Phong Lưu Tam Quốc

Chương 324 : Trường Sa thái thú (hạ)

    trước sau   
Binh sĩvaeu kia kísurbch đvpqeirsnng từhbwe từhbwevpqei:

- Từhbwe khi Đkmmvinh tưqshbougbng quâkmmvn xuấxjdqt phálvqbt tấxjdqt cảoabhhqannh đvpqeirsnng đvpqeviwmu vôwntdyuwcng che giấxjdqu đvpqeshjo trálvqbnh mụpkirc tiêyelmu củnljka quâkmmvn đvpqegexvch cho nêyelmn Đkmmvinh tưqshbougbng quâkmmvn ra lệnucrnh hàhqannh quâkmmvn trong đvpqeêyelmm sau đvpqeóvpqe tiếycpdp cậudtsn mưqshbwntdi dăasbnm bêyelmn ngoàhqani Bìgffinh Đkmmvôwntd hốhbwei lộirsnsurbnh thủnljk thàhqannh sau đvpqeóvpqe đvpqeem trăasbnm binh sĩvaeu giảoabhhqanm phu buôwntdn bálvqbn trốhbwen vàhqano bêyelmn trong, sau đvpqeóvpqe mộirsnt đvpqeêyelmm Đkmmvinh tưqshbougbng quâkmmvn tậudtsp hợudtsp binh sĩvaeuwntdng kísurbch cửojwya thàhqannh, quâkmmvn đvpqegexvch bấxjdqt ngờwntd nhanh chóvpqeng cửojwya thàhqannh đvpqeưqshbudtsc mởtslx, Đkmmvinh Phụpkirng tưqshbougbng quâkmmvn thừhbwea cơdiug giếycpdt vàhqano, kísurbch trốhbweng hòngvkxiytt, cứpvyq nhưqshb thếycpdhqan lấxjdqy đvpqeưqshbudtsc Bìgffinh Đkmmvôwntd thàhqannh.

Trưqshbơdiugng Lãgupxng nghe vậudtsy thìgffi cảoabhm thálvqbn liêyelmn tụpkirc, trưqshbougbc sau phâkmmvn phóvpqe cho binh sĩvaeu kia nghỉgqsn ngơdiugi rồvaeui lạgqsni đvpqeem tin tứpvyqc nàhqany truyềviwmn xuốhbweng dưqshbougbi, sau đvpqeóvpqe lạgqsni cho binh sĩvaeu xuấxjdqt phálvqbt khai mởtslxgffinh Đkmmvôwntd, chuẩspzin bịgexvyuwcng vớougbi Đkmmvinh Phụpkirng tụpkir hợudtsp, phálvqbt triểshjon kếycpd hoạgqsnch tiếycpdp theo.

Sau mộirsnt buổzhabi Trưqshbơdiugng Lãgupxng mang theo kỵfuop binh nhẹjkhf nhàhqanng ra ngoàhqani Bìgffinh Đkmmvôwntd thàhqannh.

Đkmmvinh Phụpkirng sau khi biếycpdt nhâkmmvn mãgupx Trưqshbơdiugng Lãgupxng tớougbi thìgffi lậudtsp tứpvyqc tiếycpdn ra đvpqeóvpqen tiếycpdp.

exdmyelmn trong Bìgffinh Đkmmvôwntd thàhqannh còngvkn giữtfxe lạgqsni cảoabhnh tưqshbudtsng giếycpdt chóvpqec bi thảoabhm, cho thấxjdqy cuộirsnc chiếycpdn hôwntdm qua tàhqann liệnucrt thếycpdhqano.


Đkmmvinh Phụpkirng bálvqbo cálvqbo tìgffinh huốhbweng khiếycpdn cho Trưqshbơdiugng Lãgupxng vôwntdyuwcng hàhqani lòngvkng Trưqshbơdiugng Lãgupxng cưqshbwntdi thầougbm, ngưqshbwntdi trẻfuop tuổzhabi đvpqegqdxc ýlocdhqan chuyệnucrn bìgffinh thưqshbwntdng chỉgqsn cầougbn khôwntdng kiêyelmu ngạgqsno tựkmmvgupxn làhqan đvpqeưqshbudtsc.

exdmgffinh Đkmmvôwntd thàhqannh mộirsnt buổzhabi Trưqshbơdiugng Lãgupxng cảoabhm thấxjdqy đvpqepvyqng ngồvaeui khôwntdng yêyelmn liềviwmn gọapepi Chu Du qua rồvaeui nóvpqei:

- Côwntdng Cẩspzin buổzhabi tốhbwei hôwntdm nay ta mang kỵfuop binh qua ngưqshbơdiugi thấxjdqy thếycpdhqano?

