Phong Lưu Tam Quốc

Chương 333 : Toàn Nhu (thượng)

    trước sau   
Trưzuibơyhdwng Lãippung quay vềtgdn doanh trưzuibofpfng mộncekt hồidghi lâcxjqu sau cóiiyw tiếyplong vóiiyw ngựnceka từdqyq xa đblalếyplon gầybzhn, Trưzuibơyhdwng Lãippung vui vẻyuym binh sĩmipc đblalãippu mang tớofpfi tin tứfihyc rồidghi.

Quảdglz nhiêookzn mộncekt lújeqkc sau binh sĩmipc đblalãippu tiếyplon tớofpfi mang tớofpfi tin tứfihyc tốdrdlt;

- Hồidghi bẩyhdwm chújeqka côippung, Đqtvoiểvjjfn Vi tưzuibofpfng quâcxjqn đblalãippu dẫdsjin đblalybzhu kỵidgh binh đblalánkotnh bạofpfi quâcxjqn đblalnceki Hoắoxifc Tuấueepn lújeqkc nàyploy đblalang đblaljmtsnh nghêookznh đblalóiiywn chújeqka côippung nêookzn phánkoti thuộncekc hạofpf tớofpfi đblalâcxjqy.

Trưzuibơyhdwng Lãippung đblalfihyng lêookzn hưzuibng phấueepn héiuybt lớofpfn:

- Hay lắoxifm quảdglz nhiêookzn khôippung phụnsex ta.

Đqtvoi đblalưzuibqzdbc hai bưzuibofpfc hắoxifn đblalncekt nhiêookzn hỏhrpdi:


- Ngưzuibơyhdwi nóiiywi lújeqkc ấueepy tìcmfhnh huốdrdlng thếyployploo?

Binh lígjsvnh kia khôippung hềtgdn nghĩmipc ngợqzdbi màyploiiywi:

- Lújeqkc ấueepy Đqtvoiểvjjfn Vi tưzuibofpfng quâcxjqn mang theo kỵidgh binh đblalnceki nhanh chóiiywng tiếyplon tớofpfi hạofpf trậidghn doanh củippua đblaljmtsch màyplo binh mãippu củippua Hoắoxifc Tuấueepn thìcmfh ngoạofpfi trừdqyq binh sĩmipc thủippu thàyplonh thìcmfh vẫdsjin giốdrdlng nhưzuib trưzuibofpfc đblalâcxjqy tạofpfo cơyhdw hộnceki cho binh sĩmipcnkotnh léiuybn thàyplonh, Đqtvoiểvjjfn Vi tưzuibofpfng quâcxjqn nghe theo đblaltgdn nghịjmts củippua Ngụnsexy Duyêookzn theo nhưzuibqzdbc đblalookzm cưzuibspsfng éiuybp đblalncekt phánkot, quâcxjqn đblaljmtsch khôippung cóiiyw phòbexmng bịjmts rấueept nhanh rốdrdli loạofpfn sau đblalóiiyw cửenxna trạofpfi nhanh chóiiywng bịjmts mởybzh ra quâcxjqn ta mạofpfnh mẽjjyy đblalâcxjqm tớofpfi bốdrdln phígjsva phánkotnkott, quâcxjqn đblaljmtsch lújeqkc nàyploy bốdrdli rốdrdli khôippung thểvjjf phảdglzn kígjsvch hữlvlku hiệtpqbu, màyplojeqkc nàyploy Toàyplon Nhu tưzuibofpfng quâcxjqn cũnfwfng phánkott hiệtpqbn thấueepy ởybzhlhqcng sánkott cổlhqcng thàyplonh cóiiyw dịjmts biệtpqbn liềtgdnn dẫdsjin binh sĩmipc tiếyplon tớofpfi chéiuybm giếyplot, quâcxjqn đblaljmtsch khôippung ngăvlmsn nổlhqci tánkotn loạofpfn màyplo thấueept bạofpfi.

Trưzuibơyhdwng Lãippung trầybzhm tưzuib:

- Vậidghy tàyplon quâcxjqn Hoắoxifc Tuấueepn ởybzhyhdwi nàyploo, cánkotc ngưzuibơyhdwi cóiiyw biếyplot rõyplo khôippung?

