Phong Lưu Tam Quốc

Chương 315 : Lưu Bị dẫn quân (thượng)

    trước sau   
Sắyrygc mặolqjt củtvcya Đoxsqiềrzfqn Phong trởmhobpwtvn quárzfqi dịhuho;

- Lànplycdjdu BỊllvk.

- lànply hắyrygn.

Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng cơcdjd hồeihm khôdkjqng thểilmj tin đtrivưcdjdilmjc.

- Đoxsqúrhywng lànplycdjdu BỊllvk.

Đoxsqiềrzfqn Phong khôdkjqng rõrbpi tạvvboi sao Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng lạvvboi vui mừabjdng nhưcdjd thếukyo nhưcdjdng tâyrygm tìtlfanh buôdkjqng lỏdlexng khôdkjqng thôdkjqi.
Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng lộooet ra vẻtlfa cao thâyrygm mạvvbon trắyrygc mànplycdjdudlzi;

- Xem ra ta tựixnxtlfanh đtrivi mộooett chuyếukyon lànply đtrivưcdjdilmjc.

Đoxsqiềrzfqn Phong gấomzsp giọnymzng nórbpii:

- Nhưcdjdng quâyrygn đtrivhuhoch thếukyo lớjfobn, chúrhywa côdkjqng khôdkjqng đtrivưcdjdilmjc chủtvcy quan.

Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng cưcdjdudlzi nórbpii;

- Ta đtriviềrzfqu mộooett vạvvbon binh mãifuzmhob Mạvvbot Lăbdqmng cộooetng thêpwtvm mộooett vạvvbon ởmhob Dựixnx Chưcdjdơcdjdng vậtrivy lànply đtrivtvcy rồeihmi.

Đoxsqiềrzfqn Phong sợilmjifuzi:

- Chúrhywa côdkjqng ngànplyn vạvvbon lầlpmrn khôdkjqng đtrivưcdjdilmjc.

Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng cưcdjdudlzi:

- Phùwkis Hạvvboo yêpwtvn tâyrygm ta sẽwgkn khôdkjqng dùwkisng sứukyoc kỳmusq thậtrivt hai vạvvbon binh ta thấomzsy vẫrzfqn còyrygn nhiềrzfqu.

Đoxsqiềrzfqn Phong sữarnang sờudlz, sau đtrivórbpi hiểilmju ra:

- Ýwkis củtvcya chúrhywa côdkjqng lànply...

Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng thầlpmrn bíutzqrbpii:
- Thiêpwtvn cơcdjd bấomzst khảebgf lộooet.

Hai ngànplyy kếukyo tiếukyop Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng lạvvboi bậtrivn rộooetn chuẩccqbn bịhuho.

Triệjojru Vũmohz nghe nórbpii Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng phảebgfi xuấomzst chinh liềrzfqn chạvvboy tớjfobi mụwgknc phủtvcy muốpxven Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng đtrivưcdjda nànplyng đtrivi.

Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng lộooet vẻtlfa đtrivau khổilmj nhưcdjdng trong lòyrygng thìtlfa rấomzst vui mừabjdng lúrhywc nànplyy mìtlfanh khôdkjqng córbpi ýjmop đtrivhuhonh mang đtrivi đtrivvvboi tưcdjdjfobng nghìtlfa nhưcdjdng cũmohzng khôdkjqng córbpi ýjmop đtrivhuhonh khôdkjqng mang theo ai Triệjojru Vũmohz muốpxven đtrivi dĩebgf nhiêpwtvn lànply khôdkjqng gìtlfa tốpxvet hơcdjdn rồeihmi.

Đoxsqưcdjdilmjc Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng nhậtrivn lờudlzi Triệjojru Vũmohz vui mừabjdng khôdkjqng íutzqt.

bdqmm Kiếukyon An thứukyocdjd thárzfqng bảebgfy năbdqmm 199 Viêpwtvn Thiệjojru tuyêpwtvn bốpxve hịhuhoch văbdqmn phạvvbot Tànplyo, ýjmop đtriveihmcdjdilmjt sôdkjqng Hoànplyng Hànply quyếukyot chiếukyon vớjfobi quâyrygn Tànplyo, đtrivlpmru tiêpwtvn Viêpwtvn Thiệjojru phárzfqi đtrivvvboi tưcdjdjfobng Nhan Lưcdjdơcdjdng tiếukyon côdkjqng Bạvvboch Mãifuz, córbpi ýjmop đtriveihmcdjdjfobp lấomzsy bờudlz Nam Hoànplyng Hànply, đtrivebgfm bảebgfo chủtvcy lựixnxc qua sôdkjqng.

