Phong Lưu Tam Quốc

Chương 341 : Nội gián (thượng)

    trước sau   
Triệxsizu Vârmncn lạxsiznh lùaheing kỳyefo quámvvli nólupri:

- Nếblvwu chỉuxyxsvyw nhưpyts vậzwoky thìsvyw quârmncn ta cũsogang khôppshng tổmexdn thưpytsơricing thảdbkdm trọmtdrng nhưpyts vậzwoky.

Từqcuw Tuyêmtdrn cưpytsdhudi khổmexd:

- Nếblvwu đajkhơricin giảdbkdn nhưpyts vậzwoky thìsvywsogang khôppshng thêmtdr thảdbkdm vậzwoky.

Triệxsizu Vârmncn nhảdbkdy dựaobxng kinh ngạxsizc hỏrehpi:

- Chẳtihxng lẽzwok lạxsizi cólupr phụgcluc binh.


Từqcuw Tuyêmtdrn thởppshsvywi nólupri:

- Khôppshng sai quârmncn ta lui vềhvqe phísvywa sau hơricin mưpytsdhudi dặjfrym vốrmncn đajkhjxkxnh nổmexdi cờdhud trốrmncng thìsvywppshaheing Long An tuôppshn ra mộyjfwt lưpytsvckeng lớzwokn quârmncn đajkhjxkxch hạxsiz quan đajkhmvvln chừqcuwng khôppshng ísvywt hơricin ba vạxsizn, nhưpyts vậzwoky trưpytszwokc cólupr truy binh sau cólupr quârmncn đajkhjxkxch làsvywm sao toàsvywn quârmncn khôppshng bịjxkx diệxsizt?

Triệxsizu Vârmncn hísvywt mộyjfwt hơricii lạxsiznh nólupri;

- Nếblvwu nhưpyts vậzwoky quârmncn đajkhjxkxch so vớzwoki ta tưpytsppshng tưpytsvckeng còwgcmn nhiềhvqeu hơricin, lợvckei hạxsizi hơricin.

Từqcuw Tuyêmtdrn ngưpytsng trọmtdrng:

- Thuộyjfwc hạxsizsogang lo lắsogang chuyệxsizn nàsvywy chỉuxyx sợvcke.

Triệxsizu Vârmncn trầiwogm giọmtdrng nólupri:

- Ngưpytsơricii lo lắsogang gìsvyw?

Từqcuw Tuyêmtdrn hísvywt sârmncu mộyjfwt hơricii:

- Hạxsiz quan sợvckelupr nộyjfwi gian.

- Cámvvli gìsvyw/

Triệxsizu Vârmncn chấrehpn đajkhyjfwng toàsvywn thârmncn.

- Khôppshng sai hạxsiz quan liêmtdrn tụgcluc thay đajkhmexdi lộyjfw tuyếblvwn cuốrmnci cùaheing vẫydkxn bịjxkx phụgcluc kísvywch, nếblvwu nhưpytslupr ngưpytsdhudi liệxsizu sựaobx nhưpyts thầiwogn nhưpyts vậzwoky hạxsiz quan khôppshng thểowha tin đajkhưpytsvckec.


Triệxsizu Vârmncn im lặjfryng khôppshng mởppsh miệxsizng.

Từqcuw Tuyêmtdrn nólupri tiếblvwp:

- Cũsogang khôppshng phảdbkdi làsvyw hạxsiz quan muốrmncn giảdbkdi vârmncy cho mìsvywnh màsvywsvyw ngoạxsizi trừqcuw chúpoyna côppshng hạxsiz quan còwgcmn chưpytsa thấrehpy ai cólupr bảdbkdn lĩyefonh biếblvwt trưpytszwokc thiêmtdrn hạxsiz nhưpyts vậzwoky, khiếblvwn cho ngưpytsdhudi ta vôppshaheing khólupr tin.

Triệxsizu Vârmncn bỗgclung nhiêmtdrn ngẩuxyxng đajkhiwogu vôppshaheing bìsvywnh tĩyefonh màsvywlupri:

- Cólupr hoàsvywi nghi ai khôppshng?

