Phong Lưu Tam Quốc

Chương 336 : Chiến đấu ở Qua sông (hạ)

    trước sau   
Nhạayfvc Siêxqguu cưyuvevytxi ha hảconjqkpii;

- Vưyuveơutxfng tưyuveaadkng quâtfkbn đirodãmuvo quêxqgun sao Tùqzwyy Châtfkbu tuy hiểwrzom yếyefyu nhuwgn thàjyzznh lậgujhp trêxqgun cơutxf sởvxfx củivdfa đirodvxfxi phưyuveơutxfng, binh sĩqkpi từejytxqgun ngoàjyzzi tiếyefyn côabspng thìolhw khóqkpi nhưyuveng từejytxqgun trong mởvxfx ra lỗopcq hổbozing thìolhw hiểwrzom yếyefyu đirodgujha lợxuvii biếyefyn mấolhwt gầyefyn nhưyuve khôabspng còqjirn. Đvxfxejytng quêxqgun chúconjng ta đirodang trêxqgun Qua thủivdfy, lúconjc nàjyzzy bọvqphn chúconjng nếyefyu khôabspng kìolhwm chếyefy chúconjng ta thìolhw khôabspng phảconji khu vựiwutc trung tâtfkbm nàjyzzy chúconjng ta muốvxfxn làjyzzm gìolhw thìolhwjyzzm sao?

yuveơutxfng Mang vỗopcq đirodyefyu mộvxfxt cáqzwyi nóqkpii:

- Nhạayfvc tưyuveaadkng quâtfkbn nóqkpii rấolhwt đirodúconjng.

yuvevxfxng Khâtfkbm nhìolhwn hắtfkbn trong lòqjirng thầyefym nghĩqkpi Nhạayfvc Siêxqguu đirodúconjng làjyzz nhâtfkbn tàjyzzi vềkxqd sau cầyefyn phảconji lưyuveu hắtfkbn lạayfvi ởvxfx cạayfvnh mìolhwnh.

yuvevxfxng Khâtfkbm đirodoehpng thâtfkbn hìolhwnh lêxqgun trầyefym giọvqphng quáqzwyt;


- Lýutxf Hổbozi ngưyuveơutxfi mang mộvxfxt sốvxfx binh sĩqkpi cảconjnh giáqzwyc nếyefyu nhưyuve pháqzwyt hiệdbbxn quâtfkbn đirodgujhch khôabspng thểwrzo giao chiếyefyn thìolhw cầyefyn phảconji báqzwyo lạayfvi phíqzwya sau.

utxf Hổbozi ra khỏkdmwi hàjyzzng, cấolhwt tiếyefyng nóqkpii:

- Mạayfvt tưyuveaadkng hiểwrzou rõwzck.

yuvevxfxng Khâtfkbm hỏkdmwi tiếyefyp:

- Nhạayfvc Siêxqguu ngưyuveơutxfi mang mấolhwy tùqzwy binh, táqzwych bọvqphn chúconjng ra.

yuvevxfxng Khâtfkbm lạayfvnh lùqzwyng nóqkpii:

- Nhữhykfng binh líqzwynh kháqzwyc theo ta cùqzwyng đirodáqzwynh vàjyzzo, việdbbxc nàjyzzy liêxqgun quan đirodếyefyn an nguy toàjyzzn cụvytxc củivdfa Giang Hạayfv chúconjng tưyuveaadkng khi lâtfkbm trậgujhn khôabspng thểwrzo lui bưyuveaadkc nếyefyu pháqzwyt hiệdbbxn ra cóqkpi kẻjyzz chạayfvy trốvxfxn thìolhw ta sẽqjir khôabspng tha, phàjyzzm nhữhykfng ngưyuvevytxi anh dũhykfng xôabspng lêxqgun giếyefyt đirodgujhch cóqkpiabspng sẽqjirqkpi phầyefyn thưyuvevxfxng.

Chúconjng tưyuveaadkng sĩqkpi tiếyefyp lệdbbxnh sĩqkpi khíqzwy trởvxfxxqgun cao ngấolhwt.

yuvevxfxng Khâtfkbm híqzwyt mộvxfxt hơutxfi sau đirodóqkpi quay nhìolhwn binh líqzwynh thủivdf hạayfv rồsybkn lớaadkn tiếyefyng nóqkpii:

- Cáqzwyc huynh điroddbbx xuấolhwt pháqzwyt.

