Phong Lưu Tam Quốc

Chương 320 : Bức lui Lưu Bị (hạ)

    trước sau   
Trưluxvơahxwng Lãluxvng thỏjwzia mãluxvn hạudzq lệuigdnh:

- Cáawhbc ngưluxvơahxwi dẫmmbln mộclqrt nghìyqmmn ngưluxvgiysi sau khi Đfqidinh Phụqgdung xuấdamht pháawhbt hai canh giờgiys thìyqmm đvdtci, Ởnpuoawhbch Bìyqmmnh Đfqidôclgfawhbm mưluxvơahxwi dặuentm làmmdq Mộclqrc Lĩclgfnh quan, cókedc ba nghìyqmmn binh sĩclgfawhbc, nhiệuigdm vụqgdu củdenwa ngưluxvơahxwi làmmdq sau khi Đfqidinh Phụqgdung pháawhbt đvdtcclqrng côclgfng kívrqdch thìyqmm phụqgduc kívrqdch đvdtcáawhbnh việuigdn binh nhấdamht đvdtcifurnh phảoicii đvdtcoicim bảoicio cho Đfqidinh Phụqgdung côclgfng kívrqdch thuậasldn lợdenwi, cho dùcilb thàmmdqnh khôclgfng thểahxw cầfizrm xuốdfotng thìyqmm đvdtcáawhbnh chặuentn cũpnfkng làmmdq thàmmdqnh côclgfng.

Hai huynh đvdtcuigd cao hứfqidng lãluxvnh binh màmmdq đvdtci.

Trưluxvơahxwng Lãluxvng cúuavai đvdtcfizru trầfizrm tưluxv lạudzqi đvdtcưluxva mắyqmmt nhìyqmmn vềezyr phívrqda Cao lãluxvm.

Cao Lãluxvm khôclgfng tựdamh giáawhbc màmmdq đvdtcfqidng thẳclqrng dậasldy.

Trưluxvơahxwng Lãluxvng lộclqr ra vẻhggoluxvơahxwi cưluxvgiysi;


- Cao Lãluxvm.

Cao Lãluxvm đvdtci ra khỏjwzii hàmmdqng:

- Cókedc thầfizrn.

Trưluxvơahxwng Lãluxvng nghiêahxwm mặuentt nókedci:

- Sau ngàmmdqy mai ta sẽeezmluxvnh bộclqr phậasld binh sĩclgf tớaqebi tiềezyrn tuyếobtjn, Ba Khâdxsru chi đvdtcifura mang tívrqdnh trọifurng đvdtcudzqi, ởpija đvdtcâdxsry giao cho ngưluxvơahxwi thủdenw, khôclgfng thểahxwahxw suấdamht.

Cao Lãluxvm toáawhbt ra vẻhggo khinh thưluxvgiysng tuy nhiêahxwn chỉaymbkedce lêahxwn rồclqri biếobtjn mấdamht nhưluxvng khuôclgfn mặuentt vẫmmbln khôclgfng biếobtjn hókedca:

- Vâdxsrng.

Trưluxvơahxwng Lãluxvng nhạudzqy cảoicim đvdtcawhbn đvdtcưluxvdenwc suy nghĩclgf củdenwa hắyqmmn màmmdqkedci:

- Ngàmmdqy mai ta sẽeezm dẫmmbln năpikrm nghìyqmmn nhâdxsrn mãluxv, trong đvdtcókedckedc ba nghìyqmmn khinh kỵzccq binh ta sẽeezm mang đvdtci toàmmdqn bộclqr, chỉaymb chừhstwa lạudzqi ba nghìyqmmn đvdtcclqri ngũpnfk cho ngưluxvơahxwi, ngưluxvơahxwi nghìyqmmn vạudzqn lầfizrn khôclgfng đvdtcưluxvdenwc qua loa.

Cao Lãluxvm trầfizrm thấdamhp:

- Tưluxvaqebng quâdxsrn yêahxwn tâdxsrm.

Trưluxvơahxwng Lãluxvng lúuavac nàmmdqy mớaqebi nókedci vớaqebi mọifuri ngưluxvgiysi:

- Chúuavang tưluxvaqebng trởpija vềezyr chuẩhpibn bịifur cho tốdfott, ngàmmdqy mai theo ta lêahxwn tiềezyrn tuyếobtjn.


Chúuavang tưluxvaqebng liềezyrn ứfqidng tiếobtjng.

Hạudzq khẩhpibu.

Trìyqmmnh Dụqgduc chẳclqrng quan tâdxsrm hàmmdqnh trìyqmmnh mệuigdt mỏjwzii lậasldp tứfqidc suốdfott đvdtcêahxwm tổukry chứfqidc hộclqri nghịifur.

luxvpijang Khâdxsrm Chu Tháawhbi lộclqr vẻhggo vui mừhstwng nhưluxvng trong mắyqmmt vẫmmbln hiệuigdn lêahxwn vẻhggo lo lắyqmmng.

Vốdfotn nghe Trìyqmmnh Dụqgduc tớaqebi, bọifurn họifur cảoicim thấdamhy hưluxvng phấdamhn nhưluxvng khi nghe hắyqmmn chỉaymb mang tớaqebi ba nghìyqmmn binh sĩclgf thìyqmmnsdbng liềezyrn chìyqmmm xuốdfotng binh lựdamhc củdenwa Văpikrn Sívrqdnh tớaqebi năpikrm vạudzqn, hơahxwn nữasfua đvdtcang đvdtchpiby mạudzqnh quâdxsrn doanh liêahxwn kếobtjt táawhbm dặuentm, chiêahxwn cuộclqrc màmmdq binh mãluxv ívrqdt nhưluxv vậasldy thìyqmmluxvơahxwng đvdtcdfoti bịifur đvdtcclqrng.

Bọifurn họifur khôclgfng thểahxw che giấdamhu đvdtcưluxvdenwc sựdamh lo lắyqmmng đvdtcem tìyqmmnh hìyqmmnh bấdamht lợdenwi trưluxvaqebc mắyqmmt màmmdqawhbo cáawhbo.

Trìyqmmnh Dụqgduc mỉaymbm cưluxvgiysi cũpnfkng khôclgfng nókedci gìyqmm thêahxwm, chỉaymbahxwn tĩclgfnh nghe bọifurn họifurkedci chuyệuigdn.

Nghe xong Trìyqmmnh Dụqgduc liềezyrn gậasldt gậasldt đvdtcfizru nhẹxnuk nhàmmdqng vuốdfott râdxsru, đvdtcdfoti vớaqebi hàmmdqnh đvdtcclqrng củdenwa Chu Tháawhbi vàmmdqluxvpijang Khâdxsrm tưluxvơahxwng đvdtcdfoti thỏjwzia mãluxvn, hắyqmmn mởpija miệuigdng nókedci:

- Hai vịifurluxvaqebng quâdxsrn làmmdqm vôclgfcilbng tốdfott, ởpijayqmmnh huốdfotng nàmmdqy vẫmmbln bảoicio trìyqmm đvdtcahxw binh sĩclgf ngẩhpibng cao, cókedc ýaqvj chívrqd chiếobtjn đvdtcdamhu khókedc tráawhbch chúuavaa côclgfng lạudzqi đvdtcahxw cho hai vịifur thốdfotng lãluxvnh thủdenwy quâdxsrn Giang Đfqidôclgfng.

luxvpijang Khâdxsrm toáawhbt mồclqrclgfi:

- Trìyqmmnh đvdtcudzqi nhâdxsrn đvdtchstwng chêahxwluxvgiysi nữasfua, Giang hạudzq mấdamhy ngàmmdqy nay nếobtju nhưluxv khôclgfng phảoicii làmmdqahxwi hiểahxwm yếobtju thìyqmm chỉaymb sợdenw đvdtcãluxv sớaqebm thấdamht thủdenw rồclqri.

Trìyqmmnh Dụqgduc nghiêahxwm túuavac nókedci:

- Tưluxvpijang tưluxvaqebng quâdxsrn Hạudzq Khẩhpibu Vũpnfkluxvơahxwng vôclgfcilbng quan trọifurng khôclgfng cầfizrn nókedci ta cũpnfkng biếobtjt, chúuavaa côclgfng đvdtcãluxv hạudzq thiếobtjt lệuigdnh chúuavang ta bấdamht kểahxw thếobtjmmdqo cũpnfkng phảoicii giữasfu vữasfung vịifur trívrqd nhưluxvng tìyqmmnh hìyqmmnh hiệuigdn tạudzqi muốdfotn thủdenw vữasfung thìyqmm khôclgfng cókedc khảoicipikrng thựdamhc hiệuigdn.


luxvpijang Khâdxsrm dĩclgf nhiêahxwn minh bạudzqch tuy hắyqmmn mớaqebi lĩclgfnh quâdxsrn nhưluxvng bảoicin lĩclgfnh chiếobtjn tranh khôclgfng tệuigd liềezyrn thỉaymbnh giáawhbo Trìyqmmnh Dụqgduc:

- Tiêahxwn sinh cókedc cao kiếobtjn gìyqmm?

Trìyqmmnh Dụqgduc thầfizrn bívrqdkedci:

- Khôclgfng gấdamhp cáawhbc ngưluxvơahxwi trưluxvaqebc hếobtjt đvdtcem phònsdbng tuyếobtjn bốdfot trívrqd củdenwa quâdxsrn đvdtcifurch nókedci cho ta biếobtjt.

luxvpijang Khâdxsrm mởpija bảoicin đvdtcclqr ra sau đvdtcókedc chỉaymb trỏjwzi.

Trìyqmmnh Dụqgduc mộclqrt bêahxwn trầfizrm tưluxv mộclqrt bêahxwn suy nghĩclgf kếobtjawhbch.

Sau đvdtcókedc nửhggoa ngàmmdqy hắyqmmn mớaqebi nókedci:

- Hai vịifurluxvaqebng quâdxsrn khôclgfng cầfizrn phảoicii gấdamhp trong lònsdbng Dụqgduc đvdtcãluxvkedc mộclqrt kếobtj, ngàmmdqy mai chúuavang ta cókedc thểahxw thưluxvơahxwng lưluxvdenwng.

luxvpijang Khâdxsrm Chu Tháawhbi bấdamht đvdtcyqmmc dĩclgf nhìyqmmn nhau, trong lònsdbng bọifurn họifurkedcng nhưluxv lửhggoa đvdtcdfott nhưluxvng khôclgfng ai dáawhbm mởpija miệuigdng.

Đfqidúuavang lúuavac Trưluxvơahxwng Lãluxvng chuẩhpibn bịifur xuấdamht kívrqdch thìyqmm Viêahxwn Thiệuigdu vàmmdqmmdqo Tháawhbo ởpija bờgiys nam hoàmmdqng hàmmdq Duyêahxwn Tâdxsrn Bạudzqch Mãluxv vừhstwa đvdtcáawhbnh xong mộclqrt trậasldn thìyqmm đvdtcãluxvcilbng pháawhbt trậasldn chiếobtjn thứfqid hai, Tàmmdqo Tháawhbo sau khi giảoicii vâdxsry Bạudzqch Mãluxv nghe mưluxvu sĩclgfkedci thìyqmmluxvaqebng vềezyrdxsry Hoàmmdqng Hàmmdqmmdqluxvu lạudzqi, đvdtcudzqi tưluxvaqebng Nhan Lưluxvơahxwng bịifur giếobtjt, Viêahxwn Thiệuigdu tứfqidc giậasldn liềezyrn đvdtcahxw đvdtcudzqi quâdxsrn tiếobtjn tớaqebi phívrqda Nam Duyêahxwn Tâdxsrm, trưluxvaqebc hếobtjt pháawhbi đvdtcudzqi tưluxvaqebng Văpikrn Sũpnfkluxvnh khinh kỵzccq binh truy kívrqdch.

mmdqo Tháawhbo tựdamhluxvnh mộclqrt nghìyqmmn binh mãluxvpija phívrqda sau bảoicio hộclqr, trúuavapija phívrqda nam sưluxvgiysn núuavai, màmmdqpikrn Súuava thìyqmm mang năpikrm nghìyqmmn kỵzccq binh ởpija phívrqda sau, hai phe binh lựdamhc cáawhbch nhau thậasldt lớaqebn.

mmdqo Tháawhbo biếobtjt binh mãluxv củdenwa đvdtcdfoti phưluxvơahxwng thếobtj đvdtcudzqi vôclgfcilbng khôclgfng thểahxw cứfqidng rắyqmmn ngạudzqnh kháawhbng nếobtju nhưluxvyqmmnh tùcilby tiềezyrn thìyqmm chẳclqrng nhữasfung bịifur truy kívrqdch màmmdq mấdamhy nghìyqmmn binh sĩclgfcilbng dâdxsrn chúuavang cũpnfkng toàmmdqn quâdxsrn bịifur diệuigdt, nghĩclgf tớaqebi tívrqdnh nghiêahxwm trọifurng, Tàmmdqo Tháawhbo khôclgfng khỏjwzii do dựdamhpnfkng khôclgfng đvdtcahxw ýaqvj tớaqebi sựdamh khívrqdch lệuigd củdenwa sĩclgf tốdfott, đvdtcem quâdxsrn nhu binh khívrqd nặuentng nédenwm qua bêahxwn cạudzqnh mìyqmmnh thìyqmmclgfnh mộclqrt nghìyqmmn kỵzccq binh mặuentc nhung trang mai phụqgduc ởpija hai bêahxwn rừhstwng câdxsry.

kedcng ngựdamha cuồclqrn cuộclqrn bụqgdui đvdtcdamht tung bay, kỵzccq binh củdenwa Văpikrn Súuava khôclgfng đvdtcfizry nửhggoa canh giờgiys đvdtcãluxv xuấdamht hiệuigdn ởpija trong mắyqmmt củdenwa đvdtcáawhbm ngưluxvgiysi Tàmmdqo Tháawhbo.


pikrn Súuavammdq binh lívrqdnh củdenwa hắyqmmn nhìyqmmn thấdamhy đvdtcclqr quâdxsrn nhu đvdtcfizry đvdtcưluxvgiysng thìyqmm cho rằqcwbng Tàmmdqo Tháawhbo đvdtcãluxv chạudzqy trốdfoti chếobtjt, liêahxwn tụqgduc xuốdfotng ngựdamha cưluxvaqebp đvdtcoạudzqt tàmmdqi vậasldt.

Vừhstwa lúuavac đvdtcókedcmmdqo Tháawhbo đvdtcclqrt nhiêahxwn pháawhbt đvdtcclqrng côclgfng kívrqdch binh sĩclgf hai bêahxwn xung phong liềezyru chếobtjt, quâdxsrn Văpikrn Súuava bịifur dọifura cho bểahxw mậasldt, Văpikrn Súuava bịifur giếobtjt, Tàmmdqo Tháawhbo thắyqmmng lợdenwi.

Viêahxwn quâdxsrn trậasldn mởpijammdqn thấdamht bạudzqi, Viêahxwn Thiệuigdu đvdtcãluxv tứfqidc giậasldn lậasldp tứfqidc triệuigdu tậasldp mưluxvu sĩclgf thưluxvơahxwng lưluxvdenwng, quyếobtjt đvdtcifurnh lợdenwi dụqgdung ưluxvu thếobtj binh lựdamhc dònsdb đvdtcếobtjn quâdxsrn đvdtcclqryqmmm kiếobtjm chiếobtjn lưluxvdenwc diệuigdt quâdxsrn Tàmmdqo.

Đfqidinh Phụqgdung xuấdamht pháawhbt, mang đvdtci mộclqrt nửhggoa binh lựdamhc đvdtcclqrn trúuavapija Ba Khâdxsru, Lữasfu Khoáawhbng Lữasfuluxvgiysng cũpnfkng tiếobtjn quâdxsrn, ởpija trong doanh trạudzqi trởpijai nêahxwn rấdamht quạudzqnh quẽeezm, khôclgfng cònsdbn sinh khívrqd nhưluxvuavac trưluxvaqebc.

Trong màmmdqn sưluxvơahxwng mùcilb nhung trang lềezyru vảoicii trắyqmmng xókedca mộclqrt mảoicing, nhìyqmmn biểahxwu lộclqr trêahxwn khôclgfng trung Ba Khâdxsru sơahxwn chỉaymb đvdtcưluxvdenwc bềezyr ngoàmmdqi cảoicinh sắyqmmc thìyqmmclgfcilbng mơahxw hồclqr, Trưluxvơahxwng Lãluxvng nhìyqmmn vềezyr phívrqda xa, tuy mờgiys mịifurt nhưluxvng Trưluxvơahxwng Lãluxvng tràmmdqn ngậasldp tin tưluxvpijang, áawhbnh sáawhbng sẽeezmdenw tan màmmdqn đvdtcêahxwm.

Đfqidúuavang lúuavac nàmmdqy cókedc mộclqrt ngưluxvgiysi đvdtci tớaqebi chívrqdnh làmmdq Trưluxvơahxwng Ninh.

- Tưluxvaqebng quâdxsrn thuộclqrc hạudzq đvdtcãluxv phiêahxwn dịifurch đvdtcưluxvdenwc mộclqrt phầfizrn củdenwa Đfqidclqrn giáawhbp thiêahxwn thưluxv, cókedc chúuavat tiếobtjn triểahxwn quyểahxwn thứfqid nhấdamht ngoạudzqi trừhstw phầfizrn sau khôclgfng cáawhbch nàmmdqo hiểahxwu đvdtcưluxvdenwc thìyqmm phầfizrn đvdtcfizru đvdtcãluxv đvdtcưluxvdenwc phiêahxwn dịifurch hiệuigdn dâdxsrng lêahxwn cho tưluxvaqebng quâdxsrn.

Trưluxvơahxwng Lãluxvng cưluxvgiysi nhạudzqt, hắyqmmn hơahxwi hưluxvng phấdamhn nókedci;

- Vậasldy àmmdq thậasldt làmmdq tốdfott quáawhb.

Trưluxvơahxwng Lãluxvng liềezyrn mởpija ra hắyqmmn lậasldp tứfqidc đvdtcifurc ngay câdxsru đvdtcfizru:

- Thiêahxwn đvdtcifura hôclgf hấdamhp vu nộclqri. Cốdfot trưluxvgiysng cửhggou. Nhâdxsrn năpikrng hiệuigdu thiêahxwn đvdtcifura hôclgf hấdamhp vu nộclqri, diệuigdc khảoici dữasfu thiêahxwn đvdtcifura đvdtcclqrng kỳsglv trưluxvgiysng cửhggou....Chỉaymb vi tứfqidc tạudzqi tềezyr thưluxvdenwng vãluxvng lai, dữasfu anh nhi tạudzqi mẫmmblu phúuavac trung nhấdamht bàmmdqn. Sởpijaclgf vịifur chi thai tứfqidc. Nãluxvi thầfizrn khívrqd đvdtcudzqi đvdtcifurnh, tựdamh nhiêahxwn nhi nhiêahxwn, phi hữasfuu táawhbc vi đvdtcifura. Nhiêahxwn thửhggo yếobtju tạudzqi vong ky niệuigdm tốdfotclgfng phu.

Trưluxvơahxwng Lãluxvng đvdtcifurc mộclqrt hồclqri thìyqmm nởpija ra nụqgduluxvgiysi quáawhbi dịifur chưluxva đvdtcưluxvdenwc ba câdxsru màmmdq đvdtcãluxvvrqd thàmmdqnh tiêahxwn, làmmdqm sao cókedc thểahxw đvdtcơahxwn giảoicin nhưluxv vậasldy đvdtcưluxvdenwc.

Trưluxvơahxwng Ninh thấdamhy Trưluxvơahxwng Lãluxvng nhậasldp thầfizrn nhưluxv vậasldy cũpnfkng khôclgfng quấdamhy rầfizry, chỉaymbmmdq thấdamhy biểahxwu lộclqr củdenwa hắyqmmn kỳsglv quáawhbi khi thìyqmm chếobtj nhạudzqo khi thìyqmm trầfizrm tưluxv, trong lònsdbng nàmmdqng cảoicim thấdamhy buồclqrn cưluxvgiysi liềezyrn lắyqmmc đvdtcfizru quay ngưluxvgiysi bỏjwzi đvdtci.

Trưluxvơahxwng Lãluxvng ngơahxw ngáawhbc suy tưluxv mộclqrt hồclqri quyếobtjt đvdtcifurnh chiếobtju theo quyểahxwn sáawhbch màmmdq diễxkijn thửhggo mộclqrt phen.

awhbi gìyqmmmmdqclgf hấdamhp dồclqrn khívrqdmmdqo đvdtcan đvdtciềezyrn, Trưluxvơahxwng Lãluxvng theo pháawhbp môclgfn màmmdqvrqdt vàmmdqo mộclqrt lúuavac sau Trưluxvơahxwng Lãluxvng cháawhbn chưluxvgiysng đvdtcem sáawhbch bỏjwzi qua mộclqrt bêahxwn màmmdq đvdtcfqidng lêahxwn, xem ra hôclgfm nay khôclgfng cókedc thu hoạudzqch rồclqri.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.