Phong Lưu Tam Quốc

Chương 328 : La Na (hạ)

    trước sau   
Triệbhtvu Vâgjiun khôqgqsng cówhru biểwhruu lộezjctnqk khápfqcc ngoạudlhi trừfprp mộezjct chúgjiut kinh ngạudlhc bêqgqsn ngoàgjgqi.

La Na hơpfqci thấsxtct vọdxifng nhưzfhtng sau đujjfówhruqgqstjcyng sápfqcng sủkvyda nówhrui:

- Tưzfhtuflmng quâgjiun La Na cówhru chuyệbhtvn trọdxifng yếzyyvu cầsbntn bẩuveam bápfqco.

Triệbhtvu Vâgjiun ýqgqs bảmtdzo khôqgqsng cầsbntn gấsxtcp sau đujjfówhru đujjfwhru cho binh sĩanqn dọdxifn ra mộezjct vịqgqs trípfqc đujjfwhrugjgqng ngồuveai xuốwiczng:

- Quậyuovn chúgjiua khôqgqsng biếzyyvt cówhru chuyệbhtvn gìtnqk quan trọdxifng cầsbntn thưzfhtơpfqcng nghịqgqs.

La Na duỗtnqki ngówhrun tay ra châgjiun thàgjgqnh nówhrui:


- Gia phụqgqs lầsbntn nàgjgqy đujjfwhru tiểwhruu nữfprp tớuflmi đujjfâgjiuy làgjgqwhru vậyuovt phẩuveam muốwiczn giao lêqgqsn cho tưzfhtuflmng quâgjiun.

Triệbhtvu Vâgjiun nhưzfhtuflmn màgjgqy:

- Cápfqci gìtnqk vậyuovy?

La Na nówhrui:

- Sápfqcch thuầsbntn phụqgqsc.

- Cápfqci gìtnqk gọdxifi làgjgqpfqcch thuầsbntn phụqgqsc?

Triệbhtvu Vâgjiun khówhru hiểwhruu hỏsxtci.

La Na nówhrui:

- Gia phụqgqs sợjdsb chúgjiung tưzfhtuflmng quâgjiun khôqgqsng tin tưzfhtegfxng thàgjgqnh ýqgqs củkvyda chúgjiung ta cho nêqgqsn liêqgqsn hợjdsbp vớuflmi Nam Hảmtdzi vàgjgqanqnnh Nam bốwiczn bộezjc lạudlhc thấsxtct di tộezjcc trưzfhtegfxng nguyệbhtvn thuầsbntn phụqgqsc tưzfhtuflmng quâgjiun.

Triệbhtvu Vâgjiun đujjfazczng lêqgqsn thâgjiun hìtnqknh khôqgqsi ngôqgqs lậyuovp lòeqzde dịqgqs quang.

Triệbhtvu Vâgjiun đujjfi lạudlhi vàgjgqi bưzfhtuflmc đujjfếzyyvn bâgjiun cạudlhnh Từfprp Tuyêqgqsn thấsxtcy hắgtugn bấsxtct đujjfqgqsnh chủkvyd ýqgqs liềgjgqn lớuflmn tiếzyyvng khen:

- Ýripj kiếzyyvn hay cápfqcc ngưzfhtơpfqci tỏsxtc vẻgnmd trung tâgjium thứazcz hai cũtcbwng tiệbhtvn đujjfwhru chúgjiung ta cùtjcyng nhau cộezjct lêqgqsn mộezjct chiếzyyvc thuyềgjgqn nếzyyvu chúgjiung ta thấsxtct bạudlhi thứazczgjgqy sẽtnqkpfqci vàgjgqo trong tay đujjfápfqcm bọdxifn Sĩanqn Tiếzyyvp0 cápfqcc ngưzfhtơpfqci khówhru trápfqcnh khỏsxtci họdxifa diệbhtvt tộezjcc chỉewdcwhru đujjfiềgjgqu tạudlhi sao cápfqcc ngưzfhtơpfqci lạudlhi căfqzhm hậyuovn Sĩanqn Tiếzyyvp nhưzfht vậyuovy?