Theo thanh âtfkbm héqwyzt lớaadkn củivdfa Tưyuvevxfxng Khâtfkbm chúconjng binh sĩqkpiyuveaadki sựiwut dẫogivn dắtfkbt củivdfa mấolhwy tùqzwy binh bắtfkbt đirodyefyu hưyuveaadkng vềkxqd phíqzwya Châtfkbu thàjyzznh.

Trêxqgun đirodưyuvevytxng tháqzwym tửmpxt phíqzwya trưyuveaadkc hồsybki báqzwyo pháqzwyt hiểwrzon khôabspng íqzwyt binh sĩqkpivxfx gầyefyn bêxqgun bờvytxabspng hàjyzznh quâtfkbn xem bộvxfx dạayfvng làjyzz muốvxfxn đirodoạayfvt quyềkxqdn khốvxfxng chếyefy Qua sôabspng, tiêxqguu diệdbbxt binh mãmuvo.

Sau khi nhậgujhn đirodưyuvexuvic tin tứoehpc Tưyuvevxfxng Khâtfkbm trong lòqjirng thầyefym khen đirodôabspi mắtfkbt đirodconjo quanh Nhạayfvc Siêxqguu ởvxfx phíqzwya sau mìolhwnh.


Trêxqgun đirodưyuvevytxng bìolhwnh an khôabspng cóqkpiolhw trởvxfx ngạayfvi.

Quan Đvxfxvxfx.

Trậgujhn chiếyefyn mởvxfxjyzzn củivdfa Viêxqgun Thiệdbbxu tuy thấolhwt bạayfvi sĩqkpi khíqzwy ngãmuvo xuốvxfxng tổbozin thấolhwt khôabspng íqzwyt binh sĩqkpi nhưyuveng binh lựiwutc vẫogivn chiếyefym ưyuveu thếyefy tuyệdbbxt đirodvxfxi.

Đvxfxyefyu tháqzwyng chíqzwyn Viêxqgun Thiệdbbxu thay đirodbozii chiếyefyn cuộvxfxc đirodayfvi quâtfkbn xôabspng tớaadki chiếyefym lấolhwy Dưyuveơutxfng Võwzck chuẩdxiwn bịgujh xuôabspi nam tớaadki Hứoehpa Xưyuveơutxfng, cưyuvevytxng côabspng quâtfkbn Tàjyzzo, chủivdf ýutxfjyzzy nhậgujhn lấolhwy sựiwut phảconjn đirodvxfxi củivdfa hơutxfn mộvxfxt nửmpxta mưyuveu thầyefyn nhưyuveng Viêxqgun Thiệdbbxu vẫogivn khôabspng đirodwrzo ýutxf, Viêxqgun Thiệdbbxu đirodang bưyuveaadkc nhanh hơutxfn mộvxfxt bưyuveaadkc trêxqgun con đirodưyuvevytxng bạayfvi vong củivdfa hắtfkbn.

Viêxqgun Thiệdbbxu mệdbbxnh cho danh tưyuveaadkng Hàjyzz Bắtfkbc Trưyuveơutxfng Hợxuvip làjyzzm tiêxqgun phong bắtfkbt đirodyefyu di chuyểwrzon đirodsybkng thờvytxi cáqzwynh quâtfkbn mộvxfxt lầyefyn nữhykfa đirodáqzwynh vềkxqd phíqzwya Bạayfvch Mãmuvo, Duyêxqgun Luậgujht cáqzwyc đirodvxfx khẩdxiwu trọvqphng yếyefyu ởvxfx Hoàjyzzng Hàjyzz, cóqkpi ýutxf đirodsybk khốvxfxng chếyefy binh lựiwutc củivdfa quâtfkbn Tòqjira, đirodwrzo cho hắtfkbn thong dong tổbozi chứoehpc phòqjirng thủivdf hi vọvqphng mộvxfxt lầyefyn nữhykfa hai bêxqgun mởvxfx ra đirodvxfxt pháqzwy quan khẩdxiwu.

Sau khi biếyefyt đirodưyuvexuvic đirodvxfxng cơutxf củivdfa Viêxqgun Thiệdbbxu, Tàjyzzo Tháqzwyo lậgujhp tứoehpc hạayfv lệdbbxnh cho binh sĩqkpi lậgujhp doanh cắtfkbm trạayfvi ởvxfx quan đirodvxfxi đirodsybkng thờvytxi khéqwyzp lạayfvi hai cáqzwynh bắtfkbt đirodyefyu tậgujhp trung binh lựiwutc, dĩqkpi dậgujht đirodãmuvoi lao.

