Phong Lưu Tam Quốc

Chương 331 : Ngụy Duyên (thượng)

    trước sau   
huen ngoàxtzei bìlvira rừvtjgng cóizui mộxjzst thiếczeku niêxvlgn khoảmijrng chừvtjgng hai mưqfxhơczeki tuổwzpli, cao chímnzzn xímnzzch lưqfxhng hùhgaym vai gấvwczu, toàxtzen thâmybtn làxtzeczek bắhyiwp, ởcxjuxvlgn cạwsgnnh hắhyiwn làxtze bảmijry támezrm binh sĩoeba bịpjbh thưqfxhơczekng, ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli nàxtzey hai mắhyiwt đwhyuqyho thấvwczm khôjsotng hềuvby lộxjzs ra vẻgfkz bốrzsii rốrzsii màxtzejsothgayng bìlvirnh tĩoebanh.

Nhìlvirn cámezrch ăwzpln mặgusrc củmnzza hắhyiwn thìlvir giốrzsing nhưqfxhxtzejsotng dâmybtn đwhyupjbha phưqfxhơczekng nhưqfxhng thâmybtn thủmnzzizfzxtzeng đwhyuãyyfd trảmijri qua huấvwczn luyệrzsin chẳgqldng lẽyyio hắhyiwn chímnzznh làxtze thámezrm tửoeba, nếczeku làxtze thámezrm tửoeba thìlvir khôjsotng thểwvaj buôjsotng tha Trưqfxhơczekng Lãyyfdng đwhyuưqfxha mắhyiwt nhìlvirn vềuvby phímnzza Đvtjgiểwvajn Vi đwhyuãyyfd sớqfxhm ngứcxjua ngámezry tay châmybtn, hắhyiwn vôjsothgayng hưqfxhng phấvwczn quámezrt lớqfxhn;

- Tiểwvaju tửoebayyfdo Đvtjgiểwvajn ta tớqfxhi đwhyuâmybty.

Ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli nhìlvirn thấvwczy Đvtjgiểwvajn Vi dámezrng ngưqfxhkebqi khôjsoti ngôjsot thìlvir khuôjsotn mặgusrt trởcxjuxvlgn ngưqfxhng trọplosng lêxvlgn.

Trưqfxhơczekng thấvwczy Đvtjgiểwvajn Vi vưqfxhoctzt qua thìlvir khẽyyioizuii:

- Đvtjgiểwvajn Vi đwhyuwvaj lạwsgni ngưqfxhkebqi sốrzsing cho ta.


Đvtjgiểwvajn Vi cưqfxhkebqi cưqfxhkebqi gậhuent đwhyuohebu tỏqyho vẻgfkz minh bạwsgnch.

Binh sĩoeba tựoolx đwhyuxjzsng támezrch làxtzem hai hàxtzeng đwhyuwvaj Đvtjgiểwvajn Vi đwhyui vàxtzeo trong trưqfxhkebqng.

Ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli hoàxtzenh đwhyuao ởcxju trưqfxhqfxhc ngựoolxc cảmijrnh giớqfxhi nhìlvirn Đvtjgiểwvajn Vi, dùhgayng cảmijrm giámezrc củmnzza hắhyiwn dĩoeba nhiêxvlgn biếczekt ngưqfxhkebqi trưqfxhqfxhc mặgusrt khôjsotng dễjdpy nuốrzsit.

Đvtjgiểwvajn Vi đwhyui tớqfxhi tùhgayy tiệrzsin duỗizfzi ngóizuin tay ra chỉztpxxtzeo ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli màxtzeizuii:

- Tiểwvaju tửoeba ngưqfxhơczeki nhấvwczt đwhyupjbhnh phảmijri chếczekt.

Ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli khinh thưqfxhkebqng nhìlvirn Đvtjgiểwvajn Vi, mặgusrt mũmnwwi tràxtzen đwhyuoheby vẻgfkz khôjsotng quan tâmybtm.

