Phong Lưu Tam Quốc

Chương 326 : Trương Lãng mời gặp (hạ)

    trước sau   
munyu Bịqpst cẩydyqn thậtfogn tiêpufyu hódwgza lờjdgoi nódwgzi củixqda Trưmunyơaucyng Lãhlknng hơaucyn nữhvlba âwdanm thầvwsgm câwdann nhắlwpuc ývklz đlshhbtvf củixqda Trưmunyơaucyng Lãhlknng.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng nódwgzi tiếpufyp:

- Lâwdann nàbtvfy Lưmunyu huynh nếpufyu nhưmunydwgz thểhfxyplljnh đlshhqpstnh Trưmunyjdgong Sa thìplljbtvf mộeypjt côplljng lớwdann, tin rằeypjng códwgz thểhfxy thu hồbtvfi binh mãhlkn hai cávbyjnh lui vềcveu Giang Lăcveung Lưmunyu Biểhfxyu cũsepeng khôplljng trávbyjch tộeypji, nhưmunyng lạmunyi códwgz mộeypjt chuyệradnn khôplljng biếpufyt Lưmunyu huynh códwgz hứmunyng thúolxr nghe hay khôplljng.

munyu Bịqpst vộeypji vàbtvfng hỏoocni:

- Trưmunyơaucyng huynh cứmunydwgzi Bịqpst xin rửevzva tai lắlwpung nghe.

munyu Bịqpstsepeng làbtvf ngưmunyjdgoi thàbtvfnh tinh, rấqpstt nhanh cảpalui biếpufyn xưmunyng hôpllj vớwdani Trưmunyơaucyng Lãhlknng.


Trưmunyơaucyng Lãhlknng thong dong nódwgzi:

- Lưmunyu huynh códwgz thểhfxy nghĩodkf qua hoàbtvfn cảpalunh hiệradnn tạmunyi?

munyu Bịqpst chắlwpup tay trêpufyn bàbtvfn đlshhávbyj suy nghĩodkf mộeypjt lávbyjt:

- Cũsepeng tạmunym đlshhưmunyngyic khôplljng quávbyj tốaucyt, nhưmunyng cũsepeng khôplljng quávbyj tệradn.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng nhìplljn qua thâwdanm trưmunyjdgong nódwgzi:

- Vậtfogy sao?

munyu Bịqpstmunyjdgoi khổqpst:

- Tìplljnh cảpalunh hiệradnn tạmunyi xem nhưmuny rấqpstt tốaucyt.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng cưmunyjdgoi nhạmunyt:

- Hódwgza ra Lưmunyu huynh cũsepeng dễnfcqbtvfng thấqpsty đlshhixqd.

Trong mắlwput củixqda Lưmunyu Bịqpst toávbyjt ra hàbtvfo quang khódwgzpuzs sau đlshhódwgz lạmunyi ảpalum đlshhmunym.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng cưmunyjdgoi nhẹvbyj nhàbtvfng:

- Lưmunyu huynh đlshhwsqjng lừwsqja gạmunyt ta ta cũsepeng chỉgcbi muốaucyn giúolxrp huynh màbtvf thôpllji.


Thấqpsty Lưmunyu Bịqpst khôplljng códwgz ývklzdwgzi Trưmunyơaucyng Lãhlknng biếpufyt hắlwpun chỉgcbi cốaucy kỵuvgm khôplljng muốaucyn mởolxr miệradnng màbtvf thôpllji cho nêpufyn liềcveun nódwgzi:

- Kỳodkf thậtfogt vớwdani tìplljnh cảpalunh hiệradnn tạmunyi củixqda huynh thìpllj cho dùwbjlmunyu Biểhfxyu sủixqdng ávbyji huynh thếpufybtvfo thìplljsepeng chỉgcbibtvf ăcveun nhờjdgoolxr đlshhtfogu màbtvf thôpllji màbtvf Kinh Châwdanu bảpalun thổqpst thávbyji mạmunyo, ngầvwsgm chèupron éjtvzp Lưmunyu huynh chịqpstu biếpufyt bao đlshhau khổqpst huốaucyng chi..

dwgzi tớwdani đlshhâwdany Trưmunyơaucyng Lãhlknng cốaucy ývklz ngừwsqjng lạmunyi.

munyu Bịqpst nghe tớwdani mêpufy mẩydyqn thấqpsty Trưmunyơaucyng Lãhlknng phâwdann tívwsgch códwgz đlshhmunyo lývklz thìpllj vộeypji vàbtvfng hỏoocni:

- Huốaucyng chi cávbyji gìpllj?

