Phong Lưu Tam Quốc

Chương 323 : Trường Sa thái thú (thượng)

    trước sau   
zgviu Bịbqwe ngồdhqxi xuốftlrng ghếmksh toàkwwin bộxqtqwfrg lựwgrxc, nếmkshu làkwwi Trưzgviơotzang Lãgzkpng hắzaion nhấcbett đotoibqwenh sẽzaio nghĩqetg ra biệotoin pháiebpp tốftlrt, Lưzgviu Bịbqwe lắzaioc đotoixqtqu trong lòoofxng cưzgvixomqi khổzxqk tạnkmji sao mìbqwenh lạnkmji nghĩqetg tớxlbli hắzaion, bâzddwy giờxomqbqwenh còoofxn mang binh đotoii đotoiáiebpnh hắzaion đotoiâzddwy nàkwwiy.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng hai ngàkwwiy nay cùwlmpng vớxlbli Chu Du tiếmkshp xúqtjcc thưzgviơotzang lưzgvildting quâzddwn tìbqwenh.

kwwi Chu Du sau khi dâzddwng lêbpjkn diệotoiu kếmksh cho Trưzgviơotzang Lãgzkpng bứhcenc tưzgvixomqng ngăwuvhn cáiebpch dầxqtqn đotoiưzgvildtic tiêbpjku trừbolx tuy khôwfrgng cófkny thófknyi quen nhiệotoit tìbqwenh vớxlbli Trưzgviơotzang Lãgzkpng nhưzgving dâzddwn cũabosng cảwuvhi biếmkshn.

Đyvptiềgstyn Phong hiểbhqun nhiêbpjkn cũabosng pháiebpt hiệotoin ra biêbpjkn hófknya củucsla Chu Du, hắzaion biếmksht đotoiâzddwy làkwwi mộxqtqt chuyệotoin tốftlrt.

Hai ngàkwwiy nay tâzddwm tìbqwenh củucsla Trưzgviơotzang Lãgzkpng vôwfrgwlmpng tốftlrt, dùwlmpng áiebpnh mắzaiot củucsla hắzaion, Chu Du mưzgviu lưzgvildtic tuy khôwfrgng bằukvjng Cổzxqk Hủucsl Quáiebpch Gia nhưzgving cũabosng cófkny thểbhqu xếmkshp vàkwwio hàkwwing hạnkmjng nhấcbett, màkwwi hắzaion thốftlrng soáiebpi tam quâzddwn côwfrgng thàkwwinh nhổzxqk trạnkmji bàkwwiy mưzgviu nghĩqetg kếmkshwfrgwlmpng xuấcbett sắzaioc đotoiâzddwy chíhyebnh làkwwi thứhcenkwwi Trưzgviơotzang Lãgzkpng muốftlrn cófkny.

Đyvptiềgstyn Phong cùwlmpng Hoàkwwing Tựwgrx hai ngưzgvixomqi nhìbqwen biểbhquu lộxqtq củucsla Trưzgviơotzang Lãgzkpng thìbqwe ngẩmkshn cảwuvh ngưzgvixomqi.


Hai ngưzgvixomqi rấcbett kỳpubf quáiebpi Trưzgviơotzang Lãgzkpng đotoiem mìbqwenh gọvabei tớxlbli nhưzgving màkwwi khôwfrgng biếmksht hắzaion làkwwim ra chuyệotoin gìbqwe.

- Cáiebpc ngưzgviơotzai đotoiãgzkp tớxlbli bao lâzddwu rồdhqxi, ta vừbolxa rồdhqxi suy nghĩqetg sựwgrxbqwenh đotoiếmkshn mứhcenc nhậrjwpp thầxqtqn.

Hồdhqxi lâzddwu sau Trưzgviơotzang Lãgzkpng mớxlbli cấcbett tiếmkshng.

Đyvptiềgstyn Phong khôwfrgng nhịbqwen đotoiưzgvildtic nhẹftlr nhàkwwing hỏukvji;

- Thuộxqtqc hạnkmjwlmpng vớxlbli Hoàkwwing tưzgvixlblng quâzddwn đotoiãgzkp tớxlbli mộxqtqt hồdhqxi rồdhqxi thấcbety chúqtjca côwfrgng nhậrjwpp thầxqtqn nhưzgvi thếmksh cho nêbpjkn khôwfrgng dáiebpm đotoiáiebpnh gãgzkpy.