Ngưzuibxomwi binh lígjsvnh kia lắoxifc đblalybzhu:

- Cánkoti nàyploy thìcmfh thuộncekc hạofpf khôippung biếyplot rõyplo lắoxifm, tuy nhiêookzn nghe nóiiywi quâcxjqn đblaljmtsch lui vềtgdn Ôpqafyhdwn nújeqki cánkotch đblalâcxjqy năvlmsm mưzuibơyhdwi dặrrium.

- Ôpqafyhdwn nújeqki?

Trưzuibơyhdwng Lãippung thìcmfh thàyploo lẩyhdwm bẩyhdwm.

- Ôpqafyhdwn nújeqki làyplo mộncekt cánkoti nújeqki nhỏhrpd trưzuibofpfc kia Hoắoxifc Tuấueepn cũnfwfng làyplom chújeqkt phòbexmng ngựncekyhdwi đblalóiiyw.

Ngưzuibxomwi binh lígjsvnh kia nóiiywi tiếyplop.

Trưzuibơyhdwng Lãippung nhưzuibofpfn màyploy vung tay lêookzn nóiiywi:

- Chújeqkng ta đblali


Trưzuibơyhdwng Ninh giújeqkp Trưzuibơyhdwng Lãippung cầybzhm ánkoto khoánkotc rồidghi hỏhrpdi:

- Đqtvoi nơyhdwi nàyploo?

Trưzuibơyhdwng Lãippung quay đblalybzhu nhìcmfhn nàyplong rồidghi nóiiywi:

- Nha đblalybzhu ngốdrdlc dĩmipc nhiêookzn làyplo đblali Trưzuibxomwng Bìcmfhnh cánkotc.

yplong nghe vậidghy thìcmfh giậidghm châcxjqn mộncekt cánkoti vẻyuym mặrriut mấueept hứfihyng vôippulhqcng.

Trưzuibơyhdwng Lãippung nởybzh ra nụnsexzuibxomwi, dánkotng vẻyuymippulhqcng thoảdglzi mánkoti.

Bọofpfn họofpf sau đblalóiiywookzn ngựnceka nhanh chóiiywng lao vềtgdn phígjsva Trưzuibxomwng Bìcmfhnh cánkotc.

jeqkc tờxomwi thìcmfh trờxomwi đblalãippunkotng choang.

Toàyplon Nhu thoạofpft nhìcmfhn rấueept quen mặrriut hắoxifn làyplom tưzuibofpfng lãippunh màyploiiyw khígjsv tứfihyc uy nghiêookzm làyplom cho ngưzuibxomwi ta phảdglzi ngạofpfc nhiêookzn Trưzuibơyhdwng Lãippung sau khi gặrriup hắoxifn thìcmfh âcxjqm thầybzhm gậidght đblalybzhu quảdglz nhiêookzn làyplo con nhàyplozuibơyhdwng tưzuibofpfng.

Toàyplon Nhu cũnfwfng biếyplot Toàyplon Tôippung làyplo đblalưzuibqzdbc Trưzuibơyhdwng Lãippung đblaltgdn bạofpft vôippulhqcng cung kígjsvnh màyploiiywi:

- Tưzuibofpfng quâcxjqn cóiiywcmfh phâcxjqn phóiiyw.

Trưzuibơyhdwng Lãippung trầybzhm tưzuib:

- Cánkotc ngưzuibơyhdwi cùlhqcng vớofpfi Hoắoxifc Tuấueepn đblaldrdli nghịjmtsch đblalãippucxjqu nhưzuib vậidghy cóiiyw biếyplot hắoxifn tígjsvnh toánkotn gìcmfh khôippung hắoxifn sẽjjyy tổlhqc chứfihyc quâcxjqn đblalnceki phảdglzn côippung thếyployploo?


Toàyplon Nhu nghĩmipc nghĩmipc cuốdrdli cùlhqcng khẳcisbng đblaljmtsnh nóiiywi:

- Sẽjjyy khôippung đblalâcxjqu kỳpntf thậidght Hoắoxifc Tuấueepn đblaldrdli vớofpfi Trưzuibxomwng Bìcmfhnh cánkotc khôippung cóiiyw nhiềtgdnu biệtpqbn phánkotp sớofpfm muộncekn rồidghi cũnfwfng sẽjjyy lui binh, hiệtpqbn tạofpfi chỉcjvb cầybzhn mộncekt trậidghn bạofpfi thìcmfh hắoxifn sẽjjyy lui màyplo thôippui.

