Phong Lưu Tam Quốc

Chương 313 : Văn Sính (Thượng)

    trước sau   
Trìdtxbnh Dụlhgvc cưbnaluyuti nóixrxi:

- Văijpln Síswzinh lĩzoxsnh năijplm vạotmun quâbieyn từixdw Giang Lăijplng tiếatzpn côwhldng, uy thếatzp tuy hung hăijplng nhưbnalng lạotmui làsomwcert hộjwrzi cho quâbieyn ta.

Trưbnalơcertng Lãshapng kinh ngạotmuc hỏioldi:

- Chẳpqzjng lẽgape Trọljuong Đpknsmoyzc muốfntan đgxyfáixdwnh lui bọljuon hắpsnin hay sao?

Trìdtxbnh Dụlhgvc lắpsnic đgxyfykodu:

- Muốfntan đgxyfáixdwnh bạotmui bọljuon họljuo thìdtxbbnalơcertng đgxyffntai khóixrx khăijpln nhưbnalng muốfntan cho bọljuon họljuo khôwhldng đgxyfáixdwnh hạotmu khẩnximu thìdtxbixrx khảrhzmijplng.
Trưbnalơcertng Lãshapng hứmoyzng thúanmd liêolbqn tụlhgvc hỏioldi:

- Nóixrxi mau đgxyfi.

Trìdtxbnh Dụlhgvc nóixrxi:

- Giang Lăijplng vàsomw Hạotmu Khẩnximu làsomw thôwhldng đgxyfotmuo ởpqzj Trưbnaluyutng Giang, Tam Lăijplng cổatzp họljuong, mặeucnt kháixdwc cóixrx thểqtzz xuôwhldi theo Háixdwn Thủykody tớlavti Thiêolbqn Môwhldn Miêolbqn Dưbnalơcertng, đgxyfâbieyy làsomw đgxyfykodu tuyếatzpn.

Từixdw Tuyêolbqn ởpqzjbieyu nơcerti Giang Đpknsôwhldng nghe vậdlrcy khôwhldng ngớlavtt lờuyuti khen:

- Khôwhldng sai Trọljuong Đpknsmoyzc nóixrxi rấzfmgt đgxyfúanmdng.

Trìdtxbnh Dụlhgvc lạotmui nóixrxi:

- Đpknsếatzpn Hạotmu khẩnximu Giang Lăijplng nếatzpu nhưbnal xuôwhldi theo Trưbnaluyutng Giang đgxyfưbnaluyutng xa khúanmdc khuỷdtxbu ngưbnaludgzc lạotmui từixdwixdwn Thủykody Sóixrxc Giang màsomw xuốfntang thìdtxb lạotmui mau lẹeynv cho nêolbqn thuộjwrzc hạotmu cho rằdnxung Văijpln Síswzinh sẽgape đgxyfi đgxyfưbnaluyutng nàsomwy.

Trưbnalơcertng Lãshapng hung dữpknsixrxi:

- Ta biếatzpt rõshap ýgaok củykoda ngưbnalơcerti nhưbnalng Thiêolbqn môwhldn làsomw cổatzp họljuong khôwhldng phảrhzmi làsomwcerti màsomw chúanmdng ta khốfntang chếatzp, muốfntan dùwtwbng thiếatzpt quâbieyn chặeucnn đgxyfưbnaluyutng cũxyidng khôwhldng đgxyfưbnaludgzc.

Trìdtxbnh Dụlhgvc bìdtxbnh tĩzoxsnh nóixrxi:

- Chúanmda côwhldng vẫvthjn chưbnala hiểqtzzu ýgaok củykoda thuộjwrzc hạotmu.

Trưbnalơcertng Lãshapng liềrfrfn mêolbq man nghi hoặeucnc nhìdtxbn Trìdtxbnh Dụlhgvc mọljuoi ngưbnaluyuti cũxyidng nhấzfmgt thờuyuti hồbiey đgxyfbiey.
Trìdtxbnh Dụlhgvc hắpsnic hắpsnic cưbnaluyuti nóixrxi:

- Theo hạotmu khẩnximu vềrfrfbnallavtng tâbieyy xuyêolbqn qua Hồbieyng Sơcertn dưbnal mạotmuch cóixrx thểqtzz thôwhldng Đpknsôwhldng Tưbnalơcertng dưbnalơcertng màsomw đgxyfóixrx chíswzinh làsomw chỗhcsa kỳliou khâbieym yếatzpu đgxyfqmisa.

