Phong Lưu Tam Quốc

Chương 338 : Chiếm Tùy châu (hạ)

    trước sau   
fqbcrlgdng thủudty thàzjypnh kia lạjfkvnh lùpardng nólloni:

- Muốbmwjn mỗrexw đttjldfuyu hàzjypng trưfqbcrlgdc phảrqtmi hỏidbei thanh kiếjxczm trong tay ta cóllon đttjljfkvng ýpwjk khôjfkvng.

lloni xong hắnwwpn mang mấhwviy trămygsm binh sĩdfuycwlan lạjfkvi xôjfkvng lêfsezn, cuốbmwji cùpardng vẫpardn khôjfkvng cóllon kỳccctjxczch việbzien quâbabrn đttjlãovmq khôjfkvng tớrlgdi, màzjyp cửgjoia thàzjypnh Tùpardy Châbabru cuốbmwji cùpardng đttjlãovmq bịbmwjfqbckjfing Khâbabrm khốbmwjng chếjxcz.

pardy Châbabru quâbabrn thảrqtmm hạjfkvi chếjxczt trậvtykn nghìgpcrn ngưfqbcvmcui, tùpard binh távewjm trămygsm, cóllon gầdfuyn nghìgpcrn ngưfqbcvmcui chạjfkvy tứixruvewjn.

Sau đttjlóllonfqbckjfing Khâbabrm bắnwwpt đttjldfuyu cho binh sĩdfuy gia cốbmwj phòcwlang ngựttjl ămygsn lưfqbcơbhszng khôjfkv, chợnkajp mắnwwpt mộzalst chúllont, bổtzkt sung thểudty lựttjlc.

llonc mặgebzt trờvmcui ngảrqtm vềnwwpbabry cuốbmwji cùpardng cũyqxdng phávewjt hiệbzien ra mộzalst đttjlávewjm ngưfqbcvmcui đttjlôjfkvng nghịbmwjt đttjlskwtng trưfqbcrlgdc.


Khôjfkvng biếjxczt làzjyp ai hôjfkv lớrlgdn:

- Quâbabrn đttjlbmwjch đttjlãovmq đttjlếjxczn.

Từojtj Châbabru vừojtja yêfsezn tĩdfuynh lạjfkvi cuốbmwji cùpardng cũyqxdng đttjlãovmq trởkjfifsezn návewjo đttjlzalsng lêfsezn.

Nhâbabrn mãovmq quâbabrn đttjlbmwjch khôjfkvng íjxczt đttjlvewjn chừojtjng cóllon tớrlgdi ba bốbmwjn nghìgpcrn tuy Tưfqbckjfing Khâbabrm chiếjxczm đttjlưfqbcnkajc thàzjypnh nhưfqbcng binh mãovmq vừojtja mớrlgdi trảrqtmi qua đttjljfkvi chiếjxczn, thểudty lựttjlc tiêfsezu hao rấhwvit nhiềnwwpu.

Quâbabrn đttjlbmwjch cũyqxdng biếjxczt ởkjfi trong Tùpardy Châbabru xảrqtmy ra dịbmwj biếjxczn theo lýpwjk thuyếjxczt bọrlgdn họrlgd khôjfkvng cóllon mang theo vậvtykt khíjxczjfkvng thàzjypnh, sẽixru khôjfkvng xảrqtmy ra chuyệbzien gìgpcr nhưfqbcng quâbabrn Giang Đxtafôjfkvng vừojtja mớrlgdi ávewjc chiếjxczn, tưfqbcrlgdng sĩdfuy mỏidbei mệbziet sĩdfuy khíjxcz xuốbmwjng thấhwvip cho nêfsezn quâbabrn đttjlbmwjch lậvtykp tứixruc phávewjt đttjlzalsng thếjxczjfkvng.

veud trêfsezn thàzjypnh đttjlávewjbhszi nưfqbcrlgdc sôjfkvi dầdfuyu lămygsn, từojtjng cávewji từojtjng cávewji đttjldfuyy trờvmcui lămygsn xuốbmwjng dưfqbcrlgdi,

gpcrnh hìgpcrn chiếjxczn đttjlhwviu vôjfkvpardng thảrqtmm thiếjxczt hai bêfsezn cơbhsz hồjfkv đttjlem toàzjypn sứixruc đttjludty vậvtykt lộzalsn, liềnwwpu mạjfkvng vôjfkvpardng mộzalst bêfsezn muốbmwjn giữshit vữshitng Tùpardy Châbabru, khốbmwjng chếjxcz chủudty đttjlzalsng mộzalst bêfsezn thìgpcrjfkv luậvtykn thếjxczzjypo cũyqxdng phảrqtmi chiếjxczm lạjfkvi Tùpardy Châbabru, bảrqtmo hộzals an toàzjypn phíjxcza sau Tưfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng.

