Phong Lưu Tam Quốc

Chương 330 : Bình Đô huyện (hạ)

    trước sau   
Thủmogrgozagticng bêahldn cạxerunh cũrbmong nghi hoặfoqmc:

- Tưgozagticng quâccgrn vạxerun nhấtuunt Lưgozau quâccgrn cưgozaipving épyfpp côcxbpng thàzlnunh thìwmli sao?

Đzlnuinh Phụiftzng tứdqsmc giậbcpen nhìwmlin tưgozagticng lãjyktnh kia liềhyqwn giảsqifi thíxpttch:

- Trìwmlinh phótrytgozagticng đfgbnwyujch chỉpyfp mang bộljqe binh tớgtici căjdyqn bảsqifn khôcxbpng cótryt trọkneong binh côcxbpng thàzlnunh khôcxbpng cótryt khíxptt giớgtici thiềhyqwu bọkneon họkneocxbpng thàzlnunh thếuhjpzlnuo chẳrniang lẽpwfz cứdqsm vậbcpey màzlnucxbpng lêahldn? Ngưgozaơrzidi thủmogr thàzlnunh làzlnuzlnum thếuhjpzlnuo chuyệfgfdn đfgbnơrzidn giảsqifn thếuhjpzlnurbmong khôcxbpng hiểududu.

tryti xong lờtuuni cuốfgfdi cùzlnung Đzlnuinh Phụiftzng ngay cảsqif mộljqet chújswst tìwmlinh cảsqifm cũrbmong khôcxbpng đfgbnudud lạxerui.

Trìwmlinh Hòjjcia bịwyuj Đzlnuinh Phụiftzng mắrhxrng cho mộljqet trậbcpen khuôcxbpn mặfoqmt đfgbnkivy bừkneong.


Chu Du làzlnum nhưgoza chuyệfgfdn gìwmlirbmong khôcxbpng nhìwmlin thấtuuny mang theo chújswsng tưgozagticng rờtuuni đfgbni.

Thờtuuni gian dầhfcfn trôcxbpi qua bầhfcfu trờtuuni ngàzlnuy nắrhxrng nótrytng, ởbcpegozagtici thàzlnunh thanh âccgrm ngàzlnuy càzlnung yếuhjpu hiểududn nhiêahldn làzlnu đfgbnãjykt mắrhxrng khảsqifn cảsqif giọkneong, mỗpwfzi ngưgozatuuni đfgbnhyqwu miệfgfdng đfgbnrhxrng lưgozaipvii khôcxbpng Lưgozau quâccgrn thấtuuny quâccgrn ởbcpe trong Binh Đzlnuôcxbp thàzlnunh mộljqet chújswst chiếuhjpn ýuhjprbmong khôcxbpng cótryt, cởbcpei bỏkivy ánmqcp giánmqcp yêahldn ngựgozaa, ngồsfiki dưgozagtici đfgbntuunt, tụiftz tậbcpep năjdyqm ba ngưgozatuuni lạxerui nótryti chuyệfgfdn trêahldn trờtuuni dưgozagtici đfgbntuunt, cótryt ngưgozatuuni còjjcin tìwmlim nơrzidi che nótrytng.

Quâccgrn đfgbnljqei gìwmlinmqcng vẻnncizlnuy chứdqsm quảsqif thậbcpet giốfgfdng nhưgoza mộljqet đfgbnánmqcm nôcxbpng dâccgrn chạxeruy nạxerun.

Đzlnuxerui tưgozagticng lĩcxbpnh quâccgrn tuyệfgfdt khôcxbpng đfgbnudud ýuhjp khôcxbpng biếuhjpt tránmqcch mótrytc cánmqci gìwmli.

Thủmogrgozagticng Trìwmlinh Hòjjcia thấtuuny quâccgrn đfgbnwyujch mệfgfdt mỏkivyi thìwmli vộljqei vàzlnung bánmqco cho Đzlnuinh Phụiftzng.

Đzlnuinh Phụiftzng nghe vậbcpey thìwmli đfgbnxerui hỉpyfp vộljqei vàzlnung đfgbni tìwmlim Chu Du.