Trậtrivn chiêpwtvn Quan Đoxsqooet toànplyn diệjojrn bùwkisng phárzfqt.

ifuz trung quâyrygn đtrivvvboi trưcdjdjfobng củtvcya Tànplyo Thárzfqo.

rhywc nànplyy đtrivêpwtvm đtrivãifuz khuya, ởmhob trong đtrivvvboi trưcdjdjfobng củtvcya Tànplyo Thárzfqo khíutzq thếukyo ngấomzst trờudlzi.

Nắyrygng hạvvbo oi bứukyoc, cộooetng thêpwtvm nhiềrzfqu ngưcdjdudlzi ởmhob đtrivâyrygy khôdkjqng khíutzqnplyng trởmhobpwtvn nórbping rựixnxc, thỉtrivnh thoang lạvvboi córbpi tiếukyong ruồeihmi muỗllvki bay.

nplyo Thárzfqo tay chắyrygp sau lưcdjdng đtrivi đtrivi lạvvboi lạvvboi trong doanh trưcdjdjfobng.

ifuzcdjdjfobi trưcdjdjfobng córbpicdjdn mưcdjdudlzi văbdqmn quan võrbpicdjdjfobng trong đtrivórbpi Hạvvbo Hầlpmru Đoxsqôdkjqn Hạvvbo Hầlpmru Uyêpwtvn Tànplyo Hồeihmng Tànplyo Nhâyrygn ai cũmohzng mang khôdkjqi giárzfqp, mànplyrzfqc mưcdjdu sĩebgf Tuâyrygn Du Chíutzqnplyi Cổilmj Hủtvcymohzng an phậtrivn đtrivukyong ởmhobpwtvn phảebgfi khôdkjqng biếukyot trong lòyrygng họnymz đtrivang nghĩebgfrzfqi gìtlfa.

nplyo Thárzfqo bỗllvkng nhiêpwtvn ngẩccqbng đtrivlpmru hai đtrivôdkjqi mắyrygt lậtrivp lòyryge tinh quang mànply lạvvbonh lùwkisng nórbpii:
- Viêpwtvn Thiệjojru đtrivãifuz phárzfqi đtrivvvboi tưcdjdjfobng Nhan lưcdjdơcdjdng tiếukyon côdkjqng Bạvvboch mãifuz, chúrhywng tưcdjdjfobng córbpi thưcdjdilmjng sárzfqch nànplyo khôdkjqng?

Hạvvbo Hầlpmru Uyêpwtvn liềrzfqn bưcdjdjfobc ra khỏdlexi hànplyng trầlpmrm giọnymzng mànplyrbpii:

- Chúrhywa côdkjqng hànplynh đtrivooetng củtvcya Viêpwtvn Thiệjojru lầlpmrn nànplyy tưcdjdơcdjdng đtrivpxvei rõrbpinplyng hắyrygn muốpxven đtrivoạvvbot Bạvvboch Mãifuz Duyêpwtvn Tâyrygn cárzfqc yếukyou đtriviểilmjm, thuậtrivn lợilmji bảebgfo hộooet cho đtrivvvboi quâyrygn xuôdkjqi nam Hoànplyng Hànply theo ýjmop kiếukyon củtvcya thuộooetc hạvvbo chúrhywa côdkjqng nêpwtvn tiếukyop việjojrn Bạvvboch mãifuz giảebgfi vâyrygy cho nơcdjdi nànplyy.

nplyo Thárzfqo âyrygm trầlpmrm giãifuzn khuôdkjqn mặolqjt ra, từabjd từabjd gậtrivt đtrivlpmru:

- Ngưcdjdơcdjdi nórbpii rấomzst đtrivúrhywng, ngànplyy đtrivórbpi ta phárzfqi Vu cấomzsm ra Duyêpwtvn Tâyrygn đtrivúrhywng lànplyrbpi dụwgknng ýjmopnplyy, Nhan Lưcdjdơcdjdng chíutzqnh lànply thủtvcy hạvvbo sốpxve mộooett củtvcya Viêpwtvn Thiệjojru võrbpimohzng hơcdjdn ngưcdjdudlzi, lĩebgfnh binh mưcdjdudlzi vạvvbon, ta sợilmjcdjdu Duyêpwtvn khôdkjqng kiêpwtvn trìtlfa nổilmji.

nplyo Thárzfqo nórbpii xong árzfqnh mắyrygt nhìtlfan vềrzfq phíutzqa Híutzq Chíutzqnplyi.

utzq Chíutzqnplyi cảebgfm thấomzsy đtrivưcdjdilmjc Tànplyo Thárzfqo tíutzqn nhiệjojrm thìtlfa thong dong bưcdjdjfobc ra khỏdlexi hànplyng:

- Chúrhywa côdkjqng cùwkisng vớjfobi Viêpwtvn Thiệjojru đtrivomzsu trậtrivn trọnymzng yếukyou, thậtrivm chíutzqebgfnh hưcdjdmhobng tớjfobi chiếukyon trưcdjdudlzng ngànplyy sau nếukyou córbpi thểilmj thắyrygng thìtlfa sẽwgknnplym sĩebgf khíutzqbdqmng vọnymzt, tăbdqmng thêpwtvm tíutzqn nhiệjojrm binh sĩebgf cho nêpwtvn theo ýjmop củtvcya thuộooetc hạvvbo chúrhywa côdkjqng nêpwtvn dẫrzfqn mộooett vạvvbon tinh binh, trợilmj giúrhywp Bạvvboch Mãifuz nắyrygm lấomzsy quyềrzfqn chủtvcy đtrivooetng.

utzq Chíutzqnplyi vừabjda nórbpii xong Tànplyo Nhâyrygn đtrivãifuzcdjdjfobc ra:

- Chúrhywa côdkjqng thâyrygn thểilmj thiêpwtvn kim lầlpmrn nànplyy lànplym sao córbpi thểilmj mạvvboo hiểilmjm, việjojrc nànplyy phảebgfi đtrivilmj thủtvcy hạvvbo đtrivi xửzjrzjmop.

nplyo Thárzfqo nhắyrygm mắyrygt lạvvboi nửzjrza ngànplyy sau mớjfobi mởmhob ra mànplyrbpii:

- Chíutzqnplyi nórbpii córbpijmop, ta nêpwtvn thúrhywc ngựixnxa đtrivi đtrivlpmru mộooett trậtrivn chiếukyon Bạvvboch Mãifuz.

Chúrhywng đtrivvvboi tưcdjdjfobng xôdkjqn xao ngưcdjdudlzi ngưcdjdudlzi khuyêpwtvn can.
nplyo Thárzfqo trừabjdng mắyrygt dùwkisng mộooett khíutzq thếukyo uy hiếukyop mànply quárzfqt:

- Chuyệjojrn nànplyy khôdkjqng cầlpmrn phảebgfi dịhuho nghịhuho nữarnaa, Diệjojru Tâyrygn ngànplyy mai ngưcdjdơcdjdi đtriviểilmjm ba nghìtlfan kỵqfkb binh bảebgfy nghìtlfan bộooet binh theo ta tớjfobi Bạvvboch Mãifuzdkjqng Đoxsqvvbot cũmohzng đtrivi theo, chuyệjojrn Quan Đoxsqooet giao cho Quárzfqch quâyrygn sưcdjd xửzjrzjmop.

Chúrhywng văbdqmn võrbpi biếukyot Tànplyo Thárzfqo đtrivãifuz quyếukyot ýjmop cho nêpwtvn khôdkjqng khuyêpwtvn bảebgfo nữarnaa.

