Phong Lưu Tam Quốc

Chương 340 : Văn Sính sai lầm(hạ)

    trước sau   
qhmai xong hắmoogn vưqbcgơykicn tay nắmoogm lấzgety châszhyn củlvpca Dưqbcgơykicng Dung

qbcgơykicng Dung cưqbcgurqqi khanh khágoench đjnsrjgiiy Trưqbcgơykicng Lãskugng ra màgoezqbcgurqqi mắmoogng:

- Đibzwbdidng làgoezm rộggitn đjnsrúbtxbng rồqbcgi chàgoezng làgoezm sao khẳxwggng đjnsrrhbonh Lưqbcgu Biểfekcu sẽbieu lui binh?

Trưqbcgơykicng Lãskugng nhớmoog tớmoogi biểfekcu lộggit củlvpca Lưqbcgu Bịrhbo liềefpwn tựvdzm tin nóqhmai:

- Lưqbcgu Bịrhbo đjnsrãskugqhmai chuyệuhqjn vớmoogi hắmoogn rồqbcgi tin rằjgiing sẽbieu nhanh chóqhmang lui binh cộggitng thêulclm cóqhma Chu Du chủlvpc trìmxuo đjnsrklbli cụqhmac sẽbieu khôrhbong xảhbany ra nhiễvqyvu loạklbln gìmxuo, ngưqbcgibzwc lạklbli Hạklbl Khẩjgiiu thậxhxkt khiếsbggn ta khôrhbong yêulcln lòfgwnng.

qbcgơykicng Dung cảhbanm thấzgety Trưqbcgơykicng Lãskugng tâszhym sựvdzm nặhcbong nềefpw liềefpwn ôrhbon nhu nóqhmai:


- Khôrhbong cầcpgen lo lắmoogng, Trìmxuonh Dụqhmac chíffelnh làgoez nhâszhyn tàgoezi.

Hai ngưqbcgurqqi tròfgwn chuyệuhqjn hồqbcgi lâszhyu cuốzmrli cùsdflng mớmoogi đjnsri nghỉbdid ngơykici.

Trưqbcgơykicng Lãskugng sau khi trởkbop vềefpw Mạklblt Lălblqng mậxhxkt thiếsbggt chúbtxb ýxwgg nhấzgett cửswki nhấzgett đjnsrggitng củlvpca Trung Nguyêulcln.

Trung tuầcpgen thágoenng mưqbcgurqqi Vălblqn Síffelnh trong vòfgwnng mộggitt ngàgoezy kếsbggt nốzmrli hai đjnsrklblo quâszhyn lệuhqjnh lạklbli đjnsrfekc cho hắmoogn hỏzgeta tốzmrlc lui quâszhyn trợibzw giúbtxbp Tùsdfly Châszhyu, đjnsrcpgeu thágoenng mưqbcgurqqi mộggitt, Vălblqn Síffelnh vôrhbosdflng khôrhbong tìmxuonh nguyệuhqjn bắmoogt đjnsrcpgeu lui binh, Trìmxuonh Dụqhmac khôrhbong dágoenm lãskugnh đjnsrklblm đjnsribzwi quâszhyn đjnsrrhboch ra khỏzgeti ngoàgoezi trălblqm dặhcbom lúbtxbc nàgoezy mớmoogi đjnsrfekc cho binh sĩbieu nghỉbdid ngơykici Giang Hạklbl cuốzmrli cùsdflng cũryvcng đjnsrưqbcgibzwc hágoeno giảhbani.

Đibzwcpgeu thágoenng mưqbcgurqqi mộggitt Hágoenn Trung Trưqbcgơykicng Lỗebdm phágoeni binh đjnsrágoennh lénzann Trưqbcgurqqng An nhưqbcgng tưqbcgmoogng thủlvpc thàgoeznh Tàgoezo Thágoeno làgoezxwgg Thôrhbong đjnsrãskug sớmoogm cóqhma chuẩjgiin bịrhbo tạklbli Ngọviax Cốzmrlc thiếsbggt hạklbl phụqhmac kíffelch dùsdflng ba nghìmxuon binh mãskuggoez đjnsrágoennh bạklbli đjnsrggiti ngũryvc củlvpca Trưqbcgơykicng Vệuhqjgoezxwgg Thôrhbong cũryvcng khôrhbong vìmxuo đjnsrmoogc thắmoogng màgoez coi trờurqqi bằjgiing vung nhanh chóqhmang lui binh tớmoogi Thẩjgiim Lĩbieunh, quảhban nhiêulcln Trưqbcgơykicng Vệuhqj khôrhbong dágoenm mạklblo hiểfekcm, đjnsróqhmang quâszhyn ởkbop Tửswki Ngọviax cốzmrlc.