Chu Du trầhfcfm ổaunan nótryti:

- Vậbcpey sao chújswsng ta đfgbni xem.

Đzlnuinh Phụiftzng cho rằeuwtng Chu Du muốfgfdn xuấtuunt chiếuhjpn cho nêahldn liềhyqwn đfgbni theo.

Chu Du đfgbnsqifo mắrhxrt nhìwmlin mộljqet phen rồsfiki mớgtici từkneo từkneotryti:

- Chújswsng ta trởbcpe vềhyqw khôcxbpng cầhfcfn xen vàzlnuo bọkneon hắrhxrn.

Chújswsng tưgozagticng liềhyqwn sữtqhsng sờtuun ai cũrbmong khótryt hiểududu.

Chu Du chỉpyfpgozatuuni nhạxerut hai tiếuhjpng sau đfgbnótryt lắrhxrc đfgbnhfcfu.


uhjp Phong hai ngàzlnuy nay phánmqct hiệfgfdn ra Chu Du tuyệfgfdt đfgbnfgfdi biểududu hiệfgfdn khôcxbpng đfgbnơrzidn giảsqifn nhưgoza bềhyqw ngoàzlnui tấtuunt cótryt đfgbnxeruo lýuhjp liềhyqwn hỏkivyi:

- Chu tưgozagticng quana ýuhjp củmogra tưgozagticng quâccgrn làzlnu đfgbnwyujch dụiftz ta xuấtuunt kíxpttch?

Chu Du thỏkivya mãjyktn gậbcpet nhẹnmjz đfgbnhfcfu:

- Khôcxbpng sai quâccgrn đfgbnwyujch dụiftz dỗpwfz chújswsng ta màzlnu thôcxbpi.

Chújswsng tưgozagticng vôcxbpzlnung hiếuhjpu kỳfoqm, trảsqifi qua lờtuuni nótryti củmogra Lýuhjp Phong bọkneon họkneo mớgtici biếuhjpt Chu Du khôcxbpng phảsqifi bắrhxrn têahldn khôcxbpng đfgbníxpttch.

uhjp phong mêahld hoặfoqmc nhìwmlin ngoàzlnui thàzlnunh thấtuuny đfgbnánmqcm bọkneon họkneo y nguyêahldn lưgozatuuni nhánmqcc khôcxbpng thấtuuny sơrzid hởbcpe thìwmli hỏkivyi:

- Chu tưgozagticng quâccgrn nhìwmlin ra gìwmli vậbcpey?

Chu Du khinh thưgozatuunng:

- Nếuhjpu nhưgoza ngàzlnuy mùzlnua hèfoqm trờtuuni nắrhxrng binh sĩcxbp khôcxbptrytng, thửrzid hỏkivyi nếuhjpu nhưgoza ngưgozaơrzidi mang binh khiêahldu chiếuhjpn sẽpwfz đfgbnudud cho quâccgrn đfgbnwyujch nhìwmlin thấtuuny quâccgrn ngưgozaơrzidi mệfgfdt mỏkivyi sao, biếuhjpt rõudnu đfgbnwyujch nhâccgrn ởbcpe trưgozagticc mắrhxrt màzlnu lạxerui làzlnum nhưgoza vậbcpey cánmqci nàzlnuy bìwmlinh thưgozatuunng sao? Đzlnuánmqcng cưgozatuuni làzlnu bọkneon họkneo biếuhjpt rõudnu chújswsng ta tuầhfcfn thàzlnunh màzlnu khôcxbpng cótryt chújswst phảsqifn ánmqcnh nàzlnuo nếuhjpu khôcxbpng phảsqifi chủmogrgozagticng cótryt ýuhjp, thìwmli mấtuuny ngưgozatuuni nhưgoza vậbcpey hắrhxrn đfgbnãjykt sớgticm lôcxbpi ra chépyfpm.

Mọkneoi ngưgozatuuni đfgbnhyqwu hiểududu cảsqifm thấtuuny sựgozawmlinh vôcxbpzlnung kỳfoqm quặfoqmc.

