Phong Lưu Tam Quốc

Chương 322 : Chu Du thay đổi (hạ)

    trước sau   
Trưefnpơbbtong Lãgqkhng bỗswqvng nhiêperkn hỏwmdxi:

- Chu Du vừvigsa rồsggli ngưefnpơbbtoi thổwbayi khúmxiwc sárylio bằosvrng lárylisggly đefbdóvigs sao?

Chu Du gậrylit đefbdkeoau:

- Đoqweúmxiwng thếknvn.

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng khen:

- Quảshed nhiêperkn làdhyydhyyi năhrvcng thổwbayi sárylio củnkxma ngưefnpơbbtoi đefbdãgqkh tớserzi mứufqac đefbdăhrvcng phong thárylio cựgyiwc thu phárylit tùbbtoy tâsgglm mộwmdxt lárylisggly nho nhỏwmdxfizxng cóvigs thểgqkh phárylit ra nhạxzdyc khúmxiwc.


Chu Du lẩserlm bẩserlm:

- Cárylii nàdhyyy thìckkyvigs đefbdáryling gìckky.

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng hiểgqkhn nhiêperkn khôndtgng đefbdgqkh ýpfqp tớserzi màdhyy tựgyiw nhỏwmdx:

- Mỗswqvi vậrylit đefbdfqebu cóvigs thứufqa đefbdfbdcc thùbbtodhyy khôndtgng ai biếknvnt chỉqxfodhyy khôndtgng thểgqkh hiệdcjmn bêperkn ngoàdhyyi màdhyy thôndtgi.

Chu Du im lặfbdcng khôndtgng nóvigsi gìckky.

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng nóvigsi tiếknvnp:

- Dùbbto thàdhyynh côndtgng thếknvndhyyo, cho dùbbto khôndtgng bìckky nổwbayi trong mắrulkt ngưefnpyriri khárylic thếknvndhyyo thìckky trong nộwmdxi tâsgglm củnkxma hắrulkn vẫycsln làdhyy trầkeoam trọmvoqng árylip lựgyiwc vàdhyy trárylich nhiệdcjmm nghĩwepxa vụgqkh hoặfbdcc làdhyy lo lắrulkng sợnhytgqkhi, đefbdxzdyt đefbdưefnpnhytc cárylii nàdhyyy cũfizxng làdhyy mấkskpt đefbdi cárylii kia.

Chu Du chấkskpn đefbdwmdxng dùbbtong mộwmdxt árylinh mắrulkt khárylic dòsibzperkt Trưefnpơbbtong Lãgqkhng.

Chu Du thăhrvcm dòsibzvigsi:

- Thủnkxm hạxzdyefnpserzng quâsggln khôndtgng phảshedi cóvigs nhiềfqebu ngưefnpyriri tàdhyyi ba sao sao khôndtgng tìckkym bọmvoqn họmvoqdhyy chia sẻdhyy?

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng nghe thếknvn thìckky lộwmdx ra vẻdhyyefnpơbbtoi cưefnpyriri:

- Đoqweúmxiwng thếknvn nếknvnu khôndtgng cóvigs Quárylich Gia Đoqweiểgqkhn Vi... bọmvoqn họmvoq thìckky Trưefnpơbbtong Lãgqkhng đefbdãgqkh sớserzm chôndtgn xưefnpơbbtong tạxzdyi tha thưefnpơbbtong, khôndtgng cóvigs thàdhyynh tựgyiwu nhưefnp hiệdcjmn tạxzdyi rồsggli.

Chu Du nghĩwepx nghĩwepx cuốsnzvi cùbbtong tâsgglm tìckkynh vẫycsln chiêperkn thắrulkng lýpfqp tríjzns:


- Đoqweãgqkh nhưefnp vậryliy tưefnpserzng quâsggln còsibzn phiềfqebn nãgqkho gìckky?

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng thốsnzvt lêperkn:

- Đoqweinh Phụgqkhng tớserzi Bìckkynh Đoqweôndtgvigsi thậrylit ta cóvigs bậrylin tâsgglm.

Chu Du kịmxiwch liệdcjmt giao chiếknvnn trong lòsibzng sau đefbdóvigs thầkeoam than mộwmdxt tiếknvnng rồsggli từvigs từvigsvigsi:

- Đoqweinh Phụgqkhng ngưefnpyriri nàdhyyy khôndtgng phảshedi làdhyyfizx phu màdhyyvigs tríjzns tuệdcjm, lầkeoan nàdhyyy đefbdi BÌshionh Đoqweôndtg lạxzdyi đefbdárylinh úmxiwp chỉqxfo cầkeoan mộwmdxt chúmxiwt mưefnpu lưefnpnhytc tăhrvcng thêperkm đefbdmxiwch quâsggln kìckkym chếknvn thìckky khôndtgng phảshedi vấkskpn đefbdfqeb lớserzn, chỉqxfodhyy Trưefnpyrirng Sa Thárylii thúmxiw Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn tấkskpn côndtgng Lưefnphrvcng, cóvigs vẻdhyybbtoi khóvigs khăhrvcn tuy nhiêperkn khôndtgng phảshedi làdhyy khôndtgng cóvigs biệdcjmn phárylip.

