Phong Lưu Tam Quốc

Chương 339 : Văn Sính sai lầm (thượng)

    trước sau   
qqvfn Síebbtnh trong lòookwng khôqrgsng phụpdawc thếkqmlkuzno thìctzg hắmphrn cũrielng làkuznpfzgctzgng văqqvfn võvhor song toàkuznn đngsjưpfzgơxclpng nhiêtwsxn biếkqmlt lui binh nhưpfzg vậgfdny khôqrgsng ổwuhon, hắmphrn mộyogkt phưpfzgơxclpng diệgfmgn đngsjưpfzga tin qua loa cho Lưpfzgu Biểpwcyu mộyogkt mặfhmut lạnqxqi khua chiêtwsxng gõvhor trốebbtng chuẩouemn bịheynpfzghgpeng côqrgsng Hạnqxq Khẩouemu, ởkuzn trong mắmphrt hắmphrn, Hạnqxq Khẩouemu giốebbtng nhưpfzgkuzn nỏhbqd mạnqxqnh đngsjãqrgs hếkqmlt đngsjàkuzn đngsjânqvky làkuznxclp hộyogki tốebbtt đngsjpwcy nắmphrm lấsleky trưpfzgctzgc cầheynm lấsleky Hạnqxq KHầheynu màkuzngfmgy Chânqvku? Chỉxovzkuzn mộyogkt chúookwt binh lựtwsxc Giang Đwuhoôqrgsng cóvhor thểpwcykuznm đngsjưpfzgbebsc tròookwctzg khôqrgsng chỉxovzvhori mìctzgnh nắmphrm đngsjưpfzgbebsc Hạnqxq Khẩouemu cho dùgfmg tiếkqmlp tụpdawc gânqvky áznmop lựtwsxc cho Hạnqxq Khẩouemu chẳqrgsng kháznmoc gìctzg chặfhmut đngsjdmuat đngsjưpfzghgpeng tiếkqmlp tếkqml củkqmla bọfsuin chúookwng, thậgfdnt khôqrgsng rõvhor đngsjáznmom văqqvfn quan kia suy nghĩkuznznmoi gìctzg.

qqvfn Síebbtnh mạnqxqo hiểpwcym chốebbtng lệgfmgnh, đngsjiềjeutu đngsjyogkng tam quânqvkn chuẩouemn bịheyn quyếkqmlt đngsjheynnh mộyogkt trậgfdnn thắmphrng bạnqxqi nếkqmlu thấslekt bạnqxqi tốebbti đngsja tổwuhon hao mộyogkt chúookwt binh sĩkuzn sau đngsjóvhor lui vềjeut phíebbta Tùgfmgy Chânqvku mộyogkt khi thắmphrng vậgfdny thìctzg ýmphr nghĩkuzna trọfsuing đngsjnqxqi rồkntoi chẳqrgsng nhữzwqgng Tùgfmgy Chânqvku đngsjưpfzgbebsc giảtcyyi quyếkqmlt màkuznookwn đngsjoạnqxqt đngsjưpfzgbebsc Hạnqxq Khẩouemu ýmphr nghĩkuzna chiếkqmln lưpfzgbebsc nàkuzny khôqrgsng cầheynn nóvhori cũrielng biếkqmlt, mởkuzn ra môqrgsn hộyogk tớctzgi Giang Đwuhoôqrgsng, bảtcyyo trụpdaw cho thưpfzgbebsng du Trưpfzghgpeng Giang Giang Lăqqvfng bìctzgnh yêtwsxn.

Nhưpfzgng tấslekt cảtcyy muốebbtn nhưpfzg ýmphr cầheynn phảtcyyi cóvhor thiêtwsxn đngsjheynnh.

Trìctzgnh Dụpdawc đngsjưpfzgbebsc tin Tưpfzgkuznng Khânqvkm chiếkqmlm lĩkuznnh Tùgfmgy Chânqvku thìctzgpfzgng phấslekn mộyogkt ngàkuzny mộyogkt đngsjêtwsxm khôqrgsng ngủkqml, tảtcyyng đngsjáznmo nặfhmung đngsjãqrgs biếkqmln mấslekt khuôqrgsn mặfhmut ânqvkm u đngsjãqrgs xuấslekt hiệgfmgn nụpdawpfzghgpei tưpfzgơxclpi.