zjypn đttjlêfsezm buôjfkvng xuốbmwjng, ởkjfi trong phưfqbcơbhszng viêfsezn trămygsm dặgebzm cảrqtmnh tưfqbcnkajng thảrqtmm thiếjxczt đttjlếjxczn nỗrexwi trẻzals con khôjfkvng dávewjm khóllonc.

veud trêfsezn chiếjxczn trưfqbcvmcung huyếjxczt nhụvjfsc mơbhsz hồjfkvvewjc chếjxczt nhưfqbclloni.

Từojtjng mùpardi mávewju tưfqbcơbhszi dàzjypy đttjlgebzc thỉsltfnh thoảrqtmng kíjxczch thíjxczch tâbabrm huyếjxczt củudtya từojtjng ngưfqbcvmcui, đttjludty cho mỗrexwi ngưfqbcvmcui rơbhszi vàzjypo trạjfkvng thávewji đttjlfsezn cuồjfkvng.

Hai phe ávewjc chiếjxczn đttjlếjxczn canh bốbmwjn, Tưfqbckjfing Khâbabrm ra sứixruc tru sávewjt đttjljfkvi tưfqbcrlgdng quâbabrn đttjlbmwjch, lúllonc nàzjypy thắnwwpng lợnkaji bắnwwpt đttjldfuyu nghiêfsezng vềnwwp phíjxcza quâbabrn Giang Đxtafôjfkvng cộzalsng thêfsezm binh sĩdfuy Giang Đxtafôjfkvng liềnwwpu chếjxczt cuốbmwji cùpardng quâbabrn Giang Đxtafôjfkvng đttjlãovmq chiếjxczn thắnwwpng.

Trậvtykn chiếjxczn nàzjypy tuy binh lựttjlc khôjfkvng lớrlgdn nhưfqbcng kịbmwjch liệbziet vôjfkvpardng, từojtj khi Tưfqbckjfing Khâbabrm tòcwlang quâbabrn cho tớrlgdi nay hắnwwpn mớrlgdi gặgebzp phảrqtmi tìgpcrnh cảrqtmnh bi trávewjng nhưfqbc thếjxcz.

Quâbabrn Giang Đxtafôjfkvng cuốbmwji cùpardng cũyqxdng đttjljfkvi thắnwwpng, thắnwwpng trậvtykn chiếjxczn dịbmwjch mấhwviu chốbmwjt.


pardy Châbabru bịbmwj mấhwvit Tưfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng chấhwvin đttjlzalsng.

Khuôjfkvn mặgebzt củudtya Lưfqbcu Biểudtyu távewji nhợnkajt khôjfkvng còcwlan chúllon huyếjxczt sắnwwpc, hàzjypo quang vôjfkvpardng dạjfkvi ngưfqbcvmcui.

Khoávewji Việbziet Khoávewji Lưfqbcơbhszng nhữshitng ngưfqbcvmcui liêfsezn quan đttjlnwwpu lẳbizfng lặgebzng ởkjfifsezn cạjfkvnh khôjfkvng dávewjm lêfsezn tiếjxczng.

fqbcu Biểudtyu vỗrexw mạjfkvnh bàzjypn sau đttjlóllon mớrlgdi lạjfkvnh lùpardng nólloni:

- Túlloni cơbhszm nguyêfsezn mộzalst đttjlávewjm túlloni cơbhszm đttjlhwvit Tùpardy Châbabru chiếjxczm hếjxczt thiêfsezn thờvmcui đttjlbmwja lợnkaji nhâbabrn hòcwlaa hơbhszn távewjm nghìgpcrn binh sĩdfuyzjyp chỉsltfcwlan sốbmwjng hai trămygsm ngưfqbcvmcui, cávewjc ngưfqbcơbhszi đttjlúllonng làzjyp đttjlávewjm bấhwvit tàzjypi.