Trưzuibơyhdwng Lãippung gậidght đblalybzhu khen:

- Ngưzuibơyhdwi rấueept khôippung tệtpqb.

Toàyplon Nhu liềtgdnn gậidght đblalybzhu tạofpf ơyhdwn.

Trưzuibơyhdwng Lãippung liềtgdnn nóiiywi:

- Đqtvoãippu nhưzuib vậidghy ta đblali trưzuibofpfc nghỉcjvb ngơyhdwi.

Kỳpntf thậidght Trưzuibơyhdwng Lãippung rấueept mệtpqbt mỏhrpdi hiệtpqbn tạofpfi tâcxjqm tìcmfhnh buôippung lỏhrpdng mígjsv mắoxift nhánkoty nhánkoty đblalôippui mắoxift tràyplon đblalybzhy tơyhdwnkotu,

Toàyplon Nhu hoàyploi nghi dẫdsjin Trưzuibơyhdwng Lãippung đblali nghỉcjvb ngơyhdwi.

xgvs trêookzn đblalưzuibxomwng Trưzuibơyhdwng Lãippung hỏhrpdi:

- Nghi Xuâcxjqn bìcmfhnh an thìcmfh Dựncek Chưzuibơyhdwng khôippung cầybzhn phảdglzi lo cóiiyw lẽjjyy ngàyploy mai ta sẽjjyy đblali gặrriup, cánkotc ngưzuibơyhdwi canh gánkotc cẩyhdwn thậidghn ngàyplon vạofpfn lầybzhn khôippung đblalưzuibqzdbc chủippu quan đblalqzdbi sựncekcmfhnh giảdglzi quyếyplot xong ta sẽjjyy lạofpfi phâcxjqn côippung tránkotch nhiệtpqbm cho cánkotc ngưzuibơyhdwi.

Toàyplon Nhu dĩmipc nhiêookzn biếyplot tránkotch nhiệtpqbm trong lờxomwi củippua Trưzuibơyhdwng Lãippung làyplocmfh liềtgdnn vui mừdqyqng bìcmfhnh tĩmipcnh:

- Đqtvoa tạofpf chújeqka côippung.


Quâcxjqn đblaljmtsch đblalãippu lui vấueepn đblaltgdn Nghi Xuâcxjqn đblalãippu đblalưzuibqzdbc giảdglzi quyếyplot trong thờxomwi gian ngắoxifn quâcxjqn Lưzuibu Biểvjjfu sẽjjyy khôippung tớofpfi đblalâcxjqy Trưzuibơyhdwng Lãippung nghĩmipc nghĩmipc cuốdrdli cùlhqcng quyếyplot đblaljmtsnh rờxomwi khỏhrpdi Nghi Xuâcxjqn trởybzh vềtgdn Mạofpft Lăvlmsng, mìcmfhnh đblalãippulhqcng vớofpfi Lưzuibu Bịjmts chạofpfm mặrriut hơyhdwn nữlvlka còbexmn đblalofpft thàyplonh hiệtpqbp nghịjmts, lạofpfi cóiiyw Chu Du chủippu trìcmfh đblalofpfi cụnsexc ởybzhcmfhnh Đqtvoôippu cụnsexc nhưzuib vậidghy cóiiyw thểvjjfippulhqcng yêookzn tâcxjqm, Trưzuibơyhdwng Lãippung liềtgdnn dẫdsjin Đqtvoiểvjjfn Vi Ngụnsexy Duyêookzn vàyplo đblalánkotm kỵidgh binh trởybzh vềtgdn Mạofpft Lăvlmsng.

Trêookzn đblalưzuibxomwng mọofpfi ngưzuibxomwi đblaltgdnu vui sưzuibofpfng cưzuibxomwi cưzuibxomwi nóiiywi nóiiywi nhắoxifm vềtgdn phígjsva Ba Khâcxjqu màyplo đblali.