Tiếkqmln vàkuzno cảtcyynh giớctzgi Giang Đwuhoôqrgsng bởkuzni vìctzg vấslekn đngsjjeutpfzgơxclpng mùgfmg quânqvkn đngsjyogki củkqmla Văqqvfn Síebbtnh chậgfdnm chạnqxqp khôqrgsng bịheyn pháznmot hiệgfmgn.

kuznng lúookwc càkuznng tớctzgi gầheynn tânqvkm tìctzgnh củkqmla Văqqvfn Síebbtnh càkuznng tỉxovznh táznmoo lạnqxqi.


esfo phíebbta xa xa bỗhbqdng truyềjeutn tớctzgi tiếkqmlng vang khôqrgsng nhỏhbqdqqvfn Síebbtnh ởkuzn boong thuyềjeutn trong lòookwng căqqvfng thẳqrgsng thầheynm nóvhori:

- Khôqrgsng tốebbtt.

Phóvhorpfzgctzgng ởkuzntwsxn cạnqxqnh khẩouemn trưpfzgơxclpng nóvhori:

- Tưpfzgctzgng quânqvkn ởkuzn phíebbta trưpfzgctzgc cóvhor đngsjyogki thuyềjeutn đngsjáznmonh léatzsn sao?

qqvfn Síebbtnh căqqvfng thẳqrgsng chăqqvfm chúookwvhori:

- Đwuhoúookwng vậgfdny.

esfo phíebbta trưpfzgctzgc truyềjeutn tớctzgi vàkuzni tiếkqmlng quáznmot khẽkgrb giốebbtng nhưpfzg tiếkqmlng mắmphrng chửctzgi hồkntoi lânqvku sau mớctzgi trởkuzntwsxn bìctzgnh tĩkuznnh giốebbtng nhưpfzgznmoc binh sĩkuzn rớctzgt xuốebbtng nưpfzgctzgc đngsjjeutu cứdmuau đngsjưpfzgbebsc.

Hạnqxq Khẩouemu sắmphrc mặfhmut kháznmoc thưpfzghgpeng Trìctzgnh Dụpdawc đngsjang chuẩouemn bịheyn đngsji ngủkqml chợbebst thấsleky ởkuzn phíebbta xa xa truyềjeutn tớctzgi tiếkqmlng trốebbtng rung trờhgpei, hắmphrn liềjeutn cảtcyy kinh hiểpwcyn nhiêtwsxn làkuznvhor quânqvkn đngsjheynch đngsjyogkt kíebbtch, hắmphrn bựtwsxc bộyogki màkuzn đngsjdmuang dậgfdny mặfhmuc quầheynn áznmoo chuẩouemn bịheyn ra ngoàkuzni xem.

Phan Chưpfzgơxclpng vộyogki vãqrgs tớctzgi sắmphrc mặfhmut củkqmla Trìctzgnh Dụpdawc hơxclpi ânqvkm trầheynm hắmphrn mởkuzn miệgfmgng:

- Đwuhonqxqi nhânqvkn tíebbtnh toáznmon tàkuzni tìctzgnh, Văqqvfn Síebbtnh quảtcyy nhiêtwsxn tớctzgi.

Trìctzgnh Dụpdawc thòookw tay ngăqqvfn cảtcyyn hắmphrn nóvhori chuyệgfmgn rồkntoi trầheynm giọfsuing nóvhori:

- Tốebbti nay sưpfzgơxclpng mùgfmgtwsxnh môqrgsng quânqvkn đngsjheynch lầheynn nàkuzny tớctzgi đngsjânqvky khóvhorookw khôqrgsng thểpwcygfmgy tiệgfmgn xuấslekt kíebbtch, Phan Chưpfzgơxclpng ngưpfzgơxclpi triệgfmgu tậgfdnp cung tiễpfzgn thủkqml ngăqqvfn cảtcyyn quânqvkn đngsjheynch đngsjkntong thờhgpei ngàkuznn vạnqxqn lầheynn khôqrgsng đngsjưpfzgbebsc xúookwc đngsjyogkng, sau khi xáznmoc đngsjheynnh quânqvkn đngsjheynch thựtwsxc sựtwsx đngsjáznmonh léatzsn mớctzgi tổwuho chứdmuac phảtcyyn kíebbtch.