Mọrlgdi ngưfqbcvmcui đttjlnwwpu sợnkaj sệbziet ai cũyqxdng khôjfkvng dávewjm lêfsezn tiếjxczng.

fqbcu Biểudtyu hừojtj lạjfkvnh mộzalst tiếjxczng, bấhwvit mãovmqn nhìgpcrn chúllonng thủudty hạjfkv rồjfkvi quávewjt:

- Khoávewji việbziet ngưfqbcơbhszi nólloni cho ta.

Khoávewji Việbziet thầdfuym kêfsezu khổtzkt tuy nhiêfsezn vẫpardn thong dong ra khỏidbei hàzjypng màzjyp châbabrn thàzjypnh nólloni:

- Chúllona côjfkvng thuộzalsc hạjfkv cho rằskwtng quâbabrn đttjlbmwjch sởkjfidfuyjfkvng chiếjxczm Tùpardy Châbabru làzjypgpcrmygsn Síjxcznh tưfqbcrlgdng quâbabrn ởkjfi Trưfqbcvmcung Sa gâbabry cho bọrlgdn họrlgd ávewjp lựttjlc quávewj lớrlgdn, muốbmwjn côjfkvng phávewjpardy Châbabru đttjludty cho Vămygsn tưfqbcrlgdng quâbabrn quay lạjfkvi cứixruu, giảrqtmi nguy cho Hạjfkv Khẩqfiru.

Áwhjlnh mắnwwpt củudtya Lưfqbcu Biểudtyu đttjlrqtmo quanh, khíjxcz sắnwwpc khôjfkvng vui bớrlgdt hơbhszn khôjfkvng íjxczt hắnwwpn nhu hòcwlaa nólloni mộzalst tiếjxczng:

- Vậvtyky theo ýpwjk củudtya Khoávewji tiêfsezn sinh kếjxcz tiếjxczp chúllonng ta nêfsezn làzjypm sao cho phảrqtmi?Khoávewji Việbziet nghĩdfuy nghĩdfuy rồjfkvi lắnwwpc đttjldfuyu nólloni:

- Theo ýpwjk kiếjxczn củudtya thuộzalsc hạjfkv Giang Lămygsng quávewj xa binh lựttjlc củudtya Tưfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng ởkjfi phíjxcza bắnwwpc nếjxczu nhưfqbc muốbmwjn trong thờvmcui gian ngắnwwpn đttjloạjfkvt Tùpardy Châbabru thìgpcrovmqy đttjludty cho Vămygsn Síjxcznh tưfqbcrlgdng quâbabrn mang việbzien binh vềnwwp.


fqbcu Biểudtyu giâbabrn dữshitlloni:

- Việbziec nàzjypy làzjypm sao cóllon thểudty Trìgpcrnh Dụvjfsc cho ngưfqbcvmcui đttjlávewjnh lézcfgn Tùpardy Châbabru làzjyp muốbmwjn Vămygsn Síjxcznh lui binh làzjypm sao cóllon thểudty trúllonng kếjxcz hắnwwpn.

Khoávewji Việbziet thởkjfizjypi nólloni:

- Chúllona côjfkvng thuộzalsc hạjfkv chỉsltfllon thểudty nghĩdfuy ra phưfqbcơbhszng phávewjp nàzjypy.

fqbcu Biểudtyu nghiếjxczn rămygsng nghiếjxczn lợnkaji:

- Cávewjc ngưfqbcơbhszi ai cóllon biệbzien phávewjp gìgpcr khávewjc?

Thávewji Mạjfkvo ởkjfifsezn cạjfkvnh cưfqbcvmcui gian nólloni:

- Chúllona côjfkvng Trìgpcrnh Dụvjfsc ởkjfi Hạjfkv Khẩqfiru binh khôjfkvng nhiềnwwpu lắnwwpm cộzalsng thêfsezm lầdfuyn nàzjypy phávewji binh đttjli tậvtykp kíjxczch Tùpardy Châbabru, chỉsltf sợnkaj Hạjfkv Khẩqfiru rỗrexwng khôjfkvng khôjfkvng bằskwtng đttjludty cho Vămygsn tưfqbcrlgdng quâbabrn nhanh chóllonng cưfqbcvmcung côjfkvng Hạjfkv Khẩqfiru, khôjfkvng mấhwviy ngàzjypy nữshita sẽixrullon kếjxczt quảrqtm.

fqbcu Biểudtyu gậvtykt đttjldfuyu vôjfkvpardng vui mừojtjng màzjyplloni:

- Ýmuue củudtya Đxtafixruc Khuêfsez rấhwvit đttjlúllonng.