Dừbolxng mộxqtqt chúqtjct Đyvptiềgstyn Phong lạnkmji cẩmkshn thậrjwpn nófknyi:

- Chúqtjca côwfrgng khôwfrgng biếmksht đotoiêbpjkm khuya gọvabei chúqtjcng ta tớxlbli làkwwifkny chuyệotoin gìbqwe quan trọvabeng?

Trưzgviơotzang Lãgzkpng liềgstyn gọvabei bọvaben họvabe tớxlbli, Đyvptiềgstyn Phong vàkwwi Hoàkwwing Tựwgrxbpjk hoặkyyic nhưzgving cũabosng nghe theo.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng lúqtjcc nàkwwiy mớxlbli thầxqtqn bíhyebfknyi:

- Ta cófkny chuyệotoin muốftlrn cáiebpc ngưzgviơotzai làkwwim, tin tứhcenc báiebpo lạnkmji làkwwi Trưzgvixomqng Sa tháiebpi thúqtjc Trưzgviơotzang Tiệotoin sớxlblm đotoiãgzkpfknyzddwm mưzgviu phảwuvhn Lưzgviu Biểbhquu, mấcbety năwuvhm trưzgvixlblc ởfsumzgviơotzang Giang khởfsumi sựwgrx Linh Lăwuvhng Trưzgvixomqng Sa đotoigstyu hưzgvifsumng ứhcenng sau đotoiófknybqwebqwenh thứhcenc bắzaiot buộxqtqc, Lưzgviu Biểbhquu bấcbett đotoizaioc dĩqetg thăwuvhng Trưzgviơotzang Tiệotoin làkwwim Trưzgvixomqng Sa tháiebpi thúqtjc, hi vọvabeng hắzaion cófkny thểbhqubqwenh đotoiưzgvildtic bạnkmjo loạnkmjn nhưzgving ta cófkny mộxqtqt tin tứhcenc nhỏukvj, Trưzgviơotzang Tiệotoin chíhyebnh làkwwi mộxqtqt trong nhữfknyng ngưzgvixomqi cófkny ýfaaxzgviu phảwuvhn.

Đyvptiềgstyn Phong vôwfrgwlmpng khiếmkshp sợldti, hiểbhqun nhiêbpjkn khôwfrgng tin đotoiâzddwy làkwwi tin tứhcenc nhỏukvjkwwifknyi:

- Nhưzgving màkwwi Khu Tinh khôwfrgng phảwuvhi làkwwi do Trưzgviơotzang Tiệotoin giếmksht sao, Trưzgviơotzang Tiệotoin khôwfrgng cófkny khảwuvhwuvhng giếmksht, vìbqwe hắzaion làkwwi ngưzgvixomqi trọvabeng nghĩqetga khíhyeb.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng cưzgvixomqi tàkwwi nhìbqwen Đyvptiềgstyn Phong khôwfrgng nhanh khôwfrgng chậrjwpm màkwwifknyi:


- Ngưzgviơotzai chứhcenng kiếmkshn Trưzgviơotzang Tiệotoin giếmksht Khu Tinh sao?

Đyvptiềgstyn Phong lắzaioc đotoixqtqu, trong lòoofxng vôwfrgwlmpng kỳpubf quáiebpi.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng giảwuvh thầxqtqn giảwuvh quỷnilkfknyi:

- Ta nghe nófknyi Khu Tinh còoofxn sốftlrng hơotzan nữfknya còoofxn sốftlrng rấcbett tốftlrt, mỗchrhi ngàkwwiy đotoigstyu ăwuvhn no uốftlrng say tiêbpjku dao khoáiebpi hoạnkmjt.

Đyvptiềgstyn Phong càkwwing nghe càkwwing khôwfrgng hợldtip lýfaaxkwwifknyi:

- Chúqtjca côwfrgng nghe ai nófknyi vậrjwpy, Khu Tinh hiệotoin tạnkmji đotoiang ởfsumotzai nàkwwio?

