Phong Lưu Tam Quốc

Chương 329 : Bình Đô huyện (thượng)

    trước sau   
Chu Du bỗtivwng nhiêsfwtn từmzwp từmzwp đwrfspcieng lêsfwtn đwrfsi đwrfsi lạjefei lạjefei vàuwtfi vòwuupng, cuốlpyhi cùhfnyng mởeexu miệqtsnng:

- Sao vậtlhdy sao cátlafc ngưbufzơcfbqi lạjefei biếvjunn thàuwtfnh nhưbufz vậtlhdy?

ywhx phícipya dưbufzvjuni làuwtf đwrfsôtubm úpsfzy Đlpyhinh Phụhgutng trong lòwuupng hắpvlrn vôtubmhfnyng bấyvijt mãnewan, Bìdioxnh Đlpyhôtubm huyệqtsnn phảsgnmi làuwtf do hắpvlrn quảsgnmn lýywhx mớvjuni đwrfsúpsfzng, lầgffdn nàuwtfy thàuwtfnh đwrfsátlafnh hạjefeuwtf hắpvlrn khôtubmng nóidlqi chiếvjunu theo tưbufz lịmzwpch mìdioxnh cũsgxxng cao nhấyvijt vậtlhdy màuwtf Trưbufzơcfbqng Lãnewang hếvjunt lầgffdn nàuwtfy tớvjuni lầgffdn khátlafc giao trátlafch nhiệqtsnm cho Chu Du khiếvjunn cho hắpvlrn vôtubmhfnyng khôtubmng phụhgutc, lúpsfzc nàuwtfy nghe vậtlhdy thìdiox chếvjun giễdhiwu:

- Đlpyhjefei quâzixbn Lưbufzu Bịmzwp khôtubmng ra cảsgnm buổsrali, binh mãnewa hiệqtsnn tạjefei đwrfsãnewaeexubufzvjuni thàuwtfnh Chu đwrfsjefei nhâzixbn khôtubmng gấyvijp làuwtfm cho mạjefet tưbufzvjunng lo lắpvlrng, vạjefen nhấyvijt thàuwtfnh thấyvijt thủsfwt thìdiox Chu tưbufzvjunng quâzixbn khôtubmng phảsgnmi đwrfssgnmm đwrfsưbufzơcfbqng khôtubmng nổsrali sao?

Chu Du hícipyp mắpvlrt cảsgnmn thậtlhdn đwrfsátlafnh giátlaf Đlpyhinh Phụhgutng sau đwrfsóidlq átlafnh mắpvlrt dầgffdn di chuyểxywcn.

Chu Du bỗtivwng nhiêsfwtn cưbufzkabgi:

- Đlpyhinh Phụhgutng ta biếvjunt ngưbufzơcfbqi khôtubmng phụhgutc khôtubmng bằeioqng ta đwrfsxywc vịmzwp trícipyuwtfy chon gưbufzj.

Đlpyhinh Phụhgutng tuy trong lòwuupng muốlpyhn nhưbufzng vẫjqqun nóidlqi:

- Chu đwrfsjefei nhâzixbn làuwtf do chúpsfza côtubmng đwrfsiểxywcm chủsfwtbufzvjunng thuộghfpc hạjefeuwtfm sao dátlafm làuwtfm càuwtfn.

Chu Du cưbufzkabgi rộghfp:

- Nóidlqi cũsgxxng đwrfsúpsfzng.

Đlpyhinh Phụhgutng đwrfsátlafnh chếvjunt cũsgxxng khôtubmng tìdioxm ra sơcfbq hởeexu trong lờkabgi nóidlqi củsfwta mìdioxnh tuy nhiêsfwtn hắpvlrn cảsgnmm thấyvijy Chu Du cưbufzkabgi vôtubmhfnyng âzixbm hiểxywcm nêsfwtn kiêsfwtn trìdioxidlqi:

- Đlpyhúpsfzng thếvjun.

Chu Du vẫjqqun tưbufzơcfbqi cưbufzkabgi nóidlqi:

- Nếvjunu nhưbufz vậtlhdy cátlafc ngưbufzơcfbqi nêsfwtn nghe ta đwrfsiềcipyu khiểxywcn đwrfsúpsfzng khôtubmng?

