Phong Lưu Tam Quốc

Chương 316 : Lưu Bị dẫn quân (hạ)

    trước sau   
Đaedsiềqeyqn Phong nhắgkgnc nhởundh:

- Chútklba côpgylng nghĩqvuv nhưcdiv vậtnlay binh sĩqvuv thủywca vệxuxl Dựkdrx Chưcdivơsnurng khôpgylng nghĩqvuv nhưcdiv vậtnlay.

Trưcdivơsnurng Lãawpung gậtnlat đsotwgyrmu;

- Tiêpfwrn sinh nólypqi rấjfwut đsotwútklbng.

Sau đsotwólypq hắgkgnn chuyểywcan sang nólypqi vớkhihi Đaedsinh Phụnulnng:

- Lậtnlap tứefzsc hạpawq lệxuxlnh cho binh sĩqvuvpfwrn đsotwưcdivfjoxng tớkhihi Nam Xưcdivơsnurng đsotwimzhng thờfjoxi pháonwki ngưcdivfjoxi nólypqi vớkhihi Hoa Hâsotwm nólypqi hắgkgnn khôpgylng cầgyrmn phảelbni lo lắgkgnng ta sẽjfwu mang binh tớkhihi trợmjnk giútklbp.


Bốawpun ngàrsqyy sau Trưcdivơsnurng Lãawpung đsotwãawpu tớkhihi Nam Xưcdivơsnurng.

Hoa Hâsotwm khoảelbnng bốawpun mưcdivơsnuri tuổjfwui dáonwkng ngưcdivfjoxi nhỏulys gầgyrmy, cửzhbz chỉawpu đsotwoan chígkgnnh.

hliv trêpfwrn đsotwưcdivfjoxng đsotwi Trưcdivơsnurng Lãawpung khôpgylng nólypqi mộbamit lờfjoxi, Hoa Hâsotwm cũvhujng khôpgylng nhiềqeyqu lờfjoxi.

Sau khi tớkhihi phủywca, Dựkdrx Chưcdivơsnurng vàrsqy mấjfwuy binh sĩqvuv đsotwqeyqu ởundh đsotwâsotwy cung kígkgnnh đsotwefzsng ởundhpfwrn cạpawqnh.

Trưcdivơsnurng Lãawpung mởundh miệxuxlng dòfgar hỏulysi:

- Từidav Ngưcdiv hiệxuxln tạpawqi chiếpgyln sựkdrx thếpgylrsqyo?

Hoa Hâsotwm khẩjbsyn trưcdivơsnurng nólypqi:

- Bẩjbsym chútklba côpgylng hiệxuxln tạpawqi Lưcdivu Biểywcau vẫravvn chưcdiva quy môpgyl tiếpgyln côpgylng.

Trưcdivơsnurng Lãawpung nólypqi:

- Vậtnlay cáonwkc ngưcdivơsnuri cólypq pháonwki tháonwkm mãawpu đsotwiềqeyqu tra tìeebbnh hìeebbnh bốawpun phígkgna củywcaa bọjpsqn chútklbng hay khôpgylng?

Hoa Hâsotwm vộbamii vàrsqyng đsotwáonwknh mắgkgnt cho mộbamit tưcdivkhihng quâsotwn hắgkgnn liềqeyqn bưcdivkhihc ra khỏulysi hàrsqyng:

- Bẩjbsym chútklba côpgylng, mạpawqt tưcdivkhihng đsotwãawpu đsotwiềqeyqu tra rõgiefeebbnh huốawpung củywcaa Lưcdivu quâsotwn.

Trưcdivơsnurng Lãawpung giưcdivơsnurng mi lêpfwrn màrsqylypqi:


- Cólypq đsotwfihqa đsotwimzh khôpgylng?

- Cólypq.

Binh lígkgnnh kia bìeebbnh tĩqvuvnh ứefzsng tiếpgylng sau đsotwólypq lấjfwuy từidav trong ngưcdivfjoxi đsotwfihqa đsotwimzhsotwng lêpfwrn màrsqyrsqynh lễnbgw:

- Mờfjoxi chútklba côpgylng xem.

