Phong Lưu Tam Quốc

Chương 325 : Trương Lãng mời gặp (thượng)

    trước sau   
Trưvnuaơrrhxng Phi héhpmjt lêvjtdn:

- Cázomki gìskafgyhgng khôihjyng đzomkưvnuaeyxlc, Trưvnuaơrrhxng Phi ta khôihjyng hiểbveju nhữubajng thứihjyycwyy.

vnuau Bịskaf khôihjyng thểbvejycwym gìskaf đzomkàycwynh thấrrhxm thírfxra nógfbci:

- Trưvnuaơrrhxng phi vềoolc sau đzomkqigj cầqigjn phảzomki tưvnuaycwyng tưvnuaeyxlng nhiềoolcu hơrrhxn.

Trưvnuaơrrhxng Phi sờwgpv đzomkqigju cốwykn gắyszong gưvnuaeyxlng cưvnuawgpvi.

vnuau Bịskafgyhgng thởycwyycwyi hiểbvejn nhiêvjtdn muốwyknn Trưvnuaơrrhxng Phi nhấrrhxt thờwgpvi thôihjyng suốwyknt làycwy chuyệqigjn khôihjyng thểbvejycwyo.


Quan Vũgyhg trầqigjm ngâvomlm mộmsput hồxfhbi mang theo ázomknh mắyszot mêvjtd hoặgecoc màycwy nhìskafn Lưvnuau Bịskaf:

- Đihjypubei ca vậgmggy hiệqigjn tạpubei chúgzqtng ta phảzomki làycwym sao bâvomly giờwgpv? Đihjyếmvarn cùedpyng làycwygfbc đzomki hay khôihjyng?

Trong mắyszot củspida Lưvnuau Bịskaf hiệqigjn lêvjtdn thầqigjn sắyszoc phứihjyc tạpubep hắyszon suy nghĩmqog liêvjtdn tụjbgoc rồxfhbi quyếmvart đzomkskafnh;

- Đihjyi tạpubei sao lạpubei khôihjyng đzomki.

Trưvnuaơrrhxng Phi đzomkpubei hỉzomk:

- Đihjyưvnuaeyxlc Trưvnuaơrrhxng Lãekdang nàycwyy tựadxn đzomkmspung tớwykni cửmvara buổycwyi tốwykni hôihjym nay chúgzqtng ta bắyszot sốwyknng hắyszon đzomkếmvarn lúgzqtc đzomkógfbc xem hắyszon còfdfln liềoolcu lĩmqognh hay khôihjyng.

Quan Vũgyhg khôihjyng đzomkbvej ýrzyp tớwykni Trưvnuaơrrhxng Phi ngu ngốwyknc ănfcqn nógfbci khùedpyng đzomkvjtdn màycwy tỉzomknh tázomko nógfbci:

- Đihjypubei ca Trưvnuaơrrhxng Lãekdang trêvjtdn thưvnuagfbci cógfbc thểbvej mang mộmsput trănfcqm thâvomln vệqigj binh hơrrhxn nữubaja thờwgpvi gian cũgyhgng khôihjyng đzomkbvej cho chúgzqtng ta bốwykn trírfxr trong đzomkógfbc liệqigju cógfbc vấrrhxn đzomkoolc hay khôihjyng, Trưvnuaơrrhxng Lãekdang cógfbc muốwyknn mưvnuaeyxln cơrrhx hộmspui nàycwyy hãekdam hạpubei đzomkpubei ca khôihjyng? Cógfbc cầqigjn đzomkqigj cho mấrrhxy nghìskafn binh sĩmqog theo sau khôihjyng?

vnuau Bịskaf lắyszoc đzomkqigju thấrrhxp giọunxong nógfbci:

- Khôihjyng cầqigjn lázomkt nữubaja đzomkqigjedpyng tam đzomkqigj đzomki cùedpyng ta, Trưvnuaơrrhxng Lãekdang cũgyhgng nógfbci rõexbqycwyng khôihjyng quan tâvomlm ta mang bao nhiêvjtdu ngưvnuawgpvi hơrrhxn nữubaja vógfbci ýrzyp chírfxr củspida Trưvnuaơrrhxng Lãekdang cógfbc lẽykjx khôihjyng làycwym chuyệqigjn nhưvnua vậgmggy.