Đlpyhinh Phụhgutng khôtubmng chúpsfzt nghĩkulj ngợggwri đwrfsátlafp:

- Quâzixbn lệqtsnnh nhưbufzcfbqn Chu đwrfsjefei nhâzixbn cứpciesfwtn tâzixbm.

Chu Du cưbufzkabgi càuwtfng sâzixbu:

- Nếvjunu cátlafc ngưbufzơcfbqi khôtubmng nghe ta thìdiox sao?


Đlpyhinh Phụhgutng thuậtlhdn miệqtsnng nóidlqi;

- Nguyệqtsnn theo quâzixbn phátlafp xửrctj trícipy.

Chu Du bỗtivwng nhiêsfwtn biếvjunn sắpvlrc giọqtsnng nóidlqi lạjefenh nhưbufzhcqlng:

- Đlpyhưbufzggwrc, chiếvjunu theo mấyvijy lờkabgi nàuwtfy củsfwta ngưbufzơcfbqi àuwtfuwtfm, nếvjunu ngưbufzơcfbqi khôtubmng chiếvjunu theo ýywhx củsfwta ta làuwtfm, làuwtf theo quâzixbn phátlafp xửrctj trícipy, khôtubmng vìdiox chúpsfzt nhâzixbn tìdioxnh nàuwtfo màuwtf trốlpyhn thoátlaft.

Đlpyhinh Phụhgutng thầgffdm ảsgnmo nãnewao vạjefen nhấyvijt Chu Du tìdioxm cátlafch làuwtfm mìdioxnh khóidlq xửrctj thìdiox phảsgnmi làuwtfm thếvjunuwtfo cho tớvjuni bâzixby giờkabg hắpvlrn vẫjqqun khôtubmng dátlafm côtubmng nhiêsfwtn phảsgnmn khátlafng.

Chu Du nởeexu ra nụhgutbufzkabgi, tuy đwrfsãnewa nghe đwrfsưbufzggwrc tin tứpciec củsfwta Trưbufzơcfbqng Lãnewang Lưbufzu Bịmzwp chẳmnbxng qua làuwtf đwrfsátlafnh nghi binh màuwtf thôtubmi nhưbufzng nóidlqi lạjefei mìdioxnh cũsgxxng phảsgnmi chuẩcyojn bịmzwp đwrfsgffdy đwrfssfwt.

Chu Du ngồsorei ởeexu phícipya trêsfwtn nhìdioxn xuốlpyhng chúpsfzng tưbufzvjunng thỏenboa mãnewan mởeexu miệqtsnng:

- Nếvjunu nhưbufz quâzixbn đwrfsmzwpch tiếvjunn côtubmng cátlafc ngưbufzơcfbqi liềcipyn treo Miễdhiwn Chiếvjunn bàuwtfi lêsfwtn cao.

Lờkabgi nàuwtfy vừmzwpa nóidlqi ra chúpsfzng tưbufzvjunng mỗtivwi ngưbufzkabgi ta nhìdioxn ngưbufzơcfbqi ngưbufzơcfbqi nhìdioxn ta.

Đlpyhinh Phụhgutng khôtubmng nénison đwrfsưbufzggwrc lửrctja giậtlhdn:

- Chiếvjunn cuộghfpc chưbufza đwrfsátlafnh Chu đwrfsjefei nhâzixbn đwrfsãnewa treo miễdhiwn chiếvjunn bàuwtfi khôtubmng phảsgnmi làuwtfuwtfm rénisot lạjefenh lòwuupng tưbufzvjunng sĩkulj sao

Chu Du lạjefenh giọqtsnng nóidlqi vớvjuni Đlpyhinh Phụhgutng:

- Đlpyhinh tưbufzvjunng quâzixbn vừmzwpa rồsorei ngưbufzơcfbqi nóidlqi thếvjunuwtfo vớvjuni ta?


Từmzwp Tuyêsfwtn hiểxywcu tâzixbm tưbufz củsfwta hắpvlrn, ởeexusfwtn cạjefenh nhắpvlrc nhởeexu:

- Lăhcqlng tưbufzvjunng quâzixbn nêsfwtn nhớvjun kiêsfwtu binh tấyvijt bạjefei.

hcqlng Thao khôtubmng cho làuwtf đwrfsúpsfzng:

- Đlpyhjefei nhâzixbn yêsfwtn tâzixbm trong lòwuupng Lăhcqlng Thao hiểxywcu rõbufz.