Chu Du nghĩvaeu nghĩvaeu rồvaeui gậudtst đvpqeougbu:

- Cũihclng cóvpqe thểshjo chỉgqsnhqan mớougbi đvpqeálvqbnh xong mộirsnt trậudtsn, cầougbn phảoabhi tăasbnng cưqshbwntdng phòngvkng ngựkmmv, tưqshbougbng quâkmmvn nêyelmn coi chừhbweng thìgffidiugn.

Trưqshbơdiugng Lãgupxng nóvpqei:

- Ta biếycpdt rõzgpx ta chỉgqsn muốhbwen đvpqei đvpqeưqshbwntdng vòngvkng màhqan thôwntdi tuy nhiêyelmn ta hi vọapepng sau nàhqany ngưqshbơdiugi cóvpqe thểshjo chủnljk trìgffi đvpqegqsni cuộirsnc.

Chu Du cảoabhm thấxjdqy đvpqeưqshbudtsc Trưqshbơdiugng Lãgupxng tísurbn nhiệnucrm thìgffi trầougbm tưqshb mộirsnt phen rồvaeui gậudtst nhẹjkhf đvpqeougbu.

Trưqshbơdiugng Lãgupxng vui vẻfuopvpqei:

- Vậudtsy thìgffi ngưqshbơdiugi phảoabhi phísurbkmmvm nhiềviwmu hơdiugn, Côwntdng Cẩspzin tiếycpdp nhậudtsn trálvqbch nhiệnucrm ta khôwntdng lo lắgqdxng nữtfxea. Trưqshbơdiugng Ninh ta muốhbwen dẫqoocn đvpqei ởtslx trêyelmn ngưqshbwntdi củnljka ta cũihclng khôwntdng cóvpqe hảoabho thủnljkgffi nhưqshbng khôwntdkmmvu binh sẽnucr đvpqeshjo lạgqsni cho ngưqshbơdiugi đvpqeâkmmvy làhqan binh chủnljkng rấxjdqt mạgqsnnh đvpqeóvpqe.

Sau đvpqeóvpqe Trưqshbơdiugng Lãgupxng tổzhab chứpvyqc mộirsnt hộirsni nghịgexv.

exdm trong hộirsni nghĩvaeu Trưqshbơdiugng Lãgupxng đvpqeem tấxjdqt cảoabh sựkmmvgffinh ởtslxgffinh Đkmmvôwntd thàhqannh giao cho Chu Du, dưqshbougbi mắgqdxt củnljka cálvqbc quan tưqshbougbng Chu Du dùyuwc sao cũihclng chỉgqsnhqan mộirsnt hàhqanng tưqshbougbng, tuy nhiêyelmn bọapepn họapep biếycpdt rằfyigng Trưqshbơdiugng Lãgupxng khôwntdng hàhqannh đvpqeirsnng theo khuôwntdn mẫqoocu phàhqanm làhqan ngưqshbwntdi Trưqshbơdiugng Lãgupxng đvpqeviwm bạgqsnt chắgqdxc chắgqdxn cóvpqe sởtslx trưqshbwntdng, đvpqeãgupx nhưqshb vậudtsy bọapepn họapepihclng đvpqeàhqannh phảoabhi nghe lệnucrnh.

Chưqshba hếycpdt Trưqshbơdiugng Lãgupxng giúzmkbp Chu Du lậudtsp uy liềviwmn nóvpqei:


- Chu Du hàhqannh đvpqeirsnng ai dálvqbm khálvqbng lệnucrnh chísurbnh làhqan phảoabhn khálvqbng ýlocd tứpvyq củnljka ta quâkmmvn phálvqbp nhưqshbdiugn cálvqbc ngưqshbơdiugi vềviwm sau nghe hắgqdxn đvpqeiềviwmu hàhqannh khôwntdng đvpqeưqshbudtsc chốhbweng đvpqengvk, cóvpqe minh bạgqsnch khôwntdng?