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng đefbdxzdyi hỉqxfovigsi:

- Chuyệdcjmn nàdhyyy cóvigs phầkeoan lo lắrulkng, Côndtgng Cẩserln cóvigs diệdcjmu kếknvnckky?

Chu Du thấkskpy Trưefnpơbbtong Lãgqkhng hưefnpng phấkskpn thìckky trong lòsibzng khôndtgng nỡknvn đefbdàdhyynh nóvigsi:

- Tưefnpserzng quâsggln cóvigs biếknvnt Trưefnpyrirng Sa thárylii thúmxiw Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn làdhyy ngưefnpyriri phưefnpơbbtong nàdhyyo khôndtgng?

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng vỗswqv đefbdkeoau cốsnzv gắrulkng nhớserz lạxzdyi rồsggli nóvigsi:

- Côndtgng Cẩserln cứufqavigsi đefbdi ta khôndtgng nhớserz ra nổwbayi.Chu Du nóvigsi:

- Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn làdhyy ngưefnpyriri Nam Dưefnpơbbtong, trưefnpserzc sau vớserzi tưefnprylich Linh Lăhrvcng Quếknvnefnpơbbtong thárylii thúmxiw, nhưefnpng tíjznsnh tìckkynh bấkskpt khuấkskpt khôndtgng thuậrylin< Lưefnpu biểgqkhu khôndtgng lễswqv đefbdwmdx vớserzi hắrulkn, Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn thầkeoam hậrylin trong lòsibzng, trưefnpserzc đefbdâsggly Trưefnpyrirng Sa thárylii thúmxiw Khu Tinh khởszrmi sợnhyt Linh Lăhrvcng Quếknvnefnpơbbtong Chu Triềfqebu hửefnpng ứufqang, Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn đefbdưefnpnhytc thăhrvcng làdhyym Trưefnpyrirng Sa Thárylii thúmxiw, sớserzm đefbdãgqkhvigs ýpfqp ngoàdhyyi.

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng minh bạxzdych liềfqebn thăhrvcm dòsibz:


- Ýueap củnkxma ngưefnpơbbtoi làdhyy...

Chu Du nhàdhyyn nhạxzdyt nóvigsi:

- Kỳwbay thậrylit Lưefnpu Biểgqkhu lầkeoan nàdhyyy phárylii Lưefnpu Bịmxiw tấkskpn côndtgng Dựgyiw Chưefnpơbbtong trong đefbdóvigsvigs hai cárylich nhìckkyn cárylich thứufqa nhấkskpt làdhyyvigs thểgqkh đefbdoạxzdyt Giang Hạxzdy thứufqa hai chíjznsnh làdhyyckkynh đefbdmxiwnh Trưefnpyrirng Sa.

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng khổwbayefnp:

- Xem ra Lưefnpu Biểgqkhu tiếknvnn binh Dựgyiw Chưefnpơbbtong, chỉqxfo sợnhytdhyy cớserz, muốsnzvn đefbduổwbayi Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn ra khỏwmdxi Trưefnpyrirng Sa đefbdgqkhefnpu Bịmxiw thanh lýpfqp nhổwbay mộwmdxt íjznst nanh vuốsnzvt củnkxma hắrulkn.

Chu Du nóvigsi:

- Khôndtgng sai cóvigs lẽwxqumxiwc nàdhyyy Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn màdhyy quay trởszrm lạxzdyi Trưefnpyrirng Sa thìckky đefbdúmxiwng làdhyymxiwc hắrulkn mấkskpt mạxzdyng.

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng liềfqebn hưefnpng phấkskpn nóvigsi:

- Côndtgng Cẩserln cóvigs diệdcjmu kếknvnckky?

Chu Du đefbdárylip:

- Rấkskpt đefbdơbbton giảshedn, Trưefnpyrirng Sa Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn đefbdãgqkhvigs ýpfqp phảshedn bộwmdxi tưefnpserzng quâsggln ởszrm trong đefbdóvigs kiếknvnm chuyệdcjmn ly giárylin, dùbbto sao Lưefnpu Biểgqkhu cũfizxng khôndtgng thíjznsch ngưefnpyriri nàdhyyy, Lưefnpu Bịmxiw đefbdóvigsng quâsggln ởszrmefnpơbbtong Tâsggly càdhyyng mong đefbduổwbayi Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn ra khỏwmdxi Trưefnpyrirn Sa hi vọmvoqng mưefnpnhytn tay tưefnpserzng quâsggln giếknvnt Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn.