Từmzwp Tuyêsfwtn vàuwtf Triệqtsnu Vâzixbn nhìdioxn nhau ai cũsgxxng lo lắpvlrng:

- Vậtlhdy ngưbufzơcfbqi đwrfsi đwrfsiểxywcm mộghfpt vạjefen đwrfsghfpi ngũsgxxtlafng sớvjunm ngàuwtfy mai xuấyvijt phátlaft.

hcqlng Thao hưbufzng phấyvijn tiếvjunp nhậtlhdn quâzixbn lệqtsnnh bàuwtfi hoàuwtfn toàuwtfn khôtubmng đwrfsxywc ýywhx thấyvijy átlafnh mắpvlrt củsfwta Triệqtsnu Vâzixbn lóidlqe sátlafng.

Triệqtsnu Vâzixbn nhìdioxn Lăhcqlng Thao sau đwrfsóidlq quénisot mắpvlrt vềcipy phátlafi Chu Hoàuwtfn.

- Chu tưbufzvjunng quâzixbn Lang Thao lầgffdn nàuwtfy đwrfsi đwrfsátlafnh Nguyệqtsnt Ôpvlr thàuwtfnh Long Xuyêsfwtn phảsgnmn quâzixbn tấyvijt nhiêsfwtn sẽwtzaidlquwtfnh đwrfsghfpng phảsgnmi hếvjunt sứpciec ngăhcqln chặkwehn lạjefei, làuwtfm cho Lăhcqlng Thao trátlafnh lo âzixbu vềcipy sau.

Chu Hoàuwtfn ra khỏenboi hàuwtfng trầgffdm giọqtsnng nóidlqi:

- Mạjefet tưbufzvjunng minh bạjefech.

Triệqtsnu Vâzixbn gậtlhdt gậtlhdt đwrfsgffdu lạjefei nóidlqi vớvjuni Phan Chưbufzơcfbqng:

- Phan tưbufzvjunng quâzixbn tuy Mai Châzixbu cátlafch Nguyệqtsnt Ôpvlr thàuwtfnh mộghfpt khoảsgnmng nhưbufzng khóidlq bảsgnmo vệqtsn Long Xuyêsfwtn huyệqtsnn sau khi đwrfsưbufzggwrc Chu tưbufzvjunng quâzixbn kìdioxm chếvjun khôtubmng cóidlq việqtsnn binh, cho nêsfwtn ngưbufzơcfbqi cũsgxxng mang mộghfpt vạjefen đwrfsghfpi ngũsgxx, nếvjunu nhưbufz Mai Châzixbu thậtlhdt sựqead xuấyvijt binh thìdiox nghĩkuljtlafch chặkwehn đwrfsátlafnh, khi tấyvijt yếvjunu cũsgxxng cóidlq thểxywctubmpcieng vớvjuni Chu Hoàuwtfn.


Phan Chưbufzơcfbqng hôtubm to tuâzixbn lệqtsnnh cùhfnyng vớvjuni Chu Hoàuwtfn rờkabgi đwrfsi.

Trêsfwtn mặkweht củsfwta Triệqtsnu Vâzixbn hiệqtsnn ra vẻxywc lo lắpvlrng, sau đwrfsóidlq hiểxywcu ýywhx gậtlhdt đwrfsgffdu Triệqtsnu vâzixbn liềcipyn quay đwrfsgffdu nhìdioxn Cao Thuậtlhdn.

Cao Thuậtlhdn minh bạjefech ýywhx củsfwta hắpvlrn, mởeexu miệqtsnng cưbufzkabgi rộghfp rồsorei nóidlqi:

- Tưbufzvjunng quâzixbn cóidlq phảsgnmi lo lắpvlrng Lăhcqlng Thao tâzixbm cao khícipy ngạjefeo làuwtfm hỏenbong việqtsnc lạjefei khôtubmng tiệqtsnn ởeexu trưbufzvjunc mặkweht đwrfssgnmcipych lòwuup tin củsfwt hắpvlrn khôtubmng? Cho nêsfwtn muốlpyhn mang binh đwrfsi tiếvjunp ứpcieng?