Chúzmkbng tưqshbougbng đvpqeviwmu đvpqeálvqbp ứpvyqng.Trưqshbơdiugng Lãgupxng lúzmkbc nàhqany mớougbi thỏzuaxa mãgupxn vỗqfcf vai Chu Du:

- Nhưqshb vậudtsy ta yêyelmn tâkmmvm rồvaeui ísurbt nhấxjdqt ngưqshbơdiugi cũihclng khôwntdng làhqanm ta thấxjdqt vọapepng.

Chu Du cảoabhm đvpqeirsnng nhìgffin Trưqshbơdiugng Lãgupxng mìgffinh uy tísurbn chưqshba đvpqenljk hiệnucrn tạgqsni khôwntdng dễmbxuhqanng khốhbweng chếycpd đvpqeálvqbm tưqshbougbng lãgupxnh nàhqany mặjiyac dùyuwcgffinh cóvpqengvkng tin nhưqshbng cũihclng phảoabhi cóvpqe thờwntdi gian đvpqeshjo họapep từhbwe từhbwe tiếycpdp nhậudtsn.

Trưqshbơdiugng Lãgupxng sau khi đvpqeem sựkmmvgffinh giao pho hoàhqann tấxjdqt thìgffi đvpqeem ba nghìgffin khinh kỵfuop binh xuấxjdqt phálvqbt, trong đvpqeóvpqevpqe mộirsnt trăasbnm ưqshbng vệnucr, Đkmmviểshjon Vi vàhqan Trưqshbơdiugng Ninh.

gffinh Đkmmvôwntd thàhqannh bịgexvwntdng phálvqb ba ngàhqany sau Lưqshbu Bịgexv đvpqeãgupx nhậudtsn đvpqeưqshbudtsc tin tứpvyqc, tấxjdqt cảoabh mọapepi ngưqshbwntdi đvpqeviwmu kinh hãgupxi, ai cũihclng khôwntdng ngờwntd Giang Đkmmvôwntd lạgqsni cóvpqe việnucrn quâkmmvn nhanh nhưqshb vậudtsy thầougbn khôwntdng biếycpdt quỷasbn khôwntdng hay lấxjdqy đvpqeưqshbudtsc Bìgffinh Đkmmvôwntd.

qshbu Bịgexv sau khi đvpqeưqshbudtsc tin tứpvyqc nàhqany thìgffi toálvqbt ra mồvaeuwntdi lạgqsnnh sớougbm biếycpdt Trưqshbơdiugng Lãgupxng lợudtsi hạgqsni nhưqshbng khôwntdng ngờwntd hắgqdxn lợudtsi hạgqsni đvpqeếycpdn mứpvyqc đvpqeóvpqe trong khoảoabhnh khắgqdxc đvpqeãgupx lấxjdqy đvpqeưqshbudtsc Bìgffinh Đkmmvôwntd. Hiệnucrn tạgqsni cộirsnng thêyelmm vấxjdqn đvpqeviwm Trưqshbơdiugng Tiệnucrn đvpqeúzmkbng làhqan thùyuwc trong giặjiyac ngoàhqani.

Thủnljk hạgqsn củnljka Lưqshbu Bịgexv thưqshbơdiugng lưqshbudtsng nguyêyelmn mộirsnt buổzhabi tốhbwei cuốhbwei cùyuwcng cũihclng nhấxjdqt trísurbasbnng binh ởtslx An Thàhqannh huyệnucrn đvpqeem đvpqegexvch nhâkmmvn ngăasbnn cảoabhn ngoàhqani Trưqshbwntdng Sa quậudtsn, lúzmkbc chọapepn ngưqshbwntdi Lưqshbu Bịgexv quyếycpdt đvpqegexvnh tựkmmvgffinh tiếycpdn vềviwm An Thàhqannh, kỳgexv thậudtst thủnljk hạgqsn củnljka hắgqdxn cũihclng khôwntdng cóvpqe đvpqegqsni tưqshbougbng đvpqeshjoyuwcng.

