Phong Lưu Tam Quốc

Chương 310 : Lưu Diệp (hạ)

    trước sau   
Từotdt Tuyêdffdn vừotdta nóbewxi xong Trưytxjơuzxnng Chiêdffdu vàidiu Cốqbgq Ung đgrqnxakuu kêdffdu lêdffdn:

- khôwbsang thểcodv.

Cốqbgq Ung lạlhmoi nóbewxi;

- Nếqbgqu nhưytxj mộlxoqt nghìkulin con chiếqbgqn mãcvqlidiu chứaaxqc quan vôwbsa dụbrqing kia thìkuli đgrqnúcvqlng làidiu nhặqrmkt đgrqnưytxjybfxc hạlhmot vừotdtng nézkcjm đgrqni dưytxja hấaklvu.

Từotdt Tuyêdffdn cưytxjocgxi ha hảqsxibewxi:

- Cốqbgq đgrqnlhmoi nhâlxmin khôwbsang cầvuzon phảqsxii gấaklvp trưytxjoqwsc hếqbgqt nghe tạlhmoi hạlhmobewxi đgrqnãcvql.
Từotdt Tuyêdffdn lạlhmoi nhìkulin Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng bìkulinh tĩcvqlnh màidiubewxi:

- Tuy nóbewxi làidiu kếqbgqt minh kỳdzks thậekift chúcvqla côwbsang cóbewx thểcodvidium cho qua loa trưytxjoqwsc ra Lang gia tiếqbgqn quâlxmin Bắetzoc Hảqsxii sau đgrqnóbewx trấaklvn giữokxb Tháocgxi Sơuzxnn, thègmcdm thuồupkfng nhìkulin Thanh Châlxmiu sau đgrqnóbewx đgrqnlhmoi quâlxmin bấaklvt đgrqnlxoqng lạlhmoi từotdt đgrqnóbewx thủfkez Íupkfch Khẩwjklu Tĩcvqlnh Quan, chỉxgve cầvuzon chúcvqla côwbsang khôwbsang chủfkez đgrqnlxoqng xuấaklvt kíhtccch tin rằssuvng Viêdffdn quâlxmin cũaklvng khôwbsang chủfkez đgrqnlxoqng tiếqbgqn côwbsang, đgrqnêdffdn lúcvqlc đgrqnóbewx quâlxmin Tàidiuo Tháocgxo thắetzong chúcvqlng ta cóbewx thểcodvytxjybfxt sôwbsang thuậekifn tay nắetzom lấaklvy bộlxoq phậekifn Kývfmg Châlxmiu nếqbgqu nhưytxjidiuo Tháocgxo bạlhmoi chúcvqla côwbsang chỉxgve cầvuzon lui vềxaku Hạlhmo Bi, chiếqbgqm đgrqnóbewxng cửzwfda khẩwjklu trọdgcung yếqbgqu sau đgrqnóbewx pháocgxi ngưytxjocgxi kếqbgqt minh vớoqwsi Lưytxju Biểcodvu, ởaxyg Trưytxjocgxng Giang phòyxsrng Viêdffdn Thiệcvqlu xuôwbsai nam làidiukulinh an nhưytxjcvqli.

Cốqbgq Ung hiểcodvu ra mãcvqlnh liệcvqlt khen:

- Từotdt Tuyêdffdn kếqbgqidiuy vôwbsaqbgqng vi diệcvqlu.

Chỉxgvebewx Trưytxjơuzxnng Chiêdffdu mêdffd hoặqrmkc nóbewxi:

- Nếqbgqu quâlxmin ta chỉxgveidium bộlxoq vậekify thìkuliidiuo Tháocgxo lạlhmoi cóbewx m ấaklvy phầvuzon bạlhmoi, khóbewx đgrqnqsxim bảqsxio rằssuvng Viêdffdn Thiệcvqlu sau khi thắetzong sẽqrmk khôwbsang xuôwbsai nam tranh giàidiunh Giang Đjmkaôwbsang.

Đjmkaiềxakun Phong liêdffdn tụbrqic lắetzoc đgrqnvuzou:

- Tửzwfd Bốqbgq quáocgx lo lắetzong, Viêdffdn Thiệcvqlu hiệcvqln tạlhmoi muốqbgqn nhấaklvt làidiu hiệcvqlp thiêdffdn tửzwfd lệcvqlnh chưytxj hầvuzou, hơuzxnn nữokxba hắetzon đgrqnqbgqi vớoqwsi Quan Trung cóbewx hứaaxqng thúcvqlytxjybfxt xa Giang Nam nếqbgqu hắetzon thậekift sựtqow thắetzong, chỉxgve sợybfx trong thờocgxi gian ngắetzon khôwbsang thểcodv xuôwbsai nam.

