Phong Lưu Tam Quốc

Chương 321 : Chu Du thay đổi (thượng)

    trước sau   
Khi hắucsnn ngẩafobng đbecqdatwu lêvhlin thìsbtt phávlmlt hiệqeuqn ra sưgcfiơfuuwng mùdkvx bốayuun phíwgvua đbecqãcwtv tảacqln đbecqi bầdatwu trờyzami sávlmlng sủtzgha, thanh sơfuuwn bávlmlch thủtzghy hàbnwai hòfsota. Trêvhlin thiêvhlin thưgcfivxzxvxzxi làbnwa phảacqli thuậfsotn theo tựkgno nhiêvhlin tạqzodi sao mìsbttnh khôvlmlng theo tựkgno nhiêvhlin màbnwa đbecqi?

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng phávlmlt hiệqeuqn lạqzodi hưgcfing phấzlbvn ngồqitii xuốayuung mộvbnct lầdatwn nữwxbla.

Hắucsnn néqzodm đbecqi tấzlbvt cảacql lộvbncn xộvbncn màbnwa ngồqitii xuốayuung tâkgnom tưgcfi buôvlmlng lỏbecqng toàbnwan thâkgnon bắucsnt đbecqdatwu nhậfsotp đbecquiwfnh.

Hoa cỏbecq đbecqávlml vụvxzxn ởnasjvhlin cạqzodnh, ởnasj phíwgvua xa xa còfsotn cóvxzx chim chóvxzxc bay lưgcfibpzin, Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng tĩlqugnh tọrmmfa nhưgcfibnwa mộvbnct câkgnoy thôvlmlng giàbnwa, trầdatwm ngâkgnom vôvlmldkvxng.

kgnom tìsbttnh củtzgha Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng bỗxxfjng nhiêvhlin cảacqlm thấzlbvy kíwgvuch đbecqvbncng hắucsnn thấzlbvy từlnmnng tia lưgcfiu khíwgvu bắucsnt đbecqdatwu tăqiycng lêvhlin trong cơfuuw thểefgp củtzgha mìsbttnh tuy còfsotn vôvlmldkvxng bạqzodc nhưgcfibpzic nhưgcfing dầdatwn dầdatwn cũsbttng nóvxzxng nhiệqeuqt lêvhlin.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng thởnasj ra mộvbnct ngụvxzxm trọrmmfc khíwgvu hai mắucsnt mởnasj ra giốayuung nhưgcfibnwa thiểefgpm đbecqiệqeuqn lăqiycng lệqeuq đbecqếcinmn ávlmlc liệqeuqt, quảacql thậfsott chỉnasj tu luyệqeuqn mộvbnct hồqitii đbecqvbncn giávlmlp thiêvhlin thưgcfi đbecqãcwtv khôvlmlng cóvxzx khảacqlqiycng cảacqli biếcinmn nhưgcfing Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng đbecqayuui vớbuzgi nhữwxblng gâkgnon cốayuut củtzgha mìsbttnh đbecqãcwtv sớbuzgm luyệqeuqn cho thàbnwanh théqzodp cho nêvhlin hiệqeuqn tạqzodi bắucsnt đbecqdatwu hiệqeuqn lêvhlin nộvbnci liễtzghm, cóvxzx thểefgpgcfiơfuuwng cóvxzx thểefgp nhu, hơfuuwn nữwxbla so vớbuzgi bìsbttnh thưgcfiyzamng còfsotn nhu hòfsota hơfuuwn mộvbnct chúhtvyt.


Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng cũsbttng khôvlmlng khốayuung chếcinm đbecqưgcfibpzic kíwgvuch đbecqvbncng nộvbnci tâkgnom nữwxbla, bắucsnt đbecqdatwu trởnasj lạqzodi doanh trạqzodi.

.....................

Trìsbttnh Dụvxzxc lậfsott qua lậfsott lạqzodi suy nghĩlqug mộvbnct đbecqêvhlim cuốayuui cùdkvxng vẫjxcxn quyếcinmt đbecquiwfnh đbecqi theo kếcinm hoạqzodch lúhtvyc đbecqdatwu, dùdkvxng binh thầdatwn kỳhexjkgnoy côvlmlng Tùdkvxy châkgnou, chuẩafobn bịuiwfdkvxng mộvbnct thếcinm bứqzodc gấzlbvp Tưgcfiơfuuwng Dưgcfiơfuuwng, bávlmlch Văqiycn síwgvunh phảacqli quay lạqzodi cứqzodu, giảacqlm bớbuzgt ávlmlp lựkgnoc cho Giang Hạqzod.

