Phong Lưu Tam Quốc

Chương 337 : Chiếm Tùy châu(thượng)

    trước sau   
Mấczrky binh sĩrlkzlghbi chuyệzdftn phiếavhcm kinh nghi bấczrkt đeeayswqanh tràblfvn ngậfxiip vẻllgr khôimkkng tin:

- Cólghb phảwgjmi làblfv quâykjbn đeeayglwmi nhàblfvkhxenh khôimkkng? Lâykjbm tưjxpecatzng quâykjbn thậfxiit lợblfvi hạuybei hôimkkm nay ra ngoàblfvi chưjxpea đeeayưjxpeblfvc mấczrky canh giờngix đeeayãqmaw chéocltm giếavhct đeeayuybeo tặdqnec đeeayllgrc thắllgrng trởngix vềfsqv rồgpiki.

Mộglwmt lãqmawo binh quákhxet lêeliqn:

- Đfxiizqgzu đeeayczrkt còbveon khôimkkng mau kêeliqu lêeliqn rõgpikblfvng đeeayâykjby làblfv quâykjbn đeeayglwmi củqpaza kẻllgr đeeayswqach.

Mộglwmt binh sĩrlkz khôimkkng phụweewc nólghbi:

- Làblfvm sao ngưjxpeơcirii biếavhct làblfv quâykjbn đeeayswqach.


qmawo binh kia khólghb dằblfvn nổrlpii màblfv quákhxet:

- Cákhxec ngưjxpeơcirii làblfv heo àblfv, nhìkhxen quâykjbn phụweewc khôimkkng giốfsqvng, hơcirin nữrlkza hung mãqmawnh nhưjxpe vậfxiiy rõgpikblfvng làblfv muốfsqvn chiếavhcm thàblfvnh.

Mộglwmt binh sĩrlkz ngoan cốfsqv bấczrkt mãqmawn nólghbi:

- Lâykjbm tưjxpecatzng quâykjbn khôimkkng phảwgjmi mang ngưjxpengixi ra ngoàblfvi sao, quâykjbn đeeayswqach làblfvm sao cólghb thểfiaj xuấczrkt hiệzdftn ởngix đeeayâykjby, còbveon nữrlkza Qua Sôimkkng sau khi thấczrkt bạuybei quâykjbn binh sĩrlkz khôimkkng phảwgjmi nólghbi đeeayfsqvi phưjxpeơciring chỉuacwblfv lụweewc lâykjbm sơcirin tặdqnec nhâykjbn sốfsqvkflnng chỉuacwdqnem trădqnem ngưjxpengixi lấczrky đeeayâykjbu màblfv nhiềfsqvu vậfxiiy.

qmawo binh dậfxiim châykjbn héocltt lêeliqn:

- Ngưjxpeơcirii cólghb muốfsqvn mạuybeng khôimkkng, muốfsqvn chếavhct cũkflnng phảwgjmi chuẩtdman bịswqa, ílpact nhấczrkt làblfv thôimkki dàblfvi dòbveong đeeayi. Quâykjbn đeeayswqach giảwgjmo hoạuybet sắllgrp tớcatzi, nhanh thôimkkng tri cho thủqpaz thàblfvnh đeeayuybei nhâykjbn.

swqac nàblfvy binh sĩrlkz trêeliqn thàblfvnh mớcatzi nhưjxpe tỉuacwnh mộglwmng luốfsqvng cuốfsqvng tay châykjbn bákhxeo đeeayglwmng, binh sĩrlkzjxpecatzi thàblfvnh sau khi nghe đeeayưjxpeblfvc tiếavhcng kèyjbkn thìkhxeykjbn chúswqang loạuyben thàblfvnh mộglwmt bầzqgzy, dốfsqvc sứczrkc liềfsqvu mạuybeng đeeayólghbng củqpaza thàblfvnh lạuybei, dâykjbn chúswqang ngoàblfvi thàblfvnh nhớcatz tớcatzi quâykjbn đeeayglwmi hung tàblfvn, liềfsqvu mạuybeng xôimkkng vàblfvo khôimkkng cho binh lílpacnh đeeayólghbng thàblfvnh.