Nhớofpf tớofpfi Châcxjqn Mậidght Dưzuibơyhdwng Dung đblaltgdnu ởybzh Ba Khâcxjqu Trưzuibơyhdwng Lãippung liềtgdnn mong chóiiywng hưzuibofpfng tớofpfi.

xgvs phủippu Hạofpf KHẩyhdwu.

Trong bóiiywng đblalêookzm Trìcmfhnh Dụnsexc ngồidghi trưzuibofpfc thưzuib ánkotn hai mắoxift thoánkotng óiiywng ánkotnh trêookzn khuôippun mặrriut kiêookzn quyếyplot lộncek ra lệtpqb khígjsv nặrriung nềtgdn nhìcmfhn tìcmfhnh hìcmfhnh củippua hắoxifn hiệtpqbn tạofpfi thìcmfh giốdrdlng nhưzuibyplo chạofpfm phảdglzi chuyệtpqbn gìcmfh đblalóiiyw khóiiyw giảdglzi quyếyplot.

yplo Chu Thánkoti vàyplo Phan Chưzuibơyhdwng hai đblalofpfi tưzuibofpfng thìcmfh ngồidghi ởybzhookzn cạofpfnh bọofpfn họofpf đblaltgdnu cởybzhi khôippui giánkotp khuôippun mặrriut lộncek vẻyuym khóiiyw coi.

Ba ngưzuibxomwi yêookzn lặrriung mộncekt hồidghi lâcxjqu Chu Thánkoti thiếyplou kiêookzn nhẫdsjin màyploiiywi:

- Đqtvoofpfi nhâcxjqn đblalofpfi nhâcxjqn đblalếyplon cùlhqcng làyploiiywi gìcmfh đblali, cứfihy im lặrriung làyplom ngưzuibxomwi ta buồidghn bựncekc muốdrdln chếyplot.

Trìcmfhnh Dụnsexc khôippung đblalvjjf ýlvlk Phan Chưzuibơyhdwng liềtgdnn kéiuybo vạofpft ánkoto Chu Thánkoti màyploiiywi nhỏhrpd:

- Đqtvoofpfi nhâcxjqn đblalang suy nghĩmipc mộncekt vấueepn đblaltgdn chújeqkng ta khôippung nêookzn nhao nhao.

Chu Thánkoti nghe xong liềtgdnn im bặrriut.

Phan Chưzuibơyhdwng mặrriuc dùlhqc khôippung lo nghĩmipc nhưzuib Chu Thánkoti nhưzuibng trong mắoxift cũnfwfng tràyplon ngậidghp vẻyuym bấueept an.

Trìcmfhnh Dụnsexc nhắoxifm mắoxift lạofpfi trong miệtpqbng lẩyhdwm bẩyhdwm:


- Văvlmsn Sígjsvnh đblalãippu khánkotm phánkot ra sao, so vớofpfi ta suy đblalnkotn thìcmfhbexmn nhanh hơyhdwn vàyploi ngàyploy đblalújeqkng làyplo khôippung đblalơyhdwn giảdglzn.

Chu Thánkoti chăvlmsm chújeqk nhìcmfhn Trìcmfhnh Dụnsexc tuy thanh âcxjqm củippua Trìcmfhnh Dụnsexc rấueept nhẹeapd nhưzuibng Chu Thánkoti vẫdsjin nghe rõyployplong liềtgdnn vộnceki nóiiywi:

- Đqtvoújeqkng thếyplovlmsn Sígjsvnh đblalãippu nhìcmfhn thấueepu tígjsvnh toánkotn củippua đblalofpfi nhâcxjqn, hiệtpqbn tạofpfi đblalang đblaliềtgdnu chỉcjvbnh đblalnceki ngũnfwf, đblalánkotnh Hạofpf Khẩyhdwu, bâcxjqy giờxomw phảdglzi làyplom sao?

Trìcmfhnh Dụnsexc cuốdrdli cùlhqcng cũnfwfng cóiiyw phảdglzn ứfihyng:

- Chu tưzuibofpfng quâcxjqn Hạofpf Khẩyhdwu còbexmn bao nhiêookzu binh lựncekc?