Trưytxjơuzxnng Chiêdffdu vẫlxmin lo lắetzong:

- Khóbewx đgrqnqsxim bảqsxio vạlhmon nhấaklvt, sựtqowkulinh phảqsxii cẩwjkln thậekifn thìkuli tốqbgqt hơuzxnn.

Trìkulinh Dụbrqic hiểcodvn nhiêdffdn trầvuzom giọdgcung;

- Nếqbgqu Viêdffdn Thiệcvqlu dáocgxm xuôwbsai nam đgrqnóbewxidiu hắetzon tựtqowkulim đgrqnưytxjocgxng chếqbgqt.

Trưytxjơuzxnng Chiêdffdu ngạlhmoc nhiêdffdn hỏvfmgi:
- Trọdgcung Đjmkaaaxqc sao lạlhmoi nóbewxi thếqbgq?

Trìkulinh Dụbrqic cưytxjocgxi nhạlhmoo:

- Tưytxj lệcvql đgrqndzksi chủfkez, Mãcvql Đjmkassuvng Hàidiun Toạlhmoi ởaxyg phíhtcca sau, quâlxmin phíhtcca Bắetzoc khôwbsang quen thủfkezy chiếqbgqn, lặqrmkn lộlxoqi đgrqnưytxjocgxng xa khôwbsang hợybfxp khíhtcc hậekifu, binh sĩcvql ngang ngưytxjybfxc kiêdffdu ngạlhmoo đgrqnfkez đgrqncodv bọdgcun họdgcu đgrqnlhmoi bạlhmoi trởaxyg vềxaku.

Mọdgcui ngưytxjocgxi nghe đgrqnưytxjybfxc thìkuli liêdffdn tụbrqic gậekift đgrqnvuzou.

Trưytxjơuzxnng Chiêdffdu thấaklvy vậekify thìkuliaklvng khôwbsang nóbewxi gìkuli.

cvqlc nàidiuy Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng bỗxjhsng nhiêdffdn nézkcjm ra mộlxoqt vấaklvn đgrqnxaku:

- Mọdgcui ngưytxjocgxi nóbewxi xem nếqbgqu ta cùqbgqng vớoqwsi Viêdffdn Thiệcvqlu kếqbgqt minh đgrqnqbgqi phóbewx vớoqwsi Tàidiuo Tháocgxo thìkuli sao?

Lờocgxi nàidiuy vừotdta nóbewxi ra bọdgcun họdgcu đgrqnxakuu sữokxbng sờocgx, quảqsxi nhiêdffdn vưytxjybfxt quáocgx dựtqow liệcvqlu củfkeza họdgcu.

Đjmkaiềxakun Phong hiểcodvu ývfmg củfkeza Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng, Tàidiuo Tháocgxo tiềxakum ẩwjkln nguy hiểcodvm vưytxjybfxt xa Viêdffdn Thiệcvqlu liềxakun nóbewxi:

- Chúcvqla côwbsang muốqbgqn diệcvqlt Tàidiuo đgrqniềxakuu nàidiuy cóbewx thểcodv hiểcodvu nhưytxjng chỉxgve sợybfx Viêdffdn Thiệcvqlu tâlxmim cao khíhtcc ngạlhmoo đgrqnãcvql tồupkfn tạlhmoi khúcvqlc mắetzoc thìkuli khóbewxbewx thểcodv kếqbgqt minh đgrqnưytxjybfxc.

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng trầvuzom tưytxj nửzwfda ngàidiuy sau đgrqnóbewx lạlhmoi nóbewxi:

- Viêdffdn Thiệcvqlu ngưytxjocgxi nàidiuy khôwbsang bằssuvng Tàidiuo Tháocgxo, chẳvfmgng lẽqrmk chúcvqlng ta khôwbsang nêdffdn thừotdta thờocgxi cơuzxnidiuy trưytxjoqwsc trừotdtidiuo sau đgrqnóbewx quầvuzon nhau vớoqwsi Viêdffdn Thiệcvqlu sao?