Khoávewji Việbziet khoávewjt tay:

- Khôjfkvng thểudty ngàzjypn vạjfkvn lầdfuyn khôjfkvng đttjlưfqbcnkajc nếjxczu nhưfqbc mặgebzc kệbziepardy Châbabru chỉsltf sợnkajfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng gặgebzp nguy.

Thávewji Mạjfkvo hơbhszi bấhwvit mãovmqn hỏidbei:


- Khoávewji đttjljfkvi nhâbabrn sao nólloni vậvtyky?

Khoávewji việbziet nólloni:

- Tưfqbckjfing Khâbabrm dávewjm đttjlávewjnh Tùpardy Châbabru dĩdfuy nhiêfsezn làzjypfqbcrlgdng Tưfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng màzjyp tớrlgdi, đttjlãovmq nhưfqbc vậvtyky quâbabrn đttjlzalsi củudtya Từojtj Hoảrqtmng ởkjfi Nhữshit Nam sẽixrullonzjypnh đttjlzalsng cóllon lẽixru sẽixru chíjxcznh diệbzien giao chiếjxczn, Từojtj Hoảrqtmng muốbmwjn đttjlávewjnh hạjfkvfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng khóllonzjypng thêfsezm khóllon nhưfqbcng hôjfkvm nay sau lưfqbcng cóllon mộzalst đttjlzalsi nhâbabrn mãovmq mặgebzc kệbziezjyp bao nhiêfsezu, bêfsezn ta chiếjxczn ởkjfifqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng vốbmwjn binh lựttjlc đttjlãovmq íjxczt ỏidbei, chỉsltf sợnkajfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng khóllon bảrqtmo toàzjypn.

fqbcu Biểudtyu kinh hãovmqi màzjyp Thávewji Mạjfkvo thìgpcr giốbmwjng nhưfqbc khôjfkvng tin tưfqbckjfing lắnwwpm.

llonc nàzjypy cóllon cổtzktng vệbzievewjo tin:

- Chúllona côjfkvng, Tưfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng gấhwvip rúllont truyềnwwpn côjfkvng vămygsn tớrlgdi.

Khoávewji Việbziet thảrqtmn nhiêfsezn nólloni:

- Nếjxczu khôjfkvng ngoàzjypi dựttjl kiếjxczn thìgpcrdfuy nhiêfsezn làzjyp Nhữshit Nam Từojtj Hoảrqtmng cóllonzjypnh đttjlzalsng rồjfkvi.

Sắnwwpc mặgebzt củudtya Lưfqbcu Biểudtyu trầdfuym xuốbmwjng đttjludty cho binh sĩdfuy trìgpcrnh thưfqbcfsezn càzjypng xem sắnwwpc mặgebzt càzjypng lạjfkvnh hắnwwpn híjxczt mộzalst hơbhszi rồjfkvi nólloni:

- Khoávewji tiêfsezn sinh đttjlvewjn thậvtykt tàzjypi tìgpcrnh, Từojtj Hoảrqtmng quảrqtm nhiêfsezn xuấhwvit binh tớrlgdi Tưfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng rồjfkvi.

fqbcu Biểudtyu vừojtja nólloni xong mọrlgdi ngưfqbcvmcui ởkjfifqbcrlgdi đttjlưfqbcvmcung xôjfkvn xao.

Thávewji Mạjfkvo khôjfkvng phụvjfsc trong lòcwlang cảrqtmm thấhwviy khôjfkvng cam liềnwwpn nólloni:

- Vậvtyky Khoávewji đttjljfkvi nhâbabrn nghĩdfuy thếjxczzjypo thìgpcr tốbmwjt?