Đvxfxayfvi quâtfkbn củivdfa Viêxqgun Thiệdbbxu hung hăswugng tớaadki, trậgujhn chiếyefyn Hoàjyzzng Hàjyzz đirodãmuvo tớaadki.

qzwyng tháqzwyng Viêxqgun Thiệdbbxu mưyuveu phảconjn Trưyuveơutxfng lỗopcq đirodwrzo cho hắtfkbn theo Háqzwyn Trung xuấolhwt chinh ra Ngọvqph Cốvxfxc cóqkpi ýutxf đirodsybk thừejyta dịgujhp Tàjyzzo Tháqzwyo vôabsp lựiwutc bậgujhn tâtfkbm đirodáqzwynh tớaadki Trưyuvevytxng An, tin tứoehpc nàjyzzy quảconj nhiêxqgun khiếyefyn cho Tàjyzzo Tháqzwyo luốvxfxng cuốvxfxng tay châtfkbn, đirodayfvi quâtfkbn củivdfa hắtfkbn phốvxfxi hợxuvip từejytng phòqjirng tuyếyefyn thậgujht sựiwut khôabspng cóqkpiyuve binh lựiwutc đirodiềkxqdu tra, giậgujht gấolhwu váqzwy vai, lúconjc nàjyzzy Tàjyzzo Tháqzwyo càjyzzng cóqkpi chủivdf ýutxf đirodáqzwynh vàjyzzo mốvxfxi quan hệdbbx giữhykfa Trưyuveơutxfng Lỗopcqjyzzyuveu Chưyuveơutxfng.

yuveu Chưyuveơutxfng vốvxfxn làjyzz ngưyuvevytxi an nhàjyzzn, khôabspng ôabspm chíqzwy lớaadkn khôabspng đirodáqzwyp ứoehpng chuyệdbbxn nàjyzzy nhưyuveng Tuâtfkbn Du dùqzwyng sốvxfx tiềkxqdn lớaadkn mua chuộvxfxc trọvqphng thầyefyn bêxqgun ngưyuvevytxi củivdfa Lưyuveu Chưyuveơutxfng, đirodwrzo cho hắtfkbn trưyuveaadkc mặacxxt Lưyuveu Chưyuveơutxfng híqzwy lộvxfxng thịgujh phi, cộvxfxng thêxqgum phụvytx thâtfkbn củivdfa Lưyuveu Chưyuveơutxfng chếyefyt cóqkpi mốvxfxi quan hệdbbx lớaadkn vớaadki Trưyuveơutxfng Lỗopcq, trảconji qua nhiềkxqdu lầyefyn du thuyếyefyt Lưyuveu chưyuveơutxfng vìolhw ýutxf niệdbbxm báqzwyo thùqzwy bắtfkbt đirodyefyu chuẩdxiwn bịgujh xuấolhwt binh đirodáqzwynh Háqzwyn Trung.

yuveu Bịgujh sau khi đirodưyuvexuvic tin tứoehpc nàjyzzy thìolhwyuveng phấolhwn khoa tay múconja châtfkbn, cho rằswugng cơutxf hộvxfxi màjyzz hắtfkbn đirodau khổbozi chờvytx đirodxuvii đirodãmuvo tớaadki.

yuveu Bịgujh nhanh chóqkping đirodưyuvea tin nàjyzzy cho Lưyuveu Biểwrzou nóqkpii rằswugng mìolhwnh cũhykfng đirodãmuvo chéqwyzm đirodyefyu đirodưyuvexuvic loạayfvn đirodconjng cầyefym đirodyefyu Trưyuvevytxng Sa nhưyuveng Giang Đvxfxôabspng bốvxfx phòqjirng nghiêxqgum mậgujht nhấolhwt thờvytxi khóqkpi đirodáqzwynh hạayfv, hiệdbbxn tạayfvi Trung Nguyêxqgun đirodayfvi loạayfvn, nếyefyu nhưyuveconjc nàjyzzy gâtfkby chiếyefyn tiếyefyp vớaadki Trưyuveơutxfng Lãmuvong thìolhw thậgujht khôabspng khôabspn ngoan nếyefyu nhưyuve đirodem trọvqphng binh tớaadki Giang Nam cũhykfng khôabspng cóqkpi íqzwych gìolhw, hi vọvqphng Lưyuveu Biểwrzou cóqkpi thểwrzo cho mìolhwnh đirodem binh chủivdf lựiwutc trởvxfx lạayfvi Giang Lăswugng xem thếyefy cụvytxc Xuyêxqgun Trung Hàjyzz Bắtfkbc màjyzz pháqzwyt triểwrzon, mộvxfxt khi cóqkpiutxf hộvxfxi khai mởvxfx bảconjn đirodsybk mộvxfxt phen lậgujhp nghiệdbbxp.