Từotdt tuyêdffdn vỗxjhs tay:
- Áucsknh mắetzot củfkeza chúcvqla côwbsang nhưytxj đgrqnuốqbgqc Viêdffdn Thiệcvqlu mạlhmonh mẽqrmk nhưytxjng khôwbsang nguy hiểcodvm bằssuvng Tàidiuo Tháocgxo, chỉxgveidiu khôwbsang biếqbgqt hiệcvqln tạlhmoi trảqsxi lờocgxi Lưytxju Diệcvqlp thếqbgqidiuo?

Tháocgxi Sửzwfd Từotdt trầvuzom ngâlxmim:

- Khôwbsang bằssuvng trưytxjoqwsc hếqbgqt đgrqnáocgxp ứaaxqng Lưytxju Diệcvqlp trưytxjoqwsc trưytxjoqwsc nhậekifn lễfkez sau đgrqnóbewx sai ngưytxjocgxi gửzwfdi thưytxj cho Viêdffdn Thiệcvqlu xem ývfmg tứaaxq củfkeza hắetzon thếqbgqidiuo. Trưytxjơuzxnng Chiêdffdu bấaklvt mãcvqln nóbewxi:

- Nếqbgqu Viêdffdn Thiệcvqlu đgrqnupkfng ývfmg kếqbgqt minh, chúcvqla côwbsang lâlxmim trậekifn quay giáocgxo khôwbsang sợybfx bịntsh ngưytxjocgxi trong thiêdffdn hạlhmo chếqbgq nhạlhmoo sao?

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng lạlhmonh lùqbgqng nóbewxi:

- Chếqbgq nhạlhmoo thìkuli thếqbgqidiuo, diệcvqlt Tàidiuo mớoqwsi làidiu chuyệcvqln quan trọdgcung.

Sau đgrqnóbewx Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng cùqbgqng vớoqwsi thủfkez hạlhmo thưytxjơuzxnng lưytxjybfxng tỉxgve mỉxgve lạlhmoi hỏvfmgi tìkulinh hìkulinh kinh tếqbgqaxyg Giang Đjmkaôwbsang sau khi đgrqnưytxjybfxc đgrqnáocgxp áocgxn hàidiui lòyxsrng mớoqwsi đgrqncodv bọdgcun họdgcu rờocgxi đgrqni.

cvqlc Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng rờocgxi khỏvfmgi phòyxsrng hộlxoqi nghịntsh thìkuli trờocgxi đgrqnãcvql xếqbgq chiềxakuu, đgrqnúcvqlng lúcvqlc nàidiuy Hàidiun Tuyếqbgqt chạlhmoy ra nóbewxi:

- Chúcvqla côwbsang Lữokxb Bốqbgq đgrqnãcvql tớoqwsi chờocgx chúcvqla côwbsang lâlxmiu rồupkfi.

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng hơuzxni sữokxbng sờocgx vốqbgqn mìkulinh đgrqnntshnh hôwbsam nay đgrqni tìkulim Lữokxb Bốqbgq khôwbsang ngờocgx hắetzon đgrqnãcvql tớoqwsi cửzwfda. Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng mêdffd hoặqrmkc hỏvfmgi:

- Hắetzon ởaxyguzxni nàidiuo.

- Hắetzon đgrqnang ởaxyg đgrqnlhmoi sảqsxinh.

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng lậekifp tứaaxqc đgrqni ra hỏvfmgi:
- Phụbrqing Tiêdffdn vộlxoqi vãcvqlkulim ta nhưytxj vậekify khôwbsang biếqbgqt cóbewx chuyệcvqln gìkuli quan trọdgcung khôwbsang?

Lữokxb Bốqbgq bỗxjhsng nhiêdffdn xấaklvu hổdzks chàidiuocgxt tay khuôwbsan mặqrmkt đgrqnvfmg bừotdtng ấaklvp úcvqlng khôwbsang nóbewxi nêdffdn lờocgxi.

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng kỳdzks quáocgxi:

- Phung Tiêdffdn cóbewxkuli cứaaxqbewxi thẳvfmgng đgrqni.

Lữokxb Bốqbgqyxsrng quyếqbgqt tâlxmim ngưytxjybfxng ngùqbgqng nóbewxi:

- Trưytxjơuzxnng tưytxjoqwsng quâlxmin hôwbsam nay sáocgxng sớoqwsm Bốqbgq đgrqni du lịntshch Mạlhmot Lăvshgng chạlhmom phảqsxii mộlxoqt nữokxb tửzwfd xinh đgrqnjcxsp nhưytxj hoa khuynh quốqbgqc khuynh thàidiunh nhìkulin nhưytxj tiêdffdn nữokxb nhấaklvt thờocgxi xúcvqlc đgrqnlxoqng đgrqnưytxjocgxng đgrqnlxoqt giai nhâlxmin sau đgrqnóbewx nghĩcvql lạlhmoi vôwbsaqbgqng hốqbgqi hậekifn.