Binh sĩrlkz vấczrkt vảwgjm lắllgrm mớcatzi đeeayólghbng đeeayưjxpeblfvc cửbveoa thàblfvnh, thìkhxeswqac nàblfvy nădqnem nghìkhxen binh lílpacnh củqpaza Tưjxpengixng Khâykjbm đeeayãqmaw tớcatzi nơcirii.

eeay trêeliqn tưjxpengixng thàblfvnh lúswqac nàblfvy đeeayãqmaw loạuyben thàblfvnh mộglwmt bầzqgzy, binh sĩrlkz thi thoảwgjmng kêeliqu to, dốfsqvc sứczrkc phákhxei ngưjxpengixi đeeayi chuyểfiajn việzdftn quâykjbn vấczrkt vảwgjm lắllgrm mớcatzi cólghb mộglwmt đeeayglwmi cung tiễymyon thủqpaz.

blfvykjbn chúswqang ởngixeliqn ngoàblfvi khôimkkng lákhxech đeeayưjxpeblfvc vàblfvo thàblfvnh thìkhxeeliqu trờngixi trákhxech đeeayczrkt bốfsqvn phílpaca chạuybey tứczrkkhxen.

jxpengixng Khâykjbm khôimkkng đeeayfiaj ýtyed tớcatzi việzdftc hàblfvnh quâykjbn mệzdftt mỏrlpii, bắllgrt đeeayzqgzu đeeayfiaj cho binh lílpacnh thủqpaz hạuybe tiếavhcn côimkkng xôimkkng lêeliqn, lôimkki khởngixi trốfsqvng trậfxiin.

Rấczrkt nhanh chólghbng mấczrky đeeayglwmi cung tiễymyon thủqpaz vọgpikt lêeliqn, hưjxpecatzng vềfsqv phílpaca trêeliqn thàblfvnh mãqmawnh liệzdftt bắllgrn têeliqn, từfiajng hồgpiki thanh âykjbm thảwgjmm thiếavhct vang lêeliqn.

Binh sĩrlkzngix trêeliqn thàblfvnh tuy cólghb phảwgjmn kílpacch nhưjxpeng vẫgrgmn vôimkk lựimkkc phảwgjmn khákhxeng.


jxpengixng Khâykjbm thấczrky quâykjbn đeeayswqach khôimkkng cólghb phòbveong bịswqakhxe thìkhxe vung tay lêeliqn dưjxpecatzi sựimkk yểfiajm hộglwm củqpaza cung tiễymyon, mưjxpengixi mấczrky bộglwm binh mnag từfiajng cákhxei đeeayzqgzu gỗwgjm hạuybeng nặdqneng đeeayfxiip vàblfvo thàblfvnh.

binh sĩrlkz trêeliqn thàblfvnh nhìkhxen thấczrky cảwgjmnh tưjxpeblfvng nàblfvy thìkhxe hồgpikn phi phákhxech tákhxen, liềfsqvu mạuybeng kêeliqu lêeliqn;

- Khôimkkng hay quâykjbn đeeayswqach bắllgrt đeeayzqgzu đeeayákhxenh thàblfvnh rồgpiki.

swqac nàblfvy binh sĩrlkz trêeliqn thàblfvnh mớcatzi chílpacnh thứczrkc phụweewc hồgpiki tinh thầzqgzn, từfiajng mũkflni têeliqn đeeayákhxe gỗwgjmocltm xuốfsqvng.

blfv thủqpaz thákhxenh tưjxpecatzng quâykjbn lúswqac nàblfvy cũkflnng chạuybey tớcatzi mộglwmt bêeliqn phâykjbn phólghb cho binh sĩrlkz chốfsqvng đeeaycatz mộglwmt bêeliqn tổrlpi chứczrkc nhâykjbn thủqpaz phảwgjmn kílpacch.

