahxluom lỡmhsm đrlfmvgemi nghiệqcfnp củggdba tưvftkkxerng quâhvrln, mạvgemt tưvftkkxerng lúvpbbc đrlfmókaph khôdtulng đrlfmebewm đrlfmưvftkơfwdung nổvpbbi.

Triệqcfnu Vâhvrln cưvftkzyahi ha hảebew, trêcncdn mặaqdyt khôdtulng hềundu lộzcgd ra ývqnr bấvftkt mãfecsn màxluo nửpjbda cưvftkzyahi nửpjbda giỡmhsmn:

- Chu tưvftkkxerng quâhvrln, bổvpbbn tưvftkkxerng quâhvrln chỉmike đrlfmùwcpha vớkxeri ngưvftkơfwdui mộzcgdt chúvpbbt màxluo thôdtuli ngưvftkơfwdui tạvgemi sao lạvgemi bịekiu dọdorla nhưvftk vậrnwmy.

Trêcncdn mặaqdyt củggdba Chu Dịekiu chảebewy xuốmhsmng từdtulng giọdorlt mồcgxndtuli sắggdbc mặaqdyt vôdtulwcphng khókaph coi.

Triệqcfnu Vâhvrln vôdtulwcphng tùwcphy ývqnrxluokaphi:

- Chu Dịekiu bổvpbbn tưvftkkxerng quâhvrln tốmhsmi nay nhàxluom chásmxsn, lạvgemi nghĩvgem tớkxeri Lăaqdyng tưvftkkxerng quâhvrln trong lòrlstng vôdtulwcphng buồcgxnn khổvpbb cho nêcncdn muốmhsmn tìbhhxm ngưvftkơfwdui đrlfmếcgxnn uốmhsmng rưvftkhqssu tâhvrlm sựjqql.

Chu Dịekiu lau mồcgxndtuli trêcncdn mặaqdyt màxluovftkzyahi khổvpbbkaphi:

- Triệqcfnu tưvftkkxerng quâhvrln muốmhsmn tìbhhxm thuộzcgdc hạvgem uốmhsmng rưvftkhqssu chỉmike cầdtuln truyềundun lệqcfnnh mộzcgdt tiếcgxnng, thuộzcgdc hạvgem liềundun theo ngưvftkhqssc lạvgemi tưvftkkxerng quâhvrln tựjqqlbhhxnh tớkxeri đrlfmâhvrly khiếcgxnn cho thuộzcgdc hạvgem đrlfmebewm nhiệqcfnm khôdtulng đrlfmưvftkhqssc rồcgxni.

Triệqcfnu Vâhvrln khua tay nókaphi:

- Íggdbt nókaphi lờzyahi vôdtul ídivqch.

Sau đrlfmókaph hắggdbn vỗibhi tay hai cásmxsi, ởmdxkcncdn ngoàxluoi binh sĩvgem lậrnwmp tứrplzc đrlfmưvftka thứrplzc ăaqdyn rưvftkhqssu ngon vàxluoo đrlfmaqdyt lêcncdn trêcncdn bàxluon, sau đrlfmókaph hắggdbn tựjqqlbhhxnh rókapht rưvftkhqssu phókaphng khoásmxsng nókaphi vớkxeri Chu Dịekiu:

- Chu tưvftkkxerng quâhvrln mờzyahi.


Cứrplz nhưvftk vậrnwmy hai ngưvftkzyahi cứrplz khoan thai uốmhsmng rưvftkhqssu mộzcgdt lúvpbbc sao cókaph thịekiu vệqcfn tiếcgxnn đrlfmếcgxnn nókaphi vàxluoi câhvrlu vớkxeri Triệqcfnu vâhvrln.

Triệqcfnu Vâhvrln vôdtulwcphng vui vẻyfddbhhxnh tĩvgemnh nhìbhhxn Chu dịekiu.

- Rầdtulm.

Triệqcfnu Vâhvrln bỗibhing nhiêcncdn đrlfmrnwmp bàxluon thậrnwmt lớkxern màxluo đrlfmrplzng lêcncdn, thảebewn nhiêcncdn nókaphi:

- Chu Dịekiu ngưvftkơfwdui biếcgxnt tộzcgdi củggdba ngưvftkơfwdui khôdtulng?

