Phong Lưu Tam Quốc

Chương 327 : La Na(thượng)

    trước sau   
Trưeaxvơhyocng Lãppiang trầxztym tưeaxv mộgrpft phen:

- Nóidzdi cũuhylng đeabbúufhfng hiệlagon tạcbrni lui thìaxua khôgaling cóidzd đeabbcbrno lýuwwa đeabbãppia nhưeaxv vậpuppy chúufhfng ta ởvdzc An Thàyvvznh huyệlagon làyvvzm mấupnvy trậpuppn đeabbùrveaa giỡhuoen, giữfyte nhau mộgrpft thờqhfei gian đeabbếtncbn lúufhfc đeabbóidzdyvvzm bộgrpf bấupnvt lợmxzji khôgaling pháqotv đeabbưeaxvmxzjc lúufhfc nàyvvzy tin rằakisng Lưeaxvu đeabbcbrni nhâhhmrn cũuhylng đeabbãppia quéqmtmt sạcbrnch Trưeaxvqhfeng Sa bảtihqy táqotvm khôgaling cóidzd vấupnvn đeabbpuppaxua chứyvvz?

eaxvu Bịxeub liêhphln tụqmtmc đeabbolzfng ýuwwa.

Trưeaxvơhyocng Lãppiang lạcbrni nóidzdi:

- Vậpuppy chuyệlagon vâhhmry côgaling Lưeaxvandkng Trưeaxvơhyocng Lãppiang mặxdzwc kệlago nhưeaxvng màyvvzvdzc Phúufhf Xuâhhmrn Hoắawjtc Tuấupnvn.

eaxvu Bịxeub nghe vậpuppy thìaxua thởvdzcyvvzi mộgrpft hơhyoci:


- Trưeaxvơhyocng huynh cóidzd chỗoven khôgaling biếtncbt, Hoắawjtc Tuấupnvn kia khôgaling phảtihqi làyvvz do ta chỉgsbg huy tựctbq tiệlagon hàyvvznh đeabbgrpfng ta cũuhylng phiềpuppn toáqotvi.

Trưeaxvơhyocng Lãppiang tuy cưeaxvqhfei nhưeaxvng bêhphln trong lòakisng khôgaling cưeaxvqhfei:

- Vậpuppy sao vậpuppy thìaxua tốkrrst nhấupnvt rồolzfi đeabbmxzj ta khai đeabbao trịxeub tộgrpfi hắawjtn.

eaxvu Bịxeubupnvp úufhfng:

- Trưeaxvơhyocng huynh Hoắawjtc Tuấupnvn làyvvzeaxvbktvng tàyvvzi xin huynh hạcbrn thủjjqceaxvu tìaxuanh.

Trưeaxvơhyocng Lãppiang cưeaxvqhfei ha hảtihq:

- Ta dĩtqew nhiêhphln làyvvzidzd chứyvvzng mựctbqc.

Hai gian nhâhhmrn thưeaxvơhyocng lưeaxvmxzjng mộgrpft chúufhft sau đeabbóidzd hai ngưeaxvqhfei thỏmxzja mãppian màyvvz vềpupp.

Vềpupp tớbktvi doanh trạcbrni Quan Vũuhyl thấupnvy Lưeaxvu Bịxeub vui mừxhklng thìaxua khôgaling cho làyvvz đeabbúufhfng:

- Đaprjcbrni ca sao lạcbrni vui vẻozeh nhưeaxv thếtncb đeabblago thấupnvy Trưeaxvơhyocng Lãppiang muốkrrsn đeabbcbrni ca lui binh làyvvz thậpuppt kỳeabb thậpuppt ăandkn nóidzdi bậpuppy bạcbrn khôgaling nêhphln tin.

eaxvu Bịxeub hai mắawjtt lóidzdng láqotvnh trêhphln bộgrpf mặxdzwt chấupnvt pháqotvc hiệlagon ra vẻozeh âhhmrm hiểmxzjm:

- Khôgaling Trưeaxvơhyocng Lãppiang nóidzdi rấupnvt cóidzd đeabbcbrno lýuwwa huynh đeabblago chúufhfng ta đeabbúufhfng làyvvz khôgaling nêhphln đeabbawjtc tộgrpfi vớbktvi hắawjtn, chỉgsbg cầxztyn cóidzd thểmxzj dọllchn dẹmyeep Trưeaxvơhyocng Tiệlagon lui binh tạcbrni sao khôgaling làyvvzm, làyvvzm tốkrrst đeabbếtncbn lúufhfc đeabbóidzd thậpuppt sựctbqrveang Lưeaxvu Chưeaxvơhyocng vàyvvz Trưeaxvơhyocng Lỗoven khai chiếtncbn thìaxua đeabbóidzdyvvzhyoc hộgrpfi.

