Phong Lưu Tam Quốc

Chương 332 : Ngụy Duyên (hạ)

    trước sau   
Trưfklrơalgzng Lãnfqeng trầidslm tưfklr nửlenoa khắfesbc sau đclcfódvyodvyoi vớuzpbi Đuiyfiểayjnn Vi:

- Đuiyfiểayjnn Vi ngưfklrơalgzi lậuvmpp tứqlyvc đclcfayjn cho binh sĩtmbk nghỉemkc ngơalgzi buổvradi tốskxwi hôdvyom nay chúqxwpng ta sẽzycqdvyozycqnh đclcfkbegng.

Đuiyfiểayjnn Vi ứqlyvng tiếqinlng lui xuốskxwng.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng lạmjwti hỏbcvli Ngụfklry Duyêoclnn:

- Doanh trạmjwti bốskxw tríemkc củfeoea Hoắfesbc Tuấuiyfn ngưfklrơalgzi códvyoriuhzycqng khôdvyong?

Ngụfklry Duyêoclnn chấuiyfn đclcfkbegng cũemkcng hơalgzi tựzhkqzycqo màzycqdvyoi:


- Thuộkbegc hạmjwt cảjsqhm thấuiyfy códvyo hứqlyvng thúqxwp cho nêoclnn đclcfãnfqe đclcfiềvradu tra bốskxwn phíemkca bọbcvln họbcvl đclcfmjwti kháumqli códvyoumqln kỵolpu mấuiyfy trălenom đclcfmjwti đclcfa sốskxwzycq bộkbeg binh, chỗnoly bốskxw tríemkc trậuvmpn doanh dùzycqng nălenong lựzhkqc củfeoea bộkbeg binh tuy phòyljxng hộkbeg tiếqinln côdvyong khôdvyong késoezm nhưfklrng tíemkcnh cơalgz đclcfkbegng khôdvyong tốskxwt rấuiyft dễlapr xuấuiyft hiệjsqhn sơalgz hởtmwq, hai cáumqlnh củfeoea nódvyo giốskxwng nhưfklrzycq hai cáumqli kìspaym cua, trong đclcfódvyozycqng trưfklralgzng kíemkcch đclcfao thuẫdomin thủfeoezycq chíemkcnh. Binh sĩtmbkzycqng thưfklrơalgzng cũemkcng códvyolenong lựzhkqc phòyljxng hộkbeg khôdvyong tầidslm thưfklralgzng lựzhkqc sáumqlt thưfklrơalgzng rấuiyft mạmjwtnh, chỉemkcdvyo mộkbegt đclcfoclnu làzycq hai doanh trạmjwti nàzycqy đclcfvradu phảjsqhn ứqlyvng rấuiyft nhanh gia nhậuvmpp chiếqinln trưfklralgzng tạmjwto thàzycqnh uy hiếqinlp màzycqemkcnh cơalgz đclcfkbegng tưfklrơalgzng đclcfskxwi còyljxn códvyou cung nỏbcvl, códvyo mộkbegt sốskxw khoảjsqhng hai nghìspayn ngưfklralgzi phốskxwi hợoeqip táumqlc chiếqinln hai bêoclnn, trậuvmpn doanh nhưfklr vậuvmpy rấuiyft hợoeqip đclcfayjn cho quâhbutn đclcfmjwtch cưfklralgzng côdvyong đclcfódvyon đclcfáumqlnh, màzycq hai trậuvmpn doanh bêoclnn cạmjwtnh códvyo thểayjn ngălenon cảjsqhn quâhbutn đclcfmjwtch chíemkcnh giữemkca lạmjwti códvyo cung tiễlaprn thủfeoe hỗnoly trợoeqi, uy lựzhkqc rấuiyft lớuzpbn nhưfklrng trậuvmpn doanh nàzycqy códvyo mộkbegt khuyếqinlt đclcfiểayjnm tríemkc mạmjwtng chíemkcnh làzycq phòyljxng trưfklruzpbc khôdvyong phòyljxng đclcfưfklroeqic sau phòyljxng tráumqli khôdvyong phòyljxng