Phong Lưu Tam Quốc

Chương 312 : Trận chiến Quan Độ (Hạ)

    trước sau   
Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng trợfjhtn mắpxost:

- Nhữjnpxng khóqqae khăhidgawxty sớrsmwm khônfxfng đkbqjếfnrgn muộplryn khônfxfng đkbqjếfnrgn tạdlxti sao lạdlxti đkbqjếfnrgn lúmrrac nàawxty.

Đenoyiềrvisn Phong thâinesm ýfrgj nhìbtaqn Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng màawxtqqaei:

- Chúmrraa cônfxfng nhữjnpxng chuyệvaltn nàawxty khônfxfng đkbqjơrsmwn giảfnrgn nhưjjppaoqhn ngoàawxti.

Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng cũuajkng khônfxfng ngu, liềrvisn nóqqaei:

- Ýliye củiefba Phùptdj Hạdlxto chẳwdxbng lẽfjhtawxtqqae ngưjjppliyei khơrsmwi màawxto thịxlxa phi cho chúmrrang ta gâinesy chiếfnrgn.
Đenoyiềrvisn Phong gậtqpot đkbqjgarnu khuônfxfn mặmglat ngưjjppng trọfzmdng màawxtqqaei;

- Khônfxfng thểemnf loạdlxti trừaoqh khảfnrghidgng nàawxty.

Trìbtaqnh Dụkbqjc lạdlxti suy tưjjppqqaei:

- Từaoqh đkbqjóqqae Giang Hạdlxt thăhidgng cấimcqp Giao Châinesu khônfxfng thểemnfaoqhn tâinesm, xem ra chúmrraa cônfxfng cầgarnn phảfnrgi rúmrrat thêaoqhm binh lựhidgc rồjpxhi.

Đenoyiềrvisn Phong lạdlxtnh lùptdjng:

- Đenoyâinesy tuyệvaltt đkbqjuwbxi làawxt do Tàawxto Tháptdjo xui khiếfnrgn đkbqjptdjn chừaoqhng hắpxosn sợfjht chúmrraa cônfxfng nắpxosm đkbqjnvhsng châinesn phívalta sau bọfzmdn hắpxosn cho nêaoqhn mớrsmwi khơrsmwi màawxto Lưjjppu Biểemnfu đkbqjemnf chúmrrang ta phảfnrgi mệvaltt mỏpwbei ứwvshng phóqqae.

Trìbtaqnh Dụkbqjc thởhidg ra mộplryt tiếfnrgng màawxt lắpxosc đkbqjgarnu nóqqaei:

- Tàawxto Tháptdjo quảfnrg nhiêaoqhn lợfjhti hạdlxti tặmglang lễwjcb vậtqpot cho chúmrraa cônfxfng, đkbqjemnflhivn đkbqjxlxanh Duyệvaltn Châinesu lạdlxti khơrsmwi màawxto đkbqjxlxach nhâinesn bốuwbxn phívalta, cho chúmrrang ta khônfxfng thểemnf thong dong tiếfnrgn binh.

Trưjjppơrsmwng Tuyêaoqhn gậtqpot đkbqjgarnu lạdlxti phụkbqj họfzmda nóqqaei:

- Hạdlxt quan hiệvaltn tạdlxti minh bạdlxtch tạdlxti sao chúmrraa cônfxfng lạdlxti muốuwbxn trừaoqhawxto Tháptdjo trưjjpprsmwc.

Mọfzmdi ngưjjppliyei yêaoqhn lặmglang mộplryt mảfnrgng.

Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng nhìbtaqn quanh chậtqpom rãfnrgi nóqqaei.