Trưmunyơaucyng Lãhlknng cưmunyjdgoi thầvwsgn bívwsg:

- Nghe nódwgzi Lưmunyu đlshhmunyi nhâwdann vôplljwbjlng sủixqdng ávbyji Thávbyji ávbyji phi hàbtvfng đlshhêpufym đlshhcveuu làbtvfm chuyệradnn đlshhódwgz, hắlwpun đlshhếpufyn tuổqpsti nàbtvfy rồbtvfi chỉgcbi sợngyi....

Khuôplljn mặmcnpt củixqda Lưmunyu Bịqpst run lêpufyn trêpufyn mặmcnpt tràbtvfn ngậtfogp vẻmygw khiếpufyp sợngyi.Trưmunyơaucyng Lãhlknng sắlwpuc béjtvzn nhìplljn hắlwpun rồbtvfi nódwgzi:

- Nghe nódwgzi Lưmunyu đlshhmunyi nhâwdann vàbtvfmunyu Kỳodkfplljng tửevzv quan hệradn rấqpstt tốaucyt đlshhúolxrng khôplljng?

munyu Bịqpst hoảpalung sợngyi Trưmunyơaucyng Lãhlknng nàbtvfy códwgz chuyệradnn gìplljbtvf hắlwpun khôplljng biếpufyt sao? Màbtvf ngay cảpalucveun võpuzs Giang Lăcveung cũsepeng khôplljng biếpufyt mìplljnh códwgz quan hệradn vớwdani Lưmunyu Kỳodkf Trưmunyơaucyng Lãhlknng ởolxr phívwsga Giang Đkifvôplljng xa tívwsgt lạmunyi rõpuzsaucyn cảpalu bọkjgon họkjgo chẳgcbfng lẽjoiq hắlwpun códwgz mậtfogt thávbyjm lợngyii hạmunyi nhưmuny vậtfogy.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng thảpalun nhiêpufyn nódwgzi:

- Chỉgcbi đlshhávbyjng tiếpufyc Lưmunyu Biểhfxyu ngàbtvfy càbtvfng khôplljng thívwsgch hắlwpun nữhvlba, chỉgcbi sợngyi khôplljng bao lâwdanu nữhvlba Lưmunyu Kỳodkf hoàbtvfn toàbtvfn bịqpst thấqpstt sủixqdng, màbtvf con củixqda Thávbyji thịqpstbtvfmunyu Tôplljng códwgz thểhfxy thay thếpufy, cộeypjng thêpufym Thávbyji Mạmunyo Trưmunyơaucyng Duẫecegn toàbtvfn lựnjiec ủixqdng hộeypj, đlshhếpufyn lúolxrc đlshhódwgz chỉgcbi sợngyivbyjc vịqpst khôplljng códwgzaucyi an thâwdann rồbtvfi.

munyu Bịqpst tuy chứmunyng kiếpufyn hếpufyt tấqpstt cảpalu nhưmunyng khôplljng kiêpufyn quyếpufyt nhưmuny Trưmunyơaucyng Lãhlknng trong nhấqpstt thờjdgoi khôplljng tiếpufyp thụtqwo đlshhưmunyngyic.


Mọkjgoi ngưmunyjdgoi đlshhcveuu trầvwsgm tĩodkfnh lạmunyi.

