Phong Lưu Tam Quốc

Chương 335 : Chiến đấu ở Qua sông (thượng)

    trước sau   
Thờbiqii gian dầdfpun dầdfpun trôpqehi qua Tưntounessng Khâgyaem cùfekzng binh sĩytiq đrynqãqxjd gầdfpun tớzhoxi nơbiqii tấkgwut cảjzci đrynqdfpuu cảjzcinh giớzhoxi tinh thầdfpun, từsojp từsojp tớzhoxi.

Quâgyaen đrynqdbngch càfozgng ngàfozgy càfozgng gầdfpun, Tưntounessng Khâgyaem lúdnelc pháhorit hiệzpfhn ra liềdfpun tiệzpfhn tay ýezrj bảjzcio binh sĩytiqfekzng hắidonn bòsvpyohomn, sau khi đrynqếglcen đrynqgmapnh sưntoubiqin núdneli thìgmap dừsojpng lạilqfi cẩkbpbn thậvzujn kiểsgshm tra trậvzujn doanh sau nửpjnta ngàfozgy hắidonn trầdfpum tưntoupjnti:

- Cáhoric ngưntouơbiqii ngàfozgn vạilqfn lầdfpun phảjzcii cẩkbpbn thậvzujn khôpqehng đrynqưntouvzujc đrynqsgsh mắidonc sai lầdfpum.

Chúdnelng thiêohomn tưntouzhoxng khôpqehng hẹukkon màfozg gậvzujt nhẹukko đrynqdfpuu.

ntounessng Khâgyaem ra lệzpfhnh:

- Lýezrj Hổsojpntouơbiqing Mang hai ngưntoubiqii cáhoric ngưntouơbiqii mang theo mộrxypt trăuijnm binh sĩytiq, theo bêohomn tráhorii vòsvpyng qua, mụicokc tiêohomu làfozg đrynqvrvnt lửpjnta nấkgwuu trạilqfi, đrynqsgsh cho quâgyaen đrynqdbngch lâgyaem vàfozgo khủdfpung hoảjzcing.


Hai ngưntoubiqii liềdfpun lĩytiqnh mệzpfhnh rờbiqii đrynqi.

ntounessng Khâgyaem lạilqfi nópjnti:

- Nhạilqfc Siêohomu ngưntouơbiqii mang ba mưntouơbiqii tiễdcazn pháhorip nhổsojp sạilqfch đrynqáhorim quâgyaen lígoqynh cho ta.

Nhạilqfc Siêohomu gậvzujt nhẹukko đrynqdfpuu trêohomn mặkrkzt khôpqehng cópjnt chúdnelt biểsgshu lộrxypfozgo, hiểsgshn nhiêohomn trong quâgyaen đrynqrxypi hắidonn chígoqynh làfozg nhâgyaen vậvzujt sắidonp đrynqkrkzt tiễdcazn pháhorip.

horic binh sĩytiq khôpqehng dáhorim lớzhoxn tiếglceng mỗrxypi ngưntoubiqii đrynqdfpuu gậvzujt đrynqdfpuu.

ntounessng Khâgyaem khẽdaml quáhorit:

- Xuấkgwut pháhorit.

Tấkgwut cảjzcihoric binh sĩytiq nhậvzujn đrynqưntouvzujc lệzpfhnh liềdfpun tảjzcin ra bốvrvnn phígoqya.

Cảjzcinh ban đrynqêohomm vẫrkffn vôpqehfekzng môpqehng lung, ởness phígoqya xa xa còsvpyn cópjnt thểsgsh nghe thấkgwuy thanh âgyaem triềdfpuu tịdbngch tấkgwut cảjzcihoric binh sĩytiq đrynqdfpuu nhanh chópjntng cúdneli lưntoung xuốvrvnng nhẹukko nhàfozgng tớzhoxi trạilqfi đrynqdbngch.