Khoávewji Việbziet cũyqxdng làzjyp giàzjypzjyp thàzjypnh tinh liềnwwpn trảrqtm lờvmcui:

- Vẫpardn làzjyp ýpwjk kiếjxczn vừojtja rồjfkvi đttjludty cho Vămygsn Síjxcznh quay trởkjfi lạjfkvi làzjypm việbzien binh cho Tùpardy Châbabru.

fqbcu Biểudtyu bấhwvit đttjlnwwpc dĩdfuylloni:

- Chẳbizfng lẽixru khôjfkvng còcwlan cávewjch nàzjypo khávewjc sao?

llonc nàzjypy Khoávewji Lưfqbcơbhszng cũyqxdng ra khỏidbei hàzjypng màzjyplloni:

- Bẩqfirm chúllona côjfkvng nếjxczu còcwlan đttjludty cho Vămygsn tưfqbcrlgdng quâbabrn tiếjxczp tụvjfsc đttjlávewjnh Hạjfkv Khẩqfiru thìgpcr cho dùpard lấhwviy đttjlưfqbcnkajc chỉsltf sợnkajyqxdng chỉsltf lấhwviy nhỏidbezjyp mấhwvit lớrlgdn, đttjlưfqbcnkajc hạjfkvt vừojtjng mấhwvit quảrqtmfqbca hấhwviu.

fqbcu Biểudtyu kinh ngạjfkvc:

- Xin chỉsltf giávewjo cho.

Khoávewji Lưfqbcơbhszng châbabrn thàzjypnh nólloni:

- Giang Hạjfkv phóllonng nhãovmqn ra làzjyp Giang Đxtafôjfkvng Hạjfkv Khẩqfiru làzjyp cửgjoia sổtzkt, Tưfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng làzjyp chỗrexw dừojtjng châbabrn ởkjfi Trung Nguyêfsezn kếjxczt nốbmwji Hàzjyp Bắnwwpc Hávewjn trung xa nhìgpcrn ra Quan trung, ai ưfqbcu ai kézcfgm liếjxczc mắnwwpt làzjyp thấhwviy.

fqbcu Biểudtyu minh bạjfkvch gậvtykt đttjldfuyu nólloni:

- Khôjfkvng sai nếjxczu nhưfqbc đttjlưfqbcnkajc Hạjfkv Khẩqfiru đttjljfkvng ýpwjkzjyppardng lắnwwpm làzjyp nắnwwpm đttjlưfqbcnkajc Giang Đxtafôjfkvng nhưfqbcng khốbmwjng chếjxczfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng cóllon thểudty lấhwviy Hávewjn Trung đttjlôjfkvng tiếjxczn Dựttjl Châbabru, bắnwwpc cóllon thểudtyfqbcu đttjljfkv Hứixrua Xưfqbcơbhszng Lạjfkvc Dưfqbcơbhszng, nhưfqbcng nólloni lạjfkvi cứixru nhưfqbc vậvtyky khôjfkvng côjfkvng mang binh lạjfkvi khiếjxczn cho nhâbabrn tâbabrm khôjfkvng cam lòcwlang.

Khoávewji Việbziet thảrqtmn nhiêfsezn nólloni:

- Quâbabrn cờvmcu chêfseznh lệbziech mộzalst chiêfsezu, khôjfkvng thua khôjfkvng đttjlưfqbcnkajc, non xanh trơbhsz đttjlóllon lo gìgpcr thiếjxczu củudtyi đttjlbmwjt.

fqbcu Biểudtyu cẩqfirn thậvtykn đttjlávewjnh giávewj sau đttjlóllon bấhwvit đttjlnwwpc dĩdfuy thởkjfizjypi:

- Phâbabrn phóllon xuốbmwjng dưfqbcrlgdi đttjludty Cho Vămygsn Síjxcznh ởkjfivewjt Tiễvjfsn rúllont mộzalst bộzals phậvtykn đttjlzalsi ngũyqxd quay lạjfkvi đttjloạjfkvt Tùpardy Châbabru.

mygsn Síjxcznh mộzalst mựttjlc uấhwvit ứixruc, đttjlgebzc biệbziet làzjyp trong thờvmcui gian ngắnwwpn, trưfqbcrlgdc cho Trìgpcrnh Dụvjfsc xếjxczp mộzalst đttjljfkvo cưfqbcvmcung côjfkvng hạjfkv khẩqfiru tổtzktn binh hao tưfqbcrlgdng bâbabry giờvmcu chiếjxczm đttjlưfqbcnkajc đttjlbmwja hìgpcrnh thuậvtykn lợnkaji lạjfkvi nhậvtykn đttjlưfqbcnkajc mệbzienh lệbzienh củudtya Lưfqbcu Biểudtyu binh vềnwwppardy Châbabru bảrqtmo vệbzie an nguy cho Tưfqbcơbhszng Dưfqbcơbhszng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.