Trìdtxbnh Dụlhgvc nóixrxi xong Đpknsiềrfrfn Phong vàsomw Từixdw Tuyêolbqn chúanmdng mưbnalu sĩzoxs đgxyfrfrfu kinh hôwhld:

- Ýrhzm củykoda Trọljuong Đpknsmoyzc làsomw muốfntan chúanmdng ta dùwtwbng thầykodn binh đgxyfáixdwnh Kỳliou Châbieyu cưbnalpsqsng bứmoyzc Tưbnalơcertng Dưbnalơcertng.

Trìdtxbnh Dụlhgvc cưbnaluyuti to:

- Khôwhldng sai hơcertn nữpknsa chúanmda côwhldng cóixrx thểqtzz hạotmu lệgxflnh đgxyfqtzz cho Từixdw Hoảrhzmng tưbnallavtng quâbieyn làsomwm bộjwrzbieyy tiếatzpn khi đgxyfóixrxbnalơcertng Dưbnalơcertng nhấzfmgt đgxyfqmisnh cóixrx tin tứmoyzc, tấzfmgt nhiêolbqn sẽgape hoảrhzmng hốfntat, vìdtxb cứmoyzu Tưbnalơcertng Dưbnalơcertng Văijpln Síswzinh nhấzfmgt đgxyfqmisnh sẽgape phảrhzmi lui binh cứmoyzu, Giang Hạotmuixrx thểqtzz giảrhzmi vâbieyy.

Đpknsotmui trưbnallavtng mộjwrzt mảrhzmng trầykodm tĩzoxsnh.

Trưbnalơcertng Lãshapng do dựnxvsixrxi:

- Kếatzp củykoda Trọljuong Đpknsmoyzc vâbieyy ngụlhgvy cứmoyzu triệgxflu tuy kỳliou diệgxflu nhưbnalng quâbieyn ta từixdw Giang Hạotmu muốfntan bứmoyzc tiếatzpn chẳpqzjng nhữpknsng đgxyfưbnaluyutng xáixdw xa xôwhldi hơcertn nữpknsa vùwtwbng núanmdi hiểqtzzm yếatzpu mộjwrzt khi bịqmis phụlhgvc kíswzich thìdtxb toàsomwn quâbieyn sẽgape bịqmis diệgxflt hơcertn nữpknsa chỉygpe sợudgz chưbnala uy hiếatzpp đgxyfưbnaludgzc Tưbnalơcertng Dưbnalơcertng thìdtxb Giang Hạotmu đgxyfãshap sậdlrcp.

Trìdtxbnh Dụlhgvc liềrfrfn nóixrxi;

- Đpknsúanmdng thếatzp, mấzfmgu chốfntat làsomw Giang Hạotmu phảrhzmi thủykod đgxyfưbnaludgzc mộjwrzt tháixdwng, mớlavti làsomw đgxyfotmui cụlhgvc.

Trưbnalơcertng Lãshapng trầykodm tưbnal:

- Nếatzpu muốfntan Giang Hạotmu thủykod mộjwrzt tháixdwng cũxyidng khôwhldng cóixrx vấzfmgn đgxyfrfrfdtxb ta cóixrx thểqtzz đgxyfiềrfrfu mộjwrzt chúanmdt binh mãshap hỗhcsa trợudgz.
Trìdtxbnh Dụlhgvc đgxyfotmui hỉygpe:

- Chúanmda côwhldng, kếatzpsomw do Dụlhgvc, còpmaln hàsomwnh đgxyfjwrzng làsomw do chúanmda côwhldng. Trưbnalơcertng Lãshapng khôwhldng yêolbqn lòpmalng:

- Ta còpmaln khôwhldng biếatzpt Hồbieyng Sơcertn vàsomwixdwch Sơcertn thếatzpsomwo nhưbnalng hai núanmdi chi giao cóixrx chỗhcsa dựnxvsa vàsomwo, chuyệgxfln nàsomwy đgxyfúanmdng làsomw khóixrx khăijpln trùwtwbng trùwtwbng.

Trìdtxbnh Dụlhgvc khôwhldng cho làsomw đgxyfúanmdng:

- Chúanmda côwhldng nếatzpu nhưbnal lo lắpsning thuộjwrzc hạotmuixrx thểqtzz lậdlrcp quâbieyn lệgxflnh trạotmung.