Quan Vũuhyl nheo mắawjtt trầxztym tưeaxv:


- Đaprjcbrni ca vậpuppy làyvvzm sao bâhhmry giờqhfe?

eaxvu Bịxeub nhìaxuan hắawjtn mộgrpft cáqotvi bỗovenng nhiêhphln cưeaxvqhfei nóidzdi:

- Chiếtncbu theo kếtncb hoạcbrnch ban đeabbxztyu chúufhfng ta tớbktvi An Thàyvvznh huyệlagon.

Quan Vũuhyl khôgaling cho làyvvz đeabbúufhfng:

- Đaprjcbrni ca tạcbrni sao lạcbrni đeabbmxzj Trưeaxvơhyocng Lãppiang nóidzdi gìaxua nghe nấupnvy, hắawjtn chẳdvjmng qua chỉgsbg muốkrrsn lợmxzji dụqmtmng huynh đeabblago chúufhfng ta màyvvz thôgalii.

eaxvu Bịxeub trầxztym mặxdzwc mộgrpft hồolzfi rồolzfi khàyvvzn khàyvvzn:

- Nhưeaxvng chúufhfng ta phảtihqi dựctbqa vàyvvzo hắawjtn màyvvz leo lêhphln.

Quan Vũuhyl hừxhkl lạcbrnnh mộgrpft tiếtncbng khuôgalin mặxdzwt hếtncbt sứyvvzc bấupnvt mãppian.

eaxvu Bịxeub bấupnvt đeabbawjtc dĩtqew:

- Nhịxeub đeabblago àyvvz đeabblago khôgaling rõawjt nỗoveni khổultkhhmrm củjjqca ta.

Đaprjưeaxva mắawjtt nhìaxuan ba ngưeaxvqhfei Lưeaxvu Bịxeub rờqhfei đeabbi khóidzde miệlagong củjjqca Trưeaxvơhyocng Lãppiang nởvdzc ra nụqmtmeaxvqhfei đeabbawjtc ýuwwa.

Sau khi giảtihqi quyếtncbt xong Lưeaxvu Bịxeub Trưeaxvơhyocng Lãppiang mang binh mãppia tớbktvi Nghi Xuâhhmrn huyệlagon thàyvvznh.

yvvzufhfc nàyvvzy Triệlagou Vâhhmrn sau khi đeabbem đeabbcbrni quâhhmrn đeabbóidzdng vữfyteng xuốkrrsng, Triệlagou Vâhhmrn đeabbãppia nhậpuppn đeabbưeaxvmxzjc mộgrpft phong quáqotvi thưeaxv, nộgrpfi dung trong thưeaxv hắawjtn khôgaling đeabbqotvn ra cho nêhphln thỉgsbgnh giáqotvo quâhhmrn sưeaxvidzda ra làyvvzvdzc giao dớbktvi Dựctbq Chưeaxvơhyocng cóidzd mộgrpft bộgrpf lạcbrnc têhphln làyvvz Phi Vâhhmrn tuy quy môgali khôgaling lớbktvn nhưeaxvng nam nữfyte giàyvvz trẻozeh trong đeabbóidzd đeabbpuppu làyvvz thợmxzjandkn vôgalirveang trọllchng vũuhyl lựctbqc, vẫtqewn thuộgrpfc Dựctbq Chưeaxvơhyocng quảtihqn hạcbrnt nhưeaxvng mấupnvy ngàyvvzy trưeaxvbktvc sĩtqew tộgrpfc ởvdzc Giao Châhhmru pháqotvt đeabbgrpfng làyvvzm phảtihqn bọllchn họllchhyoci vàyvvzo đeabbưeaxvqhfeng cùrveang đeabbàyvvznh quy thuậpuppn dưeaxvbktvi cờqhfe.


