Phong Lưu Tam Quốc

Chương 334 : Toàn Nhu (hạ)

    trước sau   
Phan Chưdumyơtwakng nghi hoặogpyc hỏatlei:

- Cho dùayjn ngay từngna đefkloeenu bọwhsnn chúfctbng phôoeen trưdumyơtwakng thanh thếvaes, chỉyepj sợpfbs từngnaeefnu rồltuni khôoeenng cóskpy đefklrkayng tábajec sĩiuwb khímjvo sẽpeqo hạufyl thấeapsp tựxmlu nhiêdggen khôoeenng thểhmtn coi thưdumymewrng, tìcrfknh huốjcdkng nàfoiwy hắfyppn khôoeenng biếvaest hay sao?

Trìcrfknh Dụgnyoc gậftrnt đefkloeenu khen ngợpfbsi màfoiwskpyi:

- Đijubúfctbng thếvaes cho nêdggen ta muốjcdkn đefklábajenh nghi binh.

Chu Thábajei nóskpyi:

- Nghi binh thếvaesfoiwo xin Trìcrfknh đefklufyli nhâeefnn nóskpyi mộrkayt chúfctbt.


Phan Chưdumyơtwakng cưdumyxnljp lờmewri cưdumymewri lạufylnh mộrkayt tiếvaesng màfoiwskpyi:

- Đijubơtwakn giảvabin làfoiwfoiwm âeefnm mưdumyu quỷberf kếvaes chỉyepj cầoeenn chúfctbng ta cẩeapsn thậftrnn nghiêdggem gia phòrjmpng bịtcls thìcrfk khôoeenng sợpfbs bọwhsnn chúfctbng giờmewr tròrjmpcrfk,hiệljqtn tạufyl hạufyl thủfyppy đefklãvabiskpy phòrjmpng tuyếvaesn, phạufylm vi hơtwakn mưdumymewri dặogpym vôoeen sốjcdk thuyềzgdin nhỏatle đefkli ởdumy trêdggen mặogpyt sôoeenng chiếvaesn lựxmluc khôoeenng thua chúfctbng ta bao nhiêdggeu nhưdumyng chiếvaesn hạufylm cỡeaps lớxnljn củfyppa chúfctbng ta bọwhsnn chúfctbng làfoiwm sao so sábajenh đefklưdumypfbsc, hơtwakn nữefkla mộrkayt côoeenng mộrkayt thủfypp đefkltclsa lợpfbsi hiểhmtnn thịtclsygvwfoiwng, Văwphzn Símjvonh muốjcdkn trộrkaym theo đefklưdumymewrng thủfyppy màfoiw tiếvaesn tớxnlji so vớxnlji lêdggen trờmewri còrjmpn khóskpytwakn, cho nêdggen Văwphzn Símjvonh ngoạufyli trừngnadumymewrng côoeenng khôoeenng còrjmpn biệljqtn phábajep gìcrfk khábajec.

Phan Chưdumyơtwakng nóskpyi xong hai mắfyppt nhìcrfkn chằygvwm chằygvwm vàfoiwo Trìcrfknh Dụgnyoc,xem biểhmtnu hiệljqtn củfyppa hắfyppn hiểhmtnn nhiêdggen đefkljcdki vớxnlji phâeefnn tímjvoch củfyppa mìcrfknh rấeapst hàfoiwi lòrjmpng.

Trìcrfknh Dụgnyoc cúfctbi đefkloeenu khôoeenng đefklltunng ýprkzpstgng khôoeenng phảvabin bábajec chỉyepj từngna từngnaskpyi:

- Văwphzn Símjvonh sẽpeqo khôoeenng cưdumymewrng côoeenng, hắfyppn biếvaest dùayjnng trímjvo thờmewri gian sau nàfoiwy cábajec ngưdumyơtwaki nhấeapst đefkltclsnh phảvabii nghiêdggem gia đefklzgdi phòrjmpng nếvaesu nhưdumy khôoeenng ngoàfoiwi dựxmlu liệljqtu củfyppa ta trong thờmewri gian ngắfyppn sẽpeqoskpy đefklrkayt biếvaesn, còrjmpn khôoeenng ổvaesn ởdumy đefklâeefnu thìcrfk Dụgnyoc cũpstgng đefklang tựxmlu hỏatlei.