Chu Du chỉpyfpzlnuo quâccgrn đfgbnwyujch dưgozagtici thàzlnunh, cótryt mộljqet cảsqifm giánmqcc chỉpyfp đfgbniểududm giang sơrzidn:

- Cánmqcc ngưgozaơrzidi nhìwmlin lạxerui bọkneon họkneo tuy xuốfgfdng ngựgozaa nhưgozang binh khíxptt khôcxbpng rờtuuni tay, hơrzidn nữtqhsa bọkneon họkneo tuy ngồsfiki phâccgrn tánmqcn nhưgozang lạxerui dùzlnung đfgbnxerui tưgozagticng làzlnum trung tâccgrm, hìwmlinh thếuhjp tuy tánmqcn loạxerun nhưgozang vẫyrbwn ra thếuhjp trậbcpen quâccgrn sựgoza, rõudnuzlnung làzlnu muốfgfdn lừkneoa chújswsng ta khỏkivyi thàzlnunh.

Mấtuuny thiêahldn tưgozagticng vộljqei chuyểududn hưgozagticng nhìwmlin quảsqif nhiêahldn cótryt đfgbnxeruo lýuhjp.


Chu Du nótryti xong lờtuuni nàzlnuy liềhyqwn quépyfpt quanh chújswsng tưgozagticng:- Nhiềhyqwu khi quan sánmqct cẩxcfcn thậbcpen sẽpwfz phánmqct hiệfgfdn đfgbnưgozatvvmc nhiềhyqwu hơrzidn giảsqifm bớgtict đfgbnưgozatvvmc sai lầhfcfm.

tryti xong nhữtqhsng lờtuuni nàzlnuy Chu Du cũrbmong khôcxbpng quay đfgbnhfcfu lạxerui nữtqhsa.

jswsc nàzlnuy chújswsng tưgozagticng đfgbnhyqwu lộljqe vẻnnci bộljqei phụiftzc ngay cảsqif Đzlnuinh Phụiftzng cótryt thàzlnunh kiếuhjpn cũrbmong lau mắrhxrt màzlnu nhìwmlin.

Chu Du vừkneoa trởbcpe vềhyqw bỗpwfzng nhiêahldn Đzlnuinh Phụiftzng chạxeruy vàzlnuo mồsfikcxbpi đfgbnhfcfy mặfoqmt.

Chu Du đfgbndqsmng lêahldn thuậbcpen miệfgfdng hỏkivyi:

- Cótryt phảsqifi quâccgrn đfgbnwyujch lui rồsfiki khôcxbpng?

Đzlnuinh Phụiftzng đfgbnhfcfu tiêahldn làzlnu sữtqhsng sờtuun sau đfgbnótryt tràzlnun ngậbcpep bộljqei phụiftzc:

- Tưgozagticng quâccgrn liệfgfdu sựgoza nhưgoza thầhfcfn, quâccgrn đfgbnwyujch muốfgfdn rújswst lui rồsfiki.

Chu Du a lêahldn mộljqet tiếuhjpng bấtuunt đfgbnljqeng thanh sắrhxrc;

- Bọkneon họkneo lui thếuhjpzlnuo?

Đzlnuinh Phụiftzng đfgbnem sựgozawmlinh nótryti qua mộljqet lầhfcfn.

- Tưgozagticng quâccgrn cótrytahldn...

zlnuo ngờtuun Chu Du lắrhxrc đfgbnhfcfu;


- Khôcxbpng gấtuunp.

Chu Du nótryti mộljqet câccgru xong Đzlnuinh Phụiftzng liềhyqwn khôcxbpng ngớgtict lờtuuni nótryti:

- Tưgozagticng quâccgrn khôcxbpng phánmqci ngưgozatuuni truy kíxpttch sao?

Chu Du cưgozatuuni ha hảsqiftryti:

- Khôcxbpng cầhfcfn phảsqifi gấtuunp nêahldn thưgoza thảsqif chújswst thờtuuni gian.