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng ởcxju phímnzza sau nhìlvirn màxtze thầohebm kinh ngạwsgnc ngưqfxhkebqi kia tuy ởcxju hiểwvajm cảmijrnh nhưqfxhng vẫmezrn khinh bỉztpx đwhyurzsii thủmnzz chọplosc giậhuenn đwhyurzsii phưqfxhơczekng từvtjg đwhyuóizuilvirm ra sơczek hởcxju, cựoolxc kỳjdpy khôjsotng đwhyuơczekn giảmijrn.

Quảmijr nhiêxvlgn Đvtjgiểwvajn Vi bịpjbhmnzzch đwhyuxjzsng tứcxjuc giậhuenn hai mắhyiwt trợoctzn tròmijrn lớqfxhn tiếczekng quámezrt hỏqyhoi:

- Tiểwvaju tửoeba khámezr lắhyiwm khôjsotng biếczekt trờkebqi cao đwhyuvwczt rộxjzsng hôjsotm nay trưqfxhqfxhc hếczekt đwhyuwvaj cho đwhyuwsgni gia giámezro huấvwczn ngưqfxhơczeki mộxjzst phen.

izuii hếczekt lờkebqi Đvtjgiểwvajn Vi rúpxoft mộxjzst thiếczekt kímnzzch trêxvlgn lưqfxhng ra.

Ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli vốrzsin cũmnwwng khôjsotng thèohebm đwhyuwvaj ýzhxp, nhìlvirn thấvwczy thiếczekt kímnzzch đwhyuen kịpjbht kia, bỗizfzng nhiêxvlgn hắhyiwn biếczekn sắhyiwc:

- Xin hỏqyhoi cámezrc hạwsgnizui phảmijri làxtze Đvtjgiểwvajn Vi?

Đvtjgiểwvajn Vi sữohebng sờkebq hiểwvajn nhiêxvlgn khôjsotng nghĩoeba đwhyurzsii phưqfxhơczekng nhậhuenn ra mìlvirnh:


- Khôjsotng sai ta chímnzznh làxtze Đvtjgiểwvajn Vi khôjsotng ngờkebq tiểwvaju tửoeba nhàxtze ngưqfxhơczeki còmijrn biếczekt chúpxoft môjsotn đwhyuwsgno, thẳgqldng thắhyiwn mộxjzst chúpxoft ta sẽyyio cho ngưqfxhơczeki toàxtzen thâmybty.

Hắhyiwn lạwsgni nhìlvirn vềuvby phímnzza Trưqfxhơczekng Lãyyfdng màxtze run rẩtebhy nóizuii:

- Ngưqfxhkebqi tớqfxhi cóizui phảmijri làxtze trấvwczn nam tưqfxhqfxhng quâmybtn Trưqfxhơczekng Lãyyfdng?

Đvtjgiểwvajn Vi vôjsothgayng khôjsotng vui màxtze thôjsot bạwsgno nóizuii:

- Làxtzem càxtzen đwhyuwsgni danh củmnzza chúpxofa côjsotng ta hámezrizui thểwvaj đwhyuwvaj ngưqfxhơczeki gọplosi sao?

Ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli vẫmezrn bìlvirnh tĩoebanh vôjsothgayng.

Đvtjgiểwvajn Vi khôjsotng kiêxvlgn nhẫmezrn đwhyuưqfxhoctzc nữoheba, phámezrt ra thanh âmybtm nhưqfxh thịpjbh uy:

- Tiểwvaju tửoeba đwhyuwsgni gia đwhyuãyyfd đwhyuếczekn ngưqfxhơczeki nạwsgnp mạwsgnng đwhyui.

Đvtjgiểwvajn Vi còmijrn chưqfxha xôjsotng lêxvlgn hai bưqfxhqfxhc thìlvir ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli đwhyuãyyfd vứcxjut binh khímnzz xuốrzsing đwhyuvwczt thảmijrn nhiêxvlgn nóizuii:

- Trậhuenn nàxtzey khôjsotng cầohebn đwhyuámezrnh tạwsgni hạwsgn nhậhuenn thua.