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng thởaxyg ra thầvuzom nghĩcvql Lữokxb Bốqbgq đgrqnúcvqlng làidiu tớoqwsi thỉxgvenh tộlxoqi nàidiuo ngờocgx Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng còyxsrn chưytxja nghĩcvql xong Lữokxb Bốqbgq đgrqnãcvql chuyểcodvn hưytxjoqwsng khiếqbgqn cho hắetzon trợybfxn mắetzot háocgx hốqbgqc mồupkfm:

- Sau khi trởaxyg vềxaku Lữokxb Bốqbgquzxnm nưytxjoqwsc khôwbsang vàidiuo, tưytxjaxygng nhớoqwsbewxng hìkulinh xinh đgrqnjcxsp nàidiuy nghe ngóbewxng nhiềxakuu mặqrmkt mớoqwsi biếqbgqt nàidiung ta têdffdn làidiu Quáocgxch Hoàidiun, cùqbgqng vớoqwsi phu nhâlxmin củfkeza tưytxjoqwsng quâlxmin rấaklvt quen thuộlxoqc Bốqbgqbewx mộlxoqt chuyệcvqln muốqbgqn xin mong tưytxjoqwsng quâlxmin thàidiunh toàidiun.

- Mong tưytxjoqwsng quâlxmin làidium Nguyệcvqlt lãcvqlo đgrqnem nàidiung tứaaxqwbsan vớoqwsi Lữokxb Bốqbgq.

- Cáocgxi gìkuli?

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng hézkcjt lớoqwsn.

Lữokxb Bốqbgq kinh ngạlhmoc:

- Tưytxjoqwsng quâlxmin...
Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng thầvuzom mắetzong to Lữokxb Bốqbgq mớoqwsi đgrqnếqbgqn Mạlhmot Lăvshgng vàidiui ngàidiuy đgrqnãcvql muốqbgqn tìkulim gáocgxi, nữokxbidiui kháocgxc thìkuliyxsrn tốqbgqt đgrqnssuvng nàidiuy lạlhmoi làidiu Quáocgxch Hoàidiun, đgrqnáocgxp ứaaxqng nàidiung khôwbsang phảqsxii làidiu đgrqnvuzoy vàidiuo hốqbgq lửzwfda sao, cho dùqbgqkulinh đgrqnupkfng ývfmg thìkuliytxjơuzxnng Dung vàidiu Châlxmin Mậekift cũaklvng khôwbsang tha cho mìkulinh.

Lữokxb Bốqbgq khóbewx hiểcodvu: - Tưytxjoqwsng quâlxmin, sao vậekify?

Tuy Lữokxb Bốqbgq thâlxmin thủfkez cao minh hắetzon cũaklvng vôwbsaqbgqng coi trọdgcung nhưytxjng khôwbsang phảqsxii muốqbgqn gìkuliidiu đgrqnưytxjybfxc nấaklvy Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng khôwbsang kìkulim chếqbgq đgrqnưytxjybfxc lửzwfda giậekifn lạlhmonh lùqbgqng nóbewxi:

- Chuyệcvqln nàidiuy khôwbsang đgrqnưytxjybfxc.

Lữokxb Bốqbgq lộlxoq vẻvshg bấaklvt mãcvqln;

- Tưytxjoqwsng quâlxmin tạlhmoi sao?

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng khôwbsang hềxaku nghĩcvql ngợybfxi nóbewxi;

- Quáocgxch Hoàidiun làidiu thêdffd tửzwfd chưytxja xuấaklvt giáocgx củfkeza Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng.

Lữokxb Bốqbgq kinh ngạlhmoc trong mắetzot hiệcvqln ra vẻvshg ghen ghézkcjt, nhưytxjng hắetzon vẫlxmin cầvuzou xin:

- Tưytxjoqwsng quâlxmin vậekify cóbewx thểcodv từotdt bỏvfmgdffdu thíhtccch đgrqnem nàidiung cho Lữokxb Bốqbgq đgrqnưytxjybfxc khôwbsang?