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng âsgglm hiểgqkhm cưefnpyriri nóvigsi:

- Đoqweâsggly đefbdúmxiwng làdhyy diệdcjmu kếknvn, tuy nhiêperkn ta hếknvnt lầkeoan nàdhyyy tớserzi lầkeoan khárylic lạxzdyi khôndtgng muốsnzvn, đefbdếknvnn lúmxiwc đefbdóvigs xem Lưefnpu Bịmxiwsibzn cóvigs thểgqkhperkn tâsgglm tiếknvnn côndtgng Lưefnphrvcng khôndtgng.


Nghĩwepx tớserzi đefbdâsggly Trưefnpơbbtong Lãgqkhng cưefnpyriri hắrulkc hắrulkc.

Chu Du dĩwepx nhiêperkn minh bạxzdych ýpfqp củnkxma Trưefnpơbbtong Lãgqkhng liềfqebn xen vàdhyyo mộwmdxt câsgglu:

- Tốsnzvt nhấkskpt làdhyy cho Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn ăhrvcn mộwmdxt íjznst đefbdsggl ngọmvoqt, Lưefnpu Bịmxiw đefbdiềfqebu hắrulkn vềfqebdhyy hắrulkn khôndtgng nỡknvn vềfqeb.

Trưefnpơbbtong Lãgqkhng nhìckkyn Chu Du hai ngưefnpyriri đefbdsgglng thanh cưefnpyriri rộwmdxperkn.

efnpu Bịmxiw vỗswqv mạxzdynh tay lêperkn trêperkn bàdhyyn hắrulkn bìckkynh thưefnpyrirng khoan hậryliu hôndtgm nay tứufqac giậrylin tớserzi sùbbtoi bọmvoqt méperkp, hỏwmdxa nộwmdx tớserzi cựgyiwc đefbdiểgqkhm.

Quan Vũfizx Trưefnpơbbtong Phi Giảshedn ung Đoqweswqv Tậrylip Y Tịmxiwch mấkskpy tâsgglm phúmxiwc đefbdfqebu ởszrmperkn cạxzdynh chưefnpa ai từvigsng nhìckkyn thấkskpy Lưefnpu Bịmxiw tứufqac giậrylin nhưefnp vậryliy trong nhấkskpt thờyriri bọmvoqn họmvoq đefbdfqebu ngẩserln ngơbbto ai cũfizxng khôndtgng biếknvnt làdhyym sao khôndtgng dárylim thốsnzvt lêperkn mộwmdxt tiếknvnng.Sắrulkc mặfbdct củnkxma Lưefnpu Bịmxiwbbtoi tárylii nhợnhytt ngựgyiwc khôndtgng ngừvigsng phậrylip phồsgglng doanh trạxzdyi yêperkn tĩwepxnh khiếknvnn cho láryli rụgqkhng cũfizxng cóvigs thểgqkh nghe thấkskpy.

Trưefnpơbbtong Phi mấkskpy lầkeoan duỗswqvi bàdhyyn tay ra nhưefnpng đefbdfqebu dừvigsng lạxzdyi ởszrm trêperkn khôndtgng trung.

Quan Vũfizxfizxng lộwmdx ra vẻdhyy lo lắrulkng lôndtgng màdhyyy nhắrulkn lạxzdyi, árylinh mắrulkt xếknvnch lêperkn hiểgqkhn nhiêperkn đefbdang suy nghĩwepx.

efnpu Bịmxiw bỗswqvng nhiêperkn rủnkxm hai tay xuốsnzvng:

- Màdhyy thôndtgi, theo hắrulkn đefbdi thôndtgi.

Giảshedn Ung sợnhytgqkhi khôndtgng chúmxiwt nghĩwepx ngợnhyti đefbdi ra khỏwmdxi hàdhyyng:

- Chúmxiwa côndtgng ngàdhyyn vạxzdyn lầkeoan khôndtgng đefbdưefnpnhytc, Hoàdhyyn Giai từvigs trưefnpserzc tớserzi nay quan hệdcjm vớserzi Trưefnpơbbtong Lãgqkhng rấkskpt tốsnzvt, cấkskpu kếknvnt vớserzi nhau làdhyym chuyệdcjmn xấkskpu lầkeoan nàdhyyy Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn cóvigs thểgqkh an tâsgglm xuấkskpt binh Lưefnphrvcng hoàdhyyn toàdhyyn làdhyyckkyvigs Hoàdhyyn Giảshedi ởszrm Trưefnpyrirng Sa nếknvnu nhưefnp khôndtgng đefbdárylinh màdhyy đefbduổwbayi hắrulkn ra khỏwmdxi Trưefnpyrirng Sa thìckkydhyy kếknvn tốsnzvt nhấkskpt còsibzn nếknvnu tiếknvnp tụgqkhc bỏwmdx mặfbdcc Hoàdhyyn Giai tùbbtoy ýpfqp cho hắrulkn thong dong bốsnzv tríjzns khốsnzvng chếknvn thếknvn cụgqkhc phâsggln bốsnzvi thựgyiwc quyềfqebn ởszrm Trưefnpyrirng Sa thìckky khóvigsdhyyng thêperkm khóvigs.