Trưcdivơsnurng Lãawpung chỉawpursqyo đsotwfihqa đsotwimzhrsqylypqi;

- Lưcdivu Biểywcau ởundhcdivkhihi cờfjoxlypq Hoắgkgnc Tuấjfwun lĩqvuvnh hai vạpawqn đsotwbamii ngũvhuj đsotwãawpu xuôpgyli theo Tưcdivơsnurng thủywcay màrsqy xuốawpung, hiệxuxln tạpawqi đsotwang đsotwimzhn trútklbundhfjoxng L ưcdivu Dưcdivơsnurng, cáonwkch nghi Xuâsotwn trăbamim dặimzhm khinh kỵqvuv binh bấjfwut quáonwk mộbamit ngàrsqyy làrsqy tớkhihi.

Trưcdivơsnurng Lãawpung theo đsotwfihqa đsotwimzhrsqylypqi, hiểywcan nhiêpfwrn cáonwki gọjpsqi làrsqycdivơsnurng thủywcay ởundh cạpawqnh cólypq khôpgylng ígkgnt kýkxof hiệxuxlu.

Phólypqcdivkhihng kinh ngạpawqc nhìeebbn Trưcdivơsnurng Lãawpung rồimzhi giảelbni thígkgnch;

- Hoắgkgnc Tuấjfwun tuy chỉawpulypq hai mưcdivơsnuri hai tuổjfwui nhưcdivng tinh thôpgylng binh pháonwkp hơsnurn nữefzsa làrsqy đsotwxuxl tửzhbzsotwm phútklbc ởundh Kinh Châsotwu, nghe đsotwimzhn cáonwkch hàrsqynh quâsotwn củywcaa hắgkgnn đsotwưcdivmjnkc châsotwn truyềqeyqn khôpgylng thểywca coi thưcdivfjoxng.

Trưcdivơsnurng Lãawpung gậtnlat đsotwgyrmu tỏulys vẻisob tinh tưcdivfjoxng trong lòfgarng vẫravvn suy nghĩqvuv mộbamit chútklbt vềqeyqcdiv liệxuxlu củywcaa Hoắgkgnc Tuấjfwun, trong đsotwólypqjfwun tưcdivmjnkng nhấjfwut làrsqytklbc Lưcdivu Bịfihq phạpawqt thụnulnc, Hoắgkgnc Tuấjfwun tựkdrxeebbnh trấjfwun giữefzs Manh Thàrsqynh, vềqeyq sau Lưcdivu chưcdivơsnurng đsotwiềqeyqu đsotwbaming Vu cấjfwum, suấjfwut lĩqvuvnh hơsnurn vạpawqn binh mãawpusotwy côpgylng, Hoắgkgnc Tuấjfwun vẫravvn thủywca vữefzsng đsotwưcdivmjnkc.

Phólypqcdivkhihng chỉawpursqyo đsotwfihqa đsotwimzhrsqylypqi tiếpgylp:

- Mộbamit đsotwưcdivfjoxng kháonwkc thìeebb do Trưcdivfjoxng Sa tháonwki thútklbrsqyn Huyềqeyqn mang theo ba vạpawqn đsotwbamii ngũvhuj, nhấjfwut đsotwfihqnh xuyêpfwrn qua Hàrsqynh Sơsnurn đsotwếpgyln Du huyệxuxln, ígkgnt ngàrsqyy nữefzsa cólypq thểywca tớkhihi Vĩqvuvnh Tâsotwn, đsotwưcdivfjoxng nàrsqyy vôpgylfjoxng dũvhujng mãawpunh quâsotwn ta khôpgylng thểywca ngăbamin cảelbnn. Lưcdivbaming huyệxuxln trởundhpfwrn nguy hiểywcam rồimzhi.

- Cólypq mộbamit võgiefcdivkhihng têpfwrn làrsqy Hoàrsqyng Trung khôpgylng?


Trưcdivơsnurng Lãawpung giậtnlat mìeebbnh.

Phólypqcdivkhihng kia nghĩqvuv nghĩqvuv rồimzhi lắgkgnc đsotwgyrmu:

- Khôpgylng cólypq ngưcdivfjoxi nàrsqyy.Trưcdivơsnurng Lãawpung lútklbc nàrsqyy mớkhihi nhẹsotw nhàrsqyng thởundh ra mộbamit hơsnuri.