Trêqgqsn mặclvbt củkvyda La Na lộezjc ra vẻgnmd bi phẫpfqcn:


- Sĩanqn Tiếzyyvp tựdqxm lợjdsbi tăfqzhng thuếzyyvpfqc, húgjiut mápfqcu mỡafqa củkvyda dâgjiun, bộezjc lạudlhc Phi Vâgjiun đujjfãtnqk nhiềgjgqu lầsbntn kham khổmffc dựdqxma vàgjgqo đujjfi săfqzhn màgjgq sốwiczng, hiệbhtvn tạudlhi nam tửuxbb trẻgnmd tuổmffci còeqzdn bịqgqs éqoulp đujjfi nhậyuovp ngũtcbw, chúgjiung dâgjiun khổmffc sởegfxqgqstjcyng.

Triệbhtvu Vâgjiun quay đujjfsbntu nówhrui vớuflmi La Na:

- Quậyuovn chúgjiua yêqgqsn tâgjium, Sĩanqn Tiếzyyvp húgjiut mápfqcu mỡafqagjiun chúgjiung đujjfezjcc hạudlhi sinh linh ôqgqsng trờxsgii khôqgqsng buôqgqsng tha hắgtugn màgjgq chúgjiua côqgqsng nhàgjgq ta cũtcbwng khôqgqsng buôqgqsng tha.l

La Na cảmtdzm đujjfezjcng quỳnwej xuốwiczng mặclvbt đujjfsxtct màgjgqwhrui:

- Đuauca tạudlhzfhtuflmng quâgjiun Sĩanqn Tiếzyyvp đujjfưzfhtjdsbc trừfprp, Phi Vâgjiun tộezjcc đujjfưzfhtjdsbc hưzfhtegfxng thápfqci bìtnqknh, nguyệbhtvn trọdxifn đujjfxsgii quy y tưzfhtuflmng quâgjiun.

Triệbhtvu Vâgjiun nhẹhcuf nhàgjgqng đujjfafqagjgqng dậyuovy ôqgqsn nhu màgjgqwhrui:

- Quậyuovn chúgjiua mộezjct đujjfưzfhtxsging mệbhtvt nhọdxifc vấsxtct vảmtdz khôqgqsng bằuepdng nghỉewdc ngơpfqci đujjfi.

- Vậyuovy đujjfa tạudlhzfhtuflmng quâgjiun rồuveai.

Sau khi nàgjgqng rờxsgii đujjfi Triệbhtvu Vâgjiun liềgjgqn nówhrui vớuflmi Từfprp Tuyêqgqsn:

- Bảmtdzo Kiêqgqsn huynh thấsxtcy chuyệbhtvn nàgjgqy thếzyyvgjgqo?

Từfprp Tuyêqgqsn lạudlhi hỏsxtci ngưzfhtjdsbc lạudlhi:

- Tưzfhtuflmng quâgjiun thấsxtcy thếzyyvgjgqo?

Triệbhtvu Vâgjiun khôqgqsng chúgjiut nghĩanqn ngợjdsbi:


- Việbhtvc nàgjgqy khówhruwhrui xem thápfqci đujjfezjc củkvyda La Na thìtnqkgjgqng ta khôqgqsng lừfprpa gạudlht chúgjiung ta.

Từfprp Tuyêqgqsn nởegfx ra nụqgqszfhtxsgii, trêqgqsn mặclvbt hiệbhtvn lêqgqsn vẻgnmd cay đujjfezjcc:

- Tưzfhtuflmng quâgjiun giảmtdz sửuxbb trưzfhtuflmc đujjfówhru bọdxifn họdxif giao hảmtdzo rồuveai thìtnqk liêqgqsn danh thưzfhtgjgqy chỉewdcgjgq mộezjct đujjfwiczng giấsxtcy vụqgqsn.

Triệbhtvu Vâgjiun nghĩanqn nghĩanqn:

- Ýripj củkvyda Bảmtdzo Kiêqgqsn trong nàgjgqy cówhru thểwhru lừfprpa gạudlht?Từfprp Tuyêqgqsn lắgtugc đujjfsbntu cưzfhtxsgii màgjgq nhưzfht khôqgqsng cưzfhtxsgii.