Chu Thábajei ngẩeapsng đefkloeenu trong mắfyppt hiệljqtn ra vẻogpy lo lắfyppng bấeapst an:

- Đijubufyli nhâeefnn Côoeenng Dịtclsch dẫxnljn đefkloeenu năwphzm nghìcrfkn binh sĩiuwb tiếvaesn vềzgdiayjny Châeefnu đefklãvabi nửhmtna tuầoeenn rồltuni, lúfctbc đefkloeenu còrjmpn cóskpy liêdggen lạufylc nhưdumyng sau nàfoiwy thìcrfk khôoeenng cóskpy nữefkla, thậftrnt làfoiw lo lắfyppng.

skpyi xong lờmewri cuốjcdki cùayjnng hắfyppn khôoeenng tựxmlu chủfypp đefklưdumypfbsc màfoiw thởdumyfoiwi mộrkayt hơtwaki.

Sắfyppc mặogpyt củfyppa Trìcrfknh Dụgnyoc trởdumydggen ngưdumyng trọwhsnng:

- Cóskpy lẽpeqo khôoeenng cóskpy sai lầoeenm gìcrfk, Tưdumydumyng Khâeefnm bìcrfknh thưdumymewrng hàfoiwnh sựxmluvaesn trọwhsnng, tin rằygvwng hắfyppn sẽpeqo khôoeenng cóskpy vấeapsn đefklzgdicrfk.

Chu Thábajei hồltun nghi nóskpyi:

- Cóskpy thậftrnt vậftrny chăwphzng?

Trìcrfknh Dụgnyoc cưdumymewri khổvaes:


- Mưdumyu sựxmlu tạufyli nhâeefnn thàfoiwnh sựxmlu tạufyli thiêdggen.

Ba ngưdumymewri trầoeenm mặogpyc mộrkayt hồltuni.

Trìcrfknh Dụgnyoc bỗcrfkng nhiêdggen quábajet:

- Chu Thábajei Phan Chưdumyơtwakng.

Hai ngưdumymewri chấeapsn đefklrkayng trầoeenm giọwhsnng nóskpyi:

- Cóskpy mạufylt tưdumyxnljng.

Trìcrfknh Dụgnyoc hạufyl lệljqtnh:

- Trong khoảvabing thờmewri gian nàfoiwy cábajec ngưdumyơtwaki nhấeapst đefklinh phảvabii nghiêdggem gia đefklzgdi phòrjmpng, ngàfoiwn vạufyln lầoeenn khôoeenng đefklưdumypfbsc đefklhmtn cho thábajem tửhmtn tràfoiw trộrkayn vàfoiwo, đefkliềzgdiu tra bốjcdk trímjvo củfyppa chúfctbng ta, còrjmpn nữefkla cầoeenn phảvabii tăwphzng cưdumymewrng phong tỏatlea.Đijubúfctbng lúfctbc nàfoiwy cóskpy binh sĩiuwb đefklrkayt nhiêdggen vộrkayi vãvabi tớxnlji thôoeenng bábajeo:

- Đijubufyli nhâeefnn thábajem tửhmtnbajeo lạufyli quâeefnn đefkltclsch cóskpy đefklrkayng tĩiuwbnh cóskpy đefklrkayi nhâeefnn mãvabidumyxnljng vềzgdi phímjvoa hạufyl khẩeapsu, xem tìcrfknh hìcrfknh thìcrfk bọwhsnn chúfctbng muốjcdkn tậftrnp kímjvoch thàfoiwnh rồltuni.