- Đaedsưcdivfjoxng cuốawpui cùfjoxng làrsqycdivu Bịfihq Quan Vũvhuj Trưcdivơsnurng Phi lãawpunh binh hơsnurn năbamim vạpawqn hiệxuxln tạpawqi ởundhcdivơsnurng Tâsotwy cho tớkhihi bâsotwy giờfjox vẫravvn chưcdiva cólypq đsotwbaming tĩqvuvnh, tuy nhiêpfwrn binh lựkdrxc đsotwưcdivfjoxng nàrsqyy vôpgylfjoxng xảelbno diệxuxlu, hìeebbnh thàrsqynh trậtnlan hìeebbnh cưcdivfjoxng đsotwpawqi, vớkhihi thựkdrxc lựkdrxc củywcaa Dựkdrx Chưcdivơsnurng bâsotwy giờfjox khôpgylng cáonwkch nàrsqyo đsotwáonwknh lui đsotwưcdivmjnkc quâsotwn đsotwfihqch.

Trưcdivơsnurng Lãawpung gậtnlat đsotwgyrmu quan sáonwkt vàrsqyi lầgyrmn thấjfwuy ngưcdivfjoxi phólypqcdivkhihng nàrsqyy cũvhujng trẻisob tuổjfwui khuôpgyln mặimzht thanh tútklb, dáonwkng ngưcdivfjoxi tuy nhỏulys nhưcdivng vôpgylfjoxng rắgkgnn chắgkgnc, Trưcdivơsnurng Lãawpung liềqeyqn gậtnlat đsotwgyrmu thầgyrmm nghĩqvuv ngưcdivfjoxi nàrsqyy làrsqym tìeebbnh báonwko vôpgylfjoxng tỉawpu mỉawpu hắgkgnn liềqeyqn hỏulysi:

- Ngưcdivơsnuri têpfwrn gìeebb hiệxuxln tạpawqi đsotwang giữefzs chứefzsc gìeebb.

Phólypqcdivkhihng kia hơsnuri bốawpui rốawpui màrsqylypqi;

- Bẩjbsym chútklba côpgylng thuộbamic hạpawqrsqy Toàrsqyn Tôpgylng hiệxuxln làrsqym phólypqcdivkhihng.

Trưcdivơsnurng Lãawpung sữefzsng sờfjox, thầgyrmm nghĩqvuv Toàrsqyn Tôpgylng khôpgylng phảelbni làrsqy danh tưcdivkhihng Ngôpgyl quốawpuc sao tạpawqi sao hiệxuxln tạpawqi lạpawqi ởundh Dựkdrx chưcdivơsnurng còfgarn làrsqym phólypqcdivkhihng, màrsqyundh trong tam quốawpuc Toàrsqyn Tôpgylng ởundh Ngôpgyl quốawpuc chứefzsc cao nhấjfwut.

Trưcdivơsnurng Lãawpung trong lòfgarng thầgyrmm nghĩqvuv rồimzhi bìeebbnh đsotwpawqm nólypqi:

- Phụnuln thâsotwn ngưcdivơsnuri Toàrsqyn Nhu còfgarn khỏulyse chứefzs?

Toàrsqyn Tôpgylng khôpgylng ngờfjox Trưcdivơsnurng Lãawpung lạpawqi hỏulysi câsotwu nàrsqyy lútklbc đsotwgyrmu ngẩjbsyn ngơsnur sau đsotwólypqgkgnch đsotwbaming:

- Đaedsa tạpawq chútklba côpgylng nhớkhih mong gia phụnuln hiệxuxln tạpawqi đsotwang ởundh tiềqeyqn tuyếpgyln tấjfwut cảelbn đsotwqeyqu mạpawqnh khỏulyse.


Trưcdivơsnurng Lãawpung cưcdivfjoxi to:

- Nhìeebbn ngưcdivơsnuri làrsqym tháonwkm thígkgnnh vôpgylfjoxng tốawput trậtnlan chiếpgyln nàrsqyy nếpgylu đsotwgkgnc thắgkgnng ta sẽjfwu triệxuxlu hồimzhi ngưcdivơsnuri vềqeyq Mạpawqt Lăbaming theo làrsqym tảelbn hữefzsu.

Toàrsqyn Tôpgylng vui mừidavng nólypqi:

- Đaedsa tạpawq chútklba côpgylng tàrsqyi bồimzhi.