Quan Vũgyhg hừwzna lạpubenh mộmsput tiếmvarng:

- Đihjypubei ca yêvjtdn tâvomlm đzomkqigjgyhgng khôihjyng nghĩmqog Trưvnuaơrrhxng Lãekdang sẽykjxycwym tròfdflskaf.

vnuau Bịskaf thấrrhxt lạpubec nógfbci:


- Nhớwyknnfcqm đzomkógfbc Trưvnuaơrrhxng Lãekdang ởycwyvnuawykni trưvnuawyknng Tàycwyo Tházomko chẳrrhxng qua chỉzomkycwy mộmsput trưvnuaycwyng sửmvar nho nhỏpxydihjym nay phong quang vôihjyedpyng tay cầqigjm trọunxong binh màycwyvnuau Bịskaf ta lạpubei ănfcqn nhờwgpvycwy đzomkgmggu, aizzz...

Quan Vũgyhg an ủspidi:

- Đihjypubei ca khôihjyng cầqigjn nảzomkn chírfxr chỉzomkycwy thờwgpvi gian chưvnuaa tớwykni màycwy thôihjyi.

vnuau Bịskaf phấrrhxt tay màycwygfbci:

- Nhịskaf đzomkqigj đzomkqigj chẩykxgn bịskaf mộmsput chúgzqtt rồxfhbi chúgzqtng ta đzomki.

Sắyszoc trờwgpvi đzomkãekda khuya.

Trong đzomkìskafnh chỉzomkgfbc ba ngưvnuawgpvi.

Áejtnnh trănfcqng lưvnuaeyxln lờwgpv ba bógfbcng lưvnuang nógfbci tiếmvarp.

Chỉzomkgfbc thểbvej trôihjyng thấrrhxy đzomkógfbcycwy mộmsput házomkn tửmvar khôihjyi ngôihjy mộmsput nữubajycwyi vàycwy mộmsput đzomkpubei házomkn hùedpyng trázomkng.

Ba ngưvnuawgpvi nàycwyy chírfxrnh làycwy Đihjyiểbvejn Vi, Trưvnuaơrrhxng Ninh vàycwy Trưvnuaơrrhxng Lãekdang.

Trưvnuaơrrhxng Ninh hồxfhbi phụjbgoc dázomkng vẻqqlf nhìskafn Trưvnuaơrrhxng Lãekdang khógfbc hiểbveju nógfbci:

- Tưvnuawyknng quâvomln sao khẳrrhxng đzomkskafnh Lưvnuau Bịskaf sẽykjx gặgecop chúgzqtng ta?

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang nhếmvarch miệqigjng lêvjtdn nhìskafn vềoolc phírfxra trưvnuawyknc màycwygfbci:


- Nàycwyng xem bọunxon họunxo khôihjyng phảzomki đzomkãekda tớwykni rồxfhbi sao?

Trưvnuaơrrhxng Ninh ngạpubec nhiêvjtdn quảzomk nhiêvjtdn ngoàycwyi đzomkìskafnh bưvnuawyknc vàycwyo ba ngưvnuawgpvi cũgyhgng khôihjyng cógfbc mộmsput bógfbcng kházomkc.

Đihjyiểbvejn Vi cưvnuawgpvi cưvnuawgpvi:

- Đihjypubei muộmspui tửmvar khôihjyng cầqigjn nhìskafn nữubaja, lãekdao đzomkpubei nhấrrhxn đzomkskafnh làycwy nghe thấrrhxy tiếmvarng vógfbc ngựadxna rồxfhbi.

Đihjyiểbvejn Vi cũgyhgng nógfbci vớwykni Trưvnuaơrrhxng Lãekdang:

- Chúgzqta côihjyng ngoạpubei trừwzna ba con ngựadxna cũgyhgng khôihjyng cógfbc ai kházomkc.

Trưvnuaơrrhxng Ninh rấrrhxt bộmspui phụjbgoc nhìskafn Trưvnuaơrrhxng Lãekdang.

Sau khi bọunxon họunxo tớwykni Trưvnuaơrrhxng Lãekdang cũgyhgng khôihjyng đzomkihjyng lêvjtdn màycwyycwy tạpubei chỗgbml cấrrhxt tiếmvarng cao giọunxong:

- Lưvnuau đzomkpubei nhâvomln từwzna biệqigjt mấrrhxy nănfcqm vẫdtkcn khỏpxyde chứihjy?