Bởnessi vìgmap phòsvpyng bịdbng rờbiqii rạilqfc cho nêohomn binh lígoqynh củdfpua Tưntounessng Khâgyaem nhẹukko nhõluabm hơbiqin rấkgwut nhiềdfpuu, cơbiqi hồjjrg giốvrvnng nhưntou khôpqehng cópjnt chúdnelt phòsvpyng thủdfpufozgo vậvzujy.

Nhạilqfc Siêohomu tiếglcen vàfozgo tra xédnbjt trạilqfm canh gáhoric mộrxypt hồjjrgi lâgyaeu rồjjrgi thởnessfozgi, trạilqfm canh gáhoric áhorinh lêohomn từsojpng bópjnt đrynquốvrvnc nhưntoung khôpqehng cópjntpjntng ngưntoubiqii nàfozgo, cópjnt lẽdaml an nhàfozgn quáhorigyaeu nêohomn trởnessohomn rờbiqii rạilqfc.

ntounessng Khâgyaem mang theo binh sĩytiq tớzhoxi gầdfpun doanh trạilqfi đrynqdbngch tinh thầdfpun củdfpua hắidonn càfozgng lúdnelc càfozgng trởnessohomn hưntoung phấkgwun.

Đubdqúdnelng lúdnelc nàfozgy ởness phígoqya trưntouzhoxc doanh trạilqfi bỗrxypng nhiêohomn áhorinh lửpjnta trùfekzng thiêohomn, khópjnti đrynqkrkzc cuồjjrgn cuộrxypn, cảjzcinh đrynqêohomm vốvrvnn vôpqehfekzng yêohomn tĩytiqnh bỗrxypng trởnessohomn lộrxypn xộrxypn thédnbjt to pháhori vỡsjtw im lặkrkzng, đrynqópjntn lấkgwuy đrynqópjntfozg thanh âgyaem tiếglceng vópjnt ngựdubka, tiếglceng kèpjntn tiếglceng trốvrvnng, lộrxypn xộrxypn.


Hiểsgshn nhiêohomn quâgyaen đrynqdbngch đrynqãqxjd bắidont đrynqdfpuu hỗrxypn loạilqfn.

ntounessng Khâgyaem quyếglcet đrynqdbngnh thậvzujt nhanh, lậvzujp tứkfjic dẫrkffn binh sĩytiqpqehng tớzhoxi.

Đubdqáhorim quâgyaen trong trạilqfi đrynqãqxjd trởnessohomn hỗrxypn loãqxjdn bốvrvnn phígoqya áhorinh lửpjnta hừsojpng hựdubkc, Lýezrj Hổsojpntouơbiqing Mang cơbiqi linh nhanh nhẹukkon, mộrxypt sốvrvn binh sĩytiq thìgmap tụicokt vàfozgo trong gópjntc khổsojp chiếglcen.

cdgn trong chủdfpu trạilqfi mưntoubiqii mấkgwuy binh lígoqynh vâgyaey quanh mộrxypt tưntouzhoxng lĩytiqnh hìgmapnh dáhoring củdfpua hắidonn cong vẹukkoo, sắidonc mặkrkzt vôpqehfekzng bốvrvni rốvrvni mang theo vàfozgi sựdubk sợvzujqxjdi.

ezrj Hổsojppqehfekzng thôpqehng minh cũkbpbng khôpqehng dâgyaey dưntoua nhiềdfpuu vớzhoxi quâgyaen đrynqdbngch, hắidonn vừsojpa lui vừsojpa hédnbjt lớzhoxn:

- Cáhoric huynh đrynqzpfh giếglcet, sạilqfch đrynqvrvnt trụicoki.

Nhữwyoyng lờbiqii nàfozgy đrynqãqxjd đrynqjzcigoqych khôpqehng ígoqyt đrynqếglcen sĩytiq khígoqy củdfpua quâgyaen đrynqdbngch.

dnelc nàfozgy Tưntounessng Khâgyaem dẫrkffn ba trăuijnm binh sĩytiqkbpbng vọfzait tớzhoxi, gặkrkzp ngưntoubiqii liềdfpun chédnbjm.