Triệqtsnu Vâzixbn gậtlhdt đwrfsgffdu giậtlhdn dữbjcqidlqi:

- Cao tưbufzvjunng quâzixbn quảsgnm nhiêsfwtn liệqtsnu sựqead nhưbufz thầgffdn tạjefei hạjefewuupn chưbufza mởeexu miệqtsnng tưbufzvjunng quâzixbn đwrfsãnewa hiểxywcu rõbufz từmzwp đwrfsgffdu đwrfsếvjunn cuốlpyhi Lăhcqlng Thao nếvjunu nhưbufz trầgffdm ổsraln ta đwrfsãnewa khôtubmng cầgffdn phảsgnmi lo lắpvlrng.

Cao Thuậtlhdn cưbufzkabgi lắpvlrc đwrfsgffdu:

- Khôtubmng cóidlqdioxbufzvjunng quâzixbn đwrfsãnewaidlq ýywhx đwrfsóidlq mạjefet tưbufzvjunng nguyệqtsnn mang binh.

Triệqtsnu Vâzixbn mừmzwpng rỡpvlr:

- Cóidlqbufzvjunng quâzixbn mọqtsni sựqeadkulj nhiêsfwtn khôtubmng cầgffdn phảsgnmi lo.

dioxnh Đlpyhôtubm huyệqtsnn.

Chu Du ngồsorei ởeexu trêsfwtn huyệqtsnn phủsfwt đwrfsjefei đwrfsưbufzkabgng, khuôtubmn mặkweht anh tuấyvijn khôtubmng cóidlq chúpsfzt biểxywcu lộghfpuwtfo, trátlafi lạjefei vẫjqqun chuyệqtsnn tròwuup vui vẻxywc, tiêsfwtu diêsfwtu tựqead tạjefei, tưbufzvjunng sĩkulj thuộghfpc hạjefe mặkwehc dùhfny bấyvijt mãnewan nhưbufzng khôtubmng thểxywcuwtfm gìdiox, trong lúpsfzc vôtubmdioxnh tiêsfwtu từmzwp vẻxywc lo lắpvlrng củsfwta mọqtsni ngưbufzkabgi phícipya dưbufzvjuni.

Chu Du bỗtivwng nhiêsfwtn từmzwp từmzwp đwrfspcieng lêsfwtn đwrfsi đwrfsi lạjefei lạjefei vàuwtfi vòwuupng, cuốlpyhi cùhfnyng mởeexu miệqtsnng:

- Sao vậtlhdy sao cátlafc ngưbufzơcfbqi lạjefei biếvjunn thàuwtfnh nhưbufz vậtlhdy?

ywhx phícipya dưbufzvjuni làuwtf đwrfsôtubm úpsfzy Đlpyhinh Phụhgutng trong lòwuupng hắpvlrn vôtubmhfnyng bấyvijt mãnewan, Bìdioxnh Đlpyhôtubm huyệqtsnn phảsgnmi làuwtf do hắpvlrn quảsgnmn lýywhx mớvjuni đwrfsúpsfzng, lầgffdn nàuwtfy thàuwtfnh đwrfsátlafnh hạjefeuwtf hắpvlrn khôtubmng nóidlqi chiếvjunu theo tưbufz lịmzwpch mìdioxnh cũsgxxng cao nhấyvijt vậtlhdy màuwtf Trưbufzơcfbqng Lãnewang hếvjunt lầgffdn nàuwtfy tớvjuni lầgffdn khátlafc giao trátlafch nhiệqtsnm cho Chu Du khiếvjunn cho hắpvlrn vôtubmhfnyng khôtubmng phụhgutc, lúpsfzc nàuwtfy nghe vậtlhdy thìdiox chếvjun giễdhiwu:

- Đlpyhjefei quâzixbn Lưbufzu Bịmzwp khôtubmng ra cảsgnm buổsrali, binh mãnewa hiệqtsnn tạjefei đwrfsãnewaeexubufzvjuni thàuwtfnh Chu đwrfsjefei nhâzixbn khôtubmng gấyvijp làuwtfm cho mạjefet tưbufzvjunng lo lắpvlrng, vạjefen nhấyvijt thàuwtfnh thấyvijt thủsfwt thìdiox Chu tưbufzvjunng quâzixbn khôtubmng phảsgnmi đwrfssgnmm đwrfsưbufzơcfbqng khôtubmng nổsrali sao?

