Phong Lưu Tam Quốc

Chương 318 : Toàn Tông (hạ)

    trước sau   
Chiếtzxdn cuộqpkhc nhưevqq vậdvkmy mấvawru chốqljlt làncje Trưevqqơagepng Lãmijfng muốqljln côjfrlng kíudjjch Bìncjenh Đckxeôjfrl, cho dùevqq cầwogsm đtzxdưevqqtbioc cóvawr thểkvcz đtzxdgyuing vữmijfng phảmlimn côjfrlng hay khôjfrlng cũixshng làncje vấvawrn đtzxddizd lớyxzun, hơagepn nữmijfa đtzxdqljli phưevqqơagepng cũixshng cóvawr thểkvcz xuấvawrt binh hai bêbhpon, ba mặrpuet giádwqap côjfrlng.

Chúesogng tưevqqyxzung cảmlimm thádwqan mộqpkht phen chiếtzxdn cuộqpkhc biếtzxdn hóvawra quádwqa nhiềdizdu, mọyehii ngưevqqiwzhi khôjfrlng thểkvcz nhìncjen thấvawry hưevqqyxzung đtzxdi đtzxdybdsng sau.

Theo đtzxdqljli sádwqach củhtlya Trưevqqơagepng Lãmijfng binh tớyxzui thìncjeevqqyxzung đtzxddizdevqqyxzuc tớyxzui thìncje thàncjenh ngăcplin, ởxuoh phíudjja xa xa Lưevqqu Bịegiiesogc nàncjey đtzxdang bựtunzc bộqpkhi khóvawr ngủhtly, hắzftan đtzxdãmijfxuoh trong doanh trạzrtti nửovcza canh giờiwzh rồrwmqi, thỉhodsnh thoảmlimng thởxuohncjei, mặrpuet màncjey héwogso rúesogt.

esogc nàncjey ởxuohbhpon trong đtzxdi ra mộqpkht đtzxdzrtti hádwqan chíudjjnh làncje Quan Vũixsh, trêbhpon mặrpuet mang theo sầwogsu lo nhàncjen nhạzrttt;

- Đckxezrtti ca nếtzxdu làncjeevqqu ýqgqa củhtlya đtzxdzrtti nhâyxzun thìncje huynh cầwogsn gìncje phảmlimi đtzxdem sựtunzncjenh ôjfrlm lêbhpon ngưevqqiwzhi.

evqqu Bịegii thởxuohncjei trêbhpon mặrpuet lộqpkh vẻegii khóvawr khăcplin:


- Trưevqqơagepng Lãmijfng mấvawry lầwogsn cóvawr âyxzun vớyxzui chúesogng ta Bịegiincjem gìncjevawr mặrpuet mũixshi màncje phảmlimn côjfrlng Dựtunz Chưevqqơagepng.

Quan Vũixsh mạzrttnh mẽkzfj đtzxdem thiếtzxdt chưevqqxuohng vỗagepbhpon trêbhpon bàncjen lạzrttnh lùevqqng nóvawri:

- Đckxedizdu làncjebhpon Thádwqai Mạzrtto chếtzxdt tiệzrttt, giựtunzt giâyxzuy Lưevqqu Biểkvczu kếtzxdt minh vớyxzui Tàncjeo Thádwqao tiếtzxdn quâyxzun Giang Đckxeôjfrlng hiệzrttn tạzrtti làncjem đtzxdzrtti ca hai mặrpuet khóvawr xửovcz.

evqqu Bịegii bấvawrt đtzxdzftac dĩhiun lắzftac đtzxdwogsu phiềdizdn muộqpkhn nóvawri:

- Ngưevqqiwzhi khádwqac nhìncjen thìncje huynh đtzxdzrtt chúesogng ta cóvawr đtzxdưevqqtbioc tiệzrttn nghi, Lưevqqu Biểkvczu cũixshng cho chúesogng ta cádwqai tốqljlt, binh mang mưevqqiwzhi vạzrttn, vâyxzuy côjfrlng Giang Đckxeôjfrlng, cuộqpkhc chiếtzxdn nàncjey khôjfrlng thểkvcz khôjfrlng thắzftang.

Quan Vũixsh trầwogsm giọyehing nóvawri:

- Việzrttc nàncjey cóvawr lẽkzfj khôjfrlng thểkvcz trádwqach đtzxdzrtti ca, nếtzxdu Trưevqqơagepng Lãmijfng thấvawrt thủhtly chỉhods trádwqach bọyehin họyehi khôjfrlng cóvawr bảmlimn lĩhiunnh.

evqqu Bịegii nghiêbhpom mặrpuet nóvawri:

- Nhịegii đtzxdzrtt việzrttc nàncjey khôjfrlng đtzxdơagepn giảmlimn nhưevqq đtzxdzrttvawri chỉhods sợtbio chúesogng ta cóvawr đtzxdzrtti phiềdizdn toádwqai rồrwmqi.

Quan Vũixsh kinh ngạzrttc;

- Sao vậdvkmy đtzxdzrtti ca Dựtunz Chưevqqơagepng khôjfrlng cóvawr bao nhiêbhpou binh lựtunzc, nắzftam xuốqljlng hẳfqhhn khôjfrlng cóvawr vấvawrn đtzxddizd.

evqqu Bịegiivawri:

- Chỉhods sợtbio huynh đtzxdzrtt chúesogng ta đtzxdãmijfagepi vàncjeo vòzxlpng tranh giàncjenh quyềdizdn lựtunzc vớyxzui con chádwqau củhtlya Lưevqqu Biểkvczu, trưevqqyxzuc kia cũixshng may nhưevqqng hiệzrttn tạzrtti Lưevqqu Biểkvczu đtzxdang nằybdsm bệzrttnh khôjfrlng biếtzxdt tìncjenh hìncjenh củhtlya hắzftan thếtzxdncjeo, vạzrttn nhấvawrt cóvawrncje khôjfrlng may thìncjejfrlevqqng phứgyuic tạzrttp.


Quan Vũixsh ngẩzcfung đtzxdwogsu kiêbhpou ngạzrtto nóvawri:

- Lưevqqu Biểkvczu nểkvcz trọyehing nhấvawrt chíudjjnh làncje đtzxdzrtti côjfrlng tửovczevqqu Kỳzovd, cho dùevqqevqqu Biểkvczu đtzxdi thìncjeevqqu Kỳzovd quan hệzrtt rấvawrt tốqljlt vớyxzui đtzxdzrtti ca đtzxdzrtti ca còzxlpn sợtbioncje.

evqqu Bịegii lắzftac đtzxdwogsu cưevqqiwzhi khổzxlpvawri:

- Nhịegii đtzxdzrttvawr chỗagep khôjfrlng biếtzxdt, Lưevqqu biểkvczu tựtunz nạzrttp Thádwqai Mạzrtto muộqpkhi muộqpkhi làncjem thiếtzxdp xong thìncjejfrlevqqng sủhtlyng ádwqai nàncjeng, đtzxdrpuec biệzrttt sau khi nàncjeng sinh hạzrttevqqu Tôjfrlng Lưevqqu Kỳzovd đtzxdãmijf khôjfrlng còzxlpn đtzxdưevqqtbioc nhưevqqevqqa, nếtzxdu nhưevqqevqqu Biểkvczu thậdvkmt sựtunz đtzxdi thìncjeevqqu Tôjfrlng kếtzxd vịegiiixshng làncje chuyệzrttn bìncjenh thưevqqiwzhng, nếtzxdu thậdvkmt sựtunz nhưevqq vậdvkmy sau nàncjey chúesogng ta càncjeng khóvawr khăcplin sinh tồrwmqn.

vawri tớyxzui đtzxdâyxzuy Lưevqqu Bịegiincjeng trởxuohbhpon ảmlimm đtzxdzrttm.

Quan Vũixshixshng ảmlimo nãmijfo nóvawri:

- Đckxezrtti cádwqavawri xem phảmlimi làncjem sao bâyxzuy giờiwzh?

evqqu Bịegii cảmlimm thádwqan nóvawri;

- Ta cũixshng khôjfrlng biếtzxdt phảmlimi làncjem sao cho tốqljlt.

Quan Vũixsh bỗagepng nhiêbhpon xếtzxdch mắzftat lêbhpon nóvawri:

- Đckxeãmijf vậdvkmy đtzxdzrtti ca cũixshng khôjfrlng cầwogsn phảmlimi ởxuohevqqyxzui trưevqqyxzung ngưevqqiwzhi khádwqac nữmijfa khôjfrlng bằybdsng thừevqqa cơagep tựtunz lậdvkmp làncjem chủhtly lấvawry Kinh Nam bốqljln quậdvkmn làncjem nơagepi an thâyxzun sau đtzxdóvawr kếtzxdt thâyxzun vớyxzui Trưevqqơagepng Lãmijfng, mưevqqu đtzxdrwmq Kinh Tưevqqơagepng củhtlya Lưevqqu Biểkvczu.

evqqu Bịegii tứgyuic giậdvkmn nóvawri:

- Nhịegii đtzxdzrttncjem sao cóvawr thểkvcz nghĩhiun nhưevqq vậdvkmy Lưevqqu đtzxdzrtti nhâyxzun đtzxdqljli vớyxzui ta khôjfrlng tệzrtt, làncjem sao ta cóvawr thểkvczncjem chuyệzrttn bấvawrt nghĩhiuna nhưevqq vậdvkmy đtzxdưevqqtbioc, hơagepn nữmijfa đtzxdzrttixshng khôjfrlng phảmlimi khôjfrlng biếtzxdt chúesogng ta tuy nắzftam mưevqqiwzhi vạzrttn binh mãmijf nhưevqqng cóvawr mấvawry ngưevqqiwzhi nghe huynh đtzxdzrtt chúesogng ta nóvawri?


Quan Vũixsh nhìncjen Lưevqqu Bịegii khuôjfrln mặrpuet lộqpkh vẻegii thảmlimn nhiêbhpon, thầwogsm phỏyorong đtzxddwqan ýqgqa trong lờiwzhi nóvawri củhtlya Lưevqqu Bịegii vừevqqa rồrwmqi.

Đckxeúesogng lúesogc Quan Vũixsh đtzxdang mừevqqng thầwogsm thìncjeevqqu Bịegii đtzxdgyuing lêbhpon vẻegii mặrpuet tràncjen ngậdvkmp chádwqan chưevqqiwzhng;

- Chúesogng ta cốqljl gắzftang mấvawry năcplim xem ra sắzftap bịegii hủhtlyy hoạzrtti trong chốqljlc ládwqat rồrwmqi.

Quan Vũixshixshng trầwogsm mặrpuec.

ckxe ngoàncjei lềdizdu ban đtzxdêbhpom trởxuohbhpon vôjfrlevqqng an tĩhiunnh.

Trưevqqơagepng Lãmijfng cảmlim ngàncjey hàncjenh quâyxzun hai ngàncjey sau mộqpkht vạzrttn năcplim nghìncjen nhâyxzun mãmijf đtzxdãmijf tớyxzui Ba Khâyxzuu.

Trưevqqơagepng Lãmijfng lậdvkmp tứgyuic đtzxdkvcz cho thủhtly hạzrtt bắzftat đtzxdwogsu bốqljl tríudjjagepi trúesog quâyxzun, bởxuohi vìncje đtzxdrwmqi núesogi ba mặrpuet vâyxzuy quanh thếtzxdesogi hiểkvczm trởxuohjfrlevqqng phíudjja tâyxzuy cóvawrdwqan thủhtlyy chảmlimy qua đtzxdegiia hìncjenh vôjfrlevqqng thuậdvkmn lợtbioi, dễqfdp thủhtly khóvawrjfrlng, màncjexuoh quan đtzxdzrtt chíudjjnh giữmijfa thôjfrlng hưevqqyxzung Nam Xưevqqơagepng dựtunza vàncjeo Bạzrttn thủhtlyy cóvawr thểkvcz thủhtly.

Trưevqqơagepng Lãmijfng phádwqai ngưevqqiwzhi gádwqac cửovcza ảmlimi phíudjja bắzftac mộqpkht bêbhpon thăcplim dòzxlpncjenh huốqljlng bốqljln phíudjja đtzxdrpuec biệzrttt làncjedwqac tưevqq liệzrttu vềdizdncjenh Đckxeôjfrl trấvawrn, tuy Toàncjen Tôjfrlng nóvawri ra khôjfrlng íudjjt tin tứgyuic nhưevqqng thờiwzhi gian biếtzxdn hóvawra cũixshng khôjfrlng thểkvcz đtzxdmlimm bảmlimo rằybdsng nóvawr khôjfrlng thay đtzxdzxlpi.

Trưevqqơagepng Lãmijfng đtzxdang dòzxlpwogst tiếtzxdn đtzxdqpkh kiếtzxdn thiếtzxdt củhtlya doanh trạzrtti thìncjevawr binh sĩhiun tớyxzui thôjfrlng bádwqao, Trưevqqơagepng Ninh dẫerjjn ba nghìncjen khôjfrlyxzuu binh tớyxzui đtzxdâyxzuy tụzxlp hợtbiop.

Trưevqqơagepng Lãmijfng mừevqqng rỡdizd khôjfrlng thôjfrli vộqpkhi vàncjeng đtzxdi gặrpuep mỹdwqa nữmijfncjey.

Trưevqqơagepng Ninh đtzxdếtzxdn thậdvkmt đtzxdúesogng lúesogc, đtzxdãmijfvawrixsh khíudjjudjj mậdvkmt làncjencjeng, cầwogsm lấvawry Binh Đckxeôjfrl trấvawrn thìncje khảmlimcpling thậdvkmt lớyxzun.

Trưevqqơagepng Lãmijfng vộqpkhi vàncjeng đtzxdkvcz binh sĩhiun gọyehii Trưevqqơagepng Ninh đtzxdếtzxdn gặrpuep mìncjenh.

Trưevqqơagepng Lãmijfng cưevqqiwzhi cưevqqiwzhi nóvawri:


- Khôjfrlng biếtzxdt ta nêbhpon gọyehii làncje Trưevqqơagepng tiểkvczu thưevqq hay làncje Trưevqqơagepng tưevqqyxzung quâyxzun đtzxdâyxzuy?

Trưevqqơagepng Ninh tứgyuic giậdvkmn nhìncjen Trưevqqơagepng Lãmijfng khôjfrlng biếtzxdt tạzrtti sao mỗagepi khi nhìncjen thấvawry hắzftan nàncjeng khôjfrlng cádwqach nàncjeo giữmijfncjen đtzxdưevqqtbioc sựtunzncjenh tĩhiunnh.

Trưevqqơagepng Ninh cốqljl gắzftang lộqpkh vẻegiimijfnh đtzxdzrttm:

- Quâyxzun phádwqap nhưevqqagepn cóvawr lẽkzfj Trưevqqơagepng dạzrtti nhâyxzun rõgyuincjeng hơagepn ta.

Trưevqqơagepng Lãmijfng nghiêbhpom túesogc nóvawri:

- Nóvawri cũixshng đtzxdúesogng.

Đckxeúesogng lúesogc Trưevqqơagepng Ninh thởxuoh ra mộqpkht hơagepi Trưevqqơagepng Lãmijfng bỗagepng nhiêbhpon quay ngưevqqiwzhi mờiwzh ádwqam hỏyoroi:

- Trưevqqơagepng ninh cóvawr phảmlimi nàncjeng cảmlimnh giádwqac quádwqa khôjfrlng?

Trưevqqơagepng Ninh tứgyuic giậdvkmn nóvawri:

- Trưevqqơagepng tưevqqyxzung quâyxzun khôjfrlng cóvawr quy củhtly chúesogt nàncjeo xin tưevqqyxzung quâyxzun câyxzun nhắzftac.

Trưevqqơagepng Lãmijfng hiểkvczu đtzxdưevqqtbioc:

- Nóvawri cóvawrqgqa vậdvkmy ta gọyehii làncje Tiểkvczu Ninh thìncje thếtzxdncjeo?

Trưevqqơagepng Lãmijfng cũixshng khôjfrlng muốqljln đtzxdùevqqa nữmijfa cho nêbhpon liềdizdn hỏyoroi:


- Trưevqqơagepng Ninh khôjfrlyxzuu binh kia thếtzxdncjeo rồrwmqi?

- Tưevqqyxzung quâyxzun yêbhpon tâyxzum hiệzrttn tạzrtti Khôjfrlyxzuu binh so vớyxzui trưevqqyxzuc kia ởxuoh ngũixsh long sơagepn thìncjezxlpn lợtbioi hạzrtti hơagepn hơagepn nữmijfa kỹdwqa thuậdvkmt ngụzxlpy trang càncjeng trởxuohbhpon toàncjen diệzrttn.

- Trưevqqơagepng Ninh nàncjeng làncjem rấvawrt tốqljlt.

Trưevqqơagepng Ninh lẳfqhhng lặrpueng nóvawri:

- Đckxeâyxzuy làncje trádwqach nhiệzrttm củhtlya thuộqpkhc hạzrtt.

Trưevqqơagepng Lãmijfng lạzrtti nóvawri:

- Thádwqai Bìncjenh Yếtzxdu thuậdvkmt nàncjeng cầwogsm vềdizd rồrwmqi sao?

Trưevqqơagepng Ninh bỗagepng nhiêbhpon cẩzcfun thậdvkmn nóvawri:

- Tưevqqyxzung quâyxzun Thádwqai Bìncjenh Yếtzxdu thuậdvkmt chíudjjnh làncje trọyehing bảmlimo gia truyềdizdn.

Trưevqqơagepng Lãmijfng khôjfrlng kiêbhpon nhãmijfn;

- Chẳfqhhng lẽkzfj ta còzxlpn muốqljln đtzxdoạzrttt đtzxdrwmq đtzxdzrttc củhtlya ngưevqqơagepi sao, cóvawr cầwogsm vềdizd khôjfrlng?

Trưevqqơagepng Ninh hồrwmq nghi nhìncjen Trưevqqơagepng Lãmijfng nóvawri:

- Đckxeãmijf lấvawry đtzxdưevqqtbioc rồrwmqi.

Trưevqqơagepng Lãmijfng hưevqqng phấvawrn nóvawri:

- Vậdvkmy ngưevqqơagepi cóvawr hiểkvczu chữmijf trêbhpon đtzxdóvawr khôjfrlng?

Trưevqqơagepng Ninh khôjfrlng cádwqach nàncjeo tin Trưevqqơagepng Lãmijfng khôjfrlng cóvawr ýqgqa đtzxdrwmq, ádwqanh mắzftat nhưevqq vậdvkmy màncje khôjfrlng cóvawr ýqgqa đtzxdrwmq sao/

- Trưevqqơagepng tưevqqyxzung quâyxzun thấvawrt vọyehing rồrwmqi, kỳzovd thậdvkmt thuộqpkhc hạzrttixshng khôjfrlng hiểkvczu.

- Nàncjeng xem khôjfrlng hiểkvczu vậdvkmy thìncje thậdvkmt đtzxdádwqang tiếtzxdc tuy nhiêbhpon đtzxdevqqng lo ta cóvawr quen mộqpkht vịegii ngoạzrtti quốqljlc kỳzovd nhâyxzun, tinh thôjfrlng cádwqac dạzrttng văcplin tựtunzvawr thểkvcz giúesogp nàncjeng mộqpkht phen.

Trưevqqơagepng Ninh sợtbiomijfi kêbhpou lêbhpon khôjfrlng biếtzxdt Trưevqqơagepng Lãmijfng nóvawri thậdvkmt hay giảmlimncjeng hơagepi xóvawrt thưevqqơagepng nóvawri:

- Tưevqqyxzung quâyxzun đtzxdâyxzuy làncje vậdvkmt gia truyềdizdn củhtlya tiêbhpon phụzxlpncjem sao cóvawr thểkvcz đtzxdkvcz ngưevqqiwzhi khádwqac tùevqqy tiệzrttn xem đtzxdưevqqtbioc.

Trưevqqơagepng Lãmijfng bỗagepng nhiêbhpon thởxuohncjei nóvawri;

- Trưevqqơagepng NInh ta khôjfrlng nóvawri dốqljli ngưevqqơagepi thádwqai bìncjenh yếtzxdu thuậdvkmt ta khôjfrlng cóvawrmijfyxzum nhưevqqng trêbhpon tay ta cũixshng cóvawr mộqpkht bảmlimn kỳzovd thưevqq khádwqac chỉhodsncje ta khôjfrlng hiểkvczu chữmijf trêbhpon đtzxdóvawr chỉhods hi vọyehing ngưevqqơagepi giúesogp ta nhưevqqng cóvawr vẻegii ngưevqqơagepi rấvawrt khôjfrlng vui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.