cdgn trong quâgyaen trạilqfi tiếglceng kêohomu rung trờbiqii, đrynqao quang kiếglcem ảjzcinh vang lêohomn, đrynqilqfi đrynqa sốvrvn quâgyaen đrynqdbngch mớzhoxi từsojp trong trậvzujn doanh mơbiqibiqifozgng màfozgng đrynqi ra còsvpyn chưntoua tỉgmapnh đrynqãqxjd bịdbng binh sĩytiq giơbiqi tay chédnbjm xuốvrvnng, huyếglcet vụicok vung lêohomn, chếglcet ngay tạilqfi chỗrxyp.

pjnt mộrxypt sốvrvn binh sĩytiq cốvrvngmapnh giếglcet đrynqdbngch bìgmapnh thưntoubiqing lưntoubiqii biếglceng huấkgwun luyệzpfhn, tuy cópjntgyaem màfozgpqeh lựdubkc.

ntounessng Khâgyaem tay cầdfpum thiếglcet thưntouơbiqing dẫrkffn binh sĩytiq mạilqfnh mẽdaml đrynqâgyaem tớzhoxi xung phong chédnbjm giếglcet tớzhoxi đrynqilqfi trạilqfi.

Quâgyaen đrynqdbngch thủdfpuytiqnh thấkgwuy tìgmapnh hìgmapnh nhưntou vậvzujy thìgmap bịdbng dọfzaia cho hồjjrgn phi pháhorich táhorin.

gmapnh hìgmapnh chiếglcen đrynqkgwuu cơbiqi hồjjrg nghiêohomng vềdfpu mộrxypt bêohomn, Lưntouu quâgyaen tuy nhiềdfpuu nhâgyaen sốvrvnbiqin nhưntoung bấkgwut thìgmapnh lìgmapnh xảjzciy ra biếglcen cốvrvn khiếglcen cho bọfzain họfzai khôpqehng cópjntgyaem chiếglcen đrynqkgwuu, binh sĩytiqntounessng Khâgyaem xôpqehng lêohomn ngưntoubiqii thìgmap chạilqfy trốvrvnn ngưntoubiqii thìgmap bịdbng giếglcet.


Rấkgwut nhanh chópjntng quâgyaen Lưntouu Biểsgshu liềdfpun mấkgwut đrynqi quyềdfpun khốvrvnng chếglce.

ntounessng Khâgyaem thừsojpa thắidonng màfozg truy kígoqych đrynqáhorinh bạilqfi quâgyaen đrynqdbngch.

Giếglcet đrynqdbngch hai trăuijnm đrynqoạilqft thuyềdfpun sáhoriu chiếglcec, tổsojpn thưntouơbiqing chỉgmapfozgi trăuijnm ngưntoubiqii đrynqilqfi thắidonn màfozg trởness vềdfpu, càfozgng quan trọfzaing hơbiqin làfozg đrynqãqxjdpqehng vàfozgo tráhorii tim củdfpua quâgyaen đrynqdbngch.

dnelc nàfozgy bầdfpuu trờbiqii đrynqãqxjd xuấkgwut hiệzpfhn mộrxypt áhorinh sáhoring, mặkrkzt trờbiqii xuấkgwut hiệzpfhn ởness châgyaen trờbiqii.

ntounessng Khâgyaem tùfekzy tiệzpfhn chọfzain mộrxypt chỗrxyp sạilqfch sẽdamlfozg ngồjjrgi xuốvrvnng.

Hắidonn hígoqyt sâgyaeu vàfozgo mộrxypt hơbiqii trong lòsvpyng khôpqehng muốvrvnn trìgmap hoãqxjdn quáhori nhiềdfpuu ởness chỗrxypfozgy phảjzcii tranh thủdfpu thờbiqii gian, mộrxypt phưntouơbiqing diệzpfhn đrynqsgsh cho binh sĩytiq chốvrvnng thuyềdfpun tiếglcep vậvzujn, mộrxypt phưntouơbiqing diệzpfhn kháhoric thìgmap nghỉgmap ngơbiqii chuẩkbpbn bịdbng mộrxypt cuộrxypc chiếglcen kháhoric.

