Phong Lưu Tam Quốc

Chương 319 : Bức lui Lưu Bị (thượng)

    trước sau   
Trưbixfơitaqng Lãycptng rầhvjzu rĩjhaqawyai.

Trưbixfơitaqng Ninh khôcviong biếgyklt Trưbixfơitaqng Lãycptng nóawyai thậtpvgt hay giảdbla liềnmkkn thăycptm dògwwn hỏnjwii:

- Làtpvg kỳehsz thưbixfvtep?

- Làtpvg đqgrxrgxdn giátspjp thiêgumfn thưbixf.

- Đtmrjrgxdn giátspjp thiêgumfn thưbixf?

Trưbixfơitaqng Ninh kinh ngạtsmrc nóawyai.


- Nàtpvgng cũtmrjng biếgyklt đqgrxrgxdn giátspjp thiêgumfn thưbixf?

Trưbixfơitaqng Lãycptng giậtpvgt mìvtepnh hỏnjwii.

- Đtmrjúcviong thếgykl trong thátspji bìvtepnh yếgyklu thuậtpvgt cóawya ghi vềnmkk đqgrxrgxdn giátspjp thiêgumfn thưbixf.

Trưbixfơitaqng Ninh khôcviong hềnmkk nghĩjhaq ngợrgxdi màtpvgawyai.

Trưbixfơitaqng Lãycptng mặgimlc dùkjscbixftpvgi nhưbixfng khôcviong ra tiếgyklng khóawyae miệdblang tiếgyklng tớlliqi.

Trưbixfơitaqng Ninh bỗejhvng nhiêgumfn tỉycptnh ngộrgxd lạtsmri, kêgumfu lêgumfn mộrgxdt tiếgyklng che cátspji miệdblang nhỏnjwi nhắzkhxn lạtsmri.

- Trưbixfơitaqng Ninh thátspji bìvtepnh yếgyklu thuậtpvgt vàtpvg đqgrxrgxdn giátspjp thiêgumfn thưbixfawya quan hệdblavteptpvgng nóawyai cho ta nghe mộrgxdt chúcviot.

Trưbixfơitaqng Ninh nóawyai:

- Kỳehsz thậtpvgt ghi lạtsmri cũtmrjng khôcviong nhiềnmkku, theo thuộrgxdc hạtsmr nhớlliq thìvtepgerkgumfn trong cóawya Thanh Nang sátspjch, Thátspji Bìvtepnh Yếgyklu thuậtpvgt Đtmrjôcvion Giátspjp Thiêgumfn thưbixf ba loạtsmri màtpvg ba quyểozven sátspjch nàtpvgy xưbixfng làtpvg tam đqgrxtsmri kỳehsz thưbixf, Thátspji Bìvtepnh yếgyklu thuậtpvgt cóawya thểozvecvio phong hoátspjn vũtmrj, màtpvg Thanh Nang sátspjch thìvtepawya thểozvebixfwaning sinh tu hàtpvgnh, luyệdblan đqgrxan Đtmrjrgxdn giátspjp Thiêgumfn thưbixf thìvtep liêgumfn quan đqgrxếgykln nhiềnmkku phưbixfơitaqng diệdblan tri thứhbspc, mang tớlliqi hògwwna bìvtepnh an lạtsmrc.

Trưbixfơitaqng Lãycptng liềnmkkn nóawyai:

- Vậtpvgy Đtmrjrgxdn giátspjp Thiêgumfn thưbixf khôcviong phảdblai cũtmrjng giốtdtung nhưbixf Thátspji Bìvtepnh Yếgyklu thuậtpvgt hay sao/

Trưbixfơitaqng Ninh bỗejhvng nhiêgumfn hiểozveu ra, nàtpvgng átspjy nátspjy nóawyai:

- Thuộrgxdc hạtsmr khôcviong dátspjm khẳpmvpng đqgrxgumfnh vìvtep thuộrgxdc hạtsmr chưbixfa từfffzng nhìvtepn qua nộrgxdi dung trêgumfn sátspjch.


Trưbixfơitaqng Lãycptng vỗejhv trátspjn mìvtepnh rồsbdmi nóawyai:

- Cátspji nàtpvgy ta quêgumfn ngưbixfơitaqi đqgrxi theo ta.

Trưbixfơitaqng Lãycptng mang Trưbixfơitaqng Ninh tớlliqi soátspji trạtsmri đqgrxi vàtpvgo bêgumfn trong.

klavgumfn trong cóawya ba nữsevk tửdwjq, Dưbixfơitaqng Dung Châtmrjn Mậtpvgt vàtpvg Triệdblau Vũtmrj, Trưbixfơitaqng Lãycptng liềnmkkn giớlliqi thiệdblau:

- Đtmrjâtmrjy làtpvg Trưbixfơitaqng Ninh nàtpvgng ta ngàtpvgy đqgrxóawya nhậtpvgn thứhbspc ta ởgerk ngũtmrj long sơitaqn hiệdblan tạtsmri đqgrxang giúcviop ta huấgzumn luyệdblan khôcviotmrju binh.

bixfơitaqng Dung vàtpvg Triệdblau Vũtmrj đqgrxnmkku bừfffzng tỉycptnh.

Trưbixfơitaqng Lãycptng sau đqgrxóawya lấgzumy Đtmrjrgxdn giátspjp Thiêgumfn thưbixf ra nóawyai vớlliqi Trưbixfơitaqng Ninh:

- Nàtpvgng nhìvtepn xem.

Trưbixfơitaqng Ninh tiếgyklp nhậtpvgn sátspjch trong lògwwnng cảdblam thấgzumy kífnejch đqgrxrgxdng.

Nửdwjqa ngàtpvgy sau Trưbixfơitaqng Ninh mớlliqi gấgzump sátspjch lạtsmri.

Trưbixfơitaqng Lãycptng gấgzump giọtsmrng hỏnjwii:

- Trưbixfơitaqng Ninh cátspji nàtpvgy thếgykltpvgo/

Trưbixfơitaqng Ninh trầhvjzm ngâtmrjm mộrgxdt lúcvioc rồsbdmi nóawyai:


- Đtmrjrgxdn Giátspjp thiêgumfn thưbixftpvgy so vớlliqi Thátspji Bìvtepnh yếgyklu thuậtpvgt thìvtep khóawya hiểozveu hơitaqn nhiềnmkku ýhbsp nghĩjhaqa thâtmrjm ảdblao càtpvgng khóawyahbsp giảdblai, muốtdtun họtsmrc đqgrxưbixfrgxdc thìvtep rấgzumt khóawya.

Trưbixfơitaqng Lãycptng rầhvjzu rĩjhaq khôcviong vui khóawya chịgumfu đqgrxếgykln cựklavc đqgrxiểozvem.

Trưbixfơitaqng Ninh lạtsmri nóawyai:- Kỳehsz thậtpvgt khôcviong phảdblai làtpvg khôcviong hiểozveu toàtpvgn bộrgxd mộrgxdt bộrgxd phậtpvgn lúcvioc đqgrxhvjzu vẫwdxqn cóawya thểozve hiểozveu mộrgxdt chúcviot tuy nhiêgumfn rấgzumt khóawyahbsp giảdblai sâtmrju, đqgrxklavng sau thìvtep tuyệdblat đqgrxtdtui khôcviong hiểozveu gìvtep cảdbla.

Trưbixfơitaqng Lãycptng hưbixfng phấgzumn nóawyai:

- Mặgimlc dùkjsc chỉycpttpvg mộrgxdt bộrgxd phậtpvgn nhưbixfng chúcviong ta vẫwdxqn nêgumfn nghiêgumfn cứhbspu, tin rằklavng mộrgxdt thờtpvgi gian sẽtmchawya thàtpvgnh tựklavu.

Trưbixfơitaqng Ninh khôcviong ngờtpvg Trưbixfơitaqng Lãycptng cóawyagwwnng tin nhưbixf vậtpvgy liềnmkkn nóawyai:

- Vậtpvgy đqgrxozve thuộrgxdc hạtsmr theo ýhbsp củlliqa nóawya rồsbdmi phiêgumfn dịgumfch nhưbixfng thuộrgxdc hạtsmr khóawya bảdblao đqgrxdblam rằklavng trong đqgrxóawya khôcviong cóawya sai lầhvjzm, cho nêgumfn trưbixflliqc hếgyklt mong tưbixflliqng quâtmrjn thứhbsp tộrgxdi.

Trưbixfơitaqng Lãycptng tâtmrjm tìvtepnh rấgzumt tốtdtut liềnmkkn liêgumfn tụpolwc khoátspjt tay:

- Khôcviong cầhvjzn gấgzump trưbixflliqc hếgyklt ngưbixfơitaqi cứhbsp cầhvjzm lấgzumy màtpvg nghiêgumfn cứhbspu, tranh thủlliq giảdblam sai lầhvjzm đqgrxếgykln mứhbspc thấgzump nhấgzumt rồsbdmi đqgrxưbixfa cho ta.

Trưbixfơitaqng Ninh tưbixfgerkng mìvtepnh nghe lầhvjzm màtpvg nhìvtepn Trưbixfơitaqng Lãycptng.

Trưbixfơitaqng Lãycptng thấgzumy Trưbixfơitaqng Ninh ngâtmrjy ngốtdtuc thìvtep hỏnjwii:

- Trưbixfơitaqng Ninh cóawya vấgzumn đqgrxnmkkvtep sao?

- Tưbixflliqng quâtmrjn đqgrxâtmrjy chífnejnh làtpvg thiêgumfn thưbixf, làtpvgm sao cóawya thểozvekjscy tiệdblan đqgrxưbixfa cho ngưbixftpvgi khátspjc, khôcviong sợrgxd Trưbixfơitaqng Ninh nổdwjqi lògwwnng xấgzumu sao thêgumfm mọtsmrt bảdblan sao?


Trưbixfơitaqng Lãycptng nhúcvion vai:

- Vậtpvgy thìvtep đqgrxãycpt sao, cho ngưbixfơitaqi xem sao thêgumfm mộrgxdt bảdblan cũtmrjng đqgrxưbixfrgxdc.

Trưbixfơitaqng Ninh choátspjng vátspjng khôcviong ngờtpvg trong thiêgumfn hạtsmr lạtsmri cóawya ngưbixftpvgi hàtpvgo phóawyang nhưbixf Trưbixfơitaqng Lãycptng.

Trưbixfơitaqng Lãycptng gậtpvgt đqgrxhvjzu rồsbdmi nóawyai:

- Đtmrjưbixfrgxdc rồsbdmi ngưbixfơitaqi đqgrxi làtpvgm việdblac đqgrxi ta chờtpvg tin tứhbspc tốtdtut củlliqa ngưbixfơitaqi.

Trưbixfơitaqng Ninh cầhvjzm ba quyểozven sátspjch cung kífnejnh lui xuốtdtung, trong tay cảdblam thấgzumy nặgimlng trịgumfch.

Ngàtpvgy hôcviom sau phògwwnng tuyếgykln Ba Khâtmrju đqgrxãycptawyaitaq bảdblan, ởgerk trêgumfn châtmrjn núcvioi nhìvtepn xuốtdtung, trạtsmrm gátspjc đqgrxnmkku cóawya thiếgyklt binh canh giữsevktpvg lốtdtui đqgrxi tốtdtui trọtsmrng yếgyklu nhấgzumt Trưbixfơitaqng Lãycptng đqgrxãycpt đqgrxgimlt quâtmrjn chủlliq lựklavc củlliqa mìvtepnh ởgerk đqgrxóawya.

Trưbixfơitaqng Lãycptng thấgzumy sau khi đqgrxãycpt hoàtpvgn thàtpvgnh côcviong tátspjc sơitaqitaq liềnmkkn bắzkhxt đqgrxhvjzu tiếgykln hàtpvgnh thưbixfơitaqng nghịgumf.

Trưbixfơitaqng Lãycptng sau khi thấgzumy mọtsmri ngưbixftpvgi chờtpvgvtepnh mởgerk miệdblang thìvtepgumfn tiếgyklng:

- Tin rằklavng mọtsmri ngưbixftpvgi cũtmrjng đqgrxãycpt biếgyklt, làtpvgm sao cóawya thểozve thuậtpvgn lợrgxdi cầhvjzm lấgzumy Bìvtepnh Đtmrjôcvio bứhbspc lui Lưbixfu Bịgumftpvg cảdbla mộrgxdt vấgzumn đqgrxnmkk.

Dừfffzng lạtsmri mộrgxdt chúcviot Trưbixfơitaqng Lãycptng lạtsmri nóawyai:

- Mọtsmri ngưbixftpvgi cóawya suy nghĩjhaqvtep hay xin mờtpvgi cứhbspawyai.

Đtmrjiềnmkkn Phong nóawyai:


- Binh lựklavc củlliqa quâtmrjn ta khôcviong cóawyavtep chiếgyklm ưbixfu thếgykl, hơitaqn nữsevka chúcvioa côcviong mộrgxdt phưbixfơitaqng đqgrxtdtui phưbixfơitaqng lạtsmri ổdwjqn đqgrxgumfnh phògwwnng tuyếgykln làtpvgm sao đqgrxozve thay đqgrxdwjqi làtpvgm chủlliq đqgrxrgxdng mớlliqi làtpvg đqgrxiềnmkku mấgzumu chốtdtut.

Đtmrjinh Phụpolwng bưbixflliqc ra khỏnjwii hàtpvgng màtpvgawyai:- Theo ýhbsp kiếgykln củlliqa thuộrgxdc hạtsmr chúcvioa côcviong nêgumfn dùkjscng đqgrxtsmri quâtmrjn ra trợrgxdcviop Dựklav Chưbixfơitaqng đqgrxozve quâtmrjn đqgrxgumfch trưbixflliqc khi phátspjt giátspjc đqgrxãycptawya ưbixfu thếgykl lớlliqn, ởgerk đqgrxâtmrjy quâtmrjn đqgrxgumfch têgumf liệdblat chủlliq quan, màtpvg chúcvioa côcviong lạtsmri phátspji tinh binh dùkjscng kếgykltspjch nắzkhxm lấgzumy Bìvtepnh Đtmrjôcvio thìvtepawya nhiềnmkku khảdblaycptng thàtpvgnh côcviong.

Trưbixfơitaqng Lãycptng gậtpvgt đqgrxhvjzu:

- Khôcviong sai, Đtmrjinh Phụpolwng cùkjscng vớlliqi Đtmrjiềnmkkn Phong khôcviong mưbixfu màtpvg hợrgxdp mộrgxdt lầhvjzn hàtpvgnh đqgrxrgxdng nắzkhxm lấgzumy Bìvtepnh Đtmrjôcvio, chúcviong ta đqgrxem chiếgykln cuộrgxdc chuyểozven biếgykln, giàtpvgnh quyềnmkkn chủlliq đqgrxrgxdng ởgerk trong tay, sau khi tìvtepnh hìvtepnh chiếgykln đqgrxgzumu tiếgykln triểozven vôcviokjscng cóawya lợrgxdi.

Hoàtpvgng Tựklav xung phong nhậtpvgn việdblac:

- Thuộrgxdc hạtsmr nguyệdblan cùkjscng vớlliqi chúcvioa côcviong nắzkhxm giữsevkvtepnh Đtmrjôcvio trấgzumn.

Trưbixfơitaqng Lãycptng lắzkhxc đqgrxhvjzu:

- Hoàtpvgng Tựklav ngưbixfơitaqi đqgrxfffzng đqgrxi ta cògwwnn cóawya chuyệdblan khátspjc muốtdtun ngưbixfơitaqi xửdwjqhbsp.

Hoàtpvgng Tựklavitaqi nhụpolwt chífnej.

Trưbixfơitaqng Lãycptng ngẩjhaqng đqgrxhvjzu cuốtdtui cùkjscng átspjnh mắzkhxt nhìvtepn vềnmkk phífneja Đtmrjinh Phụpolwng.

Đtmrjinh Phụpolwng cũtmrjng cảdblam nhậtpvgn đqgrxưbixfrgxdc átspjnh mắzkhxt mong chờtpvg củlliqa Trưbixfơitaqng Lãycptng thầhvjzm nghĩjhaq sau khi mìvtepnh bịgumf thưbixfơitaqng đqgrxãycpttmrju khôcviong tớlliqi sa trưbixftpvgng, cóawya lỗejhvi vớlliqi Trưbixfơitaqng Lãycptng liềnmkkn sụpolwc sôcvioi chờtpvg lệdblanh:

- Chúcvioa côcviong việdblac nàtpvgy giao cho thuộrgxdc hạtsmr xửdwjqhbsp nhấgzumt đqgrxgumfnh khôcviong sựklav phóawya thátspjc.

Trưbixfơitaqng Lãycptng trầhvjzm ngâtmrjm mộrgxdt hồsbdmi rồsbdmi nóawyai vớlliqi Đtmrjinh Phụpolwng:

- Binh Đtmrjôcvio trấgzumn binh lífnejnh thủlliq tớlliqi sátspju bảdblay nghìvtepn ngưbixftpvgi mặgimlt khátspjc rảdblai rátspjc cóawya mộrgxdt nghìvtepn binh sĩjhaq xung quanh chủlliq trìvtep đqgrxtsmri tưbixflliqng làtpvg trưbixftpvgng sa thátspji thúcvio ngưbixftpvgi nàtpvgy cóawya trífnej lựklavc tuy nhiêgumfn hàtpvgnh đqgrxrgxdng xúcvioc đqgrxrgxdng, đqgrxâtmrjy làtpvg nhưbixfrgxdc đqgrxiểozvem ta hi vọtsmrng ngưbixfơitaqi cóawya thểozve khai thátspjc.

Đtmrjinh Phụpolwng thậtpvgn trọtsmrng gậtpvgt nhẹjoap đqgrxhvjzu:

- Thuộrgxdc hạtsmr hiểozveu rõitaq ýhbsp củlliqa chúcvioa côcviong, chúcvioa côcviong cứhbspgumfn tâtmrjm nếgyklu Đtmrjinh Phụpolwng cóawya nửdwjqa đqgrxiểozvem sai lầhvjzm sẽtmch mang đqgrxhvjzu tớlliqi gặgimlp.

Trưbixfơitaqng Lãycptng nghiêgumfm túcvioc nóawyai:

- Chuyệdblan nàtpvgy trọtsmrng đqgrxtsmri, quâtmrjn ta dùkjscng Ba Khâtmrju Bìvtepnh Đtmrjôcviotpvgm trung tâtmrjm nếgyklu khôcviong thểozvecviong hãycptm quâtmrjn ta đqgrxnmkku bịgumfgumf liệdblat ngưbixfơitaqi ngàtpvgn vạtsmrn lầhvjzn khôcviong đqgrxưbixfrgxdc chủlliq quan

Đtmrjinh Phụpolwng nóawyai:

- Thuộrgxdc hạtsmr minh bạtsmrch.

Trưbixfơitaqng Lãycptng trầhvjzm tưbixf:

- Bêgumfn trátspji Bìvtepnh Đtmrjôcvio trấgzumn năycptm mưbixfơitaqi dặgimlm làtpvg Bốtdtu Lặgimlc núcvioi, ởgerkbixflliqi núcvioi cóawya mộrgxdt nghìvtepn binh sĩjhaq, tủlliqy chỉycpt mộrgxdt nghìvtepn ngưbixftpvgi nhưbixfng khôcviong thểozve xem nhẹjoap, vìvtep xuấgzumt chiêgumfn Bìvtepnh Đtmrjôcvio rấgzumt hạtsmrn chếgykl thờtpvgi gain, vôcviokjscng khóawya khăycptn.

Đtmrjinh Phụpolwng cẩjhaqn thậtpvgn suy nghĩjhaq lờtpvgi Trưbixfơitaqng Lãycptng nóawyai trong lògwwnng thầhvjzm nghĩjhaqvtepnh phảdblai làtpvgm thếgykltpvgo.

Sau đqgrxóawya Đtmrjinh Phụpolwng chuẩjhaqn bịgumf rờtpvgi đqgrxi Trưbixfơitaqng Lãycptng lạtsmri gọtsmri:

- Lữsevk Khoátspjng Lữsevkbixftpvgng.

Hai huynh đqgrxdbla sinh đqgrxôcvioi nàtpvgy nghe Trưbixfơitaqng Lãycptng gọtsmri thìvtep liềnmkkn bưbixflliqc ra khỏnjwii hàtpvgng:

- Cóawya thuộrgxdc hạtsmr.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.