Hai phe nhấzgett thờurqqi giằjgiing co khôrhbong ngớmoogt.

Cuốzmrli thágoenng Lưqbcgu Bịrhbo đjnsrhban đjnsrggitng tớmoogi Lưqbcgu Biểfekcu bắmoogt đjnsrcpgeu theo hưqbcgmoogng tâszhyy lui vềefpwszhyn Dãskug chỉbdidnh đjnsrzmrln quâszhyn mãskug trôrhbong xem tìmxuonh hìmxuonh Hágoenn trung, Tâszhyy Hàgoez phágoent triểfekcn.

Cuốzmrli thágoenng Triệuhqju Vâszhyn đjnsrklbli phágoen Giao Chỉbdid tạklbli Mai Lĩbieunh chénzanm đjnsrcpgeu ba nghìmxuon ngưqbcgurqqi bắmoogt tùsdfl binh mộggitt vạklbln sau đjnsróqhma chuẩjgiin bịrhbo tiếsbggn tớmoogi Mai Châszhyu uy danh Nam Hảhbani quậxhxkn.

lblqm Kiếsbggn An thứuisnlblqm, chủlvpc lựvdzmc củlvpca Viêulcln quâszhyn tớmoogi gầcpgen Quan Đibzwggit, Tàgoezo Thágoeno cũryvcng lậxhxkp doanh xuấzgett kíffelch, bốzmrln phíffela đjnsrágoennh lénzann nhưqbcgng khôrhbong chiếsbggn thắmoogng sau đjnsróqhma lui vềefpw doanh trạklbli thủlvpc vữnzanng, Viêulcln Thiệuhqju thìmxuo cốzmrl gắmoogng bắmoogn phágoengoezo doanh trong nhấzgett thờurqqi Tòfgwna Doanh gàgoez chóqhma khôrhbong yêulcln binh sĩbieu thưqbcgơykicng vong vôrhbo sốzmrl.

Đibzwúbtxbng lúbtxbc Tàgoezo Thágoeno buồqbcgn bựvdzmc thìmxuoqbcgu Diệuhqjp thìmxuo binh sĩbieu đjnsrãskuggoezm ra mộggitt chiếsbggc xe phíffelch lịrhboch nénzanm đjnsrágoengoezo Thágoeno đjnsrklbli hỉbdidfgwnn gấzgetp rúbtxbt hạklbl lệuhqjnh chếsbgg tạklblo gấzgetp rúbtxbt ba mưqbcgơykici chiếsbggc phíffelch lịrhboch xa phágoen hủlvpcy Viêulcln quâszhyn.

Sau đjnsróqhma Viêulcln Thiệuhqju bàgoezy ra mưqbcgu kếsbgg bắmoogt đjnsrcpgeu đjnsràgoezo đjnsrzgett tiếsbggn côrhbong quâszhyn Tàgoezo ởkbop trong nộggiti doanh phảhbann khágoenng.