Từqcuw Tuyêmtdrn giậzwokt giậzwokt môppshi khôppshng nólupri.

Triệxsizu Vârmncn vuốrmnct cằdcham trầiwogm tưpytslupri:

- Chẳtihxng lẽzwoksvyw La Na sao?

Khi nghĩyefo tớzwoki đajkhârmncy Triệxsizu Vârmncn liềhvqen lắsogac đajkhiwogu La Na tuyệxsizt đajkhrmnci khôppshng biếblvwt đajkhưpytsvckec chuyệxsizn hạxsizch târmncm cơrici mậzwokt.

Từqcuw Tuyêmtdrn cũsogang hiểowhau liềhvqen đajkhricing ýdsyk:

- Đpatfúpoynng khôppshng thểowhasvyw La Na.

Triệxsizu Vârmncn thởppsh ra liềhvqen nghi hoặjfryc hỏrehpi:

- Vậzwoky ngưpytsơricii nólupri xem làsvyw ai?Từqcuw Tuyêmtdrn nhìsvywn Triệxsizu Vârmncn màsvyw khôppshng nólupri gìsvyw.


Triệxsizu Vârmncn minh bạxsizch màsvyw chârmncn thàsvywnh nólupri:

-Yêmtdrn târmncm ởppsh đajkhârmncy cólupr hai ngưpytsdhudi chúpoynng ta, hơricin nữgclua Từqcuw tiêmtdrn sinh ngưpytsơricii làsvywm ngưpytsdhudi thếblvwsvywo Triệxsizu Vârmncn ta biếblvwt rõmvvl.

Từqcuw Tuyêmtdrn hơricii cảdbkdm kísvywch gậzwokt đajkhiwogu;

- Vốrmncn khôppshng muốrmncn hoàsvywi nghi hắsogan nhưpytsng hiệxsizn tạxsizi hắsogan làsvyw ngưpytsdhudi đajkhámvvlng ngờdhud nhấrehpt.

Triệxsizu Vârmncn lạxsiznh lùaheing:

- Ai?

Từqcuw Tuyêmtdrn từqcuwng chữgclu từqcuwng chữgclulupri:

- Chu Dịjxkx?

- Hắsogan/

Triệxsizu Vârmncn thởppsh ra mộyjfwt tiếblvwng màsvyw nghĩyefo ngợvckei:

- Từqcuw tiêmtdrn sinh nếblvwu nhưpyts đajkhúpoynng làsvyw hắsogan, thìsvyw vấrehpn đajkhhvqesvywy lớzwokn rồricii.

Từqcuw Tuyêmtdrn cũsogang bấrehpt đajkhsogac dĩyefo:

- Đpatfúpoynng thếblvw Chu Dịjxkxsvyw đajkhưpytsdhudng đajkhxsiz củrfvma Chu Hoàsvywn, Chu gia lạxsizi đajkhưpytsvckec chúpoyna côppshng coi trọmtdrng.


Triệxsizu Vârmncn tiếblvwp lờdhudi:

- Từqcuw Tuyêmtdrn tuy Chu Dịjxkx vớzwoki ngưpytsơricii vàsvyw ta cólupr bấrehpt mãsghon mưpytsvcken thếblvw lựaobxc củrfvma Chu gia màsvywmtdrnh vámvvlo tựaobx đajkhsogac nhưpytsng cũsogang khôppshng cólupr khảdbkdgwrjng làsvywm chuyệxsizn đajkhxsizi nghịjxkxch bấrehpt đajkhxsizo nhưpyts vậzwoky.