Hiểwvajn nhiêxvlgn ai cũmnwwng khôjsotng ngờkebq rằcxjung hắhyiwn dứcxjut khoámezrt nhưqfxh vayaj Đvtjgiểwvajn Vi khóizui chịpjbhu nóizuii:

- Ngưqfxhơczeki cóizui phảmijri làxtze nam nhâmybtn khôjsotng/

Ngưqfxhkebqi thanh niêxvlgn khôjsotng nhanh khôjsotng chậhuenm đwhyuámezrp lờkebqi:


- Ta làxtze nam nhâmybtn.

Đvtjgiểwvajn Vi rấvwczt hàxtzei lòmijrng đwhyuámezrp ámezrn củmnzza hắhyiwn:

- Vậhueny thìlvir cầohebm binh khímnzzxvlgn đwhyuưqfxhkebqng đwhyuưqfxhkebqng đwhyuámezrnh mộxjzst trậhuenn.

Ngưqfxhkebqi thanh niêxvlgn lắhyiwc đwhyuohebu;

- Ta làxtzem nam nhâmybtn cóizuimybtm huyếczekt nhưqfxhng ta khôjsotng muốrzsin mạwsgno hiểwvajm, cùhgayng vớqfxhi ngưqfxhơczeki đwhyuámezrnh nhau khôjsotng bằcxjung đwhyui tìlvirm cámezri chếczekt.

Mấvwczy binh sĩoeba xung quanh xùhgayy vàxtzei tiếczekng, tỏqyho ra khinh bỉztpx hắhyiwn vôjsothgayng.

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng vàxtze Trưqfxhơczekng Ninh đwhyui xuốrzsing Trưqfxhơczekng Lãyyfdng dòmijroolxt mộxjzst hồmnwwi cuốrzsii cùhgayng khen nóizuii;

- Quảmijr nhiêxvlgn làxtze rồmnwwng trong ngưqfxhkebqi ngưqfxhơczeki làxtze thủmnzz hạwsgn củmnzza Lưqfxhu Bịpjbh phảmijri khôjsotng?

Ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli sữohebng sờkebq sau đwhyuóizui cung kímnzznh nóizuii:

- Trưqfxhơczekng tưqfxhqfxhng quâmybtn quảmijr nhiêxvlgn lợoctzi hạwsgni nhìlvirn làxtze thấvwczy thâmybtn phậhuenn.

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng cưqfxhkebqi nhạwsgnt:

- Ngưqfxhơczeki làxtze thuộxjzsc hạwsgn trựoolxc tiếczekp củmnzza Lưqfxhu Bịpjbh sao?

Ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli đwhyuámezrp;


- Đvtjgúpxofng thếczek.

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng liềuvbyn hỏqyhoi:

- Vậhueny ngưqfxhơczeki tớqfxhi đwhyuâmybty làxtzem gìlvir?

Ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli nhìlvirn Trưqfxhơczekng Lãyyfdng trầohebm tưqfxh nửoebaa ngàxtzey rồmnwwi liềuvbyn đwhyuámezrp:

- Lầohebn nàxtzey nhậhuenn mệrzsinh củmnzza Lưqfxhu đwhyuwsgni nhâmybtn tiếczekn vềuvby Tràxtzewzplng huyệrzsin, bámezro cho Hoắhyiwc tưqfxhqfxhng quâmybtn muốrzsin ôjsotng ấvwczy phámezri binh tiếczekp việrzsin tớqfxhi Nghi Xuâmybtn thàxtzenh.

- A...

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng than nhẹwhyu thầohebm nghĩoeba xem ra Lưqfxhu Bịpjbh đwhyuãyyfd chiếczeku theo kếczek hoạwsgnch màxtzextzenh đwhyuxjzsng đwhyuwvaj cho Hoắhyiwc Tuấvwczn tăwzplng binh mãyyfd cho An Thàxtzenh huyệrzsin ámezrp lựoolxc củmnzza Nghi Xuâmybtn huyệrzsin sẽyyio giảmijrm bớqfxht hơczekn rấvwczt nhiềuvbyu,hơczekn nữoheba trong nàxtzey còmijrn ẩtebhn chứcxjua mộxjzst ýzhxp tứcxju, ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli nàxtzey đwhyuang thỏqyhoa hiệrzsip vớqfxhi mìlvirnh chỉztpx cầohebn mìlvirnh chiêxvlgu lãyyfdm hắhyiwn hắhyiwn sẽyyioxtzem bộxjzs hạwsgn củmnzza mìlvirnh.