Trưzgviơotzang Lãgzkpng lạnkmji quáiebpi khíhyebkwwifknyi:

- Khu Tinh ởfsumotzai nàkwwio hắzaion làkwwim gìbqwe, thiêbpjkn đotoiưzgvixomqng cũabosng tốftlrt đotoibqwea ngụmtunc cũabosng hay ta chỉenum muốftlrn càkwwing nhiềgstyu ngưzgvixomqi nữfknya biếmksht rõkcwkkwwi thôwfrgi.

Đyvptiềgstyn Phong khôwfrgng phảwuvhi làkwwi đotoidhqx ngốftlrc tráiebpi lạnkmji hắzaion vôwfrgwlmpng thôwfrgng minh hắzaion hưzgving phấcbetn nófknyi:

- Chúqtjca côwfrgng cófkny ýfaax muốftlrn đotoibhqu thuộxqtqc hạnkmj pháiebpi ngưzgvixomqi bịbqwea đotoikyyit đotoibhquzgviu Bịbqwe đotoiiềgstyu hắzaion trởfsum lạnkmji Trưzgvixomqng Sa.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng nhẹftlr nhõkcwkm nởfsum nụmtunzgvixomqi:

- Việotoic nàkwwiy khôwfrgng phảwuvhi ngưzgviơotzai đotoii, Hoàkwwing Tựwgrx.Trưzgviơotzang Lãgzkpng quay đotoixqtqu hưzgvixlblng vềgsty phíhyeba Hoàkwwing Tựwgrx.

Hoàkwwing Tựwgrx minh bạnkmjch trầxqtqm giọvabeng nófknyi:


- Chúqtjca côwfrgng yêbpjkn tâzddwm thuộxqtqc hạnkmj nhấcbett đotoibqwenh sẽzaio hoàkwwin thàkwwinh nhiệotoim vụmtun khi đotoiófknyzgviu Bịbqwe khófknyfkny thểbhqubqwenh an.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng gậrjwpt đotoixqtqu khuôwfrgn mặkyyit lộxqtq ra vẻmksh ngưzgving trọvabeng:

- Còoofxn cófkny mộxqtqt việotoic ta muốftlrn nófknyi vớxlbli ngưzgviơotzai.

Hoàkwwing Tựwgrx hiểbhqun nhiêbpjkn khôwfrgng rõkcwk hiếmkshu kỳpubf hỏukvji:

- Chúqtjca côwfrgng còoofxn gìbqwe phâzddwn phófkny?

Trưzgviơotzang Lãgzkpng nhìbqwen hắzaion trầxqtqm mặkyyic mộxqtqt láiebpt rồdhqx mớxlbli châzddwn thàkwwinh nófknyi:

- Cófkny tin tứhcenc kháiebpc hồdhqxi báiebpo phụmtun thâzddwn củucsla ngưzgviơotzai Hoàkwwing Trung đotoiãgzkp đotoii theo Lưzgviu Bàkwwin cófkny khảwuvhwuvhng sẽzaiowlmpng vớxlbli quâzddwn ta giao phong.

Thâzddwn thểbhqu củucsla Hoàkwwing Tựwgrx chấcbetn đotoixqtqng khuôwfrgn mặkyyit trởfsumbpjkn cứhcenng ngắzaioc.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng vỗchrh vai củucsla hắzaion màkwwifknyi:

- Ngưzgviơotzai yêbpjkn tâzddwm ta sẽzaio khôwfrgng làkwwim khófkny ngưzgviơotzai vàkwwi phụmtun thâzddwn ngưzgviơotzai lúqtjcc đotoiófkny ngưzgviơotzai quyếmksht đotoibqwenh vôwfrg luậrjwpn thếmkshkwwio ta cũabosng nghe theo ýfaax kiếmkshn củucsla ngưzgviơotzai.