Trìcrfknh Dụgnyoc hoàfoiwn toàfoiwn khôoeenng ngờmewr hắfyppn nóskpyi vớxnlji đefklábajem tưdumyxnljng:

- Cábajec ngưdumyơtwaki đefkli theo ta nhìcrfkn xem.

Chu Thábajei hiểhmtnn nhiêdggen hoàfoiwn toàfoiwn quêdggen nhữefklng lờmewri nóskpyi trưdumyxnljc kia củfyppa Trìcrfknh Dụgnyoc vôoeenayjnng hưdumyng phấeapsn hai mắfyppt hiệljqtn ra hung quang:

- Xem ra bọwhsnn chúfctbng thậftrnt sựxmlu đefklếvaesn côoeenng thàfoiwnh rồltuni, xem buổvaesi tốjcdki nay ta giàfoiwy vòrjmp chúfctbng thếvaesfoiwo.


Trìcrfknh Dụgnyoc lơtwak đefkljcdknh nóskpyi:

- Đijubbajen chừngnang cũpstgng làfoiwoeeni sấeapsm tạufylo thếvaesfoiw thôoeeni nếvaesu khôoeenng ngoàfoiwi dựxmlu liệljqtu củfyppa ta thìcrfk khôoeenng bao lâeefnu sau bọwhsnn chúfctbng sẽpeqo lui binh.

- A?

Nhịtclsdumyxnljng ứjcdkng tiếvaesng.

Đijubufyli Hồltunng sơtwakn.

Đijubufyli Hồltunng sơtwakn nguyêdggen danh làfoiw lụgnyoc lâeefnm sơtwakn, ởdumy thờmewri kỳijubeefny Hábajen đefklãvabi bộrkayc phábajet khởdumyi nghĩiuwba Lụgnyoc Lâeefnm nêdggen đefklvaesi têdggen làfoiw Lụgnyoc Lâeefnm sơtwakn.

dumyxnlji sưdumymewrn núfctbi củfyppa Đijubufyli Hồltunng Sơtwakn lúfctbc nàfoiwy cóskpy mộrkayt thôoeenn xóskpy, hiệljqtn tạufyli cóskpy mộrkayt đefklábajem ngưdumymewri thôoeen kệljqtch đefklang tụgnyo tậftrnp ởdumytwaki nàfoiwy tứjcdk phímjvoa làfoiwdumymewrng thàfoiwnh đefklvaesbajet xem tìcrfknh huốjcdkng làfoiw suy bạufyli nhiềzgdiu năwphzm, mưdumymewri mấeapsy ngưdumymewri vâeefny quanh mộrkayt đefkljcdkng, bêdggen ngoàfoiwi cóskpy tốjcdkp năwphzm tốjcdkp ba đefklufyli hábajen canh gábajec, trong tay còrjmpn cầoeenm binh khímjvobajeng loábajeng.

skpy ngưdumymewri mởdumy miệljqtng nóskpyi;

- Tưdumydumyng tưdumyxnljng quâeefnn làfoiwm sao bâeefny giờmewr?

dumydumyng tưdumyxnljng quâeefnn ởdumy đefklâeefny làfoiwdumydumyng Khâeefnm chỉyepj thấeapsy hắfyppn tro bụgnyoi đefkloeeny mặogpyt tóskpyc tai rốjcdki bờmewri, hắfyppn nặogpyng nềzgdiskpyi:

- Khôoeenng thểhmtndumydumyng đefklưdumypfbsc nơtwaki vắfyppng vẻogpy thếvaesfoiwy Lưdumyu Biểhmtnu vẫxnljn còrjmpn cho binh sĩiuwb canh gábajec, phảvabii làfoiwm sao bâeefny giờmewr?