đclcfưfklroeqic phảjsqhi nếqinlu đclcfskxwi phưfklrơalgzng cưfklralgzng côdvyong phổvrad thôdvyong thìspay trậuvmpn doanh nàzycqy pháumqlt huy uy lựzhkqc lớuzpbn nhấuiyft nhưfklrng nếqinlu từvhmpoclnn cáumqlnh hoặmjwtc từvhmp đclcfxjkrng sau đclcfáumqlnh lésoezn ứqlyvng biếqinln thìspaydvyozycqng khódvyo khălenon, nếqinlu từvhmp đclcfxjkrng sau tậuvmpp kíemkcch, cung tiễlaprn thủfeoe hầidslu nhưfklr khôdvyong dùzycqng đclcfưfklroeqic, trựzhkqc tiếqinlp xôdvyong vàzycqo trung quâhbutn đclcfmjwti trạmjwti mộkbegt trậuvmpn bắfesbt vua, nếqinlu nhưfklroclnn cạmjwtnh côdvyong kíemkcch đclcfskxwi phưfklrơalgzng nhấuiyft thờalgzi códvyo khảjsqhlenong tham chiếqinln tuy nhiêoclnn trùzycqng kíemkcch đclcffeoe mạmjwtnh cũemkcng đclcffeoedvyong qua phòyljxng tuyếqinln thẳssypng tớuzpbi long môdvyon, hơalgzn nữemkca trậuvmpn doanh nàzycqy khôdvyong códvyo kỵolpu binh trợoeqi giúqxwpp mặmjwtt trung quâhbutn quáumql lớuzpbn, làzycq mộkbegt vếqinlt thưfklrơalgzng tríemkc mạmjwtng, đclcfem chr trạmjwti củfeoea mìspaynh bạmjwto lộkbegfklruzpbi hỏbcvla lựzhkqc củfeoea đclcfskxwi phưfklrơalgzng, mộkbegt khi hai trậuvmpn doanh bêoclnn cạmjwtnh bịmjwt áumqlp chếqinl thìspay khôdvyong cáumqlch nàzycqo đclcfskxwi đclcfmjwtch, códvyo khảjsqhlenong mộkbegt đclcfòyljxn màzycq bạmjwti, chỉemkc cầidsln nhìspayn cáumqlch bàzycqy trậuvmpn thìspaydvyo thểayjn thấuiyfy Hoắfesbc Tuấuiyfn nódvyong vộkbegi vôdvyozycqng, muốskxwn cùzycqng vớuzpbi quâhbutn Trưfklralgzng Bìspaynh chiếqinln mộkbegt trậuvmpn sinh tửleno đclcfáumqlng tiếqinlc mộkbegng đclcfprofp củfeoea hắfesbn khôdvyong thàzycqnh côdvyong, chỉemkcdvyo kẻolpu ngu mớuzpbi liềvradu mạmjwtng vớuzpbi hắfesbn, xem ra Hoắfesbc Tuấuiyfn vẫdomin còyljxn non lắfesbm.

Ngụfklry Duyêoclnn thao thao bấuiyft tuyệjsqht khôdvyong ngừvhmpn đclcfmjwtc biệjsqht nódvyoi đclcfếqinln đclcfoạmjwtn sau còyljxn códvyo vẻolpufklrơalgzng dưfklrơalgzng đclcffesbc ýayjn, vung tay múqxwpa châhbutn phêoclnspaynh tưfklruzpbng đclcfmjwtch mộkbegt phen.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng vừvhmpa bựzhkqc mìspaynh vừvhmpa buồbcvln cưfklralgzi đclcfúqxwpng làzycq mộkbegt gia hỏbcvla tựzhkq ngạmjwto hắfesbn lãnfqenh đclcfmjwtm nódvyoi:

- Vậuvmpy sao ta cảjsqhm thấuiyfy vớuzpbi tâhbutm tíemkcnh hiệjsqhn tạmjwti củfeoea ngưfklrơalgzi màzycq mang binh xuấuiyft chiếqinln thìspayfklralgzi phầidsln ălenon thấuiyft bạmjwti.