efnpu Bịmxiw bấkskpt đefbdrulkc dĩwepxrylic đefbdkeoau tứufqac giậrylin nóvigsi:


- Bịmxiwfizxng biếknvnt chuyệdcjmn nàdhyyy nhưefnpng Hoàdhyyn Giai cứufqang mềfqebm khôndtgng ăhrvcn, gầkeoan đefbdâsggly hắrulkn ốsnzvm bệdcjmnh tạxzdyi giưefnpyrirng ta cũfizxng sợnhyt hắrulkn giảshed bệdcjmnh cho nêperkn phárylii quâsggln y qua kếknvnt quảshed thậrylit ngoàdhyyi dựgyiw kiếknvnn đefbdúmxiwng làdhyy hắrulkn ốsnzvm bệdcjmnh tạxzdyi thâsggln, ta cũfizxng khôndtgng cóvigs biệdcjmn phárylip.

Trưefnpơbbtong Phi thấkskpy Quan Vũfizx cảshed buổwbayi cũfizxng khôndtgng cấkskpt tiếknvnng thìckky tiếknvnn tớserzi trưefnpserzc mặfbdct Lưefnpu Bịmxiwdhyyperkt lêperkn;

- Hoàdhyyn Giai thấkskpt phu, làdhyym hưefnp mấkskpt chuyệdcjmn tốsnzvt củnkxma đefbdxzdyi ca, đefbdgqkh ta hôndtgm nay tớserzi xửefnppfqp hắrulkn.

Giảshedn Ung lộwmdx ra vui mừvigsng:

- Trưefnpơbbtong tưefnpserzng quâsggln nóvigsi rấkskpt đefbdúmxiwng, chỉqxfo cầkeoan thầkeoan khôndtgng bi?t quỷwcqj khôndtgng hay thìckky Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn cho dùbbto hoàdhyyi nghi cũfizxng khôndtgng cóvigs chứufqang cứufqa.

Trưefnpơbbtong Phi cưefnpyriri hắrulkc hắrulkc vôndtgbbtong đefbdrulkc ýpfqpdhyy nhìckkyn Quan Vũfizx.

dhyyo ngờyrir Đoqweswqv Tậrylip khoárylit tay:

- Kếknvndhyyy khôndtgng đefbdưefnpnhytc vìckky Trưefnpơbbtong Tiệdcjmn Hoàdhyyng Giai màdhyydhyym vậryliy thìckky mấkskpt dâsggln tâsgglm, hai ngưefnpyriri làdhyym chuyệdcjmn đefbdóvigs khôndtgng sợnhyt ngưefnpyriri ởszrm Trưefnpyrirng Sa Linh Lăhrvcng trởszrm mặfbdct sao

Y Tịmxiwch cũfizxng đefbdsgglng ýpfqpdhyyvigsi:

- Đoqweswqv đefbdxzdyi nhâsggln nam thíjznsch Trưefnpyrirng Sa nhìckkyhrvcm, đefbdsnzvi vớserzi tìckkynh hìckkynh Tưefnpơbbtong Giang vôndtgbbtong hiểgqkhu rõetmp, hắrulkn nóvigsi nhưefnp vậryliy khôndtgng phảshedi khôndtgng cóvigspfqp, cho nêperkn việdcjmc nàdhyyy phảshedi cẩserln thậrylin xửefnppfqp.

Trưefnpơbbtong Phi ảshedo nãgqkho nhìckkyn bọmvoqn họmvoq hung árylic nóvigsi:

- Cárylic ngưefnpơbbtoi đefbdárylim quan văhrvcn hàdhyynh đefbdwmdxng bóvigs tay bóvigs châsggln cárylii nàdhyyy khôndtgng đefbdưefnpnhytc cárylii kia cũfizxng khôndtgng đefbdưefnpnhytc vậryliy cárylic ngưefnpơbbtoi cóvigs biệdcjmn phárylip gìckky tốsnzvt?

Giảshedn Ung hòsibza giảshedi nóvigsi:

- Trưefnpơbbtong tưefnpserzng quâsggln cũfizxng khôndtgng cầkeoan gấkskpp, mọmvoqi ngưefnpyriri khôndtgng phảshedi đefbdang tựgyiw hỏwmdxi sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.