Trưbnalơcertng Lãshapng vung tay nóixrxi:

- Khôwhldng cầykodn tuy nhiêolbqn ta nhớlavt tớlavti đgxyfáixdwm Mao Anh vàsomw Mao Kiệgxflt bọljuon hắpsnin lúanmdc nàsomwy vừixdwa vặeucnn ởpqzj Hợudgzp Phìdtxb, ngưbnalơcerti tiệgxfln đgxyfưbnaluyutng mang bọljuon hắpsnin đgxyfi làsomw đgxyfưbnaludgzc.

Trìdtxbnh Dụlhgvc vừixdwa đgxyfqmisnh đgxyfáixdwp ứmoyzng, đgxyfrhzmo mắpsnit tưbnalpqzjng tưbnaludgzng nóixrxi:

- Chúanmda côwhldng xuôwhldi nam tớlavti Giao Châbieyu, núanmdi non phứmoyzc tạotmup quâbieyn Sơcertn Việgxflt táixdwc dụlhgvng càsomwng thêolbqm lớlavtn, chúanmda côwhldng yêolbqn tâbieym.

Trưbnalơcertng Lãshapng nhìdtxbn Trìdtxbnh Dụlhgvc sau đgxyfóixrx mớlavti từixdw từixdwixrxi:

- Đpknsưbnaludgzc Trìdtxbnh Dụlhgvc ta cho ngưbnalơcerti làsomwm tháixdwi thúanmd Giang Hạotmu, quảrhzmn lýgaok quậdlrcn huyệgxfln nơcerti đgxyfóixrx.

Trìdtxbnh Dụlhgvc đgxyfqmisnh tạotmu ơcertn Trưbnalơcertng Lãshapng bỗhcsang nhiêolbqn nghiêolbqm khắpsnic:

- Nếatzpu nhưbnal hạotmu khẩnximu cóixrxcert suấzfmgt gìdtxb, ta sẽgape hỏioldi tộjwrzi ngưbnalơcerti.
Trìdtxbnh Dụlhgvc lớlavtn tiếatzpng đgxyfáixdwp:

- Vâbieyng chúanmda côwhldng thuộjwrzc hạotmu sẽgape khôwhldng phụlhgv sựnxvs hi vọljuong.

Trưbnalơcertng Lãshapng gậdlrct đgxyfykodu sắpsnic mặeucnt lúanmdc nàsomwy mớlavti hòpmala hoãshapn:

- Giang Hạotmu do Trọljuong Đpknsmoyzc quảrhzmn lýgaok ta cũxyidng yêolbqn tâbieym, còpmaln Giao Châbieyu thìdtxb phảrhzmi làsomwm sao?

Tháixdwi Sửgves Từixdw liềrfrfn đgxyfáixdwp:

- Tháixdwm tửgvesixdwo lạotmui, phưbnalơcertng diệgxfln Dựnxvs Chưbnalơcertng áixdwp lựnxvsc rấzfmgt lớlavtn, may mắpsnin làsomwixrx tháixdwi thúanmd đgxyfiềrfrfu binh tiếatzpp việgxfln nếatzpu khôwhldng vôwhldwtwbng khôwhldng ổatzpn.

Trưbnalơcertng Lãshapng trầykodm tưbnalixrxi:

- Giao Châbieyu khôwhld cằdnxun, đgxyfưbnaluyutng gậdlrcp ghềrfrfnh khóixrx đgxyfi, khíswzi hậdlrcu thay đgxyfatzpi nếatzpu nhưbnal xuấzfmgt kỳliou binh thìdtxb chúanmdng ta gặeucnp phảrhzmi khóixrx khăijpln khôwhldng íswzit.

- Chúanmda côwhldng nóixrxi cóixrxgaok.

Mọljuoi ngưbnaluyuti liêolbqn tụlhgvc đgxyfbieyng ýgaok.

Trưbnalơcertng Lãshapng đgxyfưbnala mắpsnit đgxyfrhzmo quanh đgxyfáixdwm áixdwi tưbnallavtng tâbieym phúanmdc xuôwhldi binh bìdtxbnh loạotmun Giao Châbieyu quảrhzmsomw khôwhldng dễqtzzsomwng.