Đubdqãqxjdpjnthoriu con thuyềdfpun gia nhậvzujp côpqehng táhoric tiếglcep việzpfhn tốvrvnc đrynqrxypluabfozgng đrynqãqxjd nhanh hơbiqin nhiềdfpuu.

Lạilqfi qua mộrxypt canh giờbiqi nữwyoya tấkgwut cảjzci binh sĩytiq đrynqãqxjd qua sôpqehng.

ntounessng Khâgyaem tụicok hợvzujp mấkgwuy tưntouzhoxng lãqxjdnh màfozg thưntouơbiqing lưntouvzujng:

- Quâgyaen ta chiếglcem lĩytiqnh hai bờbiqipqehng đrynqãqxjd gầdfpun hai canh giờbiqi, quâgyaen đrynqdbngch bạilqfi binh nếglceu nhưntou tiếglcep tụicokc chédnbjm giếglcet sẽdaml khópjnt bảjzcio toàfozgn rằhoring quâgyaen đrynqdbngch khôpqehng cópjnt phòsvpyng bịdbng, đrynqếglcen lúdnelc đrynqópjnt khổsojp chiếglcen sẽdaml bấkgwut lợvzuji cho quâgyaen ta, chúdnelng tưntouzhoxng cópjnt thưntouvzujng sáhorich gìgmap?

pjnt mộrxypt tưntouzhoxng nópjnti:

- Tưntouzhoxng quâgyaen Qua sôpqehng thấkgwut thủdfpu, quâgyaen đrynqdbngch sẽdaml khôpqehng thảjzcin nhiêohomn khôpqehng cứkfjiu theo ýezrj kiếglcen củdfpua thuộrxypc hạilqf chúdnelng ta nêohomn chuẩkbpbn bịdbng sẵnwfdn sàfozgng mộrxypt đrynqòsvpyn giếglcet sạilqfch.

pjnt mộrxypt tưntouzhoxng kháhoric phảjzcin đrynqvrvni:


- Quâgyaen đrynqdbngch chưntoua thăuijnm dòsvpy chi tiếglcet củdfpua chúdnelng ta chắidonc sẽdaml khôpqehng hàfozgnh đrynqrxypng thiếglceu suy nghĩytiquijnng cưntoubiqing đrynqdfpu phòsvpyng pháhorii ra nhiềdfpuu tháhorim tửpjnt, lúdnelc đrynqópjntntouzhoxng quâgyaen cópjnt thểsgshfekzng kếglce dụicok.

Mộrxypt thiêohomn tưntouzhoxng kháhoric khôpqehng cho làfozg đrynqúdnelng:

- Hừsojp đrynqsojpi lạilqfi làfozg chúdnelng ta cópjnt đrynqdbngch xôpqehng vàfozgo trung tâgyaem khu vựdubkc củdfpua mìgmapnh ngưntouơbiqii còsvpyn cópjnt thểsgsh nhẫrkffn nạilqfi thăuijnm dòsvpygmapnh hìgmapnh kẻzhox đrynqdbngch sao, táhorim phầdfpun làfozg vừsojpa xuấkgwut binh vừsojpa tháhorim thígoqynh.

ntounessng Khâgyaem đrynqjjrgng ýezrjpjnti:

- Cópjnt đrynqilqfo lýezrj.

Vịdbng thiêohomn tưntouzhoxng kia đrynqưntouvzujc Tưntounessng Khâgyaem đrynqjjrgng ýezrj liềdfpun nópjnti tiếglcep:- Đubdqãqxjd vậvzujy mạilqft tưntouzhoxng cópjnt hai kếglce mong tưntouzhoxng quâgyaen lựdubka chọfzain.

ntounessng Khâgyaem hỏzulci:

- Hai kếglcegmap?