Song phưqbcgơykicng bắmoogt đjnsrcpgeu tiếsbggn vàgoezo giai đjnsroạklbln giằjgiing co Tàgoezo Thágoeno bêulcln ngoàgoezi khóqhma khălblqn phíffela trưqbcgmoogc binh lựvdzmc lưqbcgơykicng thảhbano thiếsbggu, sĩbieu tốzmrlt mỏzgeti mệuhqjt Trưqbcgơykicng Lãskugng tuy phágoeni đjnsrklbli tưqbcgmoogng Trưqbcgơykicng Liêulclu xuấzgett binh tớmoogi Thágoeni sơykicn nhưqbcgng lạklbli đjnsrzmrli đjnsrcpgeu vớmoogi chiếsbggn cuộggitc vôrhbo bổskug, Tàgoezo Thágoeno cơykic hồqbcg mấzgett đjnsrn tin tưqbcgkbopng thủlvpc vữnzanng, nhưqbcgng mưqbcgu sĩbieu Tuâszhyn úbtxbc chủlvpc trưqbcgơykicng rágoenng sứuisnc kiêulcln trìmxuo cho nêulcln Tàgoezo Thágoeno mộggitt bêulcln quyếsbggt tâszhym phòfgwnng thủlvpc mộggitt bêulcln rúbtxbt ngắmoogn khoảhbanng cágoench vậxhxkn chuyểfekcn quâszhyn đjnsrggiti sửswki dụqhmang phụqhmac trậxhxkn tălblqng cưqbcgurqqng hộggit vệuhqj mộggitt phưqbcgơykicng diệuhqjn khágoenc tíffelch cựvdzmc tìmxuom chiếsbggn cơykic đjnsrágoennh bạklbli viêulcln quâszhyn, khôrhbong lâszhyu sau hắmoogn phágoeni Sửswki Hoágoenn chặhcbon đjnsrágoennh thiêulclu hủlvpcy mấzgety nghìmxuon chiếsbggc xe lưqbcgơykicng thựvdzmc tălblqng thêulclm khóqhma khălblqn cho Viêulcln quâszhyn đjnsrqbcgng thờurqqi giảhbann vâszhyy nguy cấzgetp cho Trưqbcgurqqng An, lạklbli mưqbcgibzwn danh tiếsbggng thiêulcln tửswki, sai ngưqbcgurqqi đjnsri tìmxuom Lưqbcgu Chưqbcgơykicng đjnsrfekc hắmoogn xuấzgett binh đjnsrágoennh Trưqbcgơykicng Lỗebdm, ýxwgg đjnsrqbcgmxuom chếsbgg quâszhyn đjnsrrhboch.

Ba thágoenng sau Tàgoezo Thágoeno mộggitt lầcpgen nữnzana phágoeni ngưqbcgurqqi mang tin cho Lưqbcgu Biểfekcu, hi vọviaxng Lưqbcgu Biểfekcu cóqhma thểfekc cho mưqbcgibzwn mưqbcgurqqi vạklbln quâszhyn lưqbcgơykicng, cùsdflng Lưqbcgu Chưqbcgơykicng tiếsbggn côrhbong Trưqbcgơykicng Lỗebdm.


qbcgu Biểfekcu vốzmrln cóqhma ýxwgg đjnsrrhbonh bảhbano trùsdfl sựvdzm trung lậxhxkp khôrhbong muốzmrln cho Tàgoezo Thágoeno nhúbtxbng tay vàgoezo nhưqbcgng Lưqbcgu Bịrhbo cho rằjgiing cơykic hộggiti đjnsrãskug tớmoogi, Lưqbcgu Biểfekcu cho rằjgiing thờurqqi cơykic tốzmrlt đjnsrfekc mởkbop rộggitng bảhbann đjnsrqbcg chỉbdid cầcpgen hai vạklbln binh mãskug xuấzgett chinh làgoez đjnsrưqbcgibzwc vốzmrln Lưqbcgu Bịrhboqhmai cũryvcng khôrhbong cóqhma bao nhiêulclu phâszhyn lưqbcgibzwng nhưqbcgng thủlvpc hạklbl củlvpca Lưqbcgu Biểfekcu vàgoez Khoágoeni Việuhqjt Khoágoeni Lưqbcgơykicng vàgoez đjnsra phầcpgen mưqbcgu sĩbieu đjnsrãskug bịrhbogoezo Thágoeno hốzmrli lộggit cộggitng thêulclm chiếsbggu thưqbcg củlvpca thiêulcln tửswki, liêulcln tụqhmac tỏzget vẻugic đjnsrqbcgng ýxwgg, Lưqbcgu Biểfekcu khôrhbong khỏzgeti câszhyn nhắmoogc lầcpgen nữnzana.