Hồbtvfi lâwdanu sau Lưmunyu Bịqpst mớwdani mởolxr miệradnng:

- Trưmunyơaucyng huynh đlshhãhlkndwgzi đlshhếpufyn đlshhâwdany Bịqpstsepeng đlshhàbtvfnh khiêpufym tốaucyn thỉgcbinh giávbyjo rồbtvfi.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng lạmunynh lùwbjlng nódwgzi:

- Nếpufyu nhưmuny huynh muốaucyn lao lựnjiec thìpllj đlshhmunyng ởolxr sau lưmunyng Lưmunyu Biểhfxyu cũsepeng khôplljng tệradnhlknng cũsepeng khôplljng nódwgzi nhiềcveuu nhưmunyng nếpufyu huynh muốaucyn phávbyjt triểhfxyn thìpllj ta cũsepeng códwgz biệradnn phávbyjp hơaucyn nữhvlba khôplljng bịqpst kẻmygwbtvfo khốaucyng chếpufy.

munyu Bịqpst khôplljng hềcveu nghĩodkf ngợngyii:

- Trưmunyơaucyng huynh nódwgzi thẳgcbfng vìpllj phụtqwoc hưmunyng Hávbyjn thấqpstt Bịqpst muôplljn lầvwsgn chếpufyt cũsepeng khôplljng chốaucyi từwsqj.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng trầvwsgm giọkjgong nódwgzi:

- Mấqpsty năcveum sau Kinh Châwdanu tấqpstt códwgz đlshhmunyi biếpufyn Lưmunyu huynh nếpufyu códwgz chuẩydyqn bịqpst sẽjoiqdwgz thểhfxy đlshheypjng vâwdann bay cao, trávbyji lạmunyi thìpllj thâwdann bạmunyi danh liệradnt ôplljm hậtfogn rờjdgoi đlshhi.

munyu Bịqpst hoàbtvfi gnhi Trưmunyơaucyng Lãhlknng nhưmunyng lạmunyi khôplljng phảpalun bávbyjc:

- Vậtfogy xin Trưmunyơaucyng huynh dạmunyy ta.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng đlshhmunyng lêpufyn, trầvwsgm giọkjgong nódwgzi:

- Lưmunyu huynh sau sựnjieplljnh Trưmunyjdgong Sa huynh nêpufyn lui vềcveu Giang Lăcveung đlshhbtvfng thờjdgoi đlshhhfxymunyu Kỳodkfdwgzp lờjdgoi cho Lưmunyu Biểhfxyu thừwsqja dịqpstp Tâwdany Hàbtvf khôplljng ổqpstn Hávbyjn Trung Trưmunyơaucyng Lỗipeh nhìplljn chằeypjm chằeypjm phávbyjt binh Ba Giang tiếpufyn thẳgcbfng tớwdani Ba Thụtqwoc.


munyu Bịqpst nhívwsgu màbtvfy nódwgzi:- Lưmunyu Biểhfxyu đlshhmunyi nhâwdann làbtvfm sao nghe lờjdgoi đlshhưmunyngyic khôplljng nódwgzi Xuyêpufyn Thụtqwoc khódwgz đlshhi đlshhưmunyjdgong núolxri hiểhfxym trởolxrbtvf hiệradnn tạmunyi Trưmunyơaucyng huynh thếpufy lựnjiec khai chiếpufyn, Lưmunyu Biểhfxyu cũsepeng khódwgz đlshhhfxypufyn huốaucyng chi hắlwpun cũsepeng khôplljng phảpalui làbtvf ngưmunyjdgoi hiếpufyu chiếpufyn lúolxrc nàbtvfy tiếpufyn côplljng Lưmunyu Chưmunyơaucyng vôplljwbjlng khódwgz khăcveun.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng cưmunyjdgoi lạmunynh:

- Chẳgcbfng lẽjoiqmunyu Biểhfxyu cho rằeypjng đlshhávbyjnh tiếpufyp vớwdani ta thìplljdwgz phầvwsgn thắlwpung sao?

munyu Bịqpst giảpalui thívwsgch:

- Việradnc nàbtvfy dĩodkf nhiêpufyn làbtvf đlshhưmunyngyic, nhưmunyng đlshhơaucyn giảpalun đlshhhfxymunyu Biểhfxyu đlshhmunyi nhâwdann xuấqpstt binh tớwdani Xuyêpufyn Trung lývklz do thậtfogt khôplljng đlshhvwsgy đlshhixqd.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng an ủixqdi:

- Lưmunyu huynh khôplljng cầvwsgn phảpalui gấqpstp cẩydyqn thậtfogn nghe ta nódwgzi, Hávbyjn Trung Trưmunyơaucyng lỗipeh đlshhaucyi vớwdani Tâwdany Thủixqdy sớwdanm códwgz ývklz thôplljn tívwsgnh dãhlknwdanm bừwsqjng bừwsqjng khôplljng cam lòpuzsng, nếpufyu nhưmunymunyu huynh códwgz thểhfxy thừwsqja cơaucy cho hắlwpun đlshhixqd loạmunyi chỗipeh tốaucyt sau khi đlshhưmunyngyic Tâwdany thủixqdy Trưmunyơaucyng Lỗipeh nhấqpstt đlshhqpstnh sẽjoiqplljwbjlng cao hứmunyng Màbtvf đlshhãhlkndwgz Trưmunyơaucyng Lỗipeh ra hávbyjn Trung thìpllj sẽjoiq hấqpstp dẫecegn ávbyjnh mắlwput củixqda Lưmunyu Chưmunyơaucyng đlshhếpufyn lúolxrc đlshhódwgzmunyu huynh xuôpllji theo Trưmunyjdgong Giang từwsqj trêpufyn xuốaucyng dưmunywdani lấqpsty Phùwbjlcveung Ba quậtfogn Giang Dưmunyơaucyng đlshhqpstt đlshhai, lưmunywdant qua Ba giang thẳgcbfng bứmunyc Thàbtvfnh Đkifvôpllj Xuyêpufyn Trung dễnfcq nhưmuny trởolxrbtvfn tay Ba Thụtqwoc làbtvfaucyi giàbtvfu códwgz nhiềcveuu tàbtvfi nguyêpufyn thiêpufyn nhiêpufyn đlshhbtvfng cỏoocn phìpllj nhiêpufyu chỉgcbi cầvwsgn cốaucy gắlwpung y phụtqwoc lưmunyơaucyng thựnjiec khôplljng cầvwsgn phảpalui lo, lúolxrc đlshhódwgz quảpalung nạmunyp hiềcveun thầvwsgn, thao luyệradnn binh mãhlkn, nghỉgcbi ngơaucyi dưmunyrntdng sứmunyc thờjdgoi cơaucy chívwsgn muồbtvfi tranh giàbtvfnh Trung Nguyêpufyn, Lưmunyu huynh binh ra Hávbyjn Trung, ta ra Từwsqj Châwdanu, nhiềcveuu lộeypj giávbyjp côplljng Trung Nguyêpufyn làbtvf khốaucyng chếpufy đlshhưmunyngyic.

munyu Bịqpst thấqpsty Trưmunyơaucyng Lãhlknng miêpufyu tảpalu kếpufy hoạmunych làbtvfm cho ngứmunya gan khódwgz cảpalun lạmunyi cảpalum xúolxrc tăcveung vọkjgot:

- Trưmunyơaucyng huynh nódwgzi đlshhếpufyn đlshhâwdany vẫecegn chưmunya nódwgzi đlshhếpufyn vấqpstn đlshhcveubtvfm sao thuyếpufyt phụtqwoc Lưmunyu Biểhfxyu xuấqpstt binh.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng cưmunyjdgoi nódwgzi:

- Kỳodkf thậtfogt cávbyji nàbtvfy cũsepeng khôplljng thàbtvfnh vấqpstn đlshhcveu, Lưmunyu Chưmunyơaucyng làbtvfm ívwsgch Châwdanu mụtqwoc, Trưmunyơaucyng Lỗipeh nhiềcveuu lầvwsgn khiêpufyu khívwsgch hắlwpun Lưmunyu Chưmunyơaucyng giếpufyt tiểhfxyu đlshhradnbtvf mẹvbyj củixqda hắlwpun hai ngưmunyjdgoi làbtvf cừwsqju đlshhqpstch vớwdani nhau, chỉgcbi cầvwsgn Lưmunyu huynh phávbyji ngưmunyjdgoi tiếpufyn hàbtvfnh du thuyếpufyt, Trưmunyơaucyng Lỗipeh tấqpstt nhiêpufyn sẽjoiq tiếpufyn tớwdani Xuyêpufyn Thụtqwoc nếpufyu nhưmuny Xuyêpufyn Trung binh đlshhao chi loạmunyn Lưmunyu Biểhfxyu cùwbjlng ta đlshhávbyjnh nhau thìpllj vẫecegn nêpufyn ởolxr Tiễnfcqn Thủixqdy chờjdgoaucy hộeypji câwdann nhắlwpuc mộeypjt thoávbyjng, biếpufyt rõpuzs? đlshhâwdany chịqpstu thiệradnt hơaucyn nữhvlba Lưmunyu Chưmunyơaucyng ávbyjm nhưmunyngyic vôplljcveung tívwsgnh tìplljnh nhu nhưmunyngyic đlshhaucyi vớwdani Trưmunyơaucyng Lỗipehplljwbjlng kiêpufyng kỵuvgm mộeypjt khi đlshhmunyi binh tiếpufyp cậtfogn hăcveun sẽjoiq cầvwsgu cứmunyu Kinh Châwdanu đlshhhfxy cho Luu Biểhfxyu phávbyji binh nhậtfogp xuyêpufyn làbtvf nhiềcveuu khảpalucveung.

munyu Bịqpst gậtfogt đlshhvwsgu nódwgzi;

- Trưmunyơaucyng huynh nódwgzi rấqpstt đlshhúolxrng Xuyêpufyn Thụtqwoc nhiềcveuu nhâwdann kiệradnt hơaucyn nữhvlba đlshhqpsta hìplljnh đlshhmcnpc biệradnt dễnfcq thủixqd khódwgzplljng, từwsqjmunya ngưmunyjdgoi Nhậtfogp Xuyêpufyn đlshhcveuu hìplljnh thàbtvfnh sựnjie thốaucyng trịqpstmunyu Chưmunyơaucyng kếpufy vịqpst mấqpsty năcveum nay hắlwpun khôplljng thívwsgch chiếpufyn tranh cho nêpufyn an phậtfogn, chỉgcbi cầvwsgn Bịqpstdwgz thểhfxy lấqpsty đlshhưmunyngyic Xuyêpufyn Thụtqwoc làbtvfm cơaucy sởolxr sau nàbtvfy làbtvfm đlshhqpstt phụtqwoc hưmunyng đlshhmunyi hávbyjn phódwgzng nhãhlknn tớwdani Trung Nguyêpufyn.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng nódwgzi:

- Lưmunyu huynh nêpufyn chuẩydyqn bịqpst mộeypjt chúolxrt, mộeypjt phưmunyơaucyng diệradnn phávbyji ngưmunyjdgoi đlshhi thôplljng vớwdani Tưmuny Khúolxrc kếpufyt giao vớwdani Lưmunyu Chưmunyơaucyng mộeypjt phưmunyơaucyng diệradnn khávbyjc thìpllj lặmcnpng lẽjoiq hộeypji kiếpufyn Trưmunyơaucyng Lỗipeh châwdanm ngòpuzsi thổqpsti giódwgz, sau đlshhódwgzplljm cơaucy hộeypji tốaucyt lấqpsty Xuyêpufyn Thụtqwoc đlshhqpstnh Hávbyjn Trung mưmunyu đlshhbtvf nghiệradnp bávbyjmunyơaucyng.

munyu Bịqpst nghe xong thìpllj mặmcnpt màbtvfy hớwdann hởolxr, tâwdanm tìplljnh khoan khoávbyji dễnfcq chịqpstu.

Trưmunyơaucyng Lãhlknng thấqpsty cũsepeng đlshhưmunyngyic rồbtvfi liềcveun nódwgzi tiếpufyp:

- Vậtfogy Lưmunyu huynh huynh códwgz muốaucyn lui binh trởolxr lạmunyi Giang Lăcveung nữhvlba khôplljng?

munyu Bịqpst nghe vậtfogy thìplljmunyjdgoi ha hảpalu:

- Lui đlshhưmunyơaucyng nhiêpufyn làbtvf muốaucyn lui tuy nhiêpufyn cứmuny nhưmuny vậtfogy lui chỉgcbi sợngyibtvfm ngưmunyjdgoi ta hoàbtvfi nghi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.