- Trưvnuaơrrhxng tưvnuawyknng quâvomln càycwyng lúgzqtc phong tházomki càycwyng lớwyknn, thậgmggt sựadxnycwy đzomkiềoolcu đzomkázomkng mừwznang.

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang cưvnuawgpvi to khai mởycwy âvomlm thanh:

- Lưvnuau đzomkpubei nhâvomln mau tớwykni đzomkâvomly.

vnuau Bịskafgyhgng khôihjyng kházomkch khírfxr ngồxfhbi xuốwyknng ghếmvar đzomkázomkycwy Trưvnuaơrrhxng Phi vàycwy Quan Vũgyhg tựadxn nhiêvjtdn ởycwy phírfxra sau lưvnuang củspida hắyszon.


Trưvnuaơrrhxng Lãekdang nhìskafn Lưvnuau Bịskafycwyi lầqigjn rồxfhbi mởycwy miệqigjng:

- Lưvnuau đzomkpubei nhâvomln gầqigjn đzomkâvomly khỏpxyde chứihjy?

vnuau Bịskaf từwzna từwznagfbci:

- Tấrrhxt cảzomk đzomkoolcu tốwyknt.

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang bỗgbmlng nhiêvjtdn thởycwyycwyi mộmsput hơrrhxi:

- Lưvnuau đzomkpubei nhâvomln đzomkwznang gạpubet tạpubei hạpube hiệqigjn tạpubei lúgzqtc xuốwyknng ngựadxna thấrrhxy thâvomln thểbvej củspida đzomkpubei nhâvomln hơrrhxi khom bưvnuawyknc châvomln phùedpy phiếmvarm trêvjtdn mặgecot nếmvarp nhănfcqn tănfcqng thêvjtdm khôihjyng írfxrt, nghĩmqog đzomkếmvarn chắyszoc chắyszon làycwy mệqigjt nhọunxoc quázomk đzomkmspu, đzomkpubei nhâvomln cầqigjn phảzomki chúgzqt ýrzyp mộmsput chúgzqtt.

vnuau Bịskaf than mộmsput tiếmvarng Quan Vũgyhgycwy Trưvnuaơrrhxng Phi đzomkoolcu đzomkmspung dung.

vnuau Bịskafvnuawgpvi khổycwy:

- Ai, vìskaf phụjbgoc hưvnuang házomkn thấrrhxt cázomk nhâvomln đzomkưvnuaeyxlc mấrrhxt tírfxrnh toázomkn gìskaf, Bịskaf trờwgpvi sinh mệqigjnh lao lựadxnc, đzomkázomkng tiếmvarc lạpubei làycwy kẻqqlfihjyrfxrch sựadxn, việqigjc nàycwyy nógfbci hay khôihjyng cũgyhgng thếmvar.

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang thấrrhxy Lưvnuau Bịskaf lộmspu vẻqqlf thấrrhxt lạpubec thìskafgfbci:

- Lãekdang cũgyhgng vìskaf chuyệqigjn nàycwyy màycwy đzomkếmvarn Lưvnuau đzomkpubei nhâvomln muốwyknn nghe chứihjy?

vnuau Bịskaf chấrrhxn đzomkmspung tinh thầqigjn:

- Trưvnuaơrrhxng đzomkpubei nhâvomln cứihjygfbci Bịskaf xin rửmvara tai lắyszong nghe.


Trưvnuaơrrhxng Lãekdang từwzna chốwykni mộmsput phen mớwykni châvomln thàycwynh nógfbci:

- Lưvnuau đzomkpubei nhâvomln lầqigjn nàycwyy đzomkpubei nhâvomln binh lãekdanh ởycwy Trưvnuawgpvng Sa, tiếmvarn côihjyng Dựadxn Chưvnuaơrrhxng còfdfln muốwyknn thếmvarycwyo?

vnuau Bịskaf ngưvnuang lạpubei khôihjyng nógfbci ra lờwgpvi.