Từqcuw Tuyêmtdrn lắsogac đajkhiwogu:

- Tưpytszwokng quârmncn khôppshng biếblvwt Chu Dịjxkx đajkhãsgho sớzwokm chấrehpt chứcpvpa oámvvln hậzwokn sârmncu vớzwoki hạxsiz quan, mấrehpy năgwrjm trưpytszwokc Lăgwrjng Thao bắsogat giữgclu mộyjfwt ngưpytsdhudi cưpytsiscmng đajkhoạxsizt dârmncn nữgclu, màsvyw thiếblvwu niêmtdrn gian dârmncm lạxsizi chísvywnh làsvyw nhịjxkx tửcwqb củrfvma Chu Dịjxkx Chu Dịjxkx nhiềhvqeu lầiwogn cầiwogu tìsvywnh nhưpytsng Lăgwrjng Thao vẫydkxn xửcwqb phạxsizt tạxsizi chỗgclu giếblvwt con củrfvma Chu Dịjxkx hai ngưpytsdhudi kếblvwt thùaheirmncu đajkhzwokm, chỉuxyxsvyw con củrfvma Chu Dịjxkxlupr tiếblvwng xấrehpu hơricin nữgclua cólupr đajkhxsizi lưpytsvckeng nhârmncn vậzwokt làsvywm chứcpvpng Chu Dịjxkxsogang khôppshng dámvvlm xằdchang bậzwoky, nhưpytsng lầiwogn nàsvywy cóluprrici hộyjfwi hắsogan muốrmncn tìsvywm cơrici hộyjfwi bámvvlo thùaheiricin nữgclua trừqcuw đajkhi thuộyjfwc hạxsizsvywgwrjng Thao sẽzwoklupr ghếblvw trốrmncng hắsogan sẽzwok đajkhưpytsvckec tưpytszwokng quârmncn trọmtdrng dụgclung.

Triệxsizu Vârmncn ngẫydkxm lạxsizi nólupri:

- Nếblvwu chỉuxyx nhưpyts vậzwoky cũsogang khôppshng đajkhrfvmdsyk do đajkhowha tin rằdchang Chu Dịjxkxrmncy nêmtdrn.

Từqcuw Tuyêmtdrn gậzwokt đajkhiwogu:

- Nếblvwu chỉuxyx nhưpyts vậzwoky hạxsiz quan vẫydkxn chưpytsa nghi ngờdhud hắsogan.

Triệxsizu Vârmncn nhìsvywn chằdcham chằdcham khôppshng nólupri lờdhudi nàsvywo trong lòwgcmng càsvywng lúpoync càsvywng trởppshmtdrn trầiwogm trọmtdrng.

Từqcuw Tuyêmtdrn từqcuw từqcuw mởppsh miệxsizng:

- Ngay từqcuw đajkhiwogu trong lúpoync hàsvywnh quârmncn binh mãsgho củrfvma hắsogan vôppshsvywnh hữgcluu ýdsykricii lạxsizi phámvvli sau lúpoync ấrehpy còwgcmn cho làsvyw hắsogan cùaheing hạxsiz quan vàsvywgwrjng tưpytszwokng quârmncn bấrehpt hòwgcma cho nêmtdrn cũsogang khôppshng đajkhowha trong lòwgcmng nhưpytsng khi hạxsiz quan cảdbkdi biếblvwn lộyjfw tuyếblvwn hắsogan liềhvqen chạxsizy tớzwoki phảdbkdn ứcpvpng vôppshaheing kịjxkxch liệxsizt hạxsiz quan cũsogang khôppshng đajkhowha ýdsyk nhưpytsng sau đajkhóluprsvywnh quârmncn hắsogan nhiềhvqeu mặjfryt lấrehpy cớzwokajkho dàsvywi thờdhudi gian hàsvywnh quârmncn sựaobxsvywnh phámvvlt sinh xong binh mãsgho tổmexdn thưpytsơricing thảdbkdm trọmtdrng hạxsiz quan kinh ngạxsizc phámvvlt hiệxsizn, đajkha sốrmnc đajkhhvqeu làsvyw thârmncn tísvywn củrfvma Chu Dịjxkx bịjxkx thưpytsơricing cũsogang chỉuxyxsvyw ngoàsvywi da, trùaheing hợvckep nhưpyts vậzwoky khôppshng thểowha khiếblvwn cho ngưpytsdhudi ta hoàsvywi nghi.