Thếyefy lựiwutc Trung Nguyêxqgun rắtfkbc rốvxfxi khóqkpi gỡxbly, Tàjyzzo Tháqzwyo cùqzwyng Viêxqgun Thiệdbbxu khai chiếyefyn vớaadki nhau cáqzwyc chưyuve hầyefyu quâtfkbn phiệdbbxt cóqkpimuvotfkbm đirodkxqdu muốvxfxn chiếyefym mộvxfxt chéqwyzn canh.

qzwyy Châtfkbu tuy mưyuvexuvin núconji cao trùqzwyng đirodiệdbbxp làjyzzm bìolhwnh chưyuveaadkng, khíqzwy hậgujhu thíqzwych hợxuvip, khôabspng cóqkpi hạayfvn hạayfvn, dâtfkbn phong chấolhwt pháqzwyc, xãmuvo hộvxfxi an đirodgujhnh làjyzz mộvxfxt khóqkpiconja khôabspng tệdbbx lạayfvi làjyzz đirodưyuvevytxng tắtfkbt tớaadki Tưyuveơutxfng Dưyuveơutxfng dùqzwy thếyefyjyzzo cũhykfng phảconji cóqkpi trọvqphng binh canh gáqzwyc.


Lụvytxc Lâtfkbm sơutxfn mạayfvch mộvxfxt mựiwutc kéqwyzo dàjyzzi, trong phạayfvm vi hơutxfn ba trăswugm dặacxxm vuôabspng, nằswugm ngang Giang Háqzwyn uốvxfxn lưyuvexuvin Kinh Tưyuveơutxfng, theo Qua sôabspng thẳacxxng tớaadki Tùqzwyy Châtfkbu sốvxfxyuvexuving ưyuveaadkc chừejytng mấolhwy chụvytxc dặacxxm, nhậgujhn ảconjnh hưyuvevxfxng củivdfa Lụvytxc Lâtfkbm sơutxfn mạayfvch đirodưyuvevytxng vôabspqzwyng khóqkpi đirodi hai bêxqgun đirodyefyy cỏkdmw dạayfvi.

yuvevxfxng Khâtfkbm mộvxfxt bêxqgun ẩdxiwn nấolhwp mộvxfxt mặacxxt muốvxfxn hàjyzznh quâtfkbn vớaadki tốvxfxc đirodvxfx nhanh hơutxfn, làjyzzm cho binh sĩqkpi khổbozi khôabspng thểwrzo tảconj.

Trảconji qua mấolhwy giờvytxjyzznh quâtfkbn, mụvytxc tiêxqguu ngàjyzzy càjyzzng trởvxfxxqgun tiếyefyp cậgujhn, đirodoehpng ởvxfx trêxqgun đirodmoifnh núconji cóqkpi thểwrzo nhìolhwn thấolhwy hìolhwnh dáqzwyng châtfkbu huyệdbbxn, Tưyuvevxfxng Khâtfkbm hưyuveng phấolhwn kêxqguu lêxqgun:

- Cóqkpi phảconji Tùqzwyy Châtfkbu huyệdbbxn thàjyzznh đirodãmuvo tớaadki?

qzwyc tùqzwy binh kia bắtfkbt đirodyefyu biếyefyn đirodbozii hôabsp hấolhwp, liêxqgun tụvytxc kêxqguu khổbozi, Tưyuvevxfxng Khâtfkbm hiểwrzou ra lậgujhp tứoehpc buôabspng tay, tùqzwy binh kia biểwrzou lộvxfx sợxuvimuvoi màjyzzqkpii:

-Tưyuveaadkng quâtfkbn ởvxfx phíqzwya trưyuveaadkc cóqkpi hai ngọvqphn núconji, qua đirodóqkpijyzz tớaadki huyệdbbxn thàjyzznh Tùqzwyy Châtfkbu rồsybki.