qshbu Bịgexv lầougbn nàhqany hàhqannh đvpqeirsnng vưqshbudtst qua dựkmmv kiếycpdn củnljka Trưqshbơdiugng Lãgupxng hắgqdxn khôwntdng ngờwntdqshbu Bịgexv lạgqsni thiếycpdu kiêyelmn nhẫqoocn nhưqshb vậudtsy Bìgffinh Đkmmvôwntd thấxjdqt thủnljk đvpqeãgupx vộirsni vàhqanng mang binh tớougbi An Thàhqannh huyệnucrn, ngẫqoocm vậudtsy cũihclng tốhbwet đvpqeshjogffinh cóvpqe thểshjo nhanh chóvpqeng thựkmmvc hiệnucrn kếycpd hoạgqsnch.

Trưqshbơdiugng Lãgupxng quyếycpdt đvpqegexvnh cảoabhi biếycpdn sálvqbch lưqshbudtsng, cóvpqe ýlocd đvpqegexvnh nửojwya đvpqeưqshbwntdng chặjiyan đvpqeưqshbwntdng Lưqshbu Bịgexv lạgqsni.

qshbu Sa trấxjdqn chísurbnh làhqan con đvpqeưqshbwntdng thôwntdng qua Trưqshbwntdng Sa cálvqbch An thàhqannh năasbnm mưqshbơdiugi dặjiyam Trưqshbơdiugng Lãgupxng vốhbwen đvpqei qua chỗqfcfhqany nhưqshbng sau khi nghe đvpqeưqshbudtsc tin tứpvyqc ởtslx Trưqshbwntdng Sa truyềviwmn tớougbi thìgffi mang binh trởtslx vềviwm, cóvpqe ýlocd đvpqegexvnh thủnljktslx chỗqfcfhqany chờwntdqshbu Bịgexv tớougbi.

Binh mãgupx củnljka Trưqshbơdiugng Lãgupxng ẩspzin nấxjdqp ởtslx trong rừhbweng câkmmvy ba nghìgffin kỵfuop binh làhqan mộirsnt con sốhbwe khôwntdng nhỏzuax mụpkirc tiêyelmu rấxjdqt dễmbxu bạgqsno lộirsn cầougbn phảoabhi cẩspzin thậudtsn làhqanm việnucrc.

Tuy nhiêyelmn cóvpqe mộirsnt vấxjdqn đvpqeviwm khiếycpdn cho Trưqshbơdiugng Lãgupxng suy nghĩvaeu nửojwya ngàhqany, chísurbnh làhqan quang minh chísurbnh đvpqegqsni ngăasbnn cảoabhn Lưqshbu Bịgexv hay làhqanxiytn lúzmkbt, nghĩvaeu tớougbi nghĩvaeu lui Trưqshbơdiugng Lãgupxng quyếycpdt đvpqegexvnh chọapepn cálvqbch thứpvyq hai, Lưqshbu Bịgexv hiệnucrn tạgqsni đvpqeang ởtslx thờwntdi kỳgexv khóvpqe khăasbnn, màhqan hắgqdxn khôwntdng hềviwm cam lòngvkng, cộirsnng thêyelmm mìgffinh khốhbweng chếycpd mộirsnt trậudtsn chiêyelmn Hoàhqanng Hàhqan, vôwntd luậudtsn Viêyelmn Thiệnucru hay Tàhqano Thálvqbo ai thắgqdxng thìgffi phưqshbơdiugng bắgqdxc cũihclng sẽnucr trởtslx thàhqannh mộirsnt nơdiugi khóvpqe khăasbnn mìgffinh chưqshba đvpqenljk đvpqeshjo chốhbweng lạgqsni, cầougbn cóvpqe mộirsnt minh hữtfxeu cưqshbwntdng đvpqegqsni màhqan minh hữtfxeu nàhqany chísurbnh làhqanqshbu Bịgexv cho dùyuwc hiệnucrn tạgqsni hắgqdxn vôwntdyuwcng nhỏzuax yếycpdu nhưqshbng cũihclng khôwntdng thểshjo đvpqeálvqbnh giálvqb thấxjdqp dãgupxkmmvm kiêyelmu hùyuwcng.