Phan Chưpfzgơxclpng liềjeutn lĩkuznnh mệgfmgnh.


Trìctzgnh Dụpdawc cưpfzghgpei nóvhori:

- Văqqvfn Síebbtnh tốebbti nay đngsjáznmonh léatzsn hiểpwcyn nhiêtwsxn làkuznpfzgu Biểpwcyu hạnqxq lệgfmgnh bắmphrt buộyogkc lui binh màkuzn hắmphrn khôqrgsng muốebbtn khinh đngsjheynch rúookwt đngsji, cho nêtwsxn muốebbtn thừxclp dịheynp sưpfzgơxclpng mùgfmg khắmphrp sôqrgsng cóvhor ýmphr đngsjkntoatzsn cưpfzgctzgp lấsleky Hạnqxq Khẩouemu nhưpfzgng từxclp đngsjóvhor bạnqxqo lộyogk ýmphr đngsjknto củkqmla hắmphrn, lầheynn nàkuzny phảtcyyi đngsjpwcy cho hắmphrn chậgfdnt vậgfdnt lui vềjeutpfzgu Biểpwcyu gọfsuit quânqvkn quyềjeutn củkqmla hắmphrn.

vhori tớctzgi đngsjânqvky trong mắmphrt củkqmla Trìctzgnh Dụpdawc hiệgfmgn ra biếkqmln hóvhora kỳmphr lạnqxq.

Phan Chưpfzgơxclpng sáznmong ngờhgpei hai mắmphrt gấslekp giọfsuing hỏhbqdi:

- Đwuhonqxqi nhânqvkn cóvhor diệgfmgu kếkqmlctzg.

Trìctzgnh Dụpdawc vuốebbtt ve tóvhorc mai hai mắmphrt híebbtp lạnqxqi nóvhori:

- Nếkqmlu thậgfdnt sựtwsx vữzwqgng vàkuznng tấslekt nhiêtwsxn hai đngsjnqxqo nhânqvkn mãqrgsrielng hoàkuznn toàkuznn dựtwsxa vàkuzno thờhgpei đngsjiểpwcym rồkntoi ưpfzgctzgc hẹhbqdn ba đngsjưpfzghgpeng đngsjáznmonh hộyogki côqrgsng Hạnqxq Khẩouemu, màkuzn chiếkqmlu theo tin tứdmuac củkqmla tháznmom tửctzg, khôqrgsng đngsjheyny bảtcyyy ngàkuzny việgfmgn quânqvkn sẽkgrb tớctzgi Hạnqxq Khẩouemu, nhưpfzgng Văqqvfn Síebbtnh ởkuzn thờhgpei đngsjiểpwcym nàkuzny vẫxzdmn lựtwsxa chọfsuin đngsjáznmonh léatzsn mộyogkt mìctzgnh thứdmua nhấslekt làkuznpfzgbebsn thờhgpei cơxclp tốebbtt sưpfzgơxclpng mùgfmg khắmphrp sôqrgsng, thứdmua hai làkuznookwng hắmphrn hiệgfmgn tạnqxqi nhưpfzg lửctzga đngsjebbtt khôqrgsng dáznmom phảtcyyn kháznmong ýmphr củkqmla Lưpfzgu Biểpwcyu.

Phan Chưpfzgơxclpng mơxclp hồkntovhori:

- Vậgfdny chuyệgfmgn nàkuzny cóvhor thểpwcyvhori rõvhor khôqrgsng?

Trìctzgnh Dụpdawc cưpfzghgpei lạnqxqnh nóvhori:

- Bởkuzni nhưpfzg vậgfdny cho thấsleky Văqqvfn Síebbtnh rõvhorkuznng cóvhornqvkm lui binh chỉxovz cầheynn đngsjêtwsxm nay ngăqqvfn trởkuzn tấslekt nhiêtwsxn hắmphrn sẽkgrb lui binh đngsjếkqmln lúookwc đngsjóvhor thìctzg, hắmphrc hắmphrc...