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang từwzna từwznagfbci:

- Nếmvaru nhưvnua ta đzomkzomkn khôihjyng sai thìskaf thứihjy nhấrrhxt làycwy muốwyknn trợeyxl giúgzqtp Vănfcqn Sinh, kiềoolcm chếmvar quâvomln đzomkmspui Dựadxn Chưvnuaơrrhxng, thứihjy hai chírfxrnh làycwyskaf đzomkbvejskafnh đzomkskafnh loạpuben Trưvnuawgpvng Sa Trưvnuaơrrhxng Tiệqigjn.

vnuau Bịskaf đzomkpubei chấrrhxn lộmspu vẻqqlf khógfbc tin:

- Trưvnuaơrrhxng tưvnuawyknng quâvomln liệqigju sựadxn nhưvnua thầqigjn.Trưvnuaơrrhxng Lãekdang phấrrhxt tay màycwygfbci:

- Đihjyãekda nhưvnua vậgmggy tạpubei hạpubegfbc mộmsput phưvnuaơrrhxng ázomkn thỏpxyda hiệqigjp, cógfbc thểbvej giúgzqtp cho Lưvnuau đzomkpubei nhâvomln kiếmvarn côihjyng mộmsput phưvnuaơrrhxng diệqigjn kházomkc lạpubei khôihjyng làycwym tổycwyn thưvnuaơrrhxng hòfdfla khírfxr quan trọunxong nhấrrhxt làycwygfbc thểbvej cho đzomkpubei nhâvomln đzomkưvnuawgpvng đzomki pházomkt triểbvejn.

Lờwgpvi nàycwyy khiếmvarn cho ngay cảzomk Quan Vũgyhggyhgng biếmvarn đzomkycwyi sắyszoc mặgecot.

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang thảzomkn nhiêvjtdn nógfbci:

- Ta đzomkãekda pházomki ngưvnuawgpvi vàycwyo Trưvnuawgpvng Sa bịskafa đzomkgecot Trưvnuaơrrhxng Tiệqigjn Khu Tinh Hoàycwyn Giai đzomkoolcu làycwy đzomkxfhbng đzomkzomkng hơrrhxn nữubaja cốwyknskafnh đzomkxfhbn đzomkãekdai khôihjyng bao lâvomlu sau việqigjc nàycwyy sẽykjx tảzomkn ra.

- A!

vnuau Bịskaf kinh hôihjy mộmsput tiếmvarng đzomkxfhbng thờwgpvi hậgmggn mìskafnh khôihjyng nghĩmqog tớwykni đzomkiểbvejm quan trọunxong nàycwyy hắyszon vộmspui vàycwyng hỏpxydi:

- Vậgmggy ýrzyp củspida Trưvnuaơrrhxng tưvnuawyknng quâvomln chírfxrnh làycwy đzomkbvej cho ta giếmvart Hoàycwyn Giai triệqigju hồxfhbi Trưvnuaơrrhxng Tiệqigjn.

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang lắyszoc đzomkqigju nógfbci:

- Khôihjyng hiệqigjn tạpubei khôihjyng thểbvej giếmvart Hoàycwyn Giai màycwy phảzomki toàycwyn lựadxnc giữubajskafn bộmspu dạpubeng hiệqigjn tạpubei củspida Trưvnuaơrrhxng Tiệqigjn.

vnuau Bịskaf khógfbc hiểbveju:

- Tạpubei sao?

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang cưvnuawgpvi nógfbci:

- Chỉzomkgfbc nhưvnua vậgmggy mớwykni cógfbc thểbvej triệqigju hồxfhbi Trưvnuaơrrhxng Tiệqigjn.

vnuau Bịskaf hiểbveju ra liềoolcn nógfbci:

- Trưvnuaơrrhxng tưvnuawyknng quâvomln nógfbci cógfbc đzomkpubeo lýrzypvnuaeyxln tay củspida Hoàycwyn Giai, trấrrhxn an Trưvnuaơrrhxng Kiệqigjn kếmvarycwyy cógfbcvnuaơrrhxng lai.

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang cưvnuawgpvi nógfbci:

- Chỉzomkgfbc nhưvnua vậgmggy Trưvnuaơrrhxng Tiệqigjn mơrrhxírfxr khôihjyng hoàycwyi nghi đzomkpubei nhâvomln mớwykni cógfbc thểbvej mộmsput mẻqqlf hốwyknt gọunxon Trưvnuawgpvng Sa khôihjyng lo.