Thárzfqng tárzfqm Tànplyo Thárzfqo vìtlfa tranh thủtvcy chủtvcy đtrivooetng mởmhobnplyn cuộooetc chiếukyon tựixnxtlfanh dẫrzfqn binh ra bắyrygc giảebgfi vâyrygy cho Bạvvboch Mãifuz.

ifuzpwtvn trong mưcdjdu sĩebgf Tuâyrygn Du górbpip lờudlzi:

- Chúrhywa côdkjqng theo ýjmop kiếukyon củtvcya thuộooetc hạvvbo Viêpwtvn Thiệjojru binh nhiềrzfqu tưcdjdjfobng mạvvbonh khôdkjqng thểilmj đtrivhuhoch lạvvboi chỉtrivrbpi thểilmjwkisng tríutzq, mànply Viêpwtvn quâyrygn hiệjojrn tạvvboi chủtvcycdjdjfobng lànply Nhan Lưcdjdơcdjdng dũmohzng mãifuznh córbpi thưcdjdudlzng nhưcdjdng mưcdjdu lưcdjdilmjc khôdkjqng đtrivtvcy khôdkjqng bằyxbbng chúrhywa côdkjqng trưcdjdjfobc mang binh tớjfobi Duyêpwtvn Tâyrygn ngỵqfkb trang qua sôdkjqng tấomzsn côdkjqng Viêpwtvn quâyrygn khiếukyon cho Nhan Lưcdjdơcdjdng chia sang hưcdjdjfobng tâyrygy rồeihmi phárzfqi đtriviạvvbocdjdjfobng đtrivem tậtrivp kíutzqch đtrivárzfqnh úrhywp quâyrygn đtrivhuhoch hoảebgfng sợilmjebgf nhiêpwtvn sẽwgkn bịhuho đtrivárzfqnh biạvvbo.

nplyo Thárzfqo đtrivvvboi hỉtriv:

- Côdkjqng Đoxsqvvbot córbpi kếukyocdjdơcdjdng đtrivôdkjqng kíutzqch tâyrygy thậtrivt lànply tuyệjojrt diệjojru.

nplyo Thárzfqo tiếukyop thu đtrivrzfq nghịhuhonplyy sau khi tớjfobi Duyêpwtvn Tâyrygn liềrzfqn ngụwgkny trang mànply qua sôdkjqng mànply đtrivvvboi tưcdjdjfobng Nhan Lưcdjdơcdjdng củtvcya Viêpwtvn Thiệjojru thìtlfa đtrivomzsu tranh mãifuznh dũmohzng, Tànplyo Thárzfqo thừabjda cơcdjd hộooeti nànplyy mang theo năbdqmm nghìtlfan kỵqfkb binh vànply hổilmj vệjojr Hứukyoa Chửzjrz, Vu Cấomzsm hai ngưcdjdudlzi lànplym tiêpwtvn phong, Hứukyoa Chửzjrz nhanh chórbping tiếukyon cậtrivn quâyrygn Nhan Lưcdjdơcdjdng hai mặolqjt giárzfqp côdkjqng, Nhan Lưcdjdơcdjdng vộooeti vànplyng ứukyong chiếukyon, Viêpwtvn quâyrygn trởmhobpwtvn tan tárzfqc.

Sau khi giảebgfi tárzfqn Bạvvboch mãifuzyrygy côdkjqng, hắyrygn di chuyểilmjn dâyrygn chúrhywng lui lạvvboi vềrzfq phíutzqyrygy Hoànplyng Hànply.

Quâyrygn Tànplyo trậtrivn mởmhobnplyn đtrivyrygc thắyrygng, đtrivãifuz khíutzqch lệjojrebgf khíutzqyrygu sắyrygc, binh sĩebgf tinh thầlpmrn tăbdqmng vọnymzt.

Kếukyot cụwgknc nhưcdjd vậtrivy theo tiếukyon triểilmjn sửzjrzrzfqch vẫrzfqn giốpxveng nhau chỉtrivnply khôdkjqng córbpi chuyệjojrn Quan Vũmohz chéllvkm đtrivlpmru Nhan Lưcdjdơcdjdng mànply thôdkjqi.

wkisng năbdqmm thárzfqng bảebgfy, Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng dẫrzfqn mộooett vạvvbon đtrivooeti ngũmohz từabjd Đoxsqan Dưcdjdơcdjdng Mạvvbot Lăbdqmng xuấomzst phárzfqt, thẳutzqng tớjfobi Dựixnx Chưcdjdơcdjdng, trong đtrivórbpi Chu Du đtrivưcdjdilmjc Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng cứukyong rắyrygn bắyrygt nhậtrivp quâyrygn, mànply Triệjojru Vũmohzcdjdơcdjdng Dung Trưcdjdơcdjdng Ninh cũmohzng tham gia xuấomzst chinh.
Mấomzsy ngànplyy sau Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng đtrivãifuz mang quâyrygn đtrivooeti tiếukyop cậtrivn Nam Xưcdjdơcdjdng nhìtlfan sắyrygc trờudlzi đtrivãifuz tốpxvei Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng quyếukyot đtrivhuhonh tìtlfam mộooett nơcdjdi trúrhyw doanh.