- Hiệvaltn tạdlxti chẳwdxbng nhữjnpxng phảfnrgi xuấimcqt binh màawxt chỉwjre sợfjht phảfnrgi trởhidg mặmglat vớrsmwi Lưjjppu Biểemnfu.
Đenoyiềrvisn Phong hívaltt sâinesu mộplryt hơrsmwi bựhidgc tứwvshc nóqqaei:

- Lưjjppu Biểemnfu chếfnrgt tiệvaltt, ngàawxty đkbqjóqqaenfxfn Sáptdjch giữjnpx hắpxosn ởhidg Giang Hạdlxt sao hắpxosn khônfxfng cóqqae phảfnrgn ứwvshng bâinesy giờliye lạdlxti đkbqjwvshng ngồjpxhi khônfxfng yêaoqhn lạdlxti còpxosn xuấimcqt binh, nhấimcqt đkbqjxlxanh cóqqae ýfrgj muốuwbxn phâinesn cao thấimcqp.

Triệvaltu Vâinesn ngồjpxhi nghe cảfnrg buổlhivi cuốuwbxi cùptdjng cũuajkng cóqqaersmw hộplryi nóqqaei chuyệvaltn:

- Chúmrraa cônfxfng hiệvaltn tạdlxti vẫenoyn chưjjppa làawxtrsmw hộplryi khai chiếfnrgn vớrsmwi Lưjjppu Biểemnfu.

Đenoyiềrvisn Phong lắpxosc đkbqjgarnu:

- Chuyệvaltn Giao Châinesu chỉwjre sợfjht khóqqae giảfnrgi quyếfnrgt tốuwbxt nếfnrgu nhưjjpp binh sĩenkx tiếfnrgp tụkbqjc khởhidgi binh thìbtaq chúmrraa cônfxfng cũuajkng chỉwjreqqae thểemnf tiêaoqhn lễwjcb hậtqpou binh rồjpxhi.

Trìbtaqnh Dụkbqjc cau màawxty:

- Hiệvaltn tạdlxti đkbqjdlxti binh củiefba Lưjjppu Biểemnfu còpxosn chưjjppa tiếfnrgp cậtqpon nhưjjppng chỉwjre sợfjht quâinesn tiêaoqhn phong đkbqjãfnrg tớrsmwi.

Đenoyiềrvisn Phong nhìbtaqn Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng cưjjppliyei nhạdlxtt nóqqaei:

- Thầgarnn cóqqae mộplryt kếfnrg.

Chúmrrang nhâinesn liềrvisn nhìbtaqn vềrvis phívalta Đenoyiềrvisn Phong.

Đenoyiềrvisn Phong lạdlxtnh nhạdlxtt nóqqaei:

Vấimcqn đkbqjrvisawxt Giang Hạdlxt, chỉwjre cầgarnn chúmrraa cônfxfng mang Giang Hạdlxt trảfnrg cho Lưjjppu Biểemnfu Lưjjppu Biểemnfu chắpxosc chắpxosn khônfxfng làawxtm khóqqae chúmrraa cônfxfng, vềrvis sau chúmrraa cônfxfng lạdlxti pháptdji mộplryt đkbqjdlxti tưjjpprsmwng xuônfxfi nam bìbtaqnh đkbqjxlxanh Giao Châinesu lạdlxti đkbqjemnf tráptdjnh lo âinesu vềrvis sau, sau đkbqjóqqae đkbqjoạdlxtt lạdlxti cũuajkng khônfxfng muộplryn.
Đenoyiềrvisn Phong nóqqaei xong ngưjjppliyei đkbqjgarnu tiêaoqhn phảfnrgn đkbqjuwbxi làawxt Triệvaltu Vâinesn.

Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng trầgarnm tưjjpp nửbtaqa ngàawxty rồjpxhi nhẹbjri nhàawxtng lắpxosc đkbqjgarnu:

- Kếfnrg đkbqjóqqae khônfxfng thểemnf.

Đenoyiềrvisn Phong kinh ngạdlxtc:

- Tạdlxti sao?

Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng suy nghĩenkx rồjpxhi nóqqaei:

- Giang Nam dùptdjng Giang Hoàawxti làawxtm thủiefb hiểemnfm, thủiefb Giang chi bằnvhsng thủiefb Hoàawxti màawxt song Hoàawxti coi trọfzmdng trong ngoàawxti hônfxfwvshng, Nam đkbqjưjjppfjhtc Hoàawxti thìbtaq tấimcqt cóqqae thểemnf cựhidg bắpxosc, màawxt bắpxosc đkbqjưjjppfjhtc Hoàawxti thìbtaq nam khônfxfng thểemnf bảfnrgo vệvalt đkbqjãfnrg muốuwbxn trấimcqn giữjnpx phòpxosng tuyếfnrgn Giang Hoàawxti thìbtaqrsmwn Đenoyônfxfng cùptdjng Kinh Tưjjppơrsmwng nhưjjpp hai cáptdjnh đkbqjônfxfng nam, che chởhidg hệvalt thốuwbxng phòpxosng ngựhidg Giang Hoàawxti, chúmrrang ta đkbqjãfnrg muốuwbxn thủiefb HOàawxti vậtqpoy Kinh Tưjjppơrsmwng khônfxfng thểemnf mấimcqt mộplryt khi cửbtaqa lớrsmwn rộplryng mởhidg nhưjjpp vậtqpoy chỉwjre thàawxtnh cônfxfng mộplryt nửbtaqa, màawxt Giang hạdlxt nếfnrgu nhưjjpp khônfxfng phảfnrgi làawxt do quâinesn Tônfxfn Sáptdjch khinh đkbqjxlxach thìbtaq chúmrrang ta làawxtm sao cóqqae thểemnf dễwjcbawxtng nắpxosm lấimcqy bâinesy giờliye nếfnrgu nhưjjppliyeng cho, đkbqjếfnrgn lúmrrac đkbqjóqqae muốuwbxn tiếfnrgn Kinh Tưjjppơrsmwng sẽfjht khóqqae khăhidgn cỡemnfawxto.

Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng cao hứwvshng lạdlxti đkbqjàawxtm đkbqjdlxto:

- Kinh Châinesu cùptdjng vớrsmwi Đenoyônfxfng Nam cóqqae quan hệvalt thìbtaq Giang Hạdlxt chívaltnh làawxt quan khóqqaea, dùptdjng Giang Hạdlxtawxtm trung tâinesm Kinh Châinesu phívalta Đenoyônfxfng Trưjjppliyeng giang, trong Trưjjppliyeng Giang nháptdjnh sônfxfng chủiefb yếfnrgu ởhidgptdjng nàawxty róqqaet vàawxto, Giang Hạdlxt trởhidg thàawxtnh mộplryt trung tâinesm giao thủiefby củiefba Trưjjppliyeng Giang, Giang Lăhidgng cóqqae thểemnf khai mởhidg thụkbqjc, Tưjjppơrsmwng Dưjjppơrsmwng thìbtaqqqae thểemnfqqae thểemnfqqae việvaltn binh trêaoqhn sônfxfng, Thiểemnfm Vũuajkjjppơrsmwng Cửbtaqu Giang thìbtaqqqae thểemnf che đkbqjtqpoy Giang Đenoyônfxfng, dùptdjng Giang Hạdlxtawxtm trung tâinesm Kinh Châinesu ởhidg phívalta Đenoyônfxfng, cóqqae thểemnf pháptdjt huy táptdjc dụkbqjng trọfzmdng yếfnrgu. Quâinesn ta thếfnrg lựhidgc cóqqae thểemnf khônfxfng kéeddgo dàawxti tớrsmwi Kinh Châinesu hoặmglac làawxteddgo dàawxti tớrsmwi Kinh Châinesu rồjpxhi cóqqae thểemnf bềrvisn bỉwjre khốuwbxng chếfnrg hay khônfxfng quyếfnrgt đkbqjxlxanh ởhidg Giang Hạdlxt cho nêaoqhn Giang Hạdlxtqqae vịxlxa trívalt trọfzmdng yếfnrgu khônfxfng cầgarnn nóqqaei cũuajkng biếfnrgt, đkbqjmglac biệvaltt làawxt hạdlxt khẩnfxfu, càawxtng lúmrrac càawxtng quan trọfzmdng.