Rấczrkt nhanh chólghbng mấczrky chụweewc bộglwm binh ởngix trêeliqn thàblfvnh đeeayãqmaw bắllgrt đeeayzqgzu phòbveong thủqpaz, Tưjxpengixng Khâykjbm nólghbng lòbveong bởngixi vìkhxe khôimkkng cólghbkhxec côimkkng cụweew thang mâykjby cho nêeliqn chỉuacwlghb thểfiaj phákhxe mởngix cửbveoa thàblfvnh hắllgrn đeeayem trưjxpengixng thưjxpeơciring chỉuacweliqn trờngixi:

- Tiễymyon thủqpaz yểfiajm hổrlpi đeeayao thuẫgrgmn tiếavhcn lêeliqn nhấczrkt đeeayswqanh phảwgjmi mởngix đeeayưjxpeblfvc cửbveoa thàblfvnh.

eeay ngoàblfvi cửbveoa thàblfvnh còbveon mưjxpengixi mấczrky ngưjxpengixi mang cựimkk mộglwmc mộglwmt bêeliqn trốfsqvn trákhxenh cákhxec loạuybei đeeayákhxecirii mộglwmt bêeliqn nhấczrkt tềfsqv phólghbng cựimkk mộglwmc vềfsqv phílpaca cửbveoa thàblfvnh.

Cựimkk mộglwmc đeeayákhxenh vàblfvo cửbveoa thàblfvnh, cửbveoa thàblfvnh tuy rung chuyểfiajn tuy nhiêeliqn vẫgrgmn vôimkkngixng rắllgrn chắllgrc.

swqac nàblfvy cólghb mộglwmt binh sĩrlkz khôimkkng cẩtdman thậfxiin bịswqa đeeayákhxecirii trúswqang héocltt thảwgjmm lêeliqn mộglwmt tiếavhcng, đeeayao thuẫgrgmn đeeayblfvng sau nhanh chólghbng đeeayákhxenh lêeliqn gia nhậfxiip vàblfvo hàblfvng ngũkfln.Tưjxpengixng Khâykjbm thấczrky khôimkkng đeeayákhxenh nổrlpii cửbveoa thàblfvnh thìkhxe mắllgrng to hai tiếavhcng phâykjbn phólghb cho tấczrkt cảwgjmkhxec binh sĩrlkzblfvo théocltt, tấczrkt cảwgjmngixng nhao sôimkki tràblfvo chiếavhcn ýtyeddqneng vọgpikt.

eeay trêeliqn thàblfvnh khólghbi đeeaydqnec cuồgpikn cuộglwmn hiểfiajn nhiêeliqn đeeayãqmaw nấczrku xong nưjxpecatzc sôimkki.

Từfiajng luồgpikng chấczrkt lỏrlping đeeayrlpi xuốfsqvng binh mãqmaw củqpaza Tưjxpengixng Khâykjbm đeeayãqmaw phảwgjmi chấczrkp nhậfxiin cákhxei giákhxe thưjxpeơciring vong lớcatzn.

Đfxiiúswqang lúswqac nàblfvy cửbveoa thàblfvnh cuốfsqvi cùngixng cũkflnng đeeayưjxpeblfvc phákhxe vỡcatz, màblfv binh sĩrlkz củqpaza Tưjxpengixng Khâykjbm cũkflnng trảwgjm giákhxeblfvng trădqnem ngưjxpengixi thưjxpeơciring vong.


eeayeliqn trong thàblfvnh tưjxpecatzng thủqpaz thàblfvnh héocltt lớcatzn:

- Cákhxec huynh đeeayzdft cửbveoa thàblfvnh khôimkkng giữrlkz đeeayưjxpeblfvc rồgpiki chúswqang lui vềfsqv chuẩtdman bịswqa chiếavhcn đeeayczrku.

qmawm mộglwmt tiếavhcng vang lớcatzn, binh sĩrlkz dẫgrgmn đeeayzqgzu đeeayãqmaw bịswqajxpengixng Khâykjbm đeeayákhxenh chếavhct mộglwmt đeeayblfvn binh sĩrlkz nhưjxpe tổrlpi ong tiếavhcn vàblfvo trong thàblfvnh.

Từfiajng thanh âykjbm đeeayinh tai nhứczrkc ólghbc binh khílpac giao tranh vang lêeliqn thỉuacwnh thoảwgjmng lạuybei cólghb huyếavhct nhụweewc vădqneng ra tứczrkkhxen.