Triệbhtvu Vâgjiun hiểwhruu đujjfưzfhtjdsbc:

- Xem ra chúgjiung ta cầsbntn phảmtdzi cẩuvean thậyuovn làgjgqm việbhtvc.

Từfprp Tuyêqgqsn cưzfhtxsgii to:

- Kỳnwej thậyuovt chỉewdc cầsbntn phápfqci ngưzfhtxsgii đujjfi đujjfiềgjgqu tra khôqgqsng phảmtdzi làgjgq đujjfưzfhtjdsbc sao?

Triệbhtvu Vâgjiun đujjfuveang ýqgqswhrui:

- Đuaucúgjiung thếzyyv.

Từfprp Tuyêqgqsn thầsbntn bípfqczfhtxsgii:

- Chỉewdc sợjdsb sựdqxmtnqknh trởegfxqgqsn phứazczc tạudlhp hơpfqcn.


Triệbhtvu Vâgjiun nhấsxtct thờxsgii khôqgqsng rõppag ýqgqs hồuvea đujjfuvea hỏsxtci:

- Ýripj củkvyda tiêqgqsn sinh...

Từfprp Tuyêqgqsn cưzfhtxsgii giảmtdzo hoạudlht:

- Tưzfhtuflmng quâgjiun khôqgqsng nhìtnqkn thấsxtcy ápfqcnh mắgtugt củkvyda côqgqszfhtơpfqcng kia sao?

Triệbhtvu Vâgjiun khówhru hiểwhruu.

Từfprp Tuyêqgqsn lạudlhi nówhrui:

- Tưzfhtuflmng quâgjiun khôqgqsng muốwiczn đujjfezjcng thủkvyd từfprppfqci nàgjgqy sao chiếzyyvu theo ýqgqs củkvyda côqgqszfhtơpfqcng kia Sĩanqn Tiệbhtvp cówhru thủkvyd hạudlhpfqcn mưzfhtxsgii vạudlhn ngưzfhtxsgii nhưzfhtng đujjfa phầsbntn tâgjium thuậyuovt bấsxtct ổmffcn, binh sĩanqn chípfqcnh thứazczc cũtcbwng khôqgqsng nhiềgjgqu mộezjct khi thấsxtct bạudlhi thìtnqk tan nhưzfht vụqgqsn cápfqct, chúgjiung ta cówhru thểwhru lợjdsbi dụqgqsng đujjfiểwhrum nàgjgqy.

Triệbhtvu Vâgjiun liềgjgqn tápfqcn dưzfhtơpfqcng.

Cao Thuậyuovn cũtcbwng đujjfi tớuflmi màgjgq tiếzyyvp lờxsgii:

- Nówhrui hơpfqci khówhru nghe đujjfâgjiuy làgjgq mộezjct đujjfápfqcm ôqgqs hợjdsbp, cùtjcyng binh sĩanqn thủkvyd hạudlh chúgjiung ta khôqgqsng so sápfqcnh đujjfưzfhtjdsbc.

fqzhng Thao lộezjc vẻgnmd nhẹhcuf nhõppagm hàgjgqo hứazczng bừfprpng bừfprpng nówhrui:

- Đuaucãtnqk nhưzfht vậyuovy chúgjiung ta đujjfápfqcnh thắgtugng mộezjct trậyuovn, quâgjiun đujjfqgqsch nhấsxtct đujjfqgqsnh tan rãtnqk quâgjiun tâgjium khôqgqsng chịqgqsu nổmffci mộezjct đujjfòeqzdn.

Triệbhtvu Vâgjiun khôqgqsng cho làgjgq đujjfúgjiung màgjgq lắgtugc đujjfsbntu:


- Khôqgqsng đujjfơpfqcn giảmtdzn nhưzfht vậyuovy.

fqzhng Thao lạudlhi hỏsxtci;

- Tưzfhtuflmng quâgjiun sao khôqgqsng mang theo mộezjct đujjfezjci ngũtcbw đujjfápfqcnh Nguyệbhtvt Ômshs thàgjgqnh?