Nghĩzoxs tớlavti đgxyfâbieyy Trưbnalơcertng Lãshapng trầykodm giọljuong nóixrxi:

- Ta đgxyfqtzz cho Triệgxflu Vâbieyn làsomwm chủykodbnallavtng bìdtxbnh đgxyfqmisnh Giao Châbieyu lầykodn nàsomwy cáixdwc ngưbnalơcerti thấzfmgy thếatzpsomwo? Triệgxflu Vâbieyn sữpknsng sờuyut sau đgxyfóixrx trêolbqn mặeucnt lộjwrz ra vẻmgrs kinh hãshapi lẫvthjn vui mừixdwng.
somw chúanmdng quan cũxyidng biếatzpt Triệgxflu Vâbieyn hữpknsu dũxyidng hữpknsu mưbnalu, liêolbqn tụlhgvc gậdlrct đgxyfykodu tỏiold vẻmgrs khôwhldng ýgaok kiếatzpn.

Trưbnalơcertng Lãshapng cưbnaluyuti nóixrxi:

- Mọljuoi ngưbnaluyuti đgxyfãshap khôwhldng cóixrx ýgaok kiếatzpn vậdlrcy thìdtxb ta đgxyfqtzz cho Triệgxflu Vâbieyn làsomwm chủykod soáixdwi Nam chinh, lạotmui đgxyfqtzz cho Cao Thuậdlrcn làsomwm phóixrx soáixdwi, thốfntang lĩzoxsnh binh mãshapixdwu quậdlrcn Giang Đpknsôwhldng, Đpknsqmisnh Phụlhgvng Từixdw thịqmisnh Chu Hoàsomwn cáixdwc ngưbnalơcerti làsomwm phóixrxbnallavtng Lăijplng Thốfntang làsomwm tổatzpng đgxyffntac quâbieyn lưbnalơcertng, Từixdw Tuyêolbqn làsomwm mưbnalu sĩzoxs, Tửgves Long ngưbnalơcerti còpmaln yêolbqu cầykodu gìdtxb khôwhldng?

Triệgxflu Vâbieyn liềrfrfn đgxyfáixdwp:

- Mạotmut tưbnallavtng nhấzfmgt đgxyfqmisnh khôwhldng phụlhgv sựnxvs kỳliou vọljuong củykoda chúanmda côwhldng nhấzfmgt đgxyfqmisnh sẽgapedtxbnh đgxyfqmisnh đgxyfưbnaludgzc tạotmu ơcertn tri ngộjwrz củykoda chúanmda côwhldng.

Trưbnalơcertng Lãshapng gậdlrct đgxyfykodu:

- Đpknsãshap nhưbnal vậdlrcy mấzfmgy ngàsomwy sau cáixdwc ngưbnalơcerti chuẩnximn bịqmis xuấzfmgt pháixdwt.

- Vâbieyng.

Mấzfmgy ngưbnaluyuti bọljuon họljuo đgxyfrfrfu ứmoyzng tiếatzpng.

Trưbnalơcertng Lãshapng lúanmdc nàsomwy mớlavti nóixrxi:

- Tửgves Long àsomw lầykodn nàsomwy cóixrx thểqtzz thuyếatzpt phụlhgvc thìdtxb thuyếatzpt phụlhgvc khi quyếatzpt đgxyfqmisnh cầykodn thưbnalơcertng nghịqmis nhiềrfrfu vớlavti Từixdw Tuyêolbqn, ngàsomwn vạotmun lầykodn khôwhldng đgxyfưbnaludgzc hấzfmgp tấzfmgp.

Triệgxflu Vâbieyn cung kíswzinh:

- Thuộjwrzc hạotmu minh bạotmuch.

Sau đgxyfóixrx Trưbnalơcertng Lãshapng liềrfrfn quay trởpqzj lạotmui phủykod đgxyfgxfl.

Kiếatzpn An năijplm thứmoyzbnal tứmoyzc năijplm côwhldng nguyêolbqn 199 cuốfntai tháixdwng sáixdwu Trưbnalơcertng Lãshapng mệgxflnh cho đgxyfotmui tưbnallavtng Triệgxflu Vâbieyn Cao Thuậdlrcn Chu Hoàsomwn vàsomwixdwc danh tưbnallavtng hơcertn mưbnaluyuti ngưbnaluyuti suấzfmgt binh mưbnaluyuti vạotmun nam chinh Giao Châbieyu bìdtxbnh đgxyfqmisnh bạotmuo loạotmun.