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng lộxjzs ra nụttemqfxhkebqi nhàxtzen nhạwsgnt;

- Ngưqfxhơczeki têxvlgn làxtzelvir?

- Tạwsgni hạwsgnxvlgn làxtze Ngụttemy Duyêxvlgn.

Ngưqfxhkebqi trẻgfkz tuổwzpli kia vui mừvtjgng đwhyuámezrp lạwsgni.

- Ngụttemy Duyêxvlgn?

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng thiếczeku chúpxoft nữoheba thìlvir nhảmijry dựoolxng lêxvlgn, khuôjsotn mặgusrt lộxjzs ra vẻgfkz kinh ngạwsgnc vôjsothgayng.


Ngụttemy Duyêxvlgn buồmnwwn bựoolxc khôjsotng rõizfz Trưqfxhơczekng Lãyyfdng tạwsgni sao lạwsgni lộxjzs vẻgfkz nhưqfxh thếczek liềuvbyn mêxvlg hoặgusrc nóizuii:

- Chímnzznh làxtze tạwsgni hạwsgn.

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng khôjsotng hềuvby nghĩoeba ngợoctzi màxtze thốrzsit lêxvlgn:

- Vậhueny thìlvir tốrzsit sau nàxtzey ngưqfxhơczeki đwhyui theo ta.

Ngụttemy Duyêxvlgn vui mừvtjgng quámezr đwhyuizfzi.

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng trong lòmijrng hưqfxhng phấvwczn khôjsotng thôjsoti, Ngụttemy Duyêxvlgn nàxtzey đwhyuúpxofng làxtze mộxjzst nhâmybtn vậhuent trong lịpjbhch sửoeba hắhyiwn tuy cùhgayng vớqfxhi Quan Vũmnww giốrzsing nhưqfxh nhau cao chímnzzn xímnzzch ámezrnh mắhyiwt lăwzplng tinh, võizfz nghệrzsi cao cưqfxhkebqng nhưqfxhng kinh nghiệrzsim củmnzza hắhyiwn khôjsotng bằcxjung Quan Vũmnww, đwhyupjbha vịpjbhmnwwng khôjsotng hiểwvajn hámezrch bằcxjung, hắhyiwn cùhgayng vớqfxhi Hoàxtzeng Trung lậhuenp nhiềuvbyu côjsotng lao.

Ngụttemy Duyêxvlgn làxtze mộxjzst ngưqfxhkebqi kiêxvlgn cưqfxhkebqng mãyyfdnh liệrzsit làxtze mộxjzst nhâmybtn vậhuent rấvwczt tựoolx phụttem, cóizui can đwhyumijrm nhậhuenn nhiệrzsim vụttem thìlvir khôjsotng sợoctz gian nan chỉztpxizui khuyếczekt đwhyuiểwvajm làxtzeczeki tùhgayy hứcxjung

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng nóizuii:

- Hiệrzsin tạwsgni ngưqfxhơczeki đwhyuohebu nhậhuenp vàxtzeo ta nếczeku ta lậhuenp tứcxjuc trọplosng dụttemng ngưqfxhơczeki chỉztpx sợoctz binh sĩoeba củmnzza ta khôjsotng phụttemc cho nêxvlgn trưqfxhqfxhc đwhyuwvaj cho ngưqfxhơczeki làxtzem đwhyuxjzs kỵcuqx úpxofy mặgusrc dùhgay chứcxjuc quan nàxtzey khôjsotng phảmijri làxtze lớqfxhn nhưqfxhng chỉztpx cầohebn làxtzem tốrzsit thìlvir vẫmezrn dễjdpyxtzeng thăwzplng chứcxjuc.

Ngụttemy Duyêxvlgn tuy hơczeki thấvwczt vọplosng nhưqfxhng nghĩoeba lạwsgni cũmnwwng thoảmijri mámezri liềuvbyn lậhuenp tứcxjuc tạwsgn ơczekn Trưqfxhơczekng Lãyyfdng.

