Phong Lưu Tam Quốc

Chương 317 : Toàn Tông(thượng)

    trước sau   
hxajn lặsrnxng nửrnaka ngàfhdcy Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong khôhzydng nhịygwdn đayrnưhhkvhzydc nówlcgi:

- Hôhzydm nay cázanec ngưhhkvơxsbyi cówlcg thểnife đayrnpyhong ởraak chỗcuqtfhdcy cho thấhfmey cázanec ngưhhkvơxsbyi cũvdging làfhdc nhâiadln vậyrrit mộipayt phưhhkvơxsbyng làfhdcm việcffyc đayrnspfnng sợhzyd đayrnsrwcu sợhzyd đayrnhzydi cho dùlkuz sai ta cũvdging khôhzydng trázanech cázanec ngưhhkvơxsbyi.

Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong nówlcgi tớsrnxi đayrnâiadly mọhhjni ngưhhkvasvei liềljiin buôhzydng lỏyrring tâiadlm tìmmnynh trìmmnynh bàfhdcy suy nghĩbmgr củtuiya mìmmnynh Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong nghe vôhzydlkuzng chăeoygm chúraak, tuy nhiêhxajn phầsrwcn lớsrnxn đayrnljiiu khôhzydng thựcvwvc dụnctong thậyrrim chízdajwlcg ngưhhkvasvei còkxmxn đayrnòkxmxi chia binh ba đayrnưhhkvasveng thiếyhfnu chúraakt nữxypea Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong muốxsbyn nhảbtpjy lêhxajn chửrnaki mắfhdcng mộipayt trậyrrin.

raakc nàfhdcy Toàfhdcn Tôhzydng bỗcuqtng nhiêhxajn bưhhkvsrnxc ra khỏyrrii hàfhdcng khiếyhfnn Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong lộipay vẻmmny chờasve mong.

Toàfhdcn Tôhzydng mởraak miệcffyng nówlcgi:

- Chúraaka côhzydng theo ýipxh kiếyhfnn củtuiya thuộipayc hạkony, nếyhfnu nhưhhkv tậyrrip trung binh lựcvwvc cưhhkvasveng côhzydng phổfhdc thôhzydng cówlcg lẽkjikkxmxn mấhfmey phầsrwcn hi vọhhjnng.


Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong hơxsbyi hứpyhong thúraak:

- Tạkonyi sao ngưhhkvơxsbyi lạkonyi cho rằkdakng nhưhhkv vậyrriy.

Toàfhdcn Tôhzydng khôhzydng hềljii nghĩbmgr ngợhzydi màfhdcwlcgi:

- Lầsrwcn nàfhdcy chủtuiyhhkvsrnxng củtuiya Lưhhkvu Biểnifeu làfhdchhkvu Bịygwdzanei gọhhjni làfhdc bắfhdct giặsrnxc phảbtpji bắfhdct vua, chỉswbz cầsrwcn đayrnázanenh tan quâiadln củtuiya Lưhhkvu Bịygwd thìmmny hai đayrnưhhkvasveng quâiadln đayrnipayi kia củtuiya Lưhhkvu Biểnifeu khôhzydng chiếyhfnn màfhdc lui.

Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong nhưhhkvsrnxn màfhdcy nówlcgi:

- Toàfhdcn Tôhzydng ngưhhkvơxsbyi cówlcg biếyhfnt hai hổfhdchhkvsrnxng Quan Vũvdgifhdc Trưhhkvơxsbyng Phi củtuiya Lưhhkvu Bịygwd khôhzydng?

Khôhzydng đayrnhzydi Toàfhdcn Tôhzydng trảbtpj lờasvei Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong đayrnãpyho đayrnãpyho thao thao bấhfmet tuyệcffyt màfhdcwlcgi:

- Hai ngưhhkvasvei nàfhdcy cówlcg sứpyhoc vạkonyn phu chi dũvdging, đayrnsrnxc biệcffyt làfhdc Quan Vũvdgi trong tay cówlcg Thanh Long Yếyhfnn Nguyệcffyt đayrnao, nặsrnxng tázanem mưhhkvơxsbyi hai câiadln thưhhkvasveng nhâiadln khôhzydng thêhxaj đayrnhfmeu lạkonyi.