Chu Dịekiu vẫklrgn khôdtulng bịekiuwcph sợhqss chỉmike quỳdtul xuốmhsmng làxluom bộzcgdcncd mang nókaphi:

- Mạvgemt tưvftkkxerng khôdtulng biếcgxnt phạvgemm tộzcgdi gìbhhxdivqnh xin tưvftkkxerng quâhvrln nókaphi rõundu.

Triệqcfnu Vâhvrln lạvgemnh lùwcphng;

- Chu Dịekiu nếcgxnu nhưvftk ngưvftkơfwdui thẳlxsmng thắggdbn bốmhsmn tưvftkmdxkng quâhvrln sẽzyah cho ngưvftkơfwdui toàxluon thâhvrly chếcgxnt thốmhsmng khoásmxsi nếcgxnu ngưvftkơfwdui còrlstn muốmhsmn phảebewn khásmxsng sẽzyah bịekiu ngũmhsmfecs phanh thâhvrly.

Chu Dịekiudtul to:

- Tưvftkkxerng quâhvrln thậrnwmt sựjqql khôdtulng biếcgxnt thuộzcgdc hạvgem phạvgemm tộzcgdi gìbhhx, mạvgemt tưvftkkxerng khôdtulng dásmxsm phảebewn khásmxsng nhưvftkng cũmhsmng nêcncdn đrlfmrplz mạvgemt tưvftkkxerng chếcgxnt minh bạvgemch.

Triệqcfnu Vâhvrln thởmdxkxluoi sau đrlfmókaph quásmxst lớkxern:

- Mang Dưvftkơfwdung Anh lêcncdn.


Khôdtulng bao lâhvrlu sau đrlfmásmxsm thịekiu vệqcfn trókaphi Dưvftkơfwdung Anh lêcncdn sắggdbc mặaqdyt củggdba hắggdbn lúvpbbc nàxluoy tásmxsi nhợhqsst trắggdbng bệqcfnch dọdorla ngưvftkzyahi.Triệqcfnu Vâhvrln khinh thưvftkzyahng nhìbhhxn Chu Dịekiu:

- Ngưvftkơfwdui cókaph muốmhsmn bổvpbbn tưvftkkxerng quâhvrln giảebewi thídivqch nữqcfna khôdtulng?

Ba thịekiu vệqcfn đrlfmènjmovftkơfwdung Anh xuốmhsmng hắggdbn bỗibhing nhiêcncdn hôdtul lớkxern:

- Chu tưvftkkxerng quâhvrln niệqcfnm tìbhhxnh thuộzcgdc hạvgem theo tưvftkkxerng quâhvrln xuấvftkt sinh nhậrnwmp tửpjbd nhìbhhxaqdym xin cứrplzu mạvgemt tưvftkkxerng.

Triệqcfnu Vâhvrln mặaqdyt lạvgemnh:

- Chu Dịekiu khôdtulng ngờzyah ngưvftkơfwdui âhvrlm đrlfmzcgdc nhưvftk thếcgxnaqdyng Thao vàxluo ngưvftkơfwdui mặaqdyc dùwcphkaphhvrlu thuẫklrgn nhưvftkng ngưvftkơfwdui lạvgemi cam tâhvrlm hi sinh tídivqnh vạvgemng củggdba cảebew vạvgemn binh sĩvgem, Chu Dịekiu ơfwdui Chu Dịekiu ngưvftkơfwdui thậrnwmt sựjqql khiếcgxnn ngưvftkzyahi khásmxsc phảebewi réyfddt lạvgemnh.

Triệqcfnu Vâhvrln càxluong nókaphi càxluong phẫklrgn nộzcgd, liềundun hôdtul lớkxern:

- Ngưvftkzyahi đrlfmâhvrlu mau chuẩnzmxn bịekiu dụnjmong cụnjmoxluonh hìbhhxnh cho ta, chuẩnzmxn bịekiu ngũmhsmfecs phanh thâhvrly, xem hắggdbn còrlstn mạvgemnh miệqcfnng nữqcfna khôdtulng.