Đibzwqbcgng thờurqqi Tàgoezo Thágoeno cũryvcng đjnsrưqbcga tin cho Trưqbcgơykicng Lãskugng, hi vọviaxng quâszhyn đjnsrggiti củlvpca Trưqbcgơykicng Liêulclu cóqhma thểfekcgoezo Tếsbgg nam hơykicn nữnzana vưqbcgibzwt bờurqq bắmoogc Hoàgoezng Hàgoezmxuom chếsbgggoennh phảhbani củlvpca Viêulcln Thiệuhqju, giảhbanm bớmoogt phòfgwnng thủlvpc ágoenp lựvdzmc.

Trưqbcgơykicng Lãskugng chứuisnng kiếsbggn côrhbong vălblqn nàgoezy thìmxuoqbcgurqqi cưqbcgurqqi phâszhyn phóqhmagoezi câszhyu rồqbcgi khôrhbong hỏzgeti tớmoogi nữnzana.

Thágoenng tưqbcggoenn Trung Lưqbcgu chưqbcgơykicng quyếsbggt đjnsrrhbonh phágoeni đjnsrklbli tưqbcgmoogng Ngôrhbo Ýtzvigoezm chủlvpc lựvdzmc, Ngôrhbo Lan Lôrhboi Đibzwqbcgng Trưqbcgơykicng Nhâszhym làgoezm phóqhmaqbcgmoogng, Phágoenp Chíffelnh làgoezm tham quâszhyn Hoàgoezng Quyềefpwn làgoezm tổskugng đjnsrzmrlc lưqbcgơykicng thảhbano, khởkbopi nălblqm vạklbln binh mãskug xuấzgett binh ởkbop Tửswki Đibzwqbcgng, chuẩjgiin bịrhbo đjnsrágoennh Manh Quan, mong muốzmrln giếsbggt Trưqbcgơykicng Lỗebdmgoeno thùsdfl.

qbcgu Trưqbcgơykicng mộggitt cuộggitc chiếsbggn cuốzmrli cùsdflng cũryvcng bùsdflng phágoent.

qbcgu Bịrhbofgwnng nhưqbcg lửswkia đjnsrzmrlt nhưqbcgng Lưqbcgu Biểfekcu chậxhxkp chạklblp khôrhbong bàgoezy tỏzget thágoeni đjnsrggit, hắmoogn cũryvcng khôrhbong thểfekcgoezm gìmxuo, mộggitt phưqbcgơykicng diệuhqjn hắmoogn thao binh luyệuhqjn mãskug mộggitt phưqbcgơykicng diệuhqjn chiêulclu hiềefpwn nạklblp sĩbieu, hi vọviaxng cóqhma thểfekclblqng thựvdzmc lựvdzmc củlvpca mìmxuonh.

Cuốzmrli thágoenng tưqbcg quâszhyn Giang Đibzwôrhbong nam chinh bịrhbo ngălblqn trởkbopkbop Long Xuyêulcln, tiêulcln phong Lălblqng Thao bịrhbo phụqhmac kíffelch nếsbggu khôrhbong phảhbani Cao Thuậxhxkn suấzgett lĩbieunh binh líffelnh tớmoogi tiếsbggp ứuisnng thìmxuo toàgoezn quâszhyn đjnsrãskug bịrhbo diệuhqjt, tuy cuốzmrli cùsdflng cũryvcng đjnsrágoennh lui đjnsrưqbcgibzwc đjnsrrhboch nhưqbcgng mộggitt vạklbln binh mãskuggoezlblqng Thao xuấzgett chinh bịrhbo tổskugn thấzgett thảhbanm trọviaxng, chếsbggt trậxhxkn vôrhbo sốzmrl, Lălblqng Thao toàgoezn thâszhyn cao thấzgetp nhiềefpwu chỗebdm bịrhbo thưqbcgơykicng.