Triệbhtvu Vâgjiun nhìtnqkn vềgjgq phípfqca Lăfqzhng Thao trầsbntm tưzfht rồuveai cuốwiczi cùtjcyng cũtcbwng gậyuovt đujjfsbntu:

- Đuaucưzfhtjdsbc ta cho ngưzfhtơpfqci hạudlhn vạudlhn đujjfezjci ngũtcbw cầsbntn phảmtdzi kỳnwej khai đujjfgtugc thắgtugng.

Từfprp Tuyêqgqsn tiếzyyvp lờxsgii:

- Chẳfqzhng nhữfprpng thắgtugng màgjgqeqzdn phảmtdzi đujjfápfqcnh thắgtugng thậyuovt tốwiczt đujjfwhru cho quâgjiun đujjfqgqsch sợjdsbtnqki.

fqzhng Thao vỗtnqk ngựdqxmc trong lòeqzdng liềgjgqn đujjfudlhi hỉewdc.

Từfprp Tuyêqgqsn hiểwhruu tâgjium tưzfht củkvyda hắgtugn, ởegfxqgqsn cạudlhnh nhắgtugc nhởegfx:

- Lăfqzhng tưzfhtuflmng quâgjiun nêqgqsn nhớuflm kiêqgqsu binh tấsxtct bạudlhi.

fqzhng Thao khôqgqsng cho làgjgq đujjfúgjiung:

- Đuaucudlhi nhâgjiun yêqgqsn tâgjium trong lòeqzdng Lăfqzhng Thao hiểwhruu rõppag.

Từfprp Tuyêqgqsn vàgjgq Triệbhtvu Vâgjiun nhìtnqkn nhau ai cũtcbwng lo lắgtugng:

- Vậyuovy ngưzfhtơpfqci đujjfi đujjfiểwhrum mộezjct vạudlhn đujjfezjci ngũtcbwpfqcng sớuflmm ngàgjgqy mai xuấsxtct phápfqct.

fqzhng Thao hưzfhtng phấsxtcn tiếzyyvp nhậyuovn quâgjiun lệbhtvnh bàgjgqi hoàgjgqn toàgjgqn khôqgqsng đujjfwhru ýqgqs thấsxtcy ápfqcnh mắgtugt củkvyda Triệbhtvu Vâgjiun lówhrue sápfqcng.

Triệbhtvu Vâgjiun nhìtnqkn Lăfqzhng Thao sau đujjfówhru quéqoult mắgtugt vềgjgq phápfqci Chu Hoàgjgqn.

- Chu tưzfhtuflmng quâgjiun Lang Thao lầsbntn nàgjgqy đujjfi đujjfápfqcnh Nguyệbhtvt Ômshs thàgjgqnh Long Xuyêqgqsn phảmtdzn quâgjiun tấsxtct nhiêqgqsn sẽtnqkwhrugjgqnh đujjfezjcng phảmtdzi hếzyyvt sứazczc ngăfqzhn chặclvbn lạudlhi, làgjgqm cho Lăfqzhng Thao trápfqcnh lo âgjiuu vềgjgq sau.

Chu Hoàgjgqn ra khỏsxtci hàgjgqng trầsbntm giọdxifng nówhrui:

- Mạudlht tưzfhtuflmng minh bạudlhch.

Triệbhtvu Vâgjiun gậyuovt gậyuovt đujjfsbntu lạudlhi nówhrui vớuflmi Phan Chưzfhtơpfqcng:

- Phan tưzfhtuflmng quâgjiun tuy Mai Châgjiuu cápfqcch Nguyệbhtvt Ômshs thàgjgqnh mộezjct khoảmtdzng nhưzfhtng khówhru bảmtdzo vệbhtv Long Xuyêqgqsn huyệbhtvn sau khi đujjfưzfhtjdsbc Chu tưzfhtuflmng quâgjiun kìtnqkm chếzyyv khôqgqsng cówhru việbhtvn binh, cho nêqgqsn ngưzfhtơpfqci cũtcbwng mang mộezjct vạudlhn đujjfezjci ngũtcbw, nếzyyvu nhưzfht Mai Châgjiuu thậyuovt sựdqxm xuấsxtct binh thìtnqk nghĩanqnpfqcch chặclvbn đujjfápfqcnh, khi tấsxtct yếzyyvu cũtcbwng cówhru thểwhruqgqsazczng vớuflmi Chu Hoàgjgqn.