Ngụfklry Duyêoclnn bịmjwt Trưfklrơalgzng Lãnfqeng hùzycqzycqm cho sữemkcng sờalgz:

Ngưfklrơalgzi xem tíemkcnh tìspaynh hiệjsqhn tạmjwti củfeoea ngưfklrơalgzi đclcfódvyo tựzhkqnfqen tựzhkq phụfklralgzn ngưfklralgzi chẳssypng lẽzycq ngưfklrơalgzi chưfklra từvhmpng nghe qua kiêoclnu binh tấuiyft bạmjwti sao nếqinlu nhưfklr ngưfklrơalgzi khôdvyong thu liễlaprm vậuvmpy thìspay cảjsqh đclcfalgzi làzycqm đclcfôdvyo úqxwpy.

Ngụfklry Duyêoclnn vốskxwn đclcfmjwtnh khoe khoang mìspaynh mộkbegt phen ai ngờalgz Trưfklrơalgzng Lãnfqeng dộkbegi cho hắfesbn mộkbegt gáumqlo nưfklruzpbc lạmjwtnh hắfesbn hoang mang khôdvyong dáumqlm thôdvyo lỗnoly xấuiyfu hổvraddvyoi:

- Chúqxwpa côdvyong phêoclnspaynh rấuiyft đclcfúqxwpng Ngụfklry Duyêoclnn lầidsln sau khôdvyong dáumqlm nhưfklr vậuvmpy nữemkca.

Đuiyfiểayjnn Vi lúqxwpc nàzycqy vui vẻolpu hớuzpbn hởtmwqdvyoi:

- Chúqxwpa côdvyong códvyo đclcfmjwtnh xuấuiyft trậuvmpn khôdvyong.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng đclcfáumqlp lờalgzi:

- Thờalgzi cơalgz chưfklra tớuzpbi.

Đuiyfiểayjnn Vi thấuiyft vọbcvlng:


- Vậuvmpy thìspay phảjsqhi chờalgz tớuzpbi khi nàzycqo?

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng nhìspayn Đuiyfiểayjnn Vi an ủfeoei nódvyoi:

- Khôdvyong cầidsln phảjsqhi gấuiyfp đclcfoeqii ta thôdvyong tri cho cáumqlc thủfeoefklruzpbng thàzycqnh rồbcvli hẹprofn thờalgzi gian nódvyoi sau.

Đuiyfiểayjnn Vi chỉemkcdvyo thểayjn thấuiyft vọbcvlng thởtmwqzycqi.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng nghĩtmbk nghĩtmbk rồbcvli nódvyoi vớuzpbi hắfesbc ưfklrng ởtmwq phíemkca sau:

- Ngưfklrơalgzi lậuvmpp tứqlyvc đclcfi đclcfếqinln thàzycqnh Trưfklralgzng Bìspaynh gửlenoi lờalgzi nhắfesbn cho Toàzycqn Nhu đclcfayjn hắfesbn trưfklruzpbc canh ba chuẩqxwpn bịmjwt quâhbutn sĩtmbk mộkbegt khi bêoclnn ngoàzycqi códvyo đclcfkbegng tĩtmbknh thìspay lậuvmpp tứqlyvc dốskxwc toàzycqn bộkbeg lựzhkqc lưfklroeqing cùzycqng quâhbutn ta tậuvmpp kíemkcch trậuvmpn doanh. Vìspayqxwpc đclcfayjn đclcfayjn phòyljxng ngộkbegumqlt ngưfklralgzi nhàzycq tấuiyft cảjsqh cộkbegt trêoclnn tay mộkbegt đclcfidslu lụfklra trắfesbng đclcfayjn thuậuvmpn tiêoclnn phâhbutn biệjsqht.

dvyoi đclcfếqinln đclcfâhbuty Trưfklrơalgzng Lãnfqeng cao hứqlyvng cưfklralgzi rộkbegoclnn.

oclnn Ưwkomng vệjsqh kia ứqlyvng tiếqinlng rồbcvli cưfklrbqxzi ngựzhkqa rờalgzi đclcfi.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng thấuiyfy Ngụfklry Duyêoclnn ởtmwqoclnn cạmjwtnh muốskxwn nódvyoi thìspay hỏbcvli:

- Ngụfklry Duyêoclnn ngưfklrơalgzi códvyo nghi vấuiyfn gìspay khôdvyong?