Thủqpazjxpecatzng khàblfvn giọgpikng chỉuacw huy binh sĩrlkz chiếavhcn đeeayczrku mộglwmt binh sĩrlkzjxpeng phấczrkn kêeliqu lêeliqn:

- Cólghb quâykjbn trợblfv giúswqap rồgpiki chỉuacw cầzqgzn chúswqang ta cốfsqv gắllgrng chịswqau đeeayimkkng thắllgrng lợblfvi vềfsqv phílpaca chúswqang ta.

Thủqpaz thàblfvnh đeeayưjxpea mắllgrt vềfsqv phílpaca x a xa lúswqac nàblfvy cólghb mộglwmt đeeayákhxem ngưjxpengixi đeeayang chạuybey tớcatzi hắllgrn vôimkkngixng hưjxpeng phấczrkn nắllgrm chặdqnet nắllgrm đeeayczrkm, ákhxenh mắllgrt nhìkhxen vềfsqv phílpaca đeeayákhxem ngưjxpengixi Tưjxpengixng Khâykjbm sắllgrc mặdqnet trầzqgzm xuốfsqvng:

- Cólghb tin màblfvykjbm tưjxpecatzng quâykjbn mang tớcatzi khôimkkng?

Ngưjxpengixi binh lílpacnh gậfxiit đeeayzqgzu:

- Cólghb.

Thủqpaz thàblfvnh nhìkhxen mộglwmt hồgpiki khuôimkkn mặdqnet ngưjxpeng trọgpikng nólghbi:

- Nếavhcu nhưjxpe đeeayblfvi Lâykjbm tưjxpecatzng quâykjbn trởngix vềfsqv chúswqang ta phảwgjmi chờngix tớcatzi ba canh giờngix nữrlkza.

Ba canh giờngix?


swqac nàblfvy cólghb mộglwmt binh lílpacnh đeeayzqgzy mákhxeu tưjxpeơcirii trêeliqn ngưjxpengixi téoclt trưjxpecatzc mặdqnet thủqpaz thàblfvnh màblfveliqu lêeliqn:

- Tưjxpecatzng quâykjbn quâykjbn đeeayswqach đeeayãqmaw khốfsqvng chếavhc cửbveoa thàblfvnh hơcirin nữrlkza còbveon bắllgrt đeeayzqgzu xôimkkng lêeliqn cổrlping thàblfvnh cákhxec huynh đeeayzdft khôimkkng chịswqau đeeayưjxpeblfvc nữrlkza rồgpiki.

jxpecatzng giữrlkz thàblfvnh rúswqat kiếavhcm ra sụweewc sôimkki màblfvlghbi:

- Lậfxiip tứczrkc huy đeeayglwmng toàblfvn bộglwm binh sĩrlkz cho dùngix chếavhct trậfxiin chúswqang ta cũkflnng phảwgjmi đeeayczrkng vữrlkzng.

jxpengixng Khâykjbm phi ngựimkka xôimkkng lêeliqn phílpaca trưjxpecatzc trêeliqn khôimkki giákhxep lúswqac nàblfvy đeeayãqmaw ngậfxiip tràblfvn mákhxeu tưjxpeơcirii.

- Cákhxec huynh đeeayzdft theo ta xôimkkng lêeliqn tưjxpengixng thàblfvnh giếavhct sạuybech quâykjbn đeeayswqach đeeayếavhcn lúswqac đeeayólghb sẽcirilghb phầzqgzn thưjxpengixng.

jxpengixng Khâykjbm tràblfvn ngậfxiip sákhxet khílpac, tấczrkt cảwgjmkhxec binh sĩrlkz đeeayfsqvu đeeayưjxpeblfvc kílpacch thílpacch nhiệzdftt huyếavhct mỗwgjmi ngưjxpengixi đeeayfsqvu rơcirii vàblfvo trạuybeng thákhxei đeeayeliqn cuồgpikng.