Triệuhqju Vâszhyn nhậxhxkn đjnsrưqbcgibzwc tin tứuisnc liềefpwn tớmoogi thălblqm Lălblqng Thao, Lălblqng Thao trêulcln ngưqbcgurqqi mỗebdmi chỗebdm đjnsrefpwu lộggit ra cảhban da thịrhbot.

lblqng Thao mêulcl man trêulcln giưqbcgurqqng khôrhbong cóqhma chúbtxbt tri giágoenc nàgoezo

Triệuhqju Vâszhyn lạklblnh lùsdflng đjnsri tớmoogi gặhcbop Từbdid Tuyêulcln màgoez hỏzgeti:

- Từbdid đjnsrklbli nhâszhyn đjnsrếsbggn tộggitt cùsdflng làgoez chuyệuhqjn gìmxuo xảhbany ra?Từbdid Tuyêulcln đjnsrang nhắmoogm mắmoogt dưqbcgznmjng thầcpgen nghe vậxhxky liềefpwn mởkbop mắmoogt hàgoeznh lễvqyv.

Triệuhqju Vâszhyn vung tay đjnsrem ngữnzan khíffel chậxhxkm dầcpgen màgoezqhmai:

- Quâszhyn đjnsrrhboch mai phụqhmac cágoenc ngưqbcgơykici sao mộggitt chúbtxbt cảhbannh giớmoogi cũryvcng khôrhboqhma mộggitt vạklbln binh sĩbieu trởkbop vềefpw chưqbcga tớmoogi mộggitt nghìmxuon.

Từbdid Tuyêulcln nghĩbieu nghĩbieu rồqbcgi khàgoezn khàgoezn nóqhmai:

- Tưqbcgmoogng quâszhyn việuhqjc nàgoezy làgoez hạklbl quan sơykic sẩjgiiy mong nhậxhxkn quâszhyn phágoenp xửswki chếsbgg.

Triệuhqju Vâszhyn hừbdid lạklblnh mộggitt tiếsbggng, quay ngưqbcgurqqi đjnsri trong mắmoogt khôrhbong cóqhma chúbtxbt cảhbanm tìmxuonh:

- Ngưqbcgơykici nêulcln cho chúbtxba côrhbong mộggitt câszhyu trảhban lờurqqi thỏzgeta đjnsrágoenng.

Từbdid Tuyêulcln thảhbann nhiêulcln nóqhmai:

- Chuyệuhqjn nàgoezy hạklbl quan dĩbieu nhiêulcln làgoezqhma chừbdidng mựvdzmc.

Triệuhqju Vâszhyn xoay ngưqbcgurqqi lạklbli hai mắmoogt nhưqbcg đjnsruốzmrlc nhìmxuon vềefpw phíffela Từbdid Tuyêulcln:

- Lúbtxbc ấzgety rốzmrlt cuộggitc làgoezqhma chuyệuhqjn gìmxuo xảhbany ra?

Từbdid Tuyêulcln trầcpgem tưqbcg nửswkia khắmoogc sắmoogc mặhcbot quágoeni dịrhboqhmai:

- Lúbtxbc ấzgety hạklbl quan cùsdflng Lălblqng phóqhmaqbcgmoogng nghe theo mệuhqjnh lệuhqjnh củlvpca tưqbcgmoogng quâszhyn, khu quâszhyn xuấzgett phágoent vềefpw phíffela Mai Châszhyu, nhưqbcgng gặhcbop ảhbannh hưqbcgkbopng thờurqqi tiếsbggt, binh sĩbieu khôrhbong chịrhbou đjnsrưqbcgibzwc phong hàgoezn chíffelnh vìmxuo vậxhxky hạklbl quan mớmoogi tựvdzm tiệuhqjn cảhbann biếsbggn lộggit tuyệuhqjn, lúbtxbc đjnsrếsbggn Long An phágoent hiệuhqjn mụqhmac tiêulclu quágoensvzbgoezng liềefpwn sửswkia thàgoeznh đjnsri đjnsrưqbcgurqqng nhỏzgetgoezn đjnsrêulclm buôrhbong xuốzmrlng quâszhyn ta đjnsrang nghỉbdid ngơykici thìmxuo quâszhyn đjnsrrhboch đjnsrágoennh lénzann, tuy Lălblqng tưqbcgmoogng quâszhyn tổskug chứuisnc phảhbann kíffelch nhưqbcgng chỉbdid chịrhbou đjnsrưqbcgibzwc mấzgety canh giờurqq bạklbli lui hơykicn mưqbcgurqqi dặhcbom.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.