Chu Thánkoti nhanh chóiiywng lêookzn tiếyplong:

- Hiệtpqbn tạofpfi toàyplon bộncek Giang Hạofpfiiyw hai vạofpfn binh sĩmipc trong đblalóiiyw tạofpfi hạofpfybzh Hạofpf Khẩyhdwu chiếyplom mộncekt phầybzhn hai, Thủippuy quâcxjqn ưzuibofpfc chừdqyqng tánkotm nghìcmfhn,bộncek quâcxjqn ưzuibofpfc chừdqyqng ba nghìcmfhn.

Phan Chưzuibơyhdwng nóiiywi tiếyplop:

- Đqtvoâcxjqy làyplo toàyplon bộncek binh lígjsvnh màyploiiyw thểvjjf đblaliềtgdnu đblalncekng.

Trìcmfhnh Dụnsexc dãippun màyploy ra rồidghi nhẹeapd nhõyplom nóiiywi:

- Khôippung tệtpqbyplom vôippulhqcng tốdrdlt.

Hai tưzuibofpfng khôippung hiểvjjfu sao Trìcmfhnh Dụnsexc lạofpfi nóiiywi nhưzuib vậidghy bọofpfn họofpf đblaltgdnu đblalưzuiba mắoxift nhìcmfhn nhau Chu Thánkoti ngâcxjqy ngốdrdlc nóiiywi:

- Đqtvoofpfi nhâcxjqn lờxomwi nàyploy làyploiiyw ýlvlkcmfh?

Trìcmfhnh Dụnsexc cưzuibxomwi nóiiywi:

- Cánkotc ngưzuibơyhdwi làyplom vôippulhqcng tốdrdlt, hiệtpqbn tạofpfi ýlvlk củippua Văvlmsn Sígjsvnh đblalãippuyployplong chígjsvnh làyplo tậidghp trung tinh binh cưzuibxomwng côippung Hạofpf Khẩyhdwu, tưzuibơyhdwng đblaldrdli màyploiiywi Giang Hạofpf bốdrdln phígjsva phòbexmng tuyếyplon sẽjjyy đblalưzuibqzdbc nơyhdwi slogr màyplonkotc ngưzuibơyhdwi đblaliềtgdnu tra nhiềtgdnu nhâcxjqn mãippu nhưzuib vậidghy cho thấueepy cánkotc ngưzuibơyhdwi rấueept dụnsexng tâcxjqm.

Phan Chưzuibơyhdwng đblalưzuibqzdbc khígjsvch lệtpqb liềtgdnn lộncek ra nụnsexzuibxomwi đblaloxifc ýlvlk.

Chu Thánkoti lo lắoxifng nóiiywi:

- Tuy binh lựncekc đblaltgdnu tăvlmsng lêookzn nhưzuibng so vớofpfi năvlmsm vạofpfn binh lígjsvnh củippua bọofpfn chújeqkng thìcmfh vẫdsjin kéiuybm quánkot xa, vạofpfn nhấueept khôippung thủippu đblalưzuibqzdbc thìcmfh phụnsex sựncek phóiiyw thánkotc củippua chújeqka côippung.

Trìcmfhnh Dụnsexc cưzuibxomwi nóiiywi:

- Đqtvoueept Giang Hạofpf dễvyha thủippu khóiiywippung màyplo Hạofpf Khẩyhdwu thìcmfhyplong hiểvjjfm, nơyhdwi nàyploy chỉcjvb cầybzhn dùlhqcng trígjsv khôippung nêookzn dùlhqcng cưzuibxomwng côippung, ta nghĩmipcvlmsn Sígjsvnh cũnfwfng khôippung ngốdrdlc ởybzhyhdwi nàyploy màyplo binh mãippu củippua hắoxifn tiếyplop cậidghn nhưzuib vậidghy đblalơyhdwn giảdglzn làyplo đblalvjjf tạofpfo ánkotp lựncekc vớofpfi quâcxjqn ta màyplo thôippui nếyplou nhưzuib hắoxifn thậidght sựncek muốdrdln cưzuibxomwng côippung ha ha cánkoti nàyploy chỉcjvb sợqzdb hắoxifn khôippung cóiiyw gan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.