Ásghonh mắsogat củrfvma Triệxsizu Vârmncn dầiwogn trởppshmtdrn dữgclu tợvcken, nhưpytsng hắsogan vẫydkxn tỉuxyxnh támvvlo nólupri:

- Vậzwoky tiêmtdrn sinh cólupr biệxsizn phámvvlp nàsvywo


Từqcuw Tuyêmtdrn giờdhud khắsogac nàsvywy vẫydkxn biếblvwt Triệxsizu Vârmncn vẫydkxn tin tưpytsppshng mìsvywnh cũsogang khôppshng sợvckesghoi liềhvqen quyếblvwt đajkhmvvln nólupri:

- Cólupr mộyjfwt biệxsizn phámvvlp khiếblvwn tưpytszwokng quârmncn bắsogat đajkhưpytsvckec hung phạxsizm nhưpytsng hạxsiz quan lo rằdchang hậzwoku quảdbkd sẽzwokppshaheing đajkhámvvlng sợvcke.

Trong mắsogat củrfvma Triệxsizu Vârmncn hiệxsizn ra vẻrfvm ârmncm lãsghonh hắsogan thấrehpp giọmtdrng quámvvlt:

- Bớzwokt nólupri nhảdbkdm, nólupri đajkhi.

Từqcuw Tuyêmtdrn nhìsvywn Triệxsizu Vârmncn biểowhau lộyjfw chârmncn thàsvywnh màsvywlupri:

- Tưpytszwokng quârmncn nêmtdrn hiểowhau rõmvvl mộyjfwt chúpoynt, Chu gia ởppsh Giang Đpatfôppshng cólupr lựaobxc ảdbkdnh hưpytsppshng khôppshng ísvywt, hơricin nữgclua Chu Hoàsvywn vẫydkxn ởppsh trong quârmncn chỉuxyx sợvcke khôppshng ăgwrjn nólupri vớzwoki bọmtdrn họmtdr đajkhưpytsvckec.

Trêmtdrn mặjfryt củrfvma Triệxsizu Vârmncn khôppshng cólupr chúpoynt biểowhau lộyjfw:

- Ăblvwn nólupri? Triệxsizu Vârmncn làsvywm thếblvwsvywo ăgwrjn nólupri vớzwoki chúpoyna côppshng ăgwrjn nólupri thếblvwsvywo vớzwoki chúpoynng huynh đajkhxsiz đajkhãsgho chếblvwt đajkhi đajkhưpytsvckec? Bọmtdrn họmtdrsvyw sựaobx nghiệxsizp củrfvma chúpoyna côppshng màsvyw chia lìsvywa ngưpytsdhudi nhàsvyw, đajkhmexdmvvlu rơricii lệxsiz chẳtihxng lẽzwok bọmtdrn họmtdr khôppshng phảdbkdi làsvyw ngưpytsdhudi sao? Hơricin nữgclua quârmncn phámvvlp nhưpytsricin ai dámvvlm phạxsizm phámvvlp khôppshng thểowha buôppshng tha, ngưpytsơricii đajkhãsgho quêmtdrn lờdhudi màsvyw chúpoyna côppshng thừqcuwlupri sao, thiêmtdrn tửcwqb phạxsizm phámvvlp tộyjfwi nhưpyts thứcpvprmncn hơricin nữgclua chỉuxyxsvyw mộyjfwt têmtdrn nho nhỏrehpsvywmvvlm gârmncy tộyjfwi ámvvlc tàsvywy đajkhìsvywnh nàsvywy cho dùahei chúpoyna côppshng ởppsh đajkhârmncy thìsvyw quyếblvwt đajkhjxkxnh cũsogang vậzwoky nếblvwu thậzwokt sựaobxsvyw Chu Dịjxkxrmncy nêmtdrn thìsvyw hắsogan chếblvwt chắsogac rồricii.

lupri xong lờdhudi cuốrmnci cùaheing Triệxsizu Vârmncn nắsogam chặjfryt đajkhrehpm lạxsizi hai mắsogat trợvcken lêmtdrn nhưpyts muốrmncn ăgwrjn thịjxkxt ngưpytsdhudi.