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang nógfbci:

- Trong đzomkógfbc đzomkázomkng chúgzqt ýrzyp nhấrrhxt làycwy phảzomki ázomkp đzomkgecot tộmspui danh nàycwyy, phảzomki làycwym sao cho Trưvnuaơrrhxng Tiệqigjn khôihjyng từwzna thủspid đzomkoạpuben làycwym chuyệqigjn thưvnuaơrrhxng thiêvjtdn hạpuberzyp, nhưvnua vậgmggy Lưvnuau đzomkpubei nhâvomln làycwym gi cũgyhgng khôihjyng cógfbc ai phảzomkn kházomkng.

vnuau Bịskaf chắyszop tay cảzomkm kírfxrch:

- Bịskaf xin thụjbgo giázomko.

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang cưvnuawgpvi ha hảzomk hai tiếmvarng lặgecong lẽykjxgfbci sang chuyêvjtdn kházomkc:

- Trưvnuaơrrhxng Tiệqigjn đzomkzomkng đzomkãekdagfbc thểbvej gạpubet bỏpxyd vậgmggy binh mãekdavnuanfcqng vàycwy Tuyêvjtdn Xuâvomln cógfbcvjtdn làycwy...

vnuau Bịskaf khôihjyng dấrrhxu vếmvart hồxfhbi đzomkázomkp:

- Trưvnuaơrrhxng Tiệqigjn Hoàycwyn Giai mộmsput đzomkázomkm thậgmggt àycwy mốwykni họunxoa tâvomlm phúgzqtc củspida Lưvnuau Biểbveju đzomkpubei nhâvomln, màycwy việqigjc nàycwyy cầqigjn phảzomki an bàycwyi trừwzna Trưvnuawgpvng Sa chỉzomk cầqigjn trừwzna đzomkưvnuaeyxlc làycwym sao khôihjyng lui binh?

Trưvnuaơrrhxng Lãekdang nhìskafn Lưvnuau Bịskaf tuy trong đzomkêvjtdm khôihjyng nhìskafn thấrrhxy néhpmjt mặgecot củspida hắyszon nhưvnuang Trưvnuaơrrhxng Lãekdang cũgyhgng nógfbci:

- Lưvnuau huynh àycwy ngàycwyy sau Lưvnuau Biểbveju đzomkpubei nhâvomln cùedpyng Giang Đihjyôihjyng tưvnuawyknng sĩmqog khai chiếmvarn, thậgmggt sựadxnycwyjurmn hạpube tiếmvarn hàycwynh, Lãekdang ởycwy Giang Đihjyôihjyng bềoolc ngoàycwyi ởycwyvnuaơrrhxng Dưvnuaơrrhxng thậgmggt sựadxnycwygfbc ýrzyp muốwyknn gắyszon bógfbc, màycwy phưvnuaơrrhxng bắyszoc đzomkmspuc hạpubei vôihjy luậgmggn làycwyycwyo Tházomko hay Viêvjtdn Thiệqigju kếmvar tiếmvarp đzomkoolcu xuôihjyi nam tiếmvarn binh màycwy Kinh Châvomlu từwzna trưvnuawyknc giờwgpv giao tranh vớwykni ngưvnuawgpvi đzomkskafa phưvnuaơrrhxng, vịskaf trírfxr chiếmvarn lưvnuaeyxlc quan trọunxong khôihjyng cầqigjn nógfbci, lầqigjn nàycwyy làycwyrrhx hộmspui tốwyknt nhấrrhxt đzomkbvej tiêvjtdn lêvjtdn Ba thụjbgoc, trấrrhxn giữubaj phòfdflng tuyếmvarn Giang házomkn, mởycwy rộmspung chiếmvarn lưvnuaeyxlc tung hoàycwynh Kinh Tưvnuaơrrhxng, đzomkeyxli đzomkếmvarn lúgzqtc thếmvar cụjbgoc phưvnuaơrrhxng bắyszoc ổycwyn đzomkskafnh Lưvnuau Biểbveju vàycwy Giang Đihjyôihjyng lưvnuaekdang bạpubei câvomlu thưvnuaơrrhxng cộmspung thêvjtdm Giang Nam hoàycwynh cảzomknh khôihjyng đzomkspid, đzomkếmvarn lúgzqtc đzomkógfbcycwym sao chịskafu đzomkưvnuaeyxlc cảzomknh phưvnuaơrrhxng bắyszoc lấrrhxn nam.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.