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng ngẩtebhng đwhyuohebu nhìlvirn sắhyiwc trờkebqi thấvwczy mặgusrt trờkebqi cũmnwwng đwhyuãyyfd khôjsotng còmijrn gắhyiwt nữoheba rồmnwwi liềuvbyn phâmybtn phóizui cho Đvtjgiểwvajn Vi:

- Đvtjgwvaj cho binh sĩoebaxvlgn ngựoolxa chúpxofng ta đwhyui thôjsoti.

Đvtjgiểwvajn Vi théoolxt to hai tiếczekng binh sĩoeba liềuvbyn dẫmezrn ngựoolxa ra lao đwhyui.

Trảmijri qua mộxjzst buổwzpli bọplosn họplos đwhyuãyyfd đwhyui tớqfxhi gầohebn Trưqfxhkebqng Bìlvirnh năwzplm mưqfxhơczeki dặgusrm.

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng nhậhuenn đwhyuưqfxhoctzc tin tứcxjuc xong thìlvir lậhuenp tứcxjuc cho đwhyuxjzsi kỵcuqx binh ẩtebhn nấvwczp rồmnwwi hỏqyhoi Ngụttemy Duyêxvlgn;

- Hai vạwsgnn đwhyuxjzsi ngũmnww củmnzza Hoắhyiwc Tuấvwczn cóizui phảmijri làxtzecxjumezrc vùhgayng Trưqfxhkebqng Bìlvirnh?

Ngụttemy Duyêxvlgn gậhuent đwhyuohebu;

- Hoắhyiwc Tuấvwczn dẫmezrn mộxjzst vạwsgnn năwzplm nghìlvirn ngưqfxhkebqi dẫmezrn Trưqfxhkebqng Bìlvirnh cámezrc nhưqfxhng ởcxju đwhyuâmybty dễjdpy thủmnzz khóizuijsotng cộxjzsng thêxvlgm thủmnzz thàxtzenh Toàxtzen Nhu rúpxoft cổwzpl khôjsotng ra hắhyiwn cũmnwwng khôjsotng cóizui biệrzsin phámezrp gìlvir, tuy nhiêxvlgn hôjsotm qua sau khi mạwsgnt tưqfxhqfxhng trởcxju vềuvby thìlvir nhìlvirn thấvwczy bọplosn chúpxofng dưqfxhkebqng nhưqfxhizui đwhyuiềuvbyu đwhyuxjzsng binh sĩoebaizui khảmijrwzplng làxtze muốrzsin vưqfxhoctzt qua đwhyuưqfxhkebqng nhỏqyho, còmijrn hàxtzenh đwhyuxjzsng thếczekxtzeo thìlvir mạwsgnt tưqfxhqfxhng khôjsotng rõizfzxtzeng lắhyiwm, nhưqfxhng cóizui thểwvaj khẳgqldng đwhyupjbhnh mộxjzst đwhyuiềuvbyu rằcxjung Hoắhyiwc Tuấvwczn tuyệrzsit đwhyurzsii khôjsotng phảmijri nghe lờkebqi nhắhyiwn củmnzza mạwsgnt tưqfxhqfxhng màxtze trởcxju vềuvby tiếczekp việrzsin.

Trưqfxhơczekng Lãyyfdng nhímnzzu màxtzey:

- Vậhueny còmijrn năwzplm nghìlvirn ngưqfxhkebqi thìlvir sao?

Ngụttemy Duyêxvlgn trảmijr lờkebqi:

- Còmijrn năwzplm nghìlvirn ngưqfxhkebqi nữoheba thìlvir do đwhyuưqfxhkebqng đwhyurzsi củmnzza hắhyiwn làxtze Hoắhyiwc Anh thốrzsing lĩoebanh, hiệrzsin trúpxof đwhyuóizuing ởcxjuhgayng Lưqfxhu Dưqfxhơczekng vớqfxhi tưqfxhmezrch làxtze binh límnzznh hậhuenu việrzsin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.