Trưcdivơsnurng Lãawpung gậtnlat đsotwgyrmu lútklbc nàrsqyy Hoa Hâsotwm mớkhihi mởundh miệxuxlng:

- Chútklba côpgylng đsotwãawpulypqgkgnnh toáonwkn nhưcdiv vậtnlay phảelbni chăbaming muốawpun chuẩjbsyn bịfihqeebbnh đsotwfihqnh Lưcdivu Biểywcau?

Trưcdivơsnurng Lãawpung cưcdivfjoxi cưcdivfjoxi nólypqi;

- Xuấjfwut kígkgnch ta hiệxuxln tạpawqi cólypq mộbamit vạpawqn binh mãawpu lấjfwuy gìeebbrsqy xuấjfwut kígkgnch.

- Cáonwki gìeebb/

Tấjfwut cảelbn quan tưcdivkhihng đsotwqeyqu ngâsotwy ngưcdivfjoxi mộbamit vạpawqn ngưcdivfjoxi, khuôpgyln mặimzht củywcaa Hoa Hâsotwm vốawpun cưcdivfjoxi nay trởundhpfwrn cứefzsng ngắgkgnc:

- Chútklba côpgylng ngưcdivfjoxi đsotwang nólypqi đsotwùfjoxa sao?

Trưcdivơsnurng Lãawpung nghiêpfwrm tútklbc:

- Xem bộbamionwkng củywcaa ta giốawpung nólypqi đsotwùfjoxa sao?


Hoa Hâsotwm chuyểywcan đsotwbaming sắgkgnc mặimzht thầgyrmm kêpfwru mộbamit tiếpgylng khôpgylng hay.

Trưcdivơsnurng Lãawpung quékxoft quanh toàrsqyn trưcdivfjoxng đsotwem biểywcau lộbami củywcaa mọjpsqi ngưcdivfjoxi thu vàrsqyo mắgkgnt rồimzhi cưcdivfjoxi nólypqi:- Thếpgylrsqyo cáonwkc ngưcdivơsnuri đsotwqeyqu sợmjnk rồimzhi sao?

Hoa Hâsotwm cốawpu nặimzhn ra nụnulncdivfjoxi khan màrsqylypqi:

- Chútklba côpgylng thong dong tỉawpunh táonwko chắgkgnc đsotwãawpugkgnnh trưcdivkhihc, thuộbamic hạpawqpgylfjoxng tin tưcdivundhng, Lưcdivu Biểywcau tấjfwut bạpawqi chắgkgnc chắgkgnn phảelbni lui.

Trưcdivơsnurng Lãawpung nởundh ra nụnulncdivfjoxi, Hoa Hâsotwm nàrsqyy cũvhujng thậtnlat làrsqy hắgkgnn nólypqi:

- Tửzhbz Ngưcdivlypqi đsotwútklbng ta đsotwãawpulypq kếpgyl hoạpawqch, tuy chỉawpu mang tớkhihi mộbamit vạpawqn đsotwbamii ngũvhuj tuy nhiêpfwrn mọjpsqi ngưcdivfjoxi khôpgylng cầgyrmn phảelbni lo lắgkgnng ta cũvhujng khôpgylng mang tígkgnnh mạpawqng củywcaa mìeebbnh đsotwi đsotwùfjoxa giỡfgarn.

mấjfwuy phólypqcdivkhihng liềqeyqn chấjfwun đsotwbaming tinh thầgyrmn mấjfwut đsotwi vẻisob cháonwkn chưcdivfjoxng Hoa Hâsotwm cũvhujng lau mồimzhpgyli trêpfwrn đsotwgyrmu thầgyrmm niệxuxlm ôpgylng trờfjoxi phùfjox hộbami.

Trưcdivơsnurng Lãawpung phấjfwut tay:

- Ta hiệxuxln tạpawqi hơsnuri mệxuxlt cólypqeebb sau giờfjox ngọjpsq thưcdivơsnurng thảelbno.

Hoa Hâsotwm vộbamii vàrsqyng nólypqi:

- Thuộbamic hạpawq chuẩjbsyn bịfihq phòfgarng cho chútklba côpgylng xin chútklba côpgylng di giáonwk nghỉawpu ngơsnuri.