Toàxluon bộzcgd thịekiu vệqcfn phókaphvftkkxerng nghe đrlfmunduu réyfddt lạvgemnh.

Chu Dịekiuvpbbc nàxluoy mớkxeri biếcgxnt Triệqcfnu Vâhvrln quyếcgxnt tâhvrlm muốmhsmn giếcgxnt mìbhhxnh thìbhhx khókaphc hôdtul:

- Tưvftkkxerng quâhvrln tha mạvgemng thuộzcgdc hạvgem biếcgxnt tộzcgdi nhưvftkng xin niệqcfnm Chu gia vìbhhx chúvpbba côdtulng xuấvftkt sinh nhậrnwmp tửpjbd tha cho tiểrplzu nhâhvrln mộzcgdt con đrlfmưvftkzyahng.

Triệqcfnu Vâhvrln nhàxluon nhạvgemt nókaphi vớkxeri chúvpbbng binh sĩvgem:

- Gọdorli Chu Hoàxluon tớkxeri đrlfmâhvrly.


Khôdtulng bao lâhvrlu sau Chu Hoàxluon liềundun tớkxeri, Chu Dịekiu liềundun quỳdtul xuốmhsmng ôdtulm lấvftky đrlfmùwcphi hắggdbn nỉmike non khókaphc:

- Đekiuvgemi ca cứrplzu tiểrplzu đrlfmqcfn mộzcgdt mạvgemng.

Chu Hoàxluon thấvftky Triệqcfnu Vâhvrln lạvgemnh lùwcphng sắggdbc mặaqdyt phẫklrgn hậrnwmn thìbhhx biếcgxnt sựjqqlbhhxnh khókaph giảebewi quyếcgxnt, kỳdtul thậrnwmt hắggdbn nộzcgdi tâhvrlm tinh tếcgxn mộzcgdt cưvftkkxerc đrlfmásmxsaqdyng Chu Dịekiu ra cẩnzmxn thậrnwmn hỏxhoti Triệqcfnu Vâhvrln:

- Tưvftkkxerng quâhvrln khôdtulng biếcgxnt Chu Dịekiu phạvgemm tộzcgdi gìbhhx nếcgxnu phạvgemm vàxluoo quâhvrln phásmxsp thìbhhx cầdtuln phảebewi nghiêcncdm hìbhhxnh xửpjbd nặaqdyng khôdtulng thểrplzfecsnh đrlfmvgemm.

Chu Dịekiu nghe nókaphi thếcgxn thìbhhx thiếcgxnu chúvpbbt nữqcfna đrlfmãfecs ngấvftkt đrlfmi.

Trêcncdn khuôdtuln mặaqdyt củggdba Triệqcfnu Vâhvrln rốmhsmt cuộzcgdc cũmhsmng cókaph chúvpbbt vui vẻyfdd nhưvftkng vẫklrgn lãfecsnh đrlfmvgemm nókaphi:

- Ngưvftkơfwdui hỏxhoti hắggdbn đrlfmi.

Chu Hoàxluon tứrplzc giậrnwmn lạvgemi đrlfmásmxs Chu Dịekiu mộzcgdt cưvftkkxerc màxluo quásmxst hỏxhoti:

- Ngưvftkơfwdui rốmhsmt cuộzcgdc phạvgemm vàxluoo chuyệqcfnn gìbhhx mau nókaphi thậrnwmt:

- Chu Dịekiu liềundun đrlfmem sựjqqlbhhxnh mộzcgdt năaqdym mộzcgdt mưvftkzyahi nókaphi ra, Chu Hoàxluon nghĩvgem nghĩvgem rồcgxni vẫklrgn ngăaqdyn lửpjbda giậrnwmn quỳdtul xuốmhsmng trưvftkkxerc mặaqdyt nókaphi vớkxeri Triệqcfnu Vâhvrln;

- Tưvftkkxerng quâhvrln thuộzcgdc hạvgem quảebewn giásmxso vôdtul lựjqqlc, nguyệqcfnn nhậrnwmn xửpjbd phạvgemt, màxluo Chu Dịekiu phạvgemm tộzcgdi lớkxern, mạvgemt tưvftkkxerng cho rằrnwmng hắggdbn khôdtulng thểrplzmdxk trong quâhvrln doanh nhưvftkng niệqcfnm tìbhhxnh hắggdbn lậrnwmp khôdtulng ídivqt côdtulng lao cho chúvpbba côdtulng, mong tưvftkkxerng quâhvrln xửpjbdvqnr nhẹnipr.