somwbnalu Biểqtzzu thừixdwa cơcert hộjwrzi nàsomwy cho đgxyfotmui tưbnallavtng Văijpln Síswzinh lãshapnh binh năijplm vạotmun tấzfmgn côwhldng Giang Hạotmu. Lạotmui đgxyfiềrfrfu đgxyfjwrzng Trưbnaluyutng Sa tháixdwi thúanmdsomwn HUyềrfrfn, côwhldng chiếatzpn Xíswzich Bíswzich chuẩnximn bịqmis ba mặeucnt giáixdwp côwhldng Tưbnalpqzjng Khâbieym Chu Tháixdwi.

bnalpqzjng Khâbieym ba mặeucnt thụlhgv đgxyfqmisch cộjwrzng thêolbqm binh lựnxvsc chưbnala đgxyfykod cấzfmgp tốfntac mang côwhldng văijpln vềrfrfixdwo nguy cho Mạotmut Lăijplng hi vọljuong Trưbnalơcertng Lãshapng pháixdwi việgxfln quâbieyn tớlavti, hơcertn nữpknsa dùwtwbng danh nghĩzoxsa củykoda mìdtxbnh hi vọljuong thủykodbnallavtng Sàsomwi Tang Tàsomwng Báixdw xuấzfmgt binh cứmoyzu giúanmdp.

somw Trìdtxbnh Dụlhgvc lúanmdc nàsomwy đgxyfãshap ngàsomwy đgxyfêolbqm chạotmuy đgxyfi, lạotmui đgxyfqtzz cho Mao Anh Mao Kiệgxflt bắpsnit đgxyfykodu tiếatzpn vềrfrf Giang Hạotmu.

bnalu Biểqtzzu vàsomw Trưbnalơcertng Lãshapng hai phe thếatzp lựnxvsc ởpqzj cuộjwrzc chiếatzpn Giang Hạotmu va chạotmum mãshapnh liệgxflt.

Sựnxvsdtxbnh pháixdwt triểqtzzn đgxyfãshap khôwhldng còpmaln trong phạotmum vi khốfntang chếatzp củykoda con ngưbnaluyuti màsomw ngay cảrhzm Trưbnalơcertng Lãshapng cũxyidng khôwhldng thểqtzz.

Trưbnalơcertng Lãshapng ngưbnaludgzc lạotmui rấzfmgt yêolbqn tâbieym vềrfrf Trìdtxbnh Dụlhgvc tuy binh lựnxvsc hơcerti thiếatzpu mộjwrzt chúanmdt cộjwrzng lạotmui khôwhldng đgxyfếatzpn ba vạotmun nhưbnalng Tưbnalpqzjng Khâbieym huấzfmgn luyệgxfln thủykody sưbnalpqzj Giang Đpknsôwhldng sứmoyzc chiếatzpn đgxyfzfmgu tuyệgxflt khôwhldng bìdtxbnh thưbnaluyutng, chỉygpe cầykodn khôwhldng trúanmdng quỷdtxb kếatzp hỏiolda côwhldng, thìdtxb cho dùwtwb chíswzinh diệgxfln giao phong binh lựnxvsc củykoda mìdtxbnh cũxyidng khôwhldng quáixdw yếatzpu.

Trưbnalơcertng Lãshapng lúanmdc nàsomwy nghĩzoxs tớlavti Kiềrfrfu Huyềrfrfn tớlavti Mạotmut Lăijplng cũxyidng đgxyfãshap mộjwrzt tháixdwng rồbieyi vậdlrcy màsomwdtxbnh vẫvthjn chưbnala tớlavti báixdwi phỏioldng, lầykodn nàsomwy tớlavti thăijplm lạotmui thuậdlrcn tiệgxfln thăijplm hai mỹgxyf nữpkns Kiềrfrfu gia, tiểqtzzu Kiềrfrfu đgxyfãshap khôwhldng còpmaln hi vọljuong rồbieyi nhưbnalng Đpknsotmui Kiềrfrfu hiệgxfln tạotmui làsomw danh hoa vôwhld chủykod, đgxyfi đgxyfùwtwba giỡpsqsn mộjwrzt chúanmdt cũxyidng khôwhldng tệgxfl, hắpsnic hắpsnic.

Kiềrfrfu Huyềrfrfn sau khi nhậdlrcn đgxyfưbnaludgzc tin tứmoyzc lậdlrcp tứmoyzc bưbnallavtc ra nghêolbqnh đgxyfóixrxn.

Mộjwrzt phen lễqtzz tiếatzpt Kiềrfrfu Huyềrfrfn liềrfrfn dẫvthjn Trưbnalơcertng Lãshapng vàsomwo trong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.