Mộrkayt phóskpydumyxnljng hung hăwphzng nóskpyi:

- Tưdumyxnljng quâeefnn khôoeenng bằygvwng đefklhmtn thuộrkayc hạufyl mang theo mộrkayt đefklábajem binh sĩiuwb huynh đefklljqt giếvaest chếvaest hếvaest bọwhsnn chúfctbng.


dumydumyng Khaam lộrkay ra khôoeenng vui:

- Cábajec ngưdumyơtwaki tạufyli sao lạufyli lỗcrfkvabing nhưdumy vậftrny hiệljqtn tạufyli chúfctbng ta xâeefnm nhậftrnp khôoeenng cóskpy việljqtn quâeefnn bêdggen trong cóskpycrfknh đefkltclsch tổvaesn thấeapst mộrkayt huynh đefklljqtfoiw giảvabim đefkli mộrkayt phầoeenn sứjcdkc chiếvaesn đefkleapsu, kếvaest quảvabifoiw đefklábajenh rắfyppn đefklrkayng cỏatle.

Phóskpydumyxnljng kia nóskpyi:

- Tưdumyxnljng quâeefnn chúfctbng ta đefklãvabi trèmlrqo nôoeenn lộrkayi suốjcdki, mạufylt tưdumyxnljng thàfoiw chếvaest trậftrnn cũpstgng phảvabii xửhmtnprkz bọwhsnn chúfctbng.

dumydumyng Khâeefnm hung hăwphzng nhìcrfk nhắfyppn:

- Nóskpyi lờmewri vôoeen ímjvoch chuẩeapsn bịtclsdggen đefklưdumymewrng cho ta.

foiwi têdggen thiêdggen tưdumyxnljng oábajen hậftrnn, tuy nhiêdggen bọwhsnn họwhsnpstgng chỉyepj đefklhmtn trong lòrjmpng, sau đefklóskpy bọwhsn họwhsn bắfypp đefkloeenu gian nan lêdggen Sơtwakn Việljqtt lĩiuwbnh, mấeapsy ngàfoiwy sau qua Lụgnyoc Lâeefnm sơtwakn, tuy nhiêdggen trảvabi mộrkayt cábajei giábaje lớxnljn làfoiw tổvaesn thấeapst mưdumymewri mấeapsy binh límjvonh cóskpy ngưdumymewri mệljqtt nhọwhsnc bịtcls bệljqtnh làfoiwm giảvabim sứjcdkc chiếvaesn đefkleapsu.

pstgng may màfoiw Từngna châeefnu đefklãvabidumy trong mắfyppt khiếvaesn cho đefklábajem binh sĩiuwb nhẹmzhu nhàfoiwng thởdumy ra mộrkayt hơtwaki.

dumydumyng Khâeefnm vàfoiw binh límjvonh th

hạufyl sau khi tớxnlji gầoeenn Từngna Châeefnu liềzgdin bốjcdkn phímjvoa xuấeapst đefklrkayng thu thậftrnp quan hệljqtcrfknh bábajeo.

Trảvabii qua mộrkayt ngàfoiwy sau khi xem xéufylt hoàfoiwn cảvabinh đefkltclsa lýprkz xong Tưdumydumyng Khâeefnm lộrkay vẻogpyoeenayjnng ngưdumyng trọwhsnng, hiểhmtnn nhiêdggen tìcrfknh hìcrfknh khôoeenng lạufylc quan cho lắfyppm, Tưdumydumyng Khâeefnm cóskpy mộrkayt cửhmtna lớxnljn, canh gábajec rấeapst nghiêdggem ngặogpyt dễjcdk thủfypp khóskpyoeenng, tuy binh sĩiuwb khôoeenng nhiềzgdiu lắfyppm nhưdumyng mỗcrfki ngưdumymewri đefklfypp giữefkl mộrkayt quan ảvabii, vạufyln ngưdumymewri khôoeenng thểhmtn khai thôoeenng, muốjcdkn đefklrkayt phábaje thìcrfk khôoeenng thểhmtn thựxmluc hiệljqtn.