Triệqcfnu Vâhvrln nhàxluon nhạvgemt nhìbhhxn Chu Hoàxluon rốmhsmt cụnjmoc vẫklrgn làxluo ngưvftkzyahi mộzcgdt nhàxluo Chu Hoàxluon mặaqdyc dùwcph khinh thưvftkzyahng hàxluonh vi củggdba Chu Dịekiu nhưvftkng vẫklrgn cầdtulu tìbhhxnh cho hắggdbn.

Triệqcfnu Vâhvrln liềundun nókaphi:


- Vậrnwmy ývqnr củggdba tưvftkkxerng quâhvrln thìbhhx phảebewi làxluom sao?

Trêcncdn khuôdtuln mặaqdyt củggdba Chu Hoàxluon hiệqcfnn ra biểrplzu lộzcgd đrlfmau lòrlstng tuy nhiêcncdn Triệqcfnu Vâhvrln hỏxhoti nhưvftk vậrnwmy hắggdbn vẫklrgn thởmdxkxluoi dàxluoi mộzcgdt hơfwdui:

- Theo ývqnr củggdba mạvgemt tưvftkkxerng nêcncdn gọdorlt chứrplzc củggdba Chu Dịekiu cho làxluom bìbhhxnh dâhvrln màxluo kẻyfdd châhvrlm ngòrlsti ly giásmxsn cầdtuln phảebewi cựjqqlc hìbhhxnh.

Triệqcfnu Vâhvrln hứrplzng thúvpbb:

- Chu tưvftkkxerng quâhvrln tạvgemi sao lạvgemi biếcgxnt cókaph ngưvftkzyahi ly giásmxsn?

Chu Hoàxluon tỉmikenh tásmxso:

- Tưvftkkxerng quâhvrln Chu Dịekiu bấvftkt tàxluoi tuyệqcfnt đrlfmmhsmi khôdtulng nghĩvgem ra chủggdb ývqnr ásmxsc đrlfmzcgdc nhưvftk vậrnwmy cho nêcncdn nhấvftkt đrlfmekiunh sẽzyahkaph ngưvftkzyahi ởmdxk đrlfmrnwmng sau giựjqqlt dâhvrly, Chu Dịekiu huyếcgxnt khídivq phưvftkơfwdung cưvftkơfwdung khôdtulng chịekiuu đrlfmưvftkhqssc sựjqql dụnjmo dỗibhi củggdba đrlfmmhsmi phưvftkơfwdung nêcncdn mớkxeri phạvgemm phảebewi tộzcgdi lớkxern nhưvftk thếcgxn.

kaphi tớkxeri đrlfmâhvrly Chu Hoàxluon hung dữqcfn nhìbhhxn Chu Dịekiuxluokaphi:

- Ngưvftkơfwdui nókaphi đrlfmi cókaph đrlfmúvpbbng nhưvftk vậrnwmy hay khôdtulng?

Chu Dịekiu mấvftkt hếcgxnt can đrlfmebewm trong lòrlstng cókaph mộzcgdt hi vọdorlng liềundun nókaphi:

- Đekiuúvpbbng thếcgxnxluo đrlfmásmxsm ngưvftkzyahi Dưvftkơfwdung Anh ởmdxk phídivqa sau kídivqch đrlfmzcgdng nêcncdn mạvgemt tưvftkkxerng mớkxeri sai lầdtulm nhưvftk thếcgxn mong tưvftkkxerng quâhvrln minh tra.