Hai ngàhqany nữtfxea Trưqshbơdiugng Phi mang binh mãgupx xuấxjdqt hiệnucrn ởtslx trong tầougbm mắgqdxt củnljka Trưqshbơdiugng Lãgupxng.

Sau đvpqeóvpqeqshbu Bịgexv nhanh chóvpqeng mang trung quâkmmvn tớougbi, bởtslxi vìgffi đvpqea phầougbn binh mãgupxhqanqshbu Bịgexv thốhbweng lĩvaeunh làhqan bộirsn binh cho nêyelmn tốhbwec đvpqeirsnhqannh quâkmmvn khôwntdng đvpqeưqshbudtsc nhanh, ngay lậudtsp tứpvyqc sắgqdxc trờwntdi trởtslxyelmn tốhbwei đvpqeen, Lưqshbu Bịgexv đvpqeshjo cho đvpqegqsni quâkmmvn đvpqeóvpqeng ởtslxqshbu Sa trấxjdqn.

yuwcng qua bữtfxea tốhbwei Lưqshbu Bịgexvyuwcng Quan Vũihcl, Trưqshbơdiugng Phi mấxjdqy ngưqshbwntdi nóvpqei chuyệnucrn phiếycpdm khôwntdng ngoàhqani chuyệnucrn quâkmmvn đvpqeirsni.

zmkbc nàhqany cóvpqe mộirsnt binh sĩvaeu mang phong thưqshb tớougbi.

Quan Vũihclhqan Trưqshbơdiugng Phi tròngvk chuyệnucrn hồvaeui lâkmmvu Lưqshbu Bịgexv vẫqoocn khôwntdng nóvpqei gìgffi.

Quan Vũihcl quan tâkmmvm hỏzuaxi:

- Đkmmvgqsni ca làhqanm sao vậudtsy trêyelmn thưqshbhqany nóvpqei gìgffi?

qshbu Bịgexvwntdyuwcng cổzhab quálvqbi giao thưqshb cho Quan Vũihclhqanvpqei:

- Nhịgexv đvpqenucr đvpqenucr xem thưqshbhqany.

Quan Vũihcl tiếycpdp nhậudtsn thưqshb sau đvpqeóvpqe trêyelmn mặjiyat lạgqsni cóvpqe vẻfuop cổzhab quálvqbi.

Trưqshbơdiugng Phi nổzhabi cálvqbu:

- Nhịgexv ca huynh nóvpqei sao?

Quan Vũihcl vuốhbwet râkmmvu màhqanvpqei:

- Đkmmvâkmmvy làhqan thưqshb Trưqshbơdiugng Lãgupxng viếycpdt, hắgqdxn ưqshbougbc hẹjkhfn đvpqegqsni ca ra ngoàhqani gặjiyap mặjiyat.

Trưqshbơdiugng Phi hồvaeu đvpqevaeu hỏzuaxi:

- Chẳmtlbng phảoabhi làhqan gặjiyap mặjiyat sao tạgqsni sao phảoabhi khẩspzin trưqshbơdiugng nhưqshb vậudtsy?

Quan Vũihcl khéxiyt liếycpdc Trưqshbơdiugng Phi màhqan trầougbm giọapepng nóvpqei:

- Tam đvpqenucr sao đvpqenucr lạgqsni hồvaeu đvpqevaeu nhưqshb vậudtsy bâkmmvy giờwntd đvpqegqsni ca vàhqan Trưqshbơdiugng Lãgupxng khai chiếycpdn đvpqegqsni ca hộirsn kiếycpdn Trưqshbơdiugng Lãgupxng khôwntdng nóvpqei hắgqdxn cóvpqe tầougbm nhìgffin gìgffi, mộirsnt khi rơdiugi vàhqano mắgqdxt củnljka ngưqshbwntdi khálvqbc sẽnucrvpqe ýlocd kiếycpdn rằfyigng đvpqegqsni ca tưqshb thôwntdng vớougbi đvpqegexvch, lúzmkbc đvpqeóvpqe Trưqshbơdiugng Lãgupxng rắgqdxp tâkmmvm hạgqsni ngưqshbwntdi gâkmmvy chuyệnucrn khôwntdng tốhbwet cóvpqe phảoabhi làhqan chếycpdt khôwntdng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.