Trưcdivơsnurng Lãawpung gậtnlat đsotwgyrmu.

hliv trêpfwrn đsotwưcdivfjoxng Trưcdivơsnurng Lãawpung hỏulysi Hoa Hâsotwm;

- Ngưcdivơsnuri láonwkt nữefzsa đsotwi tớkhihi doanh trạpawqi, thỉawpunh mộbamit ngưcdivfjoxi têpfwrn làrsqy Chu Du vàrsqy mộbamit nữefzs tửzhbzpfwrn làrsqy Châsotwn Mậtnlat tớkhihi đsotwâsotwy.

Hoa Hâsotwm khôpgylng rõgief Trưcdivơsnurng Lãawpung muốawpun làrsqym gìeebb tuy nhiêpfwrn mờfjoxi mộbamit nữefzsrsqyi tớkhihi đsotwâsotwy cólypq lẽjfwu chútklba côpgylng đsotwưcdivfjoxng xáonwk tịfihqch mịfihqch muốawpun tiêpfwru khiểywcan.

Tiếpgyln vàrsqyo trong sưcdivơsnurng phòfgarng nơsnuri nàrsqyy rấjfwut sạpawqch sẽjfwusnurn nữefzsa bàrsqyy biệxuxln trang trígkgnlypq phầgyrmn xa hoa.

Trưcdivơsnurng Lãawpung nhìeebbn thoáonwkng qua lộbami vẻisob thỏulysa mãawpun rồimzhi nólypqi vớkhihi Hoa Hâsotwm:

- Ngưcdivơsnuri lui xuốawpung trưcdivkhihc đsotwi.

Buổjfwui chiềqeyqu Trưcdivơsnurng Lãawpung ngủywca lạpawqi lấjfwuy sứefzsc hắgkgnn vừidava bưcdivkhihc ra sưcdivơsnurng phòfgarng thìeebb đsotwãawpulypq thịfihq vệxuxl cung kígkgnnh:

- Chútklba côpgylng Hoa tháonwki thútklbrsqyonwkc đsotwpawqi nhâsotwn đsotwãawpuundh phòfgarng nghịfihq sựkdrx chờfjox chútklba côpgylng từidavsotwu rồimzhi.

Trưcdivơsnurng Lãawpung hỗgkgnn đsotwbamin ýkxof bảelbno thịfihq vệxuxl kia đsotwi trưcdivkhihc dẫravvn đsotwưcdivfjoxng.

Trảelbni qua lâsotwu tạpawqrsqynh lang sau đsotwólypq xuyêpfwrn qua hoa viêpfwrn hòfgarn non bộbami tớkhihi phòfgarng họjpsqp phígkgna trưcdivkhihc.

hliv trong phòfgarng ngoàrsqyi mấjfwuy ngưcdivfjoxi thìeebbfgarn cólypq hai mỹxcil nữefzsonwkng vẻisob yểywcau đsotwiệxuxlu thụnulnc nữefzs.

Trưcdivơsnurng Lãawpung nhậtnlap tọjpsqa, Chu Du cũvhujng cútklbi đsotwgyrmu đsotwefzsng ởundh mộbamit bêpfwrn.

Trưcdivơsnurng Lãawpung hưcdivkhihng vềqeyq phígkgna Đaedsiềqeyqn Phong hắgkgnn hiểywcau ýkxof liềqeyqn bưcdivkhihc ra nólypqi:

- Buổjfwui chiềqeyqu chútklba côpgylng triệxuxlu tậtnlap cáonwkc ngưcdivơsnuri tớkhihi đsotwâsotwy chắgkgnc cáonwkc ngưcdivơsnuri hiểywcau rõgief nguyêpfwrn nhâsotwn vìeebb sao rồimzhi, vậtnlay mọjpsqi ngưcdivfjoxi cólypq ýkxof kiếpgyln gìeebb hay thìeebb hiệxuxln tạpawqi cứefzslypqi ra khôpgylng cầgyrmn phảelbni cốawpu kỵqvuvlypqi sai cũvhujng cólypq thểywca tham khảelbno.

hliv phígkgna dưcdivkhihi mấjfwuy phólypqcdivkhihng nhìeebbn nhau khôpgylng ai dáonwkm lêpfwrn tiếpgylng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.