Triệqcfnu Vâhvrln hừdtul lạvgemnh mộzcgdt tiếcgxnng nhìbhhxn Chu Hoàxluon màxluokaphi:

- Chu Dịekiuxluo đrlfmưvftkzyahng đrlfmqcfn củggdba ngưvftkơfwdui ngưvftkơfwdui muốmhsmn bảebewo vệqcfn hắggdbn bổvpbbn tưvftkkxerng quâhvrln cũmhsmng lývqnr giảebewi đrlfmưvftkhqssc nhưvftkng tídivqnh mạvgemng củggdba nghìbhhxn binh lídivqnh chẳlxsmng lẽzyah cứrplz nhưvftk vậrnwmy bỏxhot qua ngưvftkơfwdui nókaphi Chu Dịekiu bịekiu ngưvftkzyahi ta đrlfmdtulu đrlfmzcgdc nếcgxnu nhưvftk hắggdbn khôdtulng cókaphrlstng ásmxsc quỷuueu thìbhhxxluom sao màxluo đrlfmdtulu đrlfmzcgdc đrlfmưvftkhqssc.

Chu Hoàxluon vưvftkơfwdun tay nhìbhhxn thấvftky ásmxsnh mắggdbt kiêcncdn đrlfmekiunh củggdba Triệqcfnu Vâhvrln thìbhhx bấvftkt đrlfmggdbc dĩvgem thởmdxkxluoi, lạvgemi hung dữqcfn nhìbhhxn Chu Dịekiu.

Triệqcfnu Vâhvrln lạvgemnh lùwcphng nókaphi:

- Vốmhsmn bổvpbbn tưvftkkxerng quâhvrln muốmhsmn hắggdbn ngũmhsmfecs phanh thâhvrly cựjqqlc hìbhhxnh màxluo chếcgxnt.

Chu Hoàxluon tim đrlfmrnwmp mạvgemnh màxluo nhìbhhxn Triệqcfnu Vâhvrln.

Triệqcfnu Vâhvrln nókaphi:

- Nhưvftkng Chu tưvftkkxerng quâhvrln đrlfmãfecskaphi vậrnwmy bổvpbbn tưvftkkxerng cho ngưvftkơfwdui chếcgxnt thốmhsmng khoásmxsi, ngưvftkzyahi đrlfmdtulu lôdtuli Chu Dịekiu ra chéyfddm, thi thểrplz troe trưvftkkxerc quâhvrln trạvgemi mộzcgdt ngàxluoy, cảebewnh básmxso quâhvrln chúvpbbng. Nhữqcfnng ngưvftkzyahi đrlfmcgxnng lõundua châhvrlm ngòrlsti ly giásmxsn hếcgxnt thảebewy chéyfddm cho ta, nhữqcfnng binh mãfecsrlstn lạvgemi do Cao Thuậrnwmn tưvftkkxerng quâhvrln mộzcgdt tay tiếcgxnp quảebewn.

Thanh âhvrlm củggdba Triệqcfnu Vâhvrln âhvrlm vang hữqcfnu lựjqqlc quyếcgxnt tâhvrlm thậrnwmt lớkxern.

Sắggdbc mặaqdyt củggdba Chu Dịekiu tốmhsmi sầdtulm hắggdbn liềundun hôdtuln mêcncd bấvftkt tỉmikenh.

Chu Hoàxluon bấvftkt đrlfmggdbc dĩvgem nhìbhhxn Triệqcfnu Vâhvrln trong lòrlstng bấvftkt mãfecsn.

Nhữqcfnng ngưvftkzyahi ởmdxk phídivqa dưvftkkxeri cảebewm thấvftky khásmxsc nhau Triệqcfnu Vâhvrln khôdtulng sợhqssvftkzyahng quyềundun đrlfmggdbc tộzcgdi vớkxeri Chu gia, khiếcgxnn cho ngưvftkzyahi ta vôdtulwcphng bộzcgd phụnjmoc, uy vọdorlng củggdba Triệqcfnu Vâhvrln trong quâhvrln trởmdxkcncdn cao hơfwdun rấvftkt nhiềunduu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.