ifuz phíutzqa trưcdjdjfobc Hoànplyng Tựixnx Đoxsqinh Phụwgknng mởmhob đtrivưcdjdudlzng bỗllvkng nhiêpwtvn ghìtlfam chặolqjt chiếukyon mãifuz, sau đtrivórbpi đtrivvvboi đtrivooeti cũmohzng ngừabjdng lạvvboi.

Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng ởmhob trêpwtvn ngựixnxa hỏdlexi:

- Chuyệjojrn gìtlfa xảebgfy ra?

Đoxsqiềrzfqn Phong nórbpii:

- Córbpi khảebgfbdqmng thárzfqm tửzjrz mang tớjfobi tin tứukyoc.

Khôdkjqng bao lâyrygu sau Đoxsqinh Phụwgknng liềrzfqn trởmhob vềrzfq kinh hoànplyng nórbpii:

- Chúrhywa côdkjqng chuyệjojrn lớjfobn khôdkjqng hay vừabjda rồeihmi Hoa đtrivvvboi nhâyrygn mang tớjfobi tin tứukyoc, mưcdjdudlzi vạvvbon đtrivvvboi quâyrygn cửzjrzcdjdu Biểilmju đtrivãifuz tiếukyon tớjfobi gầlpmrn, khôdkjqng đtrivlpmry mưcdjdudlzi ngànplyy nữarnaa lànplyrbpi thểilmj giao phong vớjfobi quâyrygn ta.

Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng nhíutzqu mànplyy nổilmji giậtrivn quárzfqt:

- Đoxsqinh Phụwgknng sao lạvvboi xúrhywc đtrivooetng thếukyo ta đtrivãifuz bảebgfo ngưcdjdơcdjdi yêpwtvn tâyrygm ngăbdqmn cảebgfn mộooett mặolqjt mànply.

Đoxsqinh Phụwgknng hoảebgfng hốpxvet mặolqjt đtrivlpmry vẻtlfa xấomzsu hổilmjnplyrbpii;

- Chúrhywa côdkjqng giárzfqo huấomzsn rấomzst đtrivúrhywng thuộooetc hạvvbodkjqbdqmng phụwgkn sựixnx ưcdjdu árzfqi củtvcya chúrhywa côdkjqng.

Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng sắyrygc mặolqjt chậtrivm lạvvboi, rồeihmi nórbpii vớjfobi Đoxsqiềrzfqn Phong:

- Phùwkis Hạvvboo, quâyrygn Lưcdjdu Biểilmju hiệjojrn tạvvboi đtrivang đtrivếukyon gầlpmrn, córbpi thểilmj lậtrivp tứukyoc tiếukyon côdkjqng Dựixnx Chưcdjdơcdjdng khôdkjqng?

Đoxsqiềrzfqn Phong lộooet vẻtlfatlfanh tĩebgfnh nhưcdjd đtrivãifuzutzqnh trưcdjdjfobc:

- Chúrhywa côdkjqng nórbpii Lưcdjdu Bịhuho sẽwgknnplym sao?

Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng nórbpii:

- Lưcdjdu Bịhuho nhâyrygn nghĩebgfa đtrivvvboo đtrivukyoc, vưcdjdơcdjdng đtrivvvboo trong thiêpwtvn hạvvbo, chắyrygc sẽwgkn khôdkjqng quêpwtvn ta córbpi âyrygn vớjfobi hắyrygn, cho nêpwtvn ta thấomzsy trong thờudlzi gian ngắyrygn khôdkjqng córbpi vấomzsn đtrivrzfq.

rbpii xong lờudlzi cuốpxvei cùwkisng Trưcdjdơcdjdng Lãifuzng khôdkjqng khốpxveng chếukyo đtrivưcdjdilmjc mìtlfanh đtrivyrygc ýjmopcdjdudlzi ha ha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.