Ngàbnway hôvlmlm sau Trìsbttnh Dụvxzxc làbnwam chủtzgh soávlmli, bắucsnt đbecqdatwu ởnasj phủtzgh đbecqàbnwai đbecqiềslidu quâkgnon đbecqi.

Đnccbdatwu tiêvhlin hắucsnn đbecqefgp binh sĩlqugnasj trêvhlin đbecqưgcfiyzamng cắucsnm thậfsott nhiềslidu tinh kỳhexj, làbnwam ra biểefgpu hiêvhlin phôvlml trưgcfiơfuuwng giốayuung nhưgcfi việqeuqn quâkgnon đbecqãcwtv tớbuzgi vậfsoty. Đnccbưgcfiơfuuwng nhiêvhlin cávlmli nàbnway còfsotn chưgcfia đbecqtzgh hắucsnn còfsotn đbecqefgp Chu Thávlmli mang ba nghìsbttn binh sĩlqug tớbuzgi hạqzod khẩafobu, làbnwam ra bộvbnc dạqzodng vôvlmldkvxng hung hăqiycng càbnwan quấzlbvy, xôvlmlng trậfsotn giếcinmt chóvxzxc mộvbnct hồqitii rồqitii trávlml bạqzodi màbnwa vềslid

gcfiu quâkgnon dĩlqug nhiêvhlin phávlmli ngưgcfiyzami đbecquổkzysi theo kếcinmt quảacqlwgvunh phảacqli Tưgcfinasjng Khâkgnom mai phụvxzxc, bạqzodi lui màbnwa vềslid.

Quâkgnon Lưgcfiu Biểefgpu vừlnmna lui Tưgcfinasjng Khâkgnom mang theo năqiycm nghìsbttn binh mãcwtvsbttng khôvlmlng trởnasj lạqzodi thàbnwanh ngay, ngay cảacql chiếcinmn lợbpzii phẩafobm trêvhlin đbecqzlbvt cũsbttng khôvlmlng nhặjkbst lấzlbvy màbnwa chạqzody vềslid phíwgvua tâkgnoy bắucsnc, trêvhlin đbecqưgcfiyzamng đbecqi cẩafobn thậfsotn ứqzodng phóvxzx vớbuzgi du kỵlask củtzgha quâkgnon đbecquiwfch, sựkgnosbttnh nóvxzxi tiếcinmp vốayuuc ùdkvxng dễtzghbnwang.

gcfiu kếcinm củtzgha Trìsbttnh Dụvxzxc coi nhưgcfibnwa trong hiểefgpm cầdatwu thắucsnng.

Hạqzod khẩafobu bắucsnt đbecqdatwu thủtzgh vữwxblng khôvlmlng ra nhưgcfing càbnwang ngàbnway càbnwang cóvxzx nhiềslidu tinh kỳhexj, đbecqdatwu ngưgcfiyzami tuôvlmln ra khiếcinmn cho Văqiycn Síwgvunh khôvlmlng dávlmlm hàbnwanh đbecqvbncng thiếcinmu suy nghĩlqug.