Thiêohomn tưntouzhoxng nópjnti:

- Kếglce thứkfji nhấkgwut tưntouzhoxng quâgyaen cópjnt thểsgsh mang mộrxypt ígoqyt binh sĩytiq đrynqếglcen dụicok dỗrxyp quâgyaen đrynqdbngch đrynqilqfi đrynqrxypi nhâgyaen mãqxjd vụicokng trộrxypm tiếglcen vàfozgo, kếglcefozgy tuy tuyệzpfht diệzpfhu nhưntoung lạilqfi mạilqfo hiểsgshm, vạilqfn nhấkgwut quâgyaen đrynqdbngch thủdfpu lạilqfi khôpqehng ígoqyt binh sĩytiq thìgmap quâgyaen ta dùfekz thắidonng cũkbpbng thắidonng thảjzcim.

ntounessng Khâgyaem trầdfpum tưntou khôpqehng pháhorit biểsgshu gìgmap.

Thiêohomn tưntouzhoxng lạilqfi nópjnti tiếglcep:

- Mộrxypt kếglce kháhoric tưntouơbiqing đrynqvrvni ổsojpn thỏzulca tưntouzhoxng quâgyaen cópjnt thểsgsh chọfzain đrynqdbnga hìgmapnh ẩkbpbn nấkgwup chờbiqi quâgyaen đrynqdbngch tiếglcen tớzhoxi, đrynqáhorinh phụicokc kiếglcen thậvzujt đrynqukkop, nhưntoung đrynqâgyaey làfozg phưntouơbiqing pháhorip cầdfpuu ổsojpn dùfekzpjnt thắidonng nhưntoung cũkbpbng khôpqehng làfozgm tổsojpn thưntouơbiqing căuijnn cốvrvnt củdfpua kẻzhox đrynqdbngch.


ntounessng Khâgyaem suy nghĩytiq mộrxypt chúdnelt rồjjrgi nópjnti:

- Chiếglceu theo ýezrj củdfpua ngưntouơbiqii chúdnelng ta nêohomn mạilqfo hiểsgshm đrynqáhorinh cưntouvzujc mộrxypt lầdfpun/

Thiêohomn tưntouzhoxng cung kígoqynh nópjnti:

- Thuộrxypc hạilqf nhiềdfpuu mưntouu nhưntoung khôpqehng quyếglcet đrynqhorin, tưntouzhoxng quâgyaen suy nghĩytiqgyaeu xa.

ntounessng Khâgyaem cưntoubiqii lộrxyp ra sựdubk vui vẻzhox:

- Ngưntouơbiqii cẩkbpbn thậvzujn nhưntou vậvzujy sợvzuj ta trịdbng ngưntouơbiqii đrynqúdnelng khôpqehng?

Thiêohomn tưntouzhoxng khôpqehng kiêohomu ngạilqfo khôpqehng hèpjntn mọfzain nópjnti:

- Tưntouzhoxng quâgyaen đrynqa tâgyaem rồjjrgi, thuộrxypc hạilqf chỉgmapfozgm bổsojpn phậvzujn củdfpua mìgmapnh thôpqehi.

ntounessng Khâgyaem thỏzulca mãqxjdn nópjnti:

- Nhạilqfc Siêohomu nếglceu nhưntou thuậvzujn lợvzuji vềdfpu sau tấkgwut nhiềdfpun sẽdamlpjnt phầdfpun thưntounessng.

Nhạilqfc Siêohomu thảjzcin nhiêohomn nópjnti:

- Đubdqa tạilqfntouzhoxng quâgyaen.

Thiêohomn tưntouzhoxng vừsojpa rồjjrgi lạilqfi mởness miệzpfhng nópjnti;

- Tưntouzhoxng quâgyaen việzpfhc nàfozgy cầdfpun phảjzcii bàfozgn bạilqfc, phảjzcii biếglcet rằhoring Tùfekzy Châgyaeu sởnessytiq khópjntpqehng nguyêohomn nhâgyaen chígoqynh làfozgpjntntouvzujn nhờbiqi đrynqdbnga vịdbng củdfpua Đubdqjjrgng Báhorich núdneli vàfozg Lụicokc Lâgyaem núdneli màfozggyaey thàfozgnh, hiệzpfhn tạilqfi dẫrkffn binh xuấkgwut chiếglcen khôpqehng phảjzcii làfozgm pháhori hủdfpuy trậvzujn giáhoric sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.