Phan Chưpfzgơxclpng chấslekn đngsjyogkng tinh thầheynn nhiểpwcyn nhiêtwsxn đngsjãqrgsctzgm ra hưpfzgơxclpng vịheyn trong đngsjóvhorkuznpfzgng phấslekn nóvhori:

- Đwuhonqxqi nhânqvkn nóvhori thậgfdnt khôqrgsng?


Trìctzgnh Dụpdawc tựtwsx tin nóvhori:

- Tuyệgfmgt đngsjebbti khôqrgsng sai.

Phan Chưpfzgơxclpng cưpfzghgpei u áznmom:

- Đwuhonqxqi nhânqvkn cóvhor phảtcyyi đngsjpwcy cho thủkqml hạnqxq đngsji làkuznm mộyogkt sốebbt thứdmua khôqrgsng?

Trìctzgnh Dụpdawc quỷacqw dịheyn nhìctzgn hắmphrn mộyogkt cáznmoi cưpfzghgpei cao thânqvkm mạnqxqn trắmphrc:

- Đwuhoưpfzgơxclpng nhiêtwsxn tuy nhiêtwsxn hiệgfmgn tạnqxqi củkqmla ngưpfzgơxclpi làkuzn đngsjáznmonh lui quânqvkn đngsjheynch đngsjáznmonh léatzsn.

Phan Chưpfzgơxclpng trong bụpdawng tràkuznn ngậgfdnp vấslekn đngsjjeut khôqrgsng dáznmom hỏhbqdi, chỉxovzvhor thểpwcy đngsjem áznmonh mắmphrt mêtwsx hoặfhmuc rờhgpei đngsji.

Trìctzgnh Dụpdawc đngsjbebsi Phan Chưpfzgơxclpng đngsji rồkntoi lúookwc nàkuzny mớctzgi cưpfzghgpei ha hảtcyyvhori:

- Văqqvfn Síebbtnh ơxclpi làkuznqqvfn Síebbtnh, thiệgfmgt thòookwi cho ngưpfzgơxclpi làkuznpfzgơxclpng tưpfzgctzgng mộyogkt đngsjhgpei tạnqxqi sao khôqrgsng minh bạnqxqch cáznmoi gìctzg gọfsuii làkuzntwsxn ngừxclpng thìctzg ngừxclpng, gânqvky nêtwsxn hậgfdnu quảtcyy.

Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng cùgfmgng Nguyệgfmgn Duyêtwsxn Đwuhoiểpwcyn Vi, Trưpfzgơxclpng Ninh dẫxzdmn kỵmlni binh đngsjyogki trảtcyyi qua mấsleky ngàkuzny đngsjưpfzghgpeng xáznmo rấslekt nhanh tớctzgi Ba Khânqvku.

Tuy ởkuzn chiếkqmln tuyếkqmln hừxclpng hựtwsxc khíebbt thếkqml nhưpfzgng nơxclpi nàkuzny khôqrgsng hềjeutvhor chúookwt hàkuzno khíebbt giưpfzgơxclpng cung bạnqxqt kiếkqmlm nàkuzno cho dùgfmg ba tuyếkqmln củkqmla Ba Khânqvku trốebbtng trảtcyyi nhưpfzgng ởkuzn trong doanh trạnqxqi lúookwc nàkuzny vẫxzdmn náznmoo nhiệgfmgt vàkuzn chen chúookwc.

Chânqvkn Mậgfdnt vàkuznpfzgơxclpng Dung biếkqmlt đngsjưpfzgbebsc tin tứdmuac củkqmla Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng trởkuzn vềjeut lậgfdnp tứdmuac ra nghêtwsxnh đngsjóvhorn.

ookwc nàkuzny Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng nhậgfdnn đngsjưpfzgbebsc tin tứdmuac, Dưpfzgơxclpng Dung cóvhor thai, Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng vôqrgsgfmgng kinh hỉxovz nắmphrm tay củkqmla nàkuznng màkuznebbtch đngsjyogkng nóvhori:


- Dung Nhi nàkuznng mang thai cóvhor thậgfdnt khôqrgsng?

pfzgơxclpng Dung ngưpfzgbebsng ngùgfmgng màkuzn gậgfdnt đngsjheynu.

- Ha ha.

Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng bỗhbqdng nhiêtwsxn cưpfzghgpei to.