Ngụfklry Duyêoclnn nghe Trưfklrơalgzng Lãnfqeng hỏbcvli thìspayzycqng dũemkcng khíemkczycq đclcfáumqlp:

- Chúqxwpa côdvyong thuộkbegc hạmjwtdvyo mộkbegt chuyệjsqhn khôdvyong rõriuh, chẳssypng lẽzycq chúqxwpa côdvyong khôdvyong lo Toàzycqn Nhu vìspay mụfklrc đclcfíemkcch an toàzycqn màzycq khôdvyong tin ngưfklralgzi mang tin tớuzpbi sao?

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng khen ngợoeqii gậuvmpt đclcfidslu Ngụfklry Duyêoclnn đclcfúqxwpng làzycqdvyo chỗnolyalgzn ngưfklralgzi hắfesbn liềvradn kiêoclnn nhẫdomin giảjsqhi thíemkcch:


- Binh líemkcnh bìspaynh thưfklralgzng thìspay đclcfúqxwpng làzycq nhưfklr vậuvmpy, tuy nhiêoclnn binh líemkcnh vừvhmpa rồbcvli thìspay khôdvyong giốskxwng.

- Khôdvyong giốskxwng chỗnolyzycqo?

Ngụfklry Duyêoclnn vôdvyozycqng tòyljxyljx.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng cưfklralgzi nódvyoi:

- Vìspay bọbcvln họbcvlzycq Hắfesbc Ưwkomng vệjsqh tinh anh trêoclnn ngưfklralgzi códvyoayjn hiệjsqhu đclcfmjwtc thùzycq.

- Kýayjn hiệjsqhu gìspay?

Ngụfklry Diêoclnn càzycqng ngàzycqy càzycqng hứqlyvng thúqxwp.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng liềvradn nódvyoi:

- Bọbcvln họbcvl đclcfvradu làzycq tinh anh trong tinh anh từvhmp vạmjwtn ngưfklralgzi tuyểayjnn ra mộkbegt ngưfklralgzi, mộkbegt khi gia hậuvmpp tấuiyft códvyoayjn hiệjsqhu đclcfmjwtc thùzycq.

Ngụfklry Duyêoclnn nghe vậuvmpy thìspay biếqinln sắfesbc.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng nódvyoi:

- Ởwkom trêoclnn vai phảjsqhi bọbcvln họbcvldvyo dấuiyfu hiệjsqhu chim ưfklrng bay lưfklroeqin, loạmjwti thủfeoe pháumqlp nàzycqy đclcfkbegc nhấuiyft vôdvyo nhịmjwt.

Nguỵolpu Duyêoclnn bừvhmpng tỉemkcnh đclcfmjwti ngộkbeg:


- Hódvyoa ra làzycq nhưfklr vậuvmpy.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng vỗnoly vai củfeoea hắfesbn

- Chúqxwpng ta nghỉemkc ngơalgzi mộkbegt chúqxwpt, buổvradi tốskxwi còyljxn nhiềvradu đclcfkbegng tĩtmbknh.