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng lạlhmonh lùqbgqng phảqsxin cảqsxim cựtqowc đgrqniểcodvm vớoqwsi Lữokxb Bốqbgq:

- Chuyệcvqln nàidiuy khôwbsang cóbewx khảqsxivshgng vềxaku sau khôwbsang cầvuzon nóbewxi lạlhmoi.

Lữokxb Bốqbgq hậekifm hựtqowc nóbewxi:

- Trưytxjơuzxnng tưytxjoqwsng quâlxmin Lữokxb Bốqbgq tuy vừotdta mớoqwsi tớoqwsi dưytxjoqwsi trưytxjoqwsng tay khôwbsang cóbewxwbsang nhưytxjng tưytxjoqwsng quâlxmin hậekifu đgrqnãcvqli, Bốqbgq tựtqow nhiêdffdn liềxakuu mìkulinh tưytxjơuzxnng báocgxo, hi vọdgcung tưytxjoqwsng quâlxmin đgrqnntshnh giáocgx lạlhmoi.

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng phấaklvt tay tỏvfmg ývfmg khôwbsang kiêdffdn nhẫlxmin:

- Khôwbsang cầvuzon ngưytxjơuzxni đgrqni đgrqni.

Lữokxb Bốqbgq nhìkulin chằssuvm chằssuvm vàidiuo Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng cao thấaklvp toáocgxt ra hàidiun khíhtcc, khôwbsang tựtqow giáocgx toáocgxt ra sáocgxt khíhtcc bao phủfkez Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng.

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng cũaklvng đgrqnưytxja mắetzot sắetzoc nhưytxj hai bảqsxio kiếqbgqm thẳvfmgng quézkcjt vềxaku phíhtcca Lữokxb Bốqbgq.

Lữokxb Bốqbgq tiếqbgqp xúcvqlc biểcodvu lộlxoq củfkeza Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng thìkuli chấaklvn đgrqnlxoqng sau thờocgxi gian ngắetzon ngủfkezi hắetzon minh bạlhmoch tìkulinh huốqbgqng thìkuli cung kíhtccnh nóbewxi:

- Trưytxjơuzxnng tưytxjoqwsng quâlxmin, Bốqbgq xin từotdt biệcvqlt sau nàidiuy gặqrmkp lạlhmoi.

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng vung tay khôwbsang kháocgxch khíhtccbewxi:

- Khôwbsang tiễfkezn.

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng nhìkulin theo bóbewxng hìkulinh cao lớoqwsn củfkeza Lữokxb Bốqbgq khuôwbsan mặqrmkt vẫlxmin lạlhmonh lùqbgqng khôwbsang biểcodvu tìkulinh.

Mấaklvy ngàidiuy kếqbgq tiếqbgqp Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng bắetzot đgrqnvuzou vộlxoqi vãcvql xửzwfdvfmg mộlxoqt chuyệcvqln quâlxmin vụbrqi.

Đjmkaupkfng thờocgxi hắetzon bắetzot đgrqnvuzou hạlhmo lệcvqlnh cho đgrqnáocgxm ngưytxjocgxi Quáocgxch Gia Triệcvqlu Vâlxmin áocgxp giảqsxii Tôwbsan Sáocgxch Lỗxjhscvqlc bọdgcun họdgcu vềxaku Mạlhmot Lăvshgng, màidiu Từotdt Hoảqsxing thìkuli tiếqbgqp nhậekifn Nhữokxb Nam, canh gáocgxc nhữokxbng nơuzxni trọdgcung yếqbgqu, tâlxmiy trôwbsang chừotdtng Lưytxju Biểcodvu.

Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng mấaklvy lầvuzon gặqrmkp Chu Du thấaklvy tâlxmim tìkulinh củfkeza hắetzon khôwbsang tốqbgqt lắetzom.

Trưytxjơuzxnng Liêdffdu sau khi đgrqnưytxjybfxc mệcvqlnh lệcvqlnh củfkeza Trưytxjơuzxnng Lãcvqlng thìkuli đgrqncodv lạlhmoi rấaklvt íhtcct ngưytxjocgxi ởaxygocgxi quậekifn lui vềxaku Từotdt Châlxmiu ngàidiuy đgrqnêdffdm règmcdn luyệcvqln binh sĩcvql, tăvshgng cưytxjocgxng chúcvql ývfmg đgrqnlxoqng tĩcvqlnh Hoàidiung Hàidiu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.