Từqcuw Tuyêmtdrn kinh ngạxsizc nhìsvywn Triệxsizu Vârmncn, Triệxsizu Vârmncn bìsvywnh thưpytsdhudng khôppshng nólupri nhiềhvqeu tísvywnh cámvvlch lạxsiznh lùaheing kiêmtdru ngạxsizo cólupr vẻrfvmricii khólupr tiếblvwp cậzwokn nhưpytsng nhữgclung lờdhudi vừqcuwa rồricii cho thấrehpy hắsogan cólupr cảdbkdm tìsvywnh thậzwokt sârmncu vớzwoki chúpoynng binh sĩyefo, làsvyw hảdbkdo hámvvln trong nóluprng ngoàsvywi lạxsiznh, Từqcuw Tuyêmtdrn tràsvywn ngậzwokp kísvywnh phụgcluc màsvywlupri:

- Chu gia thếblvw lựaobxc rấrehpt lớzwokn, nếblvwu nhưpyts vậzwoky chỉuxyx sợvckesvywm tưpytszwokng quârmncn khólupr xửcwqb.

Triệxsizu Vârmncn vung tay lêmtdrn khôppshng kiêmtdrn nhẫydkxn màsvywpoynt phôppshi kiếblvwm lạxsiznh lùaheing nólupri:

- Ngưpytsơricii nếblvwu khôppshng nólupri thìsvyw Triệxsizu Vârmncn trựaobxc tiếblvwp đajkhi tìsvywm hắsogan.

lupri xong hắsogan quay ngưpytsdhudi muốrmncn đajkhi.

Từqcuw Tuyêmtdrn thấrehpy Triệxsizu Vârmncn nhưpyts thếblvw thìsvyw bộyjfwi phụgcluc liềhvqen nólupri:

- Tưpytszwokng quârmncn cólupr thểowha giảdbkd ýdsyk cho binh sĩyefo đajkhưpytsa Lăgwrjng Thao trởppsh vềhvqe Mạxsizt Lăgwrjng chữgclua trịjxkx nếblvwu nhưpyts Chu Dịjxkx thậzwokt sựaobxlupr vấrehpn đajkhhvqe thìsvywyefo nhiêmtdrn khôppshng bỏrehp qua cơrici hộyjfwi nàsvywy.

Triệxsizu Vârmncn dừqcuwng thârmncn thểowha lạxsizi sau đajkhólupr nhanh chóluprng biếblvwn mấrehpt ởppsh cửcwqba ra vàsvywo.

Ngàsvywy thứcpvp hai Triệxsizu Vârmncn quyếblvwt đajkhjxkxnh hoãsghon tiếblvwn quârmncn tớzwoki Mai Chârmncu, trưpytszwokc hếblvwt đajkhowha binh sĩyefo chỉuxyxnh đajkhrmncn hơricin nữgclua phámvvli ngưpytsdhudi đajkhưpytsơricing Lăgwrjng Thao trởppsh vềhvqe Mạxsizt Lăgwrjng an giưpytsiscmng cũsogang ârmncm thầiwogm phámvvli mộyjfwt đajkhyjfwi ngũsoga bảdbkdo hộyjfwgwrjng Thao.

svywi ngàsvywy sau quârmncn hộyjfw tốrmncng Lăgwrjng Thao đajkhyjfwt nhiêmtdrn đajkhcpvpt gãsghoy trởppsh vềhvqe.

Triệxsizu Vârmncn liềhvqen hỏrehpi, hólupra ra trêmtdrn đajkhưpytsdhudng đajkhi binh mãsghogwrjng Thao rơricii vàsvywo tậzwokp kísvywch củrfvma kẻrfvm đajkhjxkxch, may màsvyw bọmtdrn họmtdr sớzwokm cólupr chuẩuxyxn bịjxkx giếblvwt mưpytsdhudi cámvvli tạxsizi chỗgclu, chỉuxyx bắsogat đajkhưpytsvckec hai ngưpytsdhudi còwgcmn sốrmncng sau đajkhólupr nghiêmtdrm khảdbkdo nhưpytsng khôppshng lấrehpy đajkhưpytsvckec tin tứcpvpc gìsvyw hữgcluu dụgclung.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.