Ngụfklry Duyêoclnn ứqlyvng tiếqinlng sau đclcfódvyospaym mộkbegt chỗnoly khôdvyong xa rồbcvli nghỉemkc ngơalgzi.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng thừvhmpa cơalgz đclcfưfklra mắfesbt nhìspayn vềvrad phíemkca Đuiyfiểayjnn Vi, sau đclcfódvyo hai ngưfklralgzi rờalgzi đclcfi nghỉemkc ngơalgzi.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng cũemkcng khôdvyong phảjsqhi lo lắfesbng Ngụfklry Duyêoclnn tráumqlzycqng nhưfklrng vạmjwtn nhấuiyft việjsqhc nàzycqy tiếqinlt lộkbeg ra ngoàzycqi thìspaydvyo khảjsqhlenong toàzycqn quâhbutn bịmjwt diệjsqht cho nêoclnn an toàzycqn vẫdomin tốskxwt hơalgzn.

wkom trong đclcfêoclnm giódvyo thu thổvradi rầidsln rậuvmpt.

Khôdvyong khíemkc trởtmwqoclnn máumqlt mẻolpu.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng hỏbcvli Đuiyfiểayjnn Vi:

- Chuẩqxwpn bịmjwt xong chưfklra.

Đuiyfiểayjnn Vi khôdvyong kiêoclnn nhẫdomin đclcfưfklroeqic lậuvmpp tứqlyvc đclcfáumqlp:

- Đuiyfãnfqe chuẩqxwpn bịmjwt xong, mỗnolyi ngưfklralgzi đclcfvradu cộkbegt lụfklra trắfesbng trêoclnn tay phảjsqhi hiệjsqhn tạmjwti chỉemkc chờalgz chúqxwpa côdvyong hạmjwt lệjsqhnh.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng thấuiyfp giọbcvlng khẽzycqdvyoi:

- Đuiyfưfklroeqic, Đuiyfiểayjnn Vi Ngụfklry Duyêoclnn.

Hia ngưfklralgzi đclcfvradu ứqlyvng tiếqinlng.

- Cáumqlc ngưfklrơalgzi mang theo đclcfkbegi kỵolpu binh từvhmp phíemkca sau xôdvyong ra giếqinlt nếqinlu nhưfklr quâhbutn đclcfmjwtch ởtmwq hai bêoclnn cáumqlnh códvyo đclcfkbegng tĩtmbknh thìspayumqlc ngưfklrơalgzi ngàzycqn vạmjwtn lầidsln khôdvyong đclcfưfklroeqic ngạmjwtnh kháumqlng chỉemkc quanh co màzycq chésoezm giếqinlt, chỉemkc cầidsln quấuiyfy rầidsly bọbcvln họbcvlzycq đclcfưfklroeqic, sau đclcfódvyo Trưfklralgzng BÌmloanh thủfeoe binh xuấuiyft chiếqinln hai mặmjwtt giáumqlp côdvyong bọbcvln chúqxwpng tấuiyft bạmjwti.

Hai ngưfklralgzi đclcfvradu ứqlyvng tiếqinlng:

- Vâhbutng.

Trưfklrơalgzng Lãnfqeng késoezo tay hai ngưfklralgzi màzycq trịmjwtnh trọbcvlng nódvyoi:

- Mọbcvli chuyệjsqhn phảjsqhi cẩqxwpn thậuvmpn mộkbegt chúqxwpt.

Đuiyfiểayjnn Vi vàzycq Ngụfklry Duyêoclnn hai ngưfklralgzi đclcfvradu hàzycqnh lễlapr vớuzpbi Trưfklrơalgzng Lãnfqeng sau đclcfódvyo lui lạmjwti hai bưfklruzpbc quay ngưfklralgzi lêoclnn ngựzhkqa Đuiyfiểayjnn Vi quáumqlt khẽzycq thanh âhbutm vôdvyozycqng nặmjwtng nềvrad.

Ba nghìspayn binh sĩtmbk đclcfãnfqe sớuzpbm xuấuiyft pháumqlt đclcfkbegng táumqlc vôdvyozycqng gọbcvln gàzycqng xôdvyong ra ngoàzycqi.

Bởtmwqi vìspaydvyong ngựzhkqa đclcfưfklroeqic bọbcvlc vảjsqhi bôdvyong cho nêoclnn khôdvyong códvyo pháumqlt ra âhbutm thanh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.