Hoàkwwing Tựwgrx bỗchrhng nhiêbpjkn quỳpubf phịbqwech xuốftlrng đotoicbett màkwwifknyi:

- Chúqtjca côwfrgng yêbpjkn tâzddwm Hoàkwwing Tựwgrx đotoiưzgvildtic chúqtjca côwfrgng yêbpjku thíhyebch tấcbett nhiêbpjkn sẽzaio nguyệotoin đotoiem toàkwwin lựwgrxc du thuyếmksht gia phụmtun hiệotoiu lựwgrxc cho chúqtjca côwfrgng, báiebpo đotoiáiebpp âzddwn trọvabeng củucsla chúqtjca côwfrgng.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng gậrjwpt đotoixqtqu vui mừbolxng nófknyi:


- Nếmkshu vậrjwpy thìbqwe khôwfrgng gìbqwe tốftlrt hơotzan, tuy nhiêbpjkn ngưzgviơotzai cũabosng biếmksht phụmtun thâzddwn ngưzgviơotzai làkwwim ngưzgvixomqi thếmkshkwwio chỉenum sợldti.

Hoàkwwing Tựwgrx bỗchrhng nhiêbpjkn ngẩmkshng đotoixqtqu kiêbpjkn nghịbqwefknyi:

- Từbolxzgvia nay trung nghĩqetga khófkny toàkwwin nếmkshu nhưzgvi trờxomqi xanh vôwfrgbqwenh nhưzgvi thếmksh, Hoàkwwing Tựwgrx tấcbett nhiêbpjkn sẽzaio xửfwrufaax khôwfrgng đotoibhqu chúqtjca côwfrgng khófkny xửfwru.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng yêbpjku thưzgviơotzang nófknyi:

- Ngưzgviơotzai ngàkwwin vạnkmjn lầxqtqn khôwfrgng đotoiưzgvildtic làkwwim chuyệotoin đotoibpjkn rồdhqxoofxn sốftlrng thìbqweoofxn cófkny hi vọvabeng.

Trêbpjkn mặkyyit củucsla Hoàkwwing Tựwgrx khôwfrgng mang theo biểbhquu lộxqtqkwwio, màkwwi ngay cảwuvh Trưzgviơotzang Lãgzkpng nhấcbett thờxomqi cũabosng khôwfrgng hiểbhquu thấcbetu.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng bấcbett đotoizaioc dĩqetg thởfsumkwwii rồdhqxi nófknyi vớxlbli Đyvptiềgstyn Phong:

- Phùwlmp Hạnkmjo còoofxn cófkny mộxqtqt việotoic ta muốftlrn ngưzgviơotzai làkwwim.

Đyvptiềgstyn Phong lậrjwpp tứhcenc phụmtunc hồdhqxi tinh thầxqtqn:

- Chúqtjca côwfrgng cófknybqwe phâzddwn phófkny?

Trưzgviơotzang Lãgzkpng nófknyi:

- Nếmkshu nhưzgvi Hoàkwwing Tựwgrx tấcbett cảwuvh thuậrjwpn lợldtii thìbqwe khôwfrgng bao lâzddwu nữfknya Lưzgviu Bịbqwe sẽzaio nghi kỵlomw triệotoiu hồdhqxi Trưzgviơotzang Tiệotoin, Trưzgviơotzang Tiệotoin nhấcbett đotoibqwenh sẽzaio muốftlrn giảwuvhi thíhyebch lúqtjcc nàkwwiy Đyvptiềgstyn Phong ngưzgviơotzai tớxlbli Lưzgviwuvhng cho Trưzgviơotzang Tiệotoin mộxqtqt chúqtjct đotoidhqx ngọvabet, khôwfrgng bao lâzddwu sau Lưzgviu Bịbqwe nhấcbett đotoibqwenh sẽzaio nghi ngờxomq Trưzgviơotzang Tiệotoin nhiềgstyu hơotzan, hai phe mâzddwu thuẫgyvvn chúqtjcng ta cófkny tròoofx hay đotoibhqu nhìbqwen.

Đyvptiềgstyn Phong nghe đotoiưzgvildtic mộxqtqt nửfwrua thìbqwe mặkyyit màkwwiy hớxlbln hởfsum sau đotoiófkny bộxqtqi phụmtunc:


- Chúqtjca côwfrgng xuấcbett chiêbpjku thầxqtqn kỳpubf quảwuvh nhiêbpjkn lợldtii hạnkmji.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng cưzgvixomqi nhạnkmjt;"

- Cáiebpi nàkwwiy khôwfrgng phảwuvhi ta nghĩqetgkwwi Chu Du nghĩqetg ra.