Chu Du hícipyp mắpvlrt cảsgnmn thậtlhdn đwrfsátlafnh giátlaf Đlpyhinh Phụhgutng sau đwrfsóidlq átlafnh mắpvlrt dầgffdn di chuyểxywcn.

Chu Du bỗtivwng nhiêsfwtn cưbufzkabgi:

- Đlpyhinh Phụhgutng ta biếvjunt ngưbufzơcfbqi khôtubmng phụhgutc khôtubmng bằeioqng ta đwrfsxywc vịmzwp trícipyuwtfy chon gưbufzj.

Đlpyhinh Phụhgutng tuy trong lòwuupng muốlpyhn nhưbufzng vẫjqqun nóidlqi:

Đlpyhinh Phụhgutng ngưbufzng lạjefei átlaf khẩcyoju khôtubmng nóidlqi đwrfsưbufzggwrc.

Chu Du quénisot quanh mộghfpt vòwuupng:

- Cóidlq ai khôtubmng phụhgutc?

Thiêsfwtn tưbufzvjunng Lýywhx Phong nhịmzwpn khôtubmng đwrfsưbufzggwrc:

- Thậtlhdt khôtubmng rõbufz quâzixbn ta sĩkulj khícipy đwrfsang cao quâzixbn đwrfsmzwpch mệqtsnt mỏenboi tạjefei sao lạjefei treo Miễdhiwn Chiếvjunn bàuwtfi.

Chu Du nởeexu ra hai nụhgutbufzkabgi:

Rạjefeng sátlafng ngàuwtfy thứpcie hai quâzixbn sốlpyh vang dộghfpi thổsrali bay quâzixbn đwrfsmzwpch tiếvjunp cậtlhdn tớvjuni dưbufzvjuni thàuwtfnh.

Vềcipy sau rấyvijt nhiềcipyu ngưbufzkabgi đwrfsem tin tứpciec nàuwtfy nóidlqi cho Chu Du Chu Du vẫjqqun thảsgnmn nhiêsfwtn ăhcqln bátlafnh màuwtfn thầgffdu nóidlqi vớvjuni tùhfnyy tùhfnyng:

- Ngưbufzkabgi đwrfsâzixbu thay quầgffdn átlafo truyềcipyn lệqtsnnh xuốlpyhng toàuwtfn thàuwtfnh chuẩcyojn bịmzwp nghêsfwtnh chiếvjunn.

Khôtubmng bao lâzixbu sau đwrfsátlafm tưbufzvjunng lãnewanh theo Chu Du tớvjuni cổsralng thàuwtfnh đwrfsưbufza mắpvlrt màuwtf nhìdioxn thìdiox thấyvijy ởeexubufzvjuni thàuwtfnh chằeioqng chịmzwpt binh sĩkulj tậtlhdp hợggwrp dưbufzvjuni átlafnh nắpvlrng mặkweht trờkabgi lòwuupng látlafnh, ởeexu phícipya trưbufzvjunc làuwtf mộghfpt viêsfwtn đwrfsjefei tưbufzvjunng dưbufzơcfbqi sựqeadtubmsfwtng củsfwta binh sĩkulj, ởeexu trêsfwtn lưbufzng ngựqeada uy phong vôtubmhfnyng, đwrfsang chỉrctjuwtfo binh lícipynh thủsfwt thàuwtfnh chửrctji văhcqlng cảsgnmbufzvjunc miếvjunng.

idlqa ra thủsfwt thàuwtfnh chiếvjunu theo sưbufz phâzixbn phóidlq củsfwta Chu Du treo miễdhiwn chiếvjunn bàuwtfi ởeexu trêsfwtn thàuwtfnh.

Chu Du ởeexu trêsfwtn tưbufzkabgng thàuwtfnh dòwuupnisot mộghfpt phen thấyvijy côtubmng tátlafc chuẩcyojn bịmzwp đwrfsãnewa ngay ngắpvlrn liềcipyn thỏenboa mãnewan sau đwrfsóidlqbufzkabgi lạjefenh nóidlqi vớvjuni tưbufzvjunng thủsfwt thàuwtfnh:

- Khôtubmng cầgffdn đwrfsxywc ýywhx đwrfsếvjunn bọqtsnn chúpsfzng mắpvlrng chátlafn bọqtsnn chúpsfzng sẽwtza rờkabgi đwrfsi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.