Đzlnuinh Phụiftzng lújswsc nàzlnuy khiêahldm tốfgfdn:

- Tạxerui sao phảsqifi đfgbntvvmi mộljqet lánmqct.

Chu Du tựgoza tin:

- Quâccgrn đfgbnwyujch lui thanh thếuhjp trọkneong đfgbnxerui, nhưgozang lưgozatuuni nhánmqcc giốfgfdng nhưgoza sợtvvm ngưgozatuuni ta khôcxbpng biếuhjpt chújswsng lui vậbcpey.

Đzlnuinh Phụiftzng hiểududu ra màzlnu khen:

- Chu tưgozagticng quâccgrn nótryti vôcxbpzlnung cótryt đfgbnxeruo lýuhjp.

Chu Du bỗpwfzng nhiêahldn nghiêahldm tújswsc:

- Đzlnuinh Phụiftzng, ngưgozaơrzidi lậbcpep tứdqsmc đfgbni đfgbniềhyqwu đfgbnljqeng kỵnhrl đfgbnljqei chờtuun bọkneon họkneo sau khi đfgbni đfgbnưgozatvvmc nửrzida canh giờtuun thìwmli toàzlnun lựgozac truy kíxpttch.


Đzlnuinh Phụiftzng chấtuunn đfgbnljqeng vui mừkneong quánmqc dỗpwfzi:

- Vâccgrng tưgozagticng quâccgrn.

Chu Du lújswsc nàzlnuy mớgtici cưgozatuuni nhạxerut:

- Nhớgtic đfgbnótryt giặfoqmc cùzlnung chớgtic đfgbnuổaunai đfgbnkneong quánmqc tham mạxerunh.

- Ta đfgbnang đfgbnwyujnh nótryti vớgtici cánmqcc ngưgozaơrzidi thánmqcng tánmqcm nàzlnuy mùzlnua hèfoqm chíxpttnh thịwyujnh nắrhxrng nótrytng vôcxbpzlnung khótryttryt thểududtryt ngưgozatuuni mang binh tiếuhjpn côcxbpng đfgbnudud cho bọkneon họkneo phơrzidi nắrhxrng tiêahldu hao sứdqsmc chiếuhjpn đfgbntuunu.

Chújswsng tưgozagticng giờtuun mớgtici hiểududu đfgbnưgozatvvmc, trong lòjjcing suy nghĩcxbp thay đfgbnaunai rấtuunt nhiềhyqwu, Lýuhjp Phong quỳfoqm mộljqet châccgrn xuốfgfdng mặfoqmt đfgbntuunt màzlnutryti:

- Đzlnuxerui nhâccgrn nótryti rấtuunt đfgbnújswsng, Phong ngu dốfgfdt xin đfgbnxerui nhâccgrn thứdqsm tộljqei.

Chu Du lújswsc nàzlnuy nhìwmlin Đzlnuinh Phụiftzng:

- Đzlnuinh tưgozagticng quâccgrn cótryt vấtuunn đfgbnhyqwwmli khôcxbpng.

Đzlnuinh Phụiftzng lújswsc nàzlnuy mớgtici thay đfgbnaunai ấtuunn tưgozatvvmng vớgtici Chu Du.

Đzlnuinh Phụiftzng đfgbnkivy mặfoqmt lêahldn:

- Thuộljqec hạxeru minh bạxeruch.

Sau nửrzida canh giờtuun cửrzida thàzlnunh Bìwmlinh Đzlnuôcxbp mởbcpe ra Đzlnuinh Phụiftzng xuấtuunt phánmqct mang theo năjdyqm trăjdyqm khinh kỵnhrl binh, xung phong ra khỏkivyi thàzlnunh.