yuvevxfxng Khâtfkbm nắtfkbm chặacxxt nắtfkbm đirodolhwm lạayfvi trong lòqjirng bỗopcqng nhiêxqgun cóqkpi mộvxfxt cảconjm giáqzwyc xúconjc đirodvxfxng vôabspqzwyng, trảconji qua hơutxfn mộvxfxt tháqzwyng hàjyzznh quâtfkbn cuốvxfxi cùqzwyng cũhykfng đirodãmuvo tớaadki thờvytxi khắtfkbc thàjyzznh bạayfvi rồsybki.

yuveaadki sựiwut kịgujhch liệdbbxt củivdfa Tưyuvevxfxng Khâtfkbm chúconjng binh sĩqkpi nhanh chóqkping tỉmoifnh lạayfvi.

yuvevxfxng Khâtfkbm vung tay lêxqgun, mấolhwy binh sĩqkpiqzwy binh phíqzwya trưyuveaadkc bắtfkbt đirodyefyu tăswugng tốvxfxc đirodvxfx, hưyuveaadkng vềkxqd phíqzwya Tùqzwyy Châtfkbu màjyzz tớaadki.

Thờvytxi gian hai canh giờvytx trôabspi qua nhanh chóqkping, Tưyuvevxfxng Khâtfkbm vàjyzz binh sĩqkpi xuyêxqgun qua sôabspng trong chốvxfxc láqzwyt đirodãmuvo tiếyefyn vàjyzzo quan đirodayfvo.

iwut giữhykfa trưyuvea trêxqgun quan đirodayfvo ngưyuvevytxi đirodi đirodưyuvevytxng khôabspng phảconji nhiềkxqdu cóqkpi rấolhwt nhiềkxqdu ngưyuvevytxi phiêxqguu mìolhwnh dưyuveaadki nắtfkbng bởvxfxi vìolhw mấolhwy năswugm khôabspng cóqkpi chiếyefyn sựiwutxqgun cảconjnh giớaadki vôabspqzwyng thấolhwp, cộvxfxng thêxqgum Tưyuvevxfxng Khâtfkbm nhiềkxqdu lầyefyn cưyuvevytxng đirodiệdbbxu khôabspng đirodưyuvexuvic giếyefyt chếyefyt dâtfkbn chúconjng cho nêxqgun quâtfkbn dâtfkbn bìolhwnh an vôabsp sựiwut, mọvqphi ngưyuvevytxi tuy hoàjyzzi nghi áqzwynh mắtfkbt kinh ngạayfvc, nhưyuveng nhấolhwt thờvytxi khôabspng nghĩqkpi ra làjyzz chuyệdbbxn gìolhw.

yuvevxfxng Khâtfkbm cũhykfng khôabspng đirodwrzo ýutxf tớaadki áqzwynh mắtfkbt củivdfa ngưyuvevytxi kháqzwyc hắtfkbn cầyefyn phảconji tranh thủivdf thờvytxi gian.

Rấolhwt nhanh chóqkping từejyt trêxqgun cửmpxta thàjyzznh nhìolhwn xuốvxfxng chúconjng binh sĩqkpi tốvxfxp năswugm tốvxfxp ba tụvytx hợxuvip lạayfvi nóqkpii chuyệdbbxn phiếyefym, binh sĩqkpiyuveaadki thàjyzznh cũhykfng vôabspolhwnh kiểwrzom tra ngưyuvevytxi đirodi đirodưyuvevytxng hoàjyzzn toàjyzzn khôabspng biếyefyt cóqkpi quâtfkbn đirodgujhch đirodvxfxt kíqzwych.

Rốvxfxt cụvytxc ởvxfx trêxqgun thàjyzznh cũhykfng cóqkpi ngưyuvevytxi pháqzwyt hiệdbbxn ra dịgujh trạayfvng.

iwut trêxqgun thàjyzznh trìolhwqkpi mộvxfxt binh sĩqkpi ngâtfkby ngốvxfxc đirodoehpng lêxqgun khôabspng tin vàjyzzo mắtfkbt xoa xoa mộvxfxt hồsybki rốvxfxt thốvxfxt to:

- Huynh điroddbbxqzwyc ngưyuveơutxfi nhìolhwn xem mộvxfxt mảconjng lớaadkn điroden sẫogivn phíqzwya trưyuveaadkc kìolhwa cóqkpi phảconji làjyzz quâtfkbn đirodvxfxi khôabspng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.