- Chu Du?

Đyvptiềgstyn Phong kinh ngạnkmjc kêbpjku lêbpjkn khófkny tráiebpch chúqtjca côwfrgng lạnkmji coi trọvabeng ngưzgvixomqi nàkwwiy khôwfrgng ra tay thìbqwe thôwfrgi đotoiãgzkp ra tay thìbqwe khôwfrgng đotoiáiebpnh màkwwi thắzaiong, nếmkshu mưzgviu kếmksh thàkwwinh côwfrgng Lưzgviwuvhng cófkny thểbhqu đotoiưzgvildtic hófknya giảwuvhi hơotzan nữfknya khôwfrgng uổzxqkng phíhyeb ngưzgvixomqi nàkwwio đotoiúqtjcng làkwwi lợldtii hạnkmji.

Rạnkmjng sáiebpng ngàkwwiy hôwfrgm sau Trưzgviơotzang Lãgzkpng vừbolxa tỉenumnh dậrjwpy thìbqwefkny binh sĩqetg vộxqtqi vàkwwing thôwfrgng báiebpo.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng sau khi đotoiiềgstyu khiếmksht dưzgvidmkeng thầxqtqn tinh thầxqtqn khoáiebpng đotoinkmjt hắzaion nhịbqwen khôwfrgng đotoiưzgvildtic nófknyi:

- Sáiebpng sớxlblm chim kháiebpch treo trêbpjkn càkwwinh kêbpjku to nhấcbett đotoibqwenh làkwwifkny chuyệotoin tốftlrt pháiebpt sinh.

Binh sĩqetg kia hưzgving phấcbetn nófknyi:

- Chúqtjca côwfrgng Đyvptinh Phụmtunng tưzgvixlblng quâzddwn đotoiêbpjkm qua đotoiãgzkp lấcbety đotoiưzgvildtic Bìbqwenh Đyvptôwfrg sai thuộxqtqc hạnkmj tớxlbli đotoiâzddwy báiebpo cáiebpo.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng thấcbety vậrjwpy vôwfrgwlmpng vui vẻmkshkwwi hỏukvji:

- Ngưzgviơotzai khôwfrgng cầxqtqn phảwuvhi gấcbetp cứhcen từbolx từbolxfknyi rõkcwkbqwenh cảwuvhnh lúqtjcc đotoiófkny.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng đotoiem binh sĩqetg kia vàkwwio trong doanh trạnkmji tựwgrxbqwenh rófknyt tràkwwikwwi hỏukvji hắzaion.

Binh líhyebnh kia đotoiưzgvildtic sủucslng nhưzgvildtic trêbpjkn mặkyyit lộxqtq vẻmksh khẩmkshn trưzgviơotzang.

Trưzgviơotzang Lãgzkpng chờxomq hắzaion uốftlrng xong mộxqtqt hớxlblp liềgstyn hỏukvji:

- Đyvptinh Phụmtunng làkwwim thếmkshkwwio lấcbety đotoiưzgvildtic Bìbqwenh Đyvptôwfrg huyệotoin ngưzgviơotzai đotoiem quáiebp trìbqwenh nófknyi qua mộxqtqt chúqtjct.

Tuy Chu Du vàkwwi Đyvptiềgstyn Phong cófkny niềgstym tin đotoiftlri vớxlbli Đyvptinh Phụmtunng nhưzgving Trưzgviơotzang Lãgzkpng vẫgyvvn cófkny phầxqtqn bậrjwpn tâzddwm, Đyvptiềgstyn Phong vẫgyvvn còoofxn hơotzai trẻmkshkwwinh đotoixqtqng cófkny phầxqtqn xúqtjcc đotoixqtqng hàkwwinh đotoixqtqng hôwfrgm nay kếmksht thúqtjcc mỹydrggzkpn hắzaion cũabosng buôwfrgng lỏukvjng đotoiưzgvildtic áiebpp lựwgrxc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.