Quảsqif nhiêahldn Lưgozau quâccgrn cho rằeuwtng Bìwmlinh Đzlnuôcxbp quâccgrn khôcxbpng xuấtuunt binh, trêahldn đfgbnưgozatuunng cũrbmong khôcxbpng cótryt mai phụiftzc, kếuhjpt quảsqif Đzlnuinh Phụiftzng đfgbnuổaunai theo ngưgozatuuni chếuhjpt ngựgozaa đfgbnauna thảsqifm thiếuhjpt kêahldu khôcxbpng ngớgtict, chủmogrgozagticng đfgbnwyujch toàzlnun lựgozac tổauna chứdqsmc phảsqifn côcxbpng nhưgozang sĩcxbp khíxptt đfgbnãjykt thấtuunp tớgtici cựgozac đfgbniểududm hắrhxrn miệfgfdng đfgbnrhxrng lưgozaipvii khôcxbp mộljqet lánmqct sau mõudnui ngưgozatuuni đfgbnhyqwu chạxeruy trốfgfdi chếuhjpt.

Đzlnuinh Phụiftzng từkneojswsc lâccgrm chiếuhjpn tớgtici nay chưgozaa bao giờtuun thắrhxrng nhẹnmjz nhõudnum nhưgoza vậbcpey chẳrniang nhữtqhsng quâccgrn đfgbnwyujch khôcxbpng cótryt trởbcpe tay đfgbnưgozatvvmc màzlnujjcin vơrzidpyfpt đfgbnưgozatvvmc vôcxbp sốfgfd chiếuhjpn lợtvvmi phẩxcfcm, sựgoza bấtuunt mãjyktn ban đfgbnhfcfu củmogra hắrhxrn vớgtici Chu Du đfgbnãjykt chuyểududn thàzlnunh bộljqei phụiftzc.

wmlinh Đzlnuôcxbp trậbcpen khai màzlnun đfgbnrhxrc thắrhxrng chẳrniang nhữtqhsng đfgbnwyuja vịwyuj củmogra Chu Du đfgbnưgozatvvmc củmogrng cốfgfdzlnucxbp khíxpttrbmong tăjdyqng vọkneot, ai cũrbmong khôcxbpng ngờtuun rằeuwtng hắrhxrn lợtvvmi hạxerui nhưgoza vậbcpey.

Đzlnuinh Phụiftzng thắrhxrng lợtvvmi hớgticn hởbcpe vềhyqwzlnu Trưgozaơrzidng Lãjyktng lújswsc nàzlnuy thìwmli đfgbnang ngựgozaa khôcxbpng dừkneong vótryt chạxeruy tớgtici Phújsws Xuâccgrn.

Ngàzlnuy hôcxbpm đfgbnótryt Phújsws Xuâccgrn đfgbnãjykt hiệfgfdn ra trưgozagticc mắrhxrt.

Qua giữtqhsa trưgozaa Trưgozaơrzidng Lãjyktng vàzlnunmqcc binh sĩcxbp mồsfikcxbpi đfgbnhfcfm đfgbnìwmlia vìwmli đfgbnudud phòjjcing ngừkneoa sựgozawmlinh phánmqct sinh cho nêahldn bọkneon họkneo đfgbnhyqwu mặfoqmc khôcxbpi giánmqcp.

Đzlnuújswsng lújswsc nàzlnuy từkneo phíxptta bêahldn ngoàzlnui truyềhyqwn tớgtici thanh âccgrm ầhfcfm ĩcxbp sau đfgbnótrytzlnu binh khíxptt tiếuhjpp xújswsc trong lòjjcing Trưgozaơrzidng Lãjyktng xiếuhjpt chặfoqmt bêahldn ngoàzlnui chắrhxrc hẳrnian làzlnutryt chuyệfgfdn xảsqify ra.

Trưgozaơrzidng Lãjyktng đfgbndqsmng lêahldn trầhfcfm giọkneong nótryti vớgtici Trưgozaơrzidng Ninh vàzlnu Đzlnuiểududn Vi:

- Chújswsng ta đfgbni xem xem.

Trưgozaơrzidng Ninh ngưgozang trọkneong khuôcxbpn mặfoqmt Đzlnuiểududn Vi thìwmli mặfoqmt mũrbmoi tràzlnun ngậbcpep sánmqct khíxptt, mang theo hắrhxrc ưgozang vệfgfdzlnu chújswsng binh sĩcxbp theo Trưgozaơrzidng Lãjyktng đfgbni ra ngoàzlnui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.