Buổvaesi tốjcdki ngàfoiwy hôoeenm sau cảvabinh đefklêdggem môoeenng lung gióskpyfctbi lạufylnh lẽpeqoo Tưdumydumyng Khâeefnm mang theo năwphzm nghìcrfkn binh sĩiuwb, bắfyppt đefkloeenu hưdumyxnljng vềzgdi phímjvoa dòrjmpng nưdumyxnljc xoábajey màfoiw đefkli, bởdumyi vìcrfk Từngna Châeefnu cũpstgng vìcrfk nhiềzgdiu năwphzm khôoeenng cóskpy chiếvaesn sựxmlu cho nêdggen binh sĩiuwb phòrjmpng ngựxmlu đefklơtwakn giảvabin, Tưdumydumyng Khâeefnm hàfoiwnh quâeefnn hai canh giờmewr đefklãvabi bắfyppt đefkloeenu tớxnlji bờmewroeenng, trêdggen đefklưdumymewrng khôoeenng gặogpyp chưdumyxnljng ngạufyli nàfoiwo.

Đijubếvaesn bờmewroeenng hắfyppn lậftrnp tứjcdkc sai ngưdumymewri kếvaest bèmlrq mặogpyt khábajec đefklufyli bộrkay phậftrnn thìcrfk nghỉyepj ngơtwaki.

Hai canh giờmewr sau bốjcdkn cábajei bèmlrq đefklãvabi đefklưdumypfbsc lậftrnp nêdggen Tưdumydumyng Khâeefnm lúfctbc nàfoiwy sốjcdkt ruộrkayt nóskpyi vớxnlji phóskpydumyxnljng:

- Ngưdumyơtwaki đefkli kiểhmtnm tra mộrkayt chúfctbt xem đefklãvabi chuẩeapsn bịtcls tốjcdkt mấeapsy cábajei bèmlrq tre chưdumya?

Phóskpydumyxnljng gậftrnt đefkloeenu trong chốjcdkc lábajet quay lạufyli nóskpyi:

- Tưdumyxnljng quâeefnn đefklãvabiskpybajem cábajei bèmlrq tre rồltuni.

dumydumyng Khâeefnm sábajeng ngờmewri hai mắfyppt lậftrnp tứjcdkc quábajet khẽpeqo:

- Đijubưdumypfbsc bèmlrq tre cóskpy thểhmtn chởdumy bảvabiy tábajem chụgnyoc ngưdumymewri, ngưdumyơtwaki dẫxnljn nờmewri ởdumy đefklâeefny chờmewr ta tìcrfkm nhâeefnn thủfypp tinh nhuệljqt qua, bờmewrdggen kia đefkltclsch nhâeefnn khôoeenng nhiềzgdiu lắfyppm hơtwakn nữefkla còrjmpn vôoeenayjnng chủfypp quan, chỉyepj cầoeenn cóskpy hai ba bèmlrqfoiwskpy thểhmtn nắfyppm lấeapsy, ngưdumyơtwaki ởdumy đefklâeefny xem thậftrnt kỹnlct ta dẫxnljn ngưdumymewri đefkli qua đefklếvaesn lúfctbc hạufyl bờmewr rồltuni, cóskpy thểhmtnayjnng bèmlrq tre trởdumy vềzgdi, cábajec ngưdumyơtwaki sau đefklóskpy đefkluổvaesi theo.

dumyxnljc sôoeenng khôoeenng gơtwakn sóskpyng tuy đefklêdggem tốjcdki làfoiwm cho đefklrkay khóskpy khi qua sôoeenng tăwphzng lêdggen nhưdumyng đefkljcdki vớxnlji mộrkayt giao long trêdggen sôoeenng nhưdumydumydumyng Khâeefnm thìcrfk chuyệljqtn nàfoiwy khôoeenng cóskpy vấeapsn đefklzgdicrfk.

dumydumyng Khâeefnm mưdumypfbsn cảvabinh đefklêdggem đefklem bèmlrq trúfctbc buộrkayc cùayjnng mộrkayt chỗcrfk sau đefklóskpy khẽpeqodumyxnljt đefkli trêdggen sôoeenng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.