Triệlagou Vâhhmrn tổultk chứyvvzc hộgrpfi nghịxeub trọllchng yếtncbu, Cao Thuậpuppn Từxhkl Tuyêhphln cáqotvc loạcbrni mưeaxvu tưeaxvbktvng trọllchng yếtncbu đeabbpuppu tham gia.

vdzchphln trong hộgrpfi nghịxeub hắawjtn thao thao bấupnvt tuyệlagot nóidzdi:

- Việlagoc nàyvvzy thàyvvz tin làyvvzidzd chứyvvz đeabbxhklng ngờqhfeyvvz khôgaling, nếtncbu thậpuppt sựctbq đeabbưeaxvmxzjc cáqotvc bộgrpf lạcbrnc thiểmxzju sốkrrseaxvơhyocng trợmxzjaxuanh đeabbxeubnh nam man sẽpqsu trởvdzchphln dễsrppyvvzng hơhyocn nhiềpuppu.

Phan Chưeaxvơhyocng khôgaling cho làyvvz đeabbúufhfng:- Chúufhfng ta cóidzdeaxvqhfei vạcbrnn đeabbcbrni quâhhmrn cầxztyn gìaxua bọllchn chúufhfng hỗoven trợmxzj.

Triệlagou Vâhhmrn liềpuppn hỏmxzji Cao Thuậpuppn:

- Cao tưeaxvbktvng quâhhmrn huynh đeabbang nhìaxuan cáqotvi gìaxuayvvz nhậpuppp thầxztyn vậpuppy huynh đeabbkrrsi vớbktvi sựctbqaxuanh vừxhkla rồolzfi cóidzdqotvi nhìaxuan khôgaling?

Cao Thuậpuppn đeabbyvvzng lêhphln hắawjtn khôgaling nhanh khôgaling chậpuppm lấupnvy mộgrpft vậpuppt trong tay ra màyvvzidzdi:

- Đaprjãppiaidzd ngưeaxvqhfei muốkrrsn đeabbxztyu nhậpuppp vàyvvzo quâhhmrn màyvvz khôgaling thu thìaxua khôgaling phảtihqi làyvvzm réqmtmt lạcbrnnh lòakisng củjjqca bọllchn họllch sao.

Phan Chưeaxvơhyocng vộgrpfyvvzhphln:

- Cao tưeaxvbktvng quâhhmrn bộgrpf Lạcbrnc Phi Vâhhmrn phảtihqn phúufhfc thấupnvt thưeaxvqhfeng nêhphln coi chừxhklng thìaxua tốkrrst hơhyocn.

Cao Thuậpuppn trầxztym ổultkn nóidzdi:

- Phan tưeaxvbktvng quâhhmrn khôgaling cầxztyn phảtihqi lo lắawjtng chỉgsbg cầxztyn bọllchn họllch khôgaling biếtncbt tâhhmrm cơhyoc củjjqca chúufhfng ta thìaxua cho dùrvea bọllchn họllch tráqotvyvvzng thìaxua đeabbãppia sao, cóidzd thểmxzj nhấupnvc lêhphln sóidzdng gióidzdaxua.

Triệlagou Vâhhmrn đeabbolzfng cảtihqm nóidzdi:


- Đaprjúufhfng thếtncb, Cao Tưeaxvbktvng quâhhmrn vậpuppt trong tay củjjqca huynh làyvvzaxuayvvzhphl mẩultkn vậpuppy?

Cao Thuậpuppn đeabbawjtc ýuwwaeaxvqhfei:

- Cáqotvi nàyvvzy làyvvz đeabbolzf tốkrrst thuộgrpfc hạcbrn hao hếtncbt khísrpp lựctbqc chísrppn trâhhmru hai hổultk mớbktvi cóidzd đeabbưeaxvmxzjc kỳeabb thậpuppt đeabbóidzd chỉgsbgyvvz mộgrpft bảtihqn đeabbolzf phâhhmrn bốkrrs Nam Cưeaxvơhyocng màyvvz thôgalii.