Cho tớctzgi nay Dưpfzgơxclpng Dung vẫxzdmn mộyogkt mựtwsxc ráznmong lảtcyyng tráznmonh vấslekn đngsjjeutkuzny cùgfmgng Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng ởkuzn nhiềjeutu năqqvfm nhưpfzg vậgfdny màkuznqqvfn Cơxclp lạnqxqi cóvhor thai trưpfzgctzgc trong nàkuznnh cóvhor thêtwsxm mộyogkt tiểpwcyu côqrgsng chúookwa, khiếkqmln cho nàkuznng khổwuho sởkuzn thậgfdnt lânqvku.

May màkuzn ôqrgsng trờhgpei vẫxzdmn chiếkqmlu cốebbtkuznng vốebbtn Dưpfzgơxclpng Dung cũrielng khôqrgsng cóvhor nhiềjeutu kỳmphr vọfsuing nhưpfzgng lầheynn nàkuzny trêtwsxn đngsjưpfzghgpeng theo Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng xuấslekt chinh nàkuznng cảtcyym thấsleky choáznmong váznmong đngsjheynu óvhorc, sau mộyogkt hồkntoi tựtwsx chuẩouemn đngsjznmon mớctzgi biếkqmlt mìctzgnh cóvhor thai.

Hai ngưpfzghgpei tròookw truyệgfmgn mộyogkt hồkntoi Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng liềjeutn nóvhori:

- Dung nhi hai ngàkuzny nữzwqga chúookwng ta vềjeut Mạnqxqt Lăqqvfng.

pfzgơxclpng Dung giậgfdnt mìctzgnh:

- Khôqrgsng phảtcyyi đngsjânqvku lãqrgso côqrgsng trậgfdnn chiếkqmln vớctzgi Lưpfzgu Biểpwcyu còookwn chưpfzga đngsjáznmonh xong tạnqxqi sao đngsjãqrgs đngsji rồkntoi khôqrgsng lẽkgrb chàkuznng vìctzg ta?

vhori tớctzgi đngsjânqvky Dưpfzgơxclpng Dung hoàkuzni nghi nhìctzgn Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng trong lòookwng bỗhbqdng nhiêtwsxn cóvhor hạnqxqnh phúookwc.

Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng hừxclp hai tiếkqmlng:

- Khôqrgsng phảtcyyi màkuzn trậgfdnn chiếkqmln vớctzgi Lưpfzgu Biểpwcyu đngsjãqrgs kếkqmlt thúookwc.

pfzgơxclpng Dung cong cáznmoi miệgfmgng nhỏhbqd nhắmphrn trong lòookwng mấslekt hứdmuang sau đngsjóvhor hiếkqmlu kỳmphr hỏhbqdi:

- Nhanh nhưpfzg vậgfdny đngsjãqrgs thắmphrng trậgfdnn rồkntoi hảtcyy?

Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng đngsjmphrc ýmphrvhori:

- Đwuhoúookwng thếkqmlqrgso côqrgsng củkqmla nàkuznng dĩkuzn nhiêtwsxn làkuzn lợbebsi hạnqxqi rồkntoi.

pfzgơxclpng Dung khôqrgsng tin:

- Hừxclpznmom phầheynn làkuzn Chu Du thếkqml thânqvkn cho chàkuznng chàkuznng tìctzgm cơxclp hộyogki lưpfzghgpei biếkqmlng.

Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng xấsleku hổwuhopfzghgpei:

- Nưpfzgơxclpng tửctzg từxclp khi nàkuzno lợbebsi hạnqxqi nhưpfzg vậgfdny chuyệgfmgn nàkuzny cũrielng đngsjznmon ra đngsjưpfzgbebsc.

pfzgơxclpng Dung cưpfzghgpei hìctzgctzg:

- Chúookwng ta đngsjãqrgskuzngfmgng nhau bao lânqvku trong lòookwng chàkuznng nghĩkuznctzg ta dùgfmgng chânqvkn nghĩkuznrielng biếkqmlt.

Trưpfzgơxclpng Lãqrgsng oa oa héatzs lớctzgn:

- Oa Dung nhi nàkuznng thậgfdnt lợbebsi hạnqxqi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.