Trong nhấzlbvt thờyzami chiếcinmn cuộvbncc trởnasjvhlin giằwiyvng co, đbecqâkgnoy cũsbttng làbnwa đbecqiềslidu màbnwa Trìsbttnh Dụvxzxc hi vọrmmfng chứqzodng kiếcinmn sau đbecqóvxzx hắucsnn lạqzodi xuấzlbvt ra đbecqtzgh loạqzodn thủtzgh đbecqoạqzodn nghĩlqugvlmlch quấzlbvy rốayuui quâkgnon đbecquiwfch.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng hai ngàbnway nay vôvlmldkvxng sảacqlng khoávlmli, buổkzysi sávlmlng tờyzam mờyzam hắucsnn đbecqãcwtv dậfsoty tu luyệqeuqn, trưgcfibuzgc khi ngủtzghsbttng làbnwam mộvbnct hồqitii, làbnwam cho tam nữwxbl khôvlmlng cóvxzx thờyzami gian trêvhliu chọrmmfc, tuy vấzlbvt vảacql nhưgcfing tinh lựkgnoc củtzgha Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng trởnasjvhlin dồqitii dàbnwao, hai mắucsnt tuy khíwgvu phávlmlch nộvbnci liễtzghm nhưgcfing càbnwang ngàbnway càbnwang cóvxzx thêvhlim lựkgnoc xuyêvhlin thấzlbvu mỗxxfji khi tứqzodc giậfsotn giốayuung nhưgcfibnwa thiêvhlin thầdatwn.

Sau khi Đnccbinh Phụvxzxng xuấzlbvt phávlmlt đbecqếcinmn ngàbnway thứqzod ba Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng mang theo ba nghìsbttn khinh kỵlask binh quâkgnon đbecqvbnci xuấzlbvt phávlmlt màbnwabnwan Cửzlbvbnwan Sơfuuwn cũsbttng mang theo Ưdzqpng vệqeuq đbecqi theo từlnmn sau khi Yếcinmn Minh chếcinmt trậfsotn Hàbnwan Sơfuuwn từlnmn phụvxzxvlmlvhlin làbnwam quảacqln lýuzlx Hắucsnc Ưdzqpng vệqeuq.

Đnccbi mộvbnct ngàbnway đbecqávlmlm ngưgcfiyzami Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng đbecqãcwtv tớbuzgi mộvbnct bìsbttnh nguyêvhlin.


Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng gọrmmfi ngưgcfiyzami dẫjxcxn đbecqưgcfiyzamng màbnwa hỏbecqi:

- Hiệqeuqn tạqzodi chúhtvyng ta đbecqang ởnasjfuuwi nàbnwao?

Ngưgcfiyzami dẫjxcxn đbecqưgcfiyzamng nóvxzxi:

- Tưgcfibuzgng quâkgnon bay qua bìsbttnh nguyêvhlin phíwgvua trưgcfibuzgc làbnwa tớbuzgi khu vựkgnoc Kinh Châkgnou củtzgha Lưgcfiu Biểefgpu, ưgcfibuzgc chừlnmnng cávlmlch nơfuuwi nàbnway ba mưgcfiơfuuwi dặjkbsm làbnwa phạqzodm vi quảacqln hạqzodt củtzgha Trưgcfiyzamng Sa quậfsotn.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng nhìsbttn chằwiyvm chằwiyvm vềslid phíwgvua bìsbttnh nguyêvhlin tâkgnom tìsbttnh cởnasji mởnasjvlmldkvxng, hắucsnn hỏbecqi ngưgcfiyzami dẫjxcxn đbecqưgcfiyzamng.

- Phảacqli chăqiycng sắucsnp tớbuzgi Binh Đnccbôvlml huyệqeuqn

Ngưgcfiyzami dẫjxcxn đbecqưgcfiyzamng khôvlmlng dávlmlm lãcwtvnh đbecqqzodm;

- Bẩafobm tưgcfibuzgng quâkgnon Bìsbttnh Đnccbôvlmlvlmlch nơfuuwi nàbnway khoảacqlng gầdatwn trăqiycm dặjkbsm.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng kinh ngạqzodc:

- Xa nhưgcfi vậfsoty sao?

- Đnccbúhtvyng thếcinm.

Sau đbecqóvxzx Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng quay đbecqdatwu hỏbecqi Hoàbnwang Tựkgnonasjvhlin cạqzodnh:

- Đnccbinh Phụvxzxng cóvxzx tin tứqzodc khôvlmlng?


Hoàbnwang Tựkgno ghìsbttm cưgcfiơfuuwng ngựkgnoa nóvxzxi:

- Bẩafobm chúhtvya côvlmlng hoàbnwan toàbnwan khôvlmlng cóvxzx tin tứqzodc.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng a mộvbnct tiếcinmng trêvhlin mặjkbst lộvbnc vẻuzlx lo lắucsnng rồqitii hạqzod lệqeuqnh:

- Hôvlmlm nay ởnasjfuuwi nàbnway trúhtvy doanh nghỉnasj ngơfuuwi.

Hoàbnwang Tựkgno xuốayuung ngựkgnoa bắucsnt đbecqdatwu phâkgnon phóvxzx xuốayuung dưgcfibuzgi.

slid trong màbnwan đbecqêvhlim tịuiwfch mịuiwfch bỗxxfjng nhiêvhlin ởnasj phíwgvua xa xa truyềslidn tớbuzgi tiếcinmng sávlmlo thanh âkgnom lúhtvyc cao lúhtvyc thấzlbvp khi thìsbtt bi thưgcfiơfuuwng khi thìsbtt than nhẹhnlf.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng nghe tớbuzgi lúhtvyc nhậfsotp thầdatwn khôvlmlng biếcinmt làbnwa thầdatwn thávlmlnh phưgcfiơfuuwng nàbnwao lúhtvyc nàbnway thổkzysi khúhtvyc.

Hắucsnn mởnasj miệqeuqng hỏbecqi:

- Ngưgcfiyzami phưgcfiơfuuwng nàbnwao trêvhlin núhtvyi gảacqly đbecqàbnwan vậfsoty?

Tuầdatwn tra ban đbecqêvhlim liềslidn cung kíwgvunh đbecqávlmlp:

- Bẩafobm chávlmlu côvlmlng làbnwa Chu Du đbecqqzodi nhâkgnon gảacqly đbecqàbnwan.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng phấzlbvt tay ýuzlx bảacqlo đbecqãcwtv biếcinmt.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng mưgcfibpzin ávlmlnh trăqiycng đbecqi lêvhlin sưgcfiyzamn núhtvyi.


Tiếcinmng đbecqàbnwan bi thưgcfiơfuuwng đbecqvbnct nhiêvhlin ngưgcfing lạqzodi.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng cũsbttng khôvlmlng lêvhlin tiếcinmng trong đbecqdatwu củtzgha hắucsnn vẫjxcxn tràbnwan ngậfsotp dưgcfi vịuiwf huyềslidn âkgnom.

Hai ngưgcfiyzami cứqzod nhưgcfi vậfsoty đbecqqzodng dưgcfibuzgi ávlmlnh trăqiycng.

Mộvbnct hồqitii lâkgnou sau Chu Du thảacqln nhiêvhlin nóvxzxi:

- Thậfsott khôvlmlng cóvxzx ýuzlx tứqzod, quấzlbvy rầdatwy mọrmmfi ngưgcfiyzami đbecqêvhlim khuya nghỉnasj ngơfuuwi.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng nghe thìsbttgcfiyzami cưgcfiyzami tìsbttm mộvbnct chỗxxfjbnwa ngồqitii xuốayuung:

- Khôvlmlng sao dùdkvx sao cũsbttng khôvlmlng ngủtzgh đbecqưgcfibpzic.

Chu Du nghe rõwocv thanh âkgnom củtzgha Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng quay ngưgcfiyzami trởnasj lạqzodi thìsbtt thấzlbvy Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng vỗxxfj vai hắucsnn lạqzodnh nhạqzodt cưgcfiyzami:

- Ngồqitii mộvbnct chúhtvyt, khôvlmlng cầdatwn cốayuu kỵlask, cứqzod xem làbnwa bằwiyvng hữwxblu tâkgnom sựkgno.

Chu Du do dựkgno mộvbnct chúhtvyt cuốayuui cùdkvxng vẫjxcxn ngồqitii xuốayuung.

Trêvhlin mặjkbst củtzgha Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng nởnasj ra nụvxzxgcfiyzami, xem ra ấzlbvn tưgcfibpzing củtzgha Chu Du đbecqãcwtv cảacqli biếcinmn so vớbuzgi mìsbttnh.

- Nghe ngưgcfiơfuuwi thổkzysi nhạqzodc cảacqlm giávlmlc cóvxzx chúhtvyt ávlmlp l ựkgnoc cóvxzx phảacqli nhớbuzg nhàbnwa rồqitii khôvlmlng, hay làbnwagcfinasjng niệqeuqm tìsbttnh nhâkgnon.

Chu Du nhẹhnlf nhàbnwang cúhtvyi đbecqdatwu nởnasj ra nụvxzxgcfiyzami đbecqucsnt chávlmlt.


Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng thởnasjbnwai cũsbttng khôvlmlng nóvxzxi chuyệqeuqn.

Hai ngưgcfiyzami cứqzod im lặjkbsng ngồqitii trêvhlin tảacqlng đbecqávlml từlnmnng ngưgcfiyzami cóvxzxkgnom sựkgno.

Thờyzami gian trôvlmli qua Chu Du bỗxxfjng nhiêvhlin phávlml vỡslid cụvxzxc diệqeuqn nặjkbsng nềslid:

- Tưgcfibuzgng quâkgnon cóvxzx chuyệqeuqn phiềslidn lòfsotng sao?

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng buồqitin khổkzys gậfsott đbecqdatwu thởnasjbnwai mộvbnct tiếcinmng rồqitii nóvxzxi:

- Chuyệqeuqn phiềslidn lòfsotng cóvxzx nhiềslidu lắucsnm.

Chu Du giậfsott môvlmli cuốayuui cùdkvxng cũsbttng khôvlmlng nóvxzxi lờyzami nàbnwao.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng ngẩafobng đbecqdatwu nhìsbttn tinh khôvlmlng khôvlmlng đbecqefgp ýuzlx tớbuzgi tìsbttnh trạqzodng trưgcfibuzgc mắucsnt màbnwagcfiyzami nhávlmlc nóvxzxi:

- Mọrmmfi ngưgcfiyzami làbnwakgnou thuẫjxcxn kếcinmt hợbpzip mộvbnct phưgcfiơfuuwng diệqeuqn nghĩlqugsbttnh làbnwam sao đbecqefgp xuấzlbvt sắucsnc muốayuun cóvxzx đbecqưgcfibpzic cai nàbnway cávlmli kia, nhưgcfing mộvbnct hki cóvxzx đbecqưgcfibpzic cávlmli vậfsott màbnwasbttnh muốayuun lạqzodi vôvlml phưgcfiơfuuwng thoávlmlt thâkgnon ra khỏbecqi đbecqóvxzx mấzlbvt đbecqi toàbnwan bộvbnc tựkgno do, nhiềslidu khi cũsbttng khôvlmlng thểefgpbnwam đbecqiềslidu màbnwasbttnh muốayuun cốayuu kỵlaskvlmli nàbnway lo lắucsnng cávlmli kia, aizzz...

Chu Du thâkgnon cũsbttng cóvxzx cảacqlm xúhtvyc vẻuzlx mặjkbst khôvlmlng biếcinmt giảacqli quyếcinmt thếcinmbnwao.

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng cảacqlm thávlmln:

- Ngưgcfiyzami trong giang hồqiti, thâkgnon khôvlmlng phảacqli củtzgha mìsbttnh nữwxbla.

Chu Du ngạqzodc nhiêvhlin nóvxzxi:

- Tưgcfibuzgng quâkgnon quyềslidn cao chứqzodc trọrmmfng, tạqzodi sao lạqzodi nóvxzxi vậfsoty?

Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng cưgcfiyzami giễtzghu:

- Quyềslidn cao chứqzodc trọrmmfng đbecqâkgnoy khôvlmlng phảacqli làbnwa giẫjxcxm lêvhlin thi thểefgp vạqzodn ngưgcfiyzami màbnwafsotvhlin sao, cóvxzxsbttbnwa vui vẻuzlx.

Chu Du ngẩafobn ngơfuuw khôvlmlng ngờyzam Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng lạqzodi nóvxzxi nhưgcfi vậfsoty, nhìsbttn biểefgpu hiệqeuqn củtzgha Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng hôvlmlm nay thậfsott sựkgnovxzxsbtt đbecqóvxzx khôvlmlng hàbnwai lòfsotng nếcinmu khôvlmlng làbnwam sao lạqzodi thấzlbvt thốayuu nhưgcfi vậfsoty, Chu Du muốayuun hỏbecqi Trưgcfiơfuuwng Lãcwtvng mộvbnct phen nhưgcfing vẫjxcxn khôvlmlng nhấzlbvc môvlmli.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.