Đfxiiếavhcn lúswqac nàblfvy tốfsqv chấczrkt củqpaza hai quâykjbn đeeayãqmaw nhìkhxen thấczrky hếavhct, mộglwmt bêeliqn mệzdftt mỏrlpii đeeayưjxpengixng xa mộglwmt bêeliqn dĩrlkz dậfxiit đeeayãqmawi lao thua hẳvxdan làblfvjxpengixng Khâykjbm mớcatzi đeeayúswqang nhưjxpeng trákhxei lạuybei quâykjbn Tưjxpengixng Khâykjbm lạuybei đeeayllgrc thắllgrng.

jxpengixng Khâykjbm đeeayãqmaw giếavhct muốfsqvn đeeayrlpi mắllgrt, lúswqac nàblfvy hắllgrn quákhxet lớcatzn:

- Cákhxec huynh đeeayzdft bọgpikn chúswqang đeeayãqmaw khôimkkng duy trìkhxe đeeayưjxpeblfvc chúswqang ta xuốfsqvng thàblfvnh lâykjbu giếavhct sạuybech bọgpikn chúswqang đeeayi.

eeayeliqn cạuybenh nhữrlkzng phólghbjxpecatzng khákhxec cũkflnng vôimkkngixng kílpacch đeeayglwmng liêeliqn tụweewc khílpacch lệzdft nhữrlkzng binh sĩrlkzeliqn cạuybenh bọgpikn họgpik nhưjxpe hổrlpilghbi liềfsqvu mạuybeng giếavhct đeeayswqach trákhxei lạuybei quâykjbn đeeayswqach liêeliqn tụweewc bạuybei lui đeeayuybei thếavhc mấczrkt sạuybech.

Nửbveoa khắllgrc đeeaygpikng hồgpik.

Mộglwmt canh giờngix.

Nhìkhxen nhữrlkzng binh sĩrlkzeliqn mìkhxenh khôimkkng ngừfiajng ngãqmaw xuốfsqvng, đeeayswqach tưjxpecatzng cơciri hồgpikjxpengixng rằblfvng đeeayuybei nạuyben đeeayãqmawykjbm đeeayzqgzu hắllgrn khôimkkng kìkhxem đeeayưjxpeblfvc màblfv nghiêeliqm nghịswqalghbi:

- Cákhxec ngưjxpeơcirii rốfsqvt cuộglwmc làblfv đeeayglwm ngũkfln phưjxpeơciring nàblfvo, tạuybei sao xâykjbm lấczrkn đeeayswqaa bàblfvn chúswqaa côimkkng chúswqang ta?

jxpengixng Khâykjbm giơciri thiếavhct thưjxpeơciring lêeliqn, cấczrkt tiếavhcng lạuybenh lùngixng nólghbi:

- Mỗwgjm chílpacnh làblfvjxpengixng Khâykjbm, vềfsqv phầzqgzn vìkhxe sao đeeayákhxenh Tùngixy Châykjbu tin rằblfvng ta khôimkkng nólghbi ngưjxpeơcirii cũkflnng rõgpik.

Thủqpaz thàblfvnh kia chấczrkn đeeayglwmng trong mắllgrt ảwgjmm đeeayuybem hơcirin rấczrkt nhiềfsqvu, hắllgrn cưjxpengixi to nólghbi:

- Khákhxe lắllgrm Trưjxpeơciring Lãqmawng dùngixng binh thầzqgzn kỳpjha đeeayákhxenh Tùngixy Châykjbu, chẳvxdang lẽcirikhxec ngưjxpeơcirii cho rằblfvng cólghb thểfiaj thựimkkc sựimkkimkkng hãqmawm Tưjxpeơciring Dưjxpeơciring sao?

jxpengixng Khâykjbm mỉuacwa mai cưjxpengixi mộglwmt tiếavhcng:

- Ai muốfsqvn đeeayákhxenh Tưjxpeơciring Dưjxpeơciring?

jxpecatzng thủqpaz thàblfvnh kia khôimkkng rõgpik ýtyed tứczrk củqpaza Tưjxpengixng Khâykjbm liềfsqvn ngạuybec nhiêeliqn hỏrlpii:

- Vậfxiiy sao cákhxec ngưjxpeơcirii binh đeeayákhxenh Tùngixy Châykjbu.

jxpengixng Khâykjbm lưjxpengixi biếavhcng lạuybenh nhạuybet nólghbi:

- Chỉuacw cầzqgzn ngưjxpeơcirii đeeayzqgzu hàblfvng sẽciri biếavhct.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.