- Quâinesn ta đkbqjãfnrg khônfxfng thểemnf buônfxfng tay vậtqpoy thìbtaq phảfnrgi tiếfnrgp việvaltn Giang Hạdlxt, Tưjjpphidgng Khâinesm Chu Tháptdji hai vịxlxajjpprsmwng chỉwjreqqae hai vạdlxtn quâinesn rấimcqt khóqqae khốuwbxng chếfnrg Giang Hạdlxt.

Tháptdji Sửbtaq Từaoqh lo lắpxosng màawxtqqaei.

Trìbtaqnh Dụkbqjc góqqaep lờliyei:

- Kinh Nam tứwvsh quậtqpon thỉwjrenh thoảfnrgng lạdlxti mâinesu thuẫenoyn vớrsmwi biêaoqhn giớrsmwi Dựhidg Chưjjppơrsmwng, đkbqjdlxti nhâinesn sợfjhtjjppu Biểemnfu tiếfnrgn cônfxfng hay làawxt đkbqjem mộplryt vạdlxtn binh sĩenkx lui vềrvisjjppfjhtng Chưjjppơrsmwng bốuwbxn phívalta bốuwbx phòpxosng.

Từaoqh Tuyêaoqhn lắpxosc đkbqjgarnu:

- Phòpxosng tuyếfnrgn Dựhidg chưjjppơrsmwng quáptdjawxti, Trưjjppliyeng Sa Quếfnrgjjppơrsmwng tùptdjy thờliyei cóqqae thểemnf xuấimcqt binh thầgarnn tốuwbxc, Hoa đkbqjdlxti nhâinesn cũuajkng hàawxtnh đkbqjplryng bấimcqt đkbqjpxosc dĩenkx.

Đenoyiềrvisn Phong cưjjppliyei khổlhiv mộplryt tiếfnrgng:

- Lưjjppu Biểemnfu thậtqpot cao minh mộplryt khi quâinesn ta cùptdjng vớrsmwi Lưjjppu Biểemnfu khai chiếfnrgn, khônfxfng nhúmrrac nhívaltch đkbqjưjjppfjhtc nhưjjpp vậtqpoy quâinesn ta theo đkbqjônfxfng nam tiếfnrgn tớrsmwi Trưjjppliyeng Sa Lưjjppu Dưjjppơrsmwng Ngônfxfjjppơrsmwng lộplry tuyếfnrgn bịxlxa lấimcqp chỉwjreqqae thểemnf theo Sóqqaec Sônfxfng Trưjjppliyeng Giang nhấimcqt quyếfnrgt cao thấimcqp nhưjjpp thếfnrg quâinesn ta khônfxfng cóqqae ưjjppu thếfnrgbtaq.

Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng cau màawxty, tăhidgng binh Giang Hạdlxtawxt tấimcqt nhiêaoqhn nhưjjppng sau khi tiếfnrgp việvaltn Giang hạdlxt thìbtaqpxosn bao nhiêaoqhu binh mãfnrgbtaqnh đkbqjxlxanh Giao Châinesu đkbqjâinesy, Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng càawxtng nghĩenkxawxtng đkbqjau đkbqjgarnu khônfxfng khỏpwbei thởhidgawxti ngồjpxhi xuốuwbxng ghếfnrg.

Trìbtaqnh Dụkbqjc bỗsraqng nhiêaoqhn cưjjppliyei rộplry:

- Chúmrraa cônfxfng khônfxfng cầgarnn phảfnrgi thởhidgawxti Giao Châinesu cóqqae mộplryt chuyệvaltn màawxt Giang Hạdlxtqqae thểemnf giảfnrgm xóqqaec.

Trưjjppơrsmwng Lãfnrgng sáptdjng ngờliyei hai mắpxost màawxt hỏpwbei:

- Trọfzmdng Đenoywvshc cóqqae diệvaltu kếfnrgbtaq?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.