Toàfhdcn Tôhzydng mặsrnxc dùlkuz khôhzydng cho làfhdc đayrnúraakng nhưhhkvng cũvdging khôhzydng phảbtpjn bázanec lạkonyi.

Triệcffyu Vũvdgi nghe lạkonyi càfhdcng khôhzydng phụnctoc:

- Ca ca bọhhjnn họhhjn lợhzydi hạkonyi nhưhhkv vậyrriy sao Tiểnifeu Vũvdgi khôhzydng tin đayrnnife lầsrwcn sau tiểnifeu Vũvdgi đayrnázanenh gãpyhoy răeoygng Quan Vũvdgi Trưhhkvơxsbyng Phi.

Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong cưhhkvasvei cưhhkvasvei, đayrnljiiu thấhfmey mọhhjni ngưhhkvasvei khôhzydng phụnctoc liềljiin nówlcgi:

- Ta cũvdging khôhzydng phảbtpji nâiadlng khízdaj thếyhfn củtuiya ngưhhkvasvei kházanec diệcffyt uy phong củtuiya mìmmnynh.


Hoa Hâiadlm gian nan nówlcgi;

- Vậyrriy theo ýipxh củtuiya chúraaka côhzydng kếyhfnfhdcy khôhzydng dùlkuzng đayrnưhhkvhzydc?

Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong bỗcuqtng nhiêhxajn cưhhkvasvei quỷogzhzdaj:

- Khôhzydng Toàfhdcn Tôhzydng nówlcgi đayrnljii tỉswbznh ta mộipayt câiadlu đayrnówlcgfhdc biệcffyn pházanep khôhzydng tệcffy.

Tấhfmet cảbtpj mọhhjni ngưhhkvasvei đayrnljiiu lộipay vẻmmnyxsby hồymdr, Toàfhdcn Tôhzydng thăeoygm dòkxmxwlcgi:

- Vậyrriy ýipxh củtuiya chúraaka côhzydng làfhdcmmny?

Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong vưhhkvơxsbyn ngưhhkvasvei đayrnpyhong dậyrriy cấhfmet cao giọhhjnng nówlcgi:

- Tuy Quan Vũvdgifhdc Trưhhkvơxsbyng Phi hếyhfnt sứpyhoc lợhzydi hạkonyi nhưhhkvng bọhhjnn họhhjn đayrnljiiu cówlcg nhưhhkvhzydc đayrniểnifem, Quan Vũvdgi cao ngạkonyo coi trờasvei bằkdakng vung, màfhdc Trưhhkvơxsbyng Phi thìmmny dễajrtraakc đayrnipayng chúraakng ta cầsrwcn lợhzydi dụnctong nhưhhkvhzydc đayrniểnifem.

wlcgi đayrnếyhfnn đayrnâiadly Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong bắfhdct đayrnsrwcu cưhhkvasvei hắfhdcc hắfhdcc.

Đdsjjâiadly làfhdc dụnctong ýipxhmmny? Chúraakng tưhhkvsrnxng nhấhfmet thờasvei khôhzydng đayrnzanen ra suy nghĩbmgr củtuiya Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong đayrnưhhkvhzydc.

Chu Du mộipayt mựcvwvc khôhzydng nówlcgi chuyệcffyn nhưhhkvng trêhxajn mặsrnxt hiệcffyn lêhxajn vẻmmny cao ngạkonyo hiểnifen nhiêhxajn khôhzydng muốxsbyn ởraak đayrnâiadly, Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong mấhfmey lầsrwcn quéfihct qua ngưhhkvasvei củtuiya hắfhdcn làfhdcm bộipay khôhzydng pházanet hiệcffyn.

Đdsjjúraakng lúraakc nàfhdcy Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong đayrnưhhkva mắfhdct tớsrnxi Châiadln Mậyrrit:

- Châiadln tiểnifeu thưhhkv cho rằkdakng chủtuiy ýipxhfhdcy thếyhfnfhdco?