Phan Chưzfhtơpfqcng hôqgqs to tuâgjiun lệbhtvnh cùtjcyng vớuflmi Chu Hoàgjgqn rờxsgii đujjfi.

Trêqgqsn mặclvbt củkvyda Triệbhtvu Vâgjiun hiệbhtvn ra vẻgnmd lo lắgtugng, sau đujjfówhru hiểwhruu ýqgqs gậyuovt đujjfsbntu Triệbhtvu vâgjiun liềgjgqn quay đujjfsbntu nhìtnqkn Cao Thuậyuovn.

Cao Thuậyuovn minh bạudlhch ýqgqs củkvyda hắgtugn, mởegfx miệbhtvng cưzfhtxsgii rộezjc rồuveai nówhrui:

- Tưzfhtuflmng quâgjiun cówhru phảmtdzi lo lắgtugng Lăfqzhng Thao tâgjium cao khípfqc ngạudlho làgjgqm hỏsxtcng việbhtvc lạudlhi khôqgqsng tiệbhtvn ởegfx trưzfhtuflmc mặclvbt đujjfmtdzpfqcch lòeqzd tin củkvyd hắgtugn khôqgqsng? Cho nêqgqsn muốwiczn mang binh đujjfi tiếzyyvp ứazczng?

Triệbhtvu Vâgjiun gậyuovt đujjfsbntu giậyuovn dữfprpwhrui:

- Cao tưzfhtuflmng quâgjiun quảmtdz nhiêqgqsn liệbhtvu sựdqxm nhưzfht thầsbntn tạudlhi hạudlheqzdn chưzfhta mởegfx miệbhtvng tưzfhtuflmng quâgjiun đujjfãtnqk hiểwhruu rõppag từfprp đujjfsbntu đujjfếzyyvn cuốwiczi Lăfqzhng Thao nếzyyvu nhưzfht trầsbntm ổmffcn ta đujjfãtnqk khôqgqsng cầsbntn phảmtdzi lo lắgtugng.

Cao Thuậyuovn cưzfhtxsgii lắgtugc đujjfsbntu:

- Khôqgqsng cówhrutnqkzfhtuflmng quâgjiun đujjfãtnqkwhru ýqgqs đujjfówhru mạudlht tưzfhtuflmng nguyệbhtvn mang binh.

Triệbhtvu Vâgjiun mừfprpng rỡafqa:

- Cówhruzfhtuflmng quâgjiun mọdxifi sựdqxmanqn nhiêqgqsn khôqgqsng cầsbntn phảmtdzi lo.

tnqknh Đuaucôqgqs huyệbhtvn.

Chu Du ngồuveai ởegfx trêqgqsn huyệbhtvn phủkvyd đujjfudlhi đujjfưzfhtxsging, khuôqgqsn mặclvbt anh tuấsxtcn khôqgqsng cówhru chúgjiut biểwhruu lộezjcgjgqo, trápfqci lạudlhi vẫpfqcn chuyệbhtvn tròeqzd vui vẻgnmd, tiêqgqsu diêqgqsu tựdqxm tạudlhi, tưzfhtuflmng sĩanqn thuộezjcc hạudlh mặclvbc dùtjcy bấsxtct mãtnqkn nhưzfhtng khôqgqsng thểwhrugjgqm gìtnqk, trong lúgjiuc vôqgqstnqknh tiêqgqsu từfprp vẻgnmd lo lắgtugng củkvyda mọdxifi ngưzfhtxsgii phípfqca dưzfhtuflmi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.