Triệlagou Vâhhmrn sáqotvng ngờqhfei:

- Đaprjúufhfng làyvvz đeabbolzf tốkrrst, đeabbãppiaidzd thứyvvzyvvzy lo gìaxua khôgaling tìaxuam ra hang ổultk kẻozeh đeabbxeubch.

Đaprjúufhfng lúufhfc nàyvvzy ởvdzc ngoàyvvzi cửryyca cóidzd vệlago binh thôgaling báqotvo:

- Tưeaxvbktvng quâhhmrn bêhphln ngoàyvvzi cóidzd ngưeaxvqhfei cầxztyu kiếtncbn.

Triệlagou Vâhhmrn lộgrpf vẻozeh khôgaling vui:

- Ta khôgaling phảtihqi đeabbãppiaidzdi chúufhfng ta đeabbang thưeaxvơhyocng lưeaxvmxzjng chuyệlagon trọllchng đeabbcbrni sao làyvvz ai muốkrrsn gặxdzwp ta?

Vệlago binh bốkrrsi rốkrrsi nóidzdi:

- Làyvvz tuầxztyn tra Lăandkng Chísrppeaxvbktvng quâhhmrn.

- Lăandkng Chísrpp?

andkng Thao sữfyteng sờqhfe, đeabbâhhmry khôgaling phảtihqi làyvvz tộgrpfc đeabblago củjjqca mìaxuanh sao hắawjtn cóidzd đeabbcbrni sựctbqaxua?


Triệlagou Vâhhmrn nhìaxuan Lăandkng Thao thấupnvy hắawjtn ngơhyoc ngẩultkn thìaxua trầxztym giọllchng nóidzdi:

- Đaprjmxzj cho hắawjtn tiếtncbn lêhphln.

Khôgaling lâhhmru sao Lăandkng Chísrpp trong khôgalii giáqotvp long hàyvvznh hổultk bộgrpfyvvz đeabbi tớbktvi, âhhmrm thanh hùrveang vĩtqewidzdi:

- Lăandkng Chísrppqotvi kiếtncbn tưeaxvbktvng quâhhmrn.

Triệlagou Vâhhmrn thảtihqn nhiêhphln nóidzdi:

- Đaprjyvvzng lêhphln đeabbi.

Chưeaxva đeabbmxzji Triệlagou Vâhhmrn lêhphln tiếtncbng hắawjtn đeabbãppia mởvdzc miệlagong:

- Làyvvz nhưeaxv vậpuppy tưeaxvbktvng quâhhmrn thuộgrpfc hạcbrnuhylng khôgaling muốkrrsn quâhhmry rầxztyy nhưeaxvng màyvvzidzd mộgrpft ngưeaxvqhfei thuộgrpfc hạcbrn bắawjtt đeabbưeaxvmxzjc mộgrpft ngưeaxvqhfei khảtihq nghi thẩultkm vấupnvn ngưeaxvqhfei nàyvvzy luôgalin miệlagong nóidzdi cóidzd trọllchng đeabbcbrni quâhhmrn tìaxuanh, muốkrrsn chísrppnh miệlagong bẩultkm báqotvo vớbktvi tưeaxvbktvng quâhhmrn thuộgrpfc hạcbrn đeabbe dọllcha hắawjtn vẫtqewn khôgaling mởvdzc miệlagong sợmxzj lầxztym đeabbcbrni sựctbq cho nêhphln thuộgrpfc hạcbrn đeabbàyvvznh tớbktvi đeabbâhhmry tớbktvi cầxztyu kiếtncbn.

idzdi xong hắawjtn bấupnvt an nhìaxuan Triệlagou Vâhhmrn.

Triệlagou Vâhhmrn cóidzd hứyvvzng thúufhf, thanh âhhmrm trìaxua hoãppian:

- Cóidzd chuyệlagon vậpuppy sao ngưeaxvơhyoci dẫtqewn hắawjtn lêhphln đeabbâhhmry.

andkng Chísrpp nhẹmyee nhàyvvzng thởvdzc ra, sau đeabbóidzd dẫtqewn lêhphln mộgrpft ngưeaxvqhfei ngưeaxvqhfei nàyvvzy dáqotvng ngưeaxvqhfei nhỏmxzj yếtncbu mộgrpft thâhhmrn mặxdzwc vảtihqi bốkrrs, tóidzdc hơhyoci bấupnvn loạcbrnn, tuy nhiêhphln đeabbôgalii mắawjtt toáqotvt ra vẻozehhyoc linh vôgalirveang.

Triệlagou Vâhhmrn ngồolzfi ởvdzc phísrppa trêhphln hai mắawjtt sắawjtc béqmtmn nhưeaxvyvvzo quang nhìaxuan ngưeaxvqhfei nàyvvzy.

Bỗovenng nhiêhphln hắawjtn cấupnvt tiếtncbng cưeaxvqhfei nóidzdi:

- Ngưeaxvqhfei đeabbâhhmru cởvdzci tróidzdi cho vịxeubgalieaxvơhyocng nàyvvzy.

- Côgalieaxvơhyocng?

Chúufhfng tưeaxvbktvng háqotv hốkrrsc miệlagong.

Ngưeaxvqhfei kia lộgrpf vẻozeh khiếtncbp sợmxzj khóidzd tin.

Sau mộgrpft lúufhfc nàyvvzng mớbktvi hồolzfi phụqmtmc tinh thầxztyn:

- Tưeaxvbktvng quâhhmrn sao biếtncbt tiểmxzju nữfyteyvvz nữfyte giảtihq trang nam.

yvvzng vừxhkla pháqotvt ra thanh âhhmrm hiểmxzjn nhiêhphln đeabbãppia nghiệlagom chứyvvzng suy đeabbqotvn củjjqca Triệlagou Vâhhmrn.

Triệlagou Vâhhmrn cưeaxvqhfei ha hảtihq:

- Rấupnvt đeabbơhyocn giảtihqn tuy nhiêhphln tạcbrnm thờqhfei ta khôgaling thểmxzjidzdi cho côgalieaxvơhyocng biếtncbt, rốkrrst cuộgrpfc côgalieaxvơhyocng làyvvz ai, đeabbếtncbn đeabbâhhmry gặxdzwp ta cóidzd chuyệlagon gìaxua nếtncbu khôgaling nóidzdi rõawjt đeabbxhklng tráqotvch Triệlagou mỗoven khôgaling thưeaxvơhyocng hoa tiếtncbc ngọllchc hạcbrn thủjjqc khôgaling lưeaxvu tìaxuanh.

Nữfyte nhâhhmrn kia bịxeub Triệlagou Vâhhmrn hùrvea dọllcha nàyvvzng nóidzdi:

- Tiểmxzju nữfytehphln làyvvz La Na tộgrpfc trưeaxvvdzcng bộgrpf tộgrpfc Phi Vâhhmrn làyvvz gia phụqmtm.

Mọllchi ngưeaxvqhfei đeabbpuppu sữfyteng sờqhfe khôgaling ngờqhfeyvvzng cóidzd thâhhmrn phậpuppn nhưeaxv vậpuppy.

Triệlagou Vâhhmrn cưeaxvqhfei nóidzdi:

- Hóidzda ra làyvvz quậpuppn chúufhfa thiêhphln kim, tuy nhiêhphln hiệlagon tạcbrni côgalieaxvơhyocng cóidzd phầxztyn bấupnvt nhãppia vẫtqewn nêhphln tắawjtm rửryyca mộgrpft phen rồolzfi nóidzdi chuyệlagon.

La Na cũuhylng khôgaling từxhkl chốkrrsi nàyvvzng đeabbi tắawjtm rửryyca mộgrpft phen khôgaling lâhhmru sau đeabbãppia xuấupnvt hiệlagon trưeaxvbktvc mặxdzwt chúufhfng tưeaxvbktvng.

Mấupnvy tưeaxvbktvng lãppianh trẻozeh tuổultki đeabbpuppu sáqotvng ngờqhfei con mắawjtt đeabbâhhmry làyvvz La Na lúufhfc trưeaxvbktvc sao sau khi tắawjtm rửryyca thìaxuaqotvch biệlagot mộgrpft trờqhfei mộgrpft vựctbqc, thậpuppt làyvvz quáqotv xinh đeabbmyeep.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.