Châiadln Mậyrrit khôhzydng cówlcg ýipxhhxajn tiếyhfnng trưhhkvsrnxc mặsrnxt nhiềljiiu ngưhhkvasvei nhưhhkvng Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong đayrnãpyho hỏyrrii thìmmnyfhdcng phảbtpji từspfn từspfnwlcgi:

- Chủtuiy ýipxhwlcg thểnife khảbtpj thi, tuy nhiêhxajn hai cázanenh sau khi sởraak hữxypeu binh lựcvwvc khôhzydng cázanech nàfhdco trợhzyd giúraakp vạkonyn nhấhfmet quâiadln đayrnygwdch tiêhxajn côhzydng chỉswbz sợhzyd Dựcvwv Chưhhkvơxsbyng liềljiin nguy.

Toàfhdcn Tôhzydng trầsrwcm giọhhjnng nówlcgi:

- Côhzydhhkvơxsbyng nówlcgi rấhfmet đayrnúraakng mạkonyt tưhhkvsrnxng đayrnang câiadln nhắfhdcc vấhfmen đayrnljiifhdcy.

- Vậyrriy ngưhhkvơxsbyi cówlcg thểnife nghĩbmgr ra biệcffyn pházanep gìmmny khôhzydng?

Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong hai mắfhdct lówlcgng lázanenh hỏyrrii.

Toàfhdcn Tôhzydng nówlcgi:

- Thuộipayc hạkony cho rằkdakng nêhxajn xuấhfmet binh đayrnymdrng thờasvei tăeoygng cưhhkvasveng phòkxmxng bịygwd hai bêhxajn thừspfna dịygwdp quâiadln đayrnygwdch khôhzydng biếyhfnt chúraaka côhzydng mang theo bao nhiêhxaju binh mãpyhohhkvhzydn chuyệcffyn nàfhdcy làfhdcm mêhxaj hoặsrnxc quâiadln đayrnygwdch.

Đdsjjiềljiin Phong hồymdri lâiadlu khôhzydng xen vàfhdco lúraakc nàfhdcy liềljiin cấhfmet tiếyhfnng:

- Nếyhfnu phôhzyd trưhhkvơxsbyng thanh thếyhfn, chỉswbz sợhzyd khôhzydng đayrnsrwcy vàfhdci ngàfhdcy sẽkjik bịygwd đayrnxsbyi phưhhkvơxsbyng nhìmmnyn thấhfmeu lúraakc đayrnówlcghzyd luậyrrin cưhhkvasveng côhzydng hay đayrnázanenh léfihcn cũvdging cówlcg thểnife pházane giảbtpji nguy cơxsby.

Toàfhdcn Tôhzydng gậyrrit đayrnsrwcu bấhfmet đayrnfhdcc dĩbmgrzdaj:

- Thuộipayc hạkony nhấhfmet thờasvei cũvdging khôhzydng nghĩbmgr ra cázanech xửrnakipxh tốxsbyt.

Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong nghĩbmgr nghĩbmgr đayrnôhzydi mắfhdct lạkonyi chuyểnifen trêhxajn ngưhhkvasvei củtuiya Châiadln Mậyrrit, Châiadln mậyrrit làfhdcm bộipayraaki đayrnsrwcu khôhzydng nhìmmnyn thấhfmey ázanenh mắfhdct mong chờasve củtuiya Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong. Hắfhdcn liềljiin đayrnưhhkva mắfhdct nhìmmnyn vềljii phízdaja Chu Du:


- Côhzydng Cẩnchyn ngưhhkvơxsbyi cówlcg chủtuiy ýipxhmmny?

Chu Du cúraaki đayrnsrwcu rầsrwcu rĩbmgr đayrni ra khỏyrrii hàfhdcng màfhdcwlcgi:

- Hồymdri bẩnchym tưhhkvsrnxng quâiadln Chu Du cũvdging nghĩbmgr rằkdakng đayrnâiadly làfhdc ýipxh kiếyhfnn hay.

Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong trong lòkxmxng sớsrnxm đayrnãpyho đayrnzanen đayrnưhhkvhzydc kếyhfnt quảbtpj tuy nhiêhxajn sau khi Chu Du thốxsbyt lờasvei hắfhdcn vẫjoezn thầsrwcm khówlcg chịygwdu, hắfhdcn liềljiin cưhhkvasvei nówlcgi vớsrnxi Đdsjjiềljiin Phong:

- Đdsjjưhhkvhzydc rồymdri Phùlkuz Hạkonyo ta biếyhfnt ngưhhkvơxsbyi cówlcg chủtuiy trưhhkvơxsbyng, nówlcgi cho mọhhjni ngưhhkvasvei nghe đayrni.

Đdsjjiềljiin Phong cưhhkvasvei cưhhkvasvei:- Hạkony quan cówlcg mộipayt suy nghĩbmgr chízdajnh làfhdc sau ki nghi binh khôhzydng bằkdakng pházanei mộipayt ngưhhkvasvei tiếyhfnn tớsrnxi trázanefhdcng, rồymdri lạkonyi luâiadln mởraak cửrnaka thàfhdcnh, troig đayrnówlcgwlcg thểnifefhdcm chậyrrim thờasvei gian tiếyhfnn côhzydng củtuiya quâiadln đayrnygwdch.

Mọhhjni ngưhhkvasvei đayrnljiiu sázaneng ngờasvei hai mắfhdct đayrnâiadly đayrnúraakng làfhdc biệcffyn pházanep tốxsbyt.

Toàfhdcn Tôhzydng hưhhkvng phấhfmen nówlcgi:

- Gia phụnctozanec ởraak Nghi Xuâiadln quâiadln đayrnygwdch đayrnipayi ngũvdgi tuy nhiềljiiu nhưhhkvng thờasvei gian ngắfhdcn khôhzydng thểnifehzydng hãpyhom Trưhhkvasveng Bìmmnynh cázanec, nếyhfnu nhưhhkv Trưhhkvasveng Bìmmnynh cázanec bìmmnynh yêhxajn chúraaka côhzydng mang đayrnkonyi quâiadln phốxsbyi hợhzydp Nghi Xuâiadln vữxypeng chắfhdcc làfhdc đayrnưhhkvhzydc.

Đdsjjiềljiin Phong khôhzydng ngờasve Toàfhdcn Tôhzydng cao hứpyhong nhưhhkv vậyrriy liềljiin trầsrwcm giọhhjnng nówlcgi:

- Đdsjjâiadly chỉswbzfhdczanech nghĩbmgrfhdc thôhzydi thi hàfhdcnh cầsrwcn phảbtpji đayrnúraakng mựcvwvc mộipayt khi cówlcg sai lầsrwcm thìmmnyhzydlkuzng nguy hiểnifem.

Toàfhdcn Tôhzydng bỗcuqtng nhiêhxajn quỳyflw xuốxsbyng màfhdcwlcgi:

- Chúraaka côhzydng thuộipayc hạkony nguyệcffyn mang đayrnipayi ngũvdgi đayrni tớsrnxi Lưhhkveoygng nếyhfnu nhưhhkvwlcg sai lầsrwcm nguyệcffyn dâiadlng đayrnsrwcu lêhxajn.


Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong hiệcffyn lêhxajn vẻmmnyzanen dưhhkvơxsbyng màfhdcwlcgi:

- Đdsjjưhhkvhzydc ta giao phówlcg cho ngưhhkvơxsbyi Lưhhkveoygng hiệcffyn tạkonyi cówlcg mộipayt vạkonyn binh, màfhdc đayrnízdajch quâiadln gấhfmep ba ngưhhkvơxsbyi cầsrwcn phảbtpji coi chừspfnng.

Toàfhdcn Tôhzydng lậyrrip tứpyhoc bázanei lĩbmgrnh.

Mắfhdct hổfhdc củtuiya Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong quéfihct quanh sau đayrnówlcg hắfhdcn lạkonynh lùlkuzng nówlcgi:

- Ta sẽkjik dẫjoezn theo mộipayt vạkonyn năeoygm nghìmmnyn ngưhhkvasvei xuôhzydi theo Cázanen Giang vètyqme phízdaja nam, rồymdri đayrnówlcgng đayrnkonyi bảbtpjn doanh ởraakxsbyi nàfhdcy.

Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong chỉswbz ngówlcgn tay vàfhdco đayrniểnifem màfhdcu đayrnyrri trêhxajn đayrnygwda đayrnymdr rồymdri nówlcgi.

Chúraakng tưhhkvsrnxng sữxypeng sờasve, tạkonyi sao nơxsbyi nàfhdcy lạkonyi quen thuộipayc vậyrriy.

Ngówlcgn tay củtuiya Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong chỉswbzhxajn Nghi Xuâiadln Ba Khâiadlu Lưhhkveoygng chúraakng tưhhkvsrnxng đayrnljiiu hiểnifeu đayrnâiadly cơxsby hồymdrfhdc toàfhdcn bộipay hệcffy thốxsbyng binh lựcvwvc củtuiya Lưhhkvu Bịygwd, hìmmnynh thàfhdcnh nêhxajn mộipayt trậyrrin giázanec phòkxmxng ngựcvwv.

Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong lịygwda nówlcgi tiếyhfnp:

- Ta sẽkjik nhưhhkvasveng cho hắfhdcn đayrnipayt tiếyhfnn, chỉswbz cầsrwcn nắfhdcm đayrnưhhkvhzydc niơxsbyfhdcy, hấhfmep dẫjoezn quâiadln cửrnakhhkvu Bịygwd sau đayrnówlcghhkvhzydt qua An thàfhdcnh mang kỵipxh binh chạkonyy vềljiihhkvsrnxng Tâiadly đayrnếyhfnn lúraakc đayrnówlcg xem Lưhhkvu Bịygwdkxmxn biệcffyn pházanep gìmmny hay, hừspfn...

Đdsjjkonyi sảbtpjnh yêhxajn tĩbmgrnh mộipayt hồymdri chúraakng tưhhkvsrnxng đayrnljiiu rung đayrnipayng.

Phảbtpji biếyhfnt rằkdakng Nghi Xuâiadln Ba Khâiadlu Lưhhkveoygng hìmmnynh dázaneng tam giázanec, Nghi Xuâiadln Lưhhkveoygng làfhdcxsby sởraak củtuiya hàfhdcnh, màfhdc Nghi Xuâiadln Bìmmnynh Đdsjjôhzydhhkveoygng đayrnljiiu theo mộipayt đayrnưhhkvasveng thẳezobng, tuy Nghi Xuâiadln Lưhhkveoygng ởraak trạkonyng tházanei phòkxmxng thủtuiy nhưhhkvng mộipayt khi ba khu vựcvwvc đayrnljiiu xuấhfmet binh vòkxmxng qua An Thàfhdcnh ba mặsrnxt giázanep côhzydng, thìmmny An thàfhdcnh vừspfna vỡfihc, Tâiadly An toàfhdcn bộipay bịygwd bao bọhhjnc quanh Giang Đdsjjôhzydng.

Mặsrnxt kházanec Lưhhkvu Bịygwdwlcg thểnife đayrnpyhong vữxypeng nhưhhkv vậyrriy Nghi Xuâiadln Lưhhkveoygng hai nơxsbyi cũvdging rơxsbyi vàfhdco tay củtuiya đayrnygwdch.

vdging cówlcg mộipayt khảbtpjeoygng theo lờasvei Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong nówlcgi dùlkuzng Nghi Xuâiadln Lưhhkveoygng ba đayrnygwda phưhhkvơxsbyng ngăeoygn chặsrnxn An Thàfhdcnh hấhfmep dẫjoezn việcffyn quâiadln Lưhhkvu Bịygwd, màfhdc Trưhhkvơxsbyng Lãpyhong pházanei khinh kỵipxh binh đayrni theo đayrnưhhkvasveng nhỏyrri phụnctoc kízdajch việcffyn quâiadln, hoặsrnxc đayrni nhanh